Daito Kogyo Vietnam, list code sẵn giá Daito Kogyo Vietnam, Bơm bánh răng Daito Kogyo, Van an toàn Daito Kogyo...

Daito Kogyo Vietnam

List code sẵn giá Daito Kogyo Vietnam

Models Name of products - Tên sản phẩm Brand name
MC-2 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-3 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-4 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-6 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-10 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-15 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-25 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
MC-30 Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KR-2 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KR-3(S) Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KR-4(S) Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KR-6(S) Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KR-8(S) Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-3-30 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-4-40 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-6-46 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-8-60 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-3S-30 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-4S-40 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-6S-46 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-8S-60 Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-2DA Gear pump for boilers Daito Kogyo Bơm bánh răng cho nồi hơi Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-2DB Gear pump for boilers Daito Kogyo Bơm bánh răng cho nồi hơi Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-3DA Gear pump for boilers Daito Kogyo Bơm bánh răng cho nồi hơi Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
HSR-3DB Gear pump for boilers Daito Kogyo Bơm bánh răng cho nồi hơi Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-8(S) Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-10(S) Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-20(S) Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-22(S) Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-25 Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-30 Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-35 Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-40 Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-50 Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-22J Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-25J Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-30J Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-35J Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-40J Gear pump for high-viscosity liquids Daito Kogyo Bơm bánh răng cho chất lỏng có độ nhớt cao Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KB-50J Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
CSB-4(S) Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
CSB-6(S) Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
CSB-8(S) Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
CSB-10(S) Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
CSB-20(S) Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
CSB-22(S) Gear pump for high-viscosity liquids such as oil in general, varnish, paint and molasses  Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, dầu bóng, sơn và mật đường Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-8(M)-40 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-8(M)-50 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-10(M)-50 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-10(M)-60 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-15(M)-60 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-15(M)-80 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-25(M)-90 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-25(M)-120 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-30(M)-130 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-30(M)-160 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-35(M)-130 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-35(M)-160 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-50(M)-150 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-50(M)-170 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-60(M)-180 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-60(M)-210 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-75(M)-220 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-75(M)-240 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-100(M)-280 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
KSR-150(M)250 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KSR-200(M)-320 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-3(M)-26 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-3(M)-34 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-5(M)-40 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-5(M)--50 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-10(M)-40 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-10(M)-50 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-10(M)-60 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-15(M)-50 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-15(M)-60 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-20(M)-70 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-20(M)-90 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-25(M)-90 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-25(M)-110 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-35(M)-130 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-35(M)-150 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-50(M)-150 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-50(M)-170 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-60(M)-180 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-60(M)-210 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-100(M)-200 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-100(M)-240 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
VSR-150(M)-300 Gear pump for transporting large capacities Daito Kogyo Bơm bánh răng vận chuyển công suất lớn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-2(E)M-14 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-2(E)M-24 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-3(E)M-18 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-3(E)M-22 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-4(E)M-22 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-4(E)M-26 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-4(E)M-30 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-6(E)M-32 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-6(E)M-36 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-6(E)M-40 Heavy-duty compact gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HP-4(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HP-6(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-10(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-15(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-25(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-30(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-35(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-50(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-60(M) Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HP-Tv2 type 1/2 - 2B Gear pump for various kinds of chemicals, solvents, or paints Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các loại hóa chất, dung môi hoặc sơn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-Tv2 type 1 1/2 - 6B Gear pump for various kinds of chemicals, solvents, or paints Daito Kogyo Bơm bánh răng cho các loại hóa chất, dung môi hoặc sơn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HP-S2 type 3/8 - 2B Gear pump for  for liquids that easily harden such as thermal hardening liquid, photo-curing liquid, varnish, paint, or resin Daito Kogyo Bơm bánh răng dùng cho các chất lỏng dễ đóng rắn như chất lỏng đông cứng bằng nhiệt, chất lỏng đóng rắn bằng ảnh, dầu bóng, sơn hoặc nhựa Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-S2 type 1 1/22 - 6B Gear pump for  for liquids that easily harden such as thermal hardening liquid, photo-curing liquid, varnish, paint, or resin Daito Kogyo Bơm bánh răng dùng cho các chất lỏng dễ đóng rắn như chất lỏng đông cứng bằng nhiệt, chất lỏng đóng rắn bằng ảnh, dầu bóng, sơn hoặc nhựa Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HP-M2 type 3/8 - 2B Gear pump is for high-pressure transportation of high-viscosity liquids such as silicon oil Daito Kogyo Bơm bánh răng dùng để vận chuyển áp suất cao các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu silicon Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-M2 type 1 1/2 - 6B Gear pump is for high-pressure transportation of high-viscosity liquids such as silicon oil Daito Kogyo Bơm bánh răng dùng để vận chuyển áp suất cao các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu silicon Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HP-JTjv2 type 1 - 1 1/2B Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
KH-JTjv2 type 1 1/2 - 6B Gear pump Daito Kogyo Bơm bánh răng Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-MG type 1 - 8B  High-performance gear pump of the outer shaft bearing type  Daito Kogyo Bơm bánh răng hiệu suất cao của loại ổ trục ngoài Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-G type 3/4 - 8B Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
 OH-S2G type 1 - 8B Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-4G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-6(M)G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-10(M)G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-15(M)G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-25(M)G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-30(M)G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-6G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-10G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Vietnam
OH-15G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-25G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-30G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-35G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-50G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OH-60G Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
L type 1/2 -2B Safety valve Direct-acting threaded type Daito Kogyo Van an toàn loại ren tác dụng trực tiếp Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
LF type 1/2 - 6B Safety valve Direct-acting flange type Daito Kogyo Van an toàn Loại mặt bích tác động trực tiếp Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
LFP type 1 - 4B Independent safety valve for high pressure Daito Kogyo Van an toàn độc lập cho Daito Kogyo áp suất cao Daito Kogyo Viet nam
LFOV type 1/2 - 3B Safety valve Completely sealed flange type for vacuum lines Daito Kogyo Van an toàn Loại mặt bích kín hoàn toàn cho đường chân không Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
LF-J type 3/4 - 4B Safety valve  Direct-acting flange type Daito Kogyo Van an toàn Loại mặt bích tác động trực tiếp Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
MCR-2 type - Gear pump built-in safety valve  Daito Kogyo Bơm bánh răng tích hợp van an toàn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
HPR-2 type - Gear pump built-in safety valve  Daito Kogyo Bơm bánh răng tích hợp van an toàn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
 KHR-10 type - Gear pump built-in safety valve  Daito Kogyo Bơm bánh răng tích hợp van an toàn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam
OHR-10G type - Gear pump built-in safety valve  Daito Kogyo Bơm bánh răng tích hợp van an toàn Daito Kogyo Daito Kogyo Viet nam

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Hotline: 0911.472.255

Email: support@ansgroup.asia

Website: https://anhnghison.com/

Xem thêm các dòng sản phẩm ANS đại lý tại Việt Nam