Ohkura Vietnam - Đại lý hãng Ohkura tại Vietnam

List code hãng Ohkura sẵn gái tại đây - Đại lý hãng Ohkura Vietnam 

Models Name of products - Tên sản phẩm   Brand name
Industrial instrument      
EC1107A MACHINE CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY OHKURA OHKURA VIETNAM
RM10G(N) HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA VIETNAM
RM18G(N) HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA VIETNAM
RM25G(N) HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA VIETNAM
RM10C HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA VIETNAM
RM10C(pH) (pH)HYBRID RECORDER OHKURA (pH) MÁY GHI HYBRID OHKURA OHKURA VIETNAM
VM6100 PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIETNAM
VM6800 PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIETNAM
VM7000A PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIET NAM
VM7000B PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIET NAM
VM8100A PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIET NAM
VM8800A PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIET NAM
DE7000B PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA VIET NAM
EC4100C DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA VIET NAM
EC5300R DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA VIET NAM
EC5500R DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA VIET NAM
EC5700R DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA VIET NAM
EC5800R DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA VIET NAM
EC5900R DIGITAL PROGRAMMER CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH SỐ OHKURA OHKURA VIET NAM
EC1200A MULTI-LOOP PROGRAM CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHIỀU LOOP OHKURA OHKURA VIET NAM
GU2000C GATE UNIT OHKURA CỔNG NHẬN TÍN HIỆU OHKURA OHKURA VIET NAM
GS2000B THYRISTOR UNIT OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR OHKURA OHKURA VIET NAM
GS3000R THYRISTOR UNIT OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR OHKURA OHKURA VIET NAM
SH5800R pH(ORP) ANALYZER OHKURA MÁY PHÂN TÍCH PH (ORP) OHKURA OHKURA VIET NAM
SH7300R pH (ORP) TRANSMITTER OHKURA BỘ CHUYỂN HÓA pH (ORP) OHKURA OHKURA VIET NAM
SH7500R pH/ORP ANALYZER OHKURA MÁY PHÂN TÍCH PH (ORP) OHKURA OHKURA VIET NAM
SH2500A RECORDING pH(ORP) METER OHKURA MÁY GHI PHÉP ĐO pH (ORP) OHKURA OHKURA VIET NAM
SP SENSOR ASSEMBLY OHKURA LẮP RÁP CẢM BIẾN OHKURA OHKURA VIET NAM
P242/2A pH/ORP DETECTOR OHKURA THIẾT BỊ PHÁT HIỆN pH / ORP OHKURA OHKURA VIET NAM
SA1001B pH (PURE WATER) ANALYZER OHKURA PHÂN TÍCH pH (NƯỚC TINH KHIẾT) OHKURA OHKURA VIET NAM
SC5800R CONDUCTIVITY ANALYZER OHKURA BỘ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT CẤU OHKURA OHKURA VIET NAM
SC7300R CONDUCTIVITY TRANSMITTER OHKURA BỘ CHUYỂN HÓA DAO ĐỘNG OHKURA OHKURA VIET NAM
SC7500R CONDUCTIVITY ANALYZER OHKURA BỘ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT CẤU OHKURA OHKURA VIET NAM
CI CONDUCTIVITY CELL OHKURA CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA NƯỚC OHKURA OHKURA VIET NAM
OM7000A COULOMETER OHKURA THIẾT BỊ ĐO MÀU NƯỚC OHKURA OHKURA VIETNAM
AX7100B ROTOR TEMPERATURE CONVERTER OHKURA BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ ROTOR OHKURA OHKURA VIET NAM
SE7101A DC POWER SUPPRY (Distributor)OHKURA BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU OHKURA OHKURA VIET NAM
PT3000R ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER OHKURA BỘ BIẾN ÁP ĐIỆN TỬ OHKURA OHKURA VIET NAM
LT7000B WATER LEVEL TRANSMITTER OHKURA ĐỒNG HỒ ĐO MỰC NƯỚC OHKURA OHKURA VIET NAM
LT8000A SELF RECORDING WATER LEVEL TRANSMITTEROHKURA ĐỒNG HỒ ĐO VÀ GHI DỮ LIỆU MỨC NƯỚC OHKURA OHKURA VIET NAM
MF1100B MASS FLOW CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA OHKURA VIET NAM
MF5100B MASS FLOW CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA OHKURA VIET NAM
MV MICRO VALVE OHKURA VAN MICRO OHKURA OHKURA VIET NAM
CF・CFL FLOW CONTROL VALVE OHKURA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA OHKURA VIET NAM
Semiconductor Equipment   OHKURA VIET NAM
DF1000 HORIZONTAL HEAT TREATMENT FURNACE OHKURA LÒ KHUẾCH TÁN OHKURA OHKURA VIET NAM
DF1600 Vertical Heat Treatment Furnace OHKURA Lò xử lý nhiệt thẳng đứng OHKURA OHKURA VIET NAM
DF2600 Vertical Heat Treatment Furnace OHKURA Lò xử lý nhiệt thẳng đứng OHKURA OHKURA VIET NAM

 

ANS Đại lý hãng Ohkura tại vietnam - Ohkura Vietnam - Ohkura cung cấp các thiết bị bộ chuyển hóa giao động Ohkura, cảm biến độ dẫn điện của nước Ohkura

Liên hệ ngay chúng tôi để nhận báo giá mới nhất về sản phẩm Ohkura 

Xem thêm nhiều sản phảm tại đây!

-> Quay về trang chủ