Đại lý Helios-Preisser Vietnam, Helios-Preisser Vietnam,Helios-Preisser

ANS hiện là đại lý của,Helios-Preisser , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Helios-Preisser, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn.

No. Item Code Description Brand
0706102 Dial gauge, ø 58mm, shockproof, reading 0.01mm,  0.8mm Helios-Preisser Vietnam
0707101 Dial gauge, water and oil proof, ø 44.6mm,read. 0.01mm, 3mm Helios-Preisser Vietnam
0707102 Dial gauge, water and oil proof, ø 61.5mm,read. 0.01mm, 10mm Helios-Preisser Vietnam
0708101 Small dial gauge, ø 40mm, read. 0.01     m.range 10mm Helios-Preisser Vietnam
0708102 Small dial gauge, ø 40mm, read. 0.01     m.range    5mm Helios-Preisser Vietnam
0708103 Small dial gauge, ø 32mm, read. 0.01     m.range    3mm Helios-Preisser Vietnam
0708104 Small dial gauge, ø 40mm, read. 0.01     m.range    3mm Helios-Preisser Vietnam
0708105 Small dial gauge shock proof ø 40mm read. 0.01  m.range 3mm Helios-Preisser Vietnam
0708106 Small dial gauge shock proof ø 40mm read. 0.01  m.range 5mm Helios-Preisser Vietnam
0709101 Dial gauge w. rev.-action plunger read. 0.01     m.range 3mm Helios-Preisser Vietnam
0709108 Dial gauge w. rev.-action plunger read. 0.01     m.range 5mm Helios-Preisser Vietnam
0710101 Magnetic back for ø 58mm Helios-Preisser Vietnam
0710102 Lug back for ø 40mm Helios-Preisser Vietnam
0710103 Lug back for ø 58mm Helios-Preisser Vietnam
0710104 Spindle lifting lever for ø 40mm Helios-Preisser Vietnam
0710105 Spindle lifting lever for ø 58mm Helios-Preisser Vietnam
0710111 Extension f. dial gauges 4mm          10mm Helios-Preisser Vietnam
0710112 Extension f. dial gauges 4mm          15mm Helios-Preisser Vietnam
0710113 Extension f. dial gauges 4mm          20mm Helios-Preisser Vietnam
0710114 Extension f. dial gauges 4mm          25mm Helios-Preisser Vietnam
0710115 Extension f. dial gauges 4mm          30mm Helios-Preisser Vietnam
0710116 Extension f. dial gauges 4mm          35mm Helios-Preisser Vietnam
0710117 Extension f. dial gauges 4mm          40mm Helios-Preisser Vietnam
0710118 Extension f. dial gauges 4mm          45mm Helios-Preisser Vietnam
0710119 Extension f. dial gauges 4mm          50mm Helios-Preisser Vietnam
0710120 Extension f. dial gauges 4mm          55mm Helios-Preisser Vietnam
0710121 Extension f. dial gauges 4mm          60mm Helios-Preisser Vietnam
0710122 Extension f. dial gauges 4mm          65mm Helios-Preisser Vietnam
0710123 Extension f. dial gauges 4mm          70mm Helios-Preisser Vietnam
0710124 Extension f. dial gauges 4mm          75mm Helios-Preisser Vietnam
0710125 Extension f. dial gauges 4mm          80mm Helios-Preisser Vietnam
0710126 Extension f. dial gauges 4mm          85mm Helios-Preisser Vietnam
0710127 Extension f. dial gauges 4mm          90mm Helios-Preisser Vietnam
0710128 Extension f. dial gauges 4mm          95mm Helios-Preisser Vietnam
0710129 Extension f. dial gauges 4mm       100mm Helios-Preisser Vietnam
0710161 Measuring insert M2.5mm, ø 4,8mm, length 6mm Helios-Preisser Vietnam
0710162 Measuring insert M2.5mm, ø 10.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710163 Measuring insert M2.5mm, ø 10,0mm, convex Helios-Preisser Vietnam
0710164 Measuring insert M2.5mm, 45°, point Helios-Preisser Vietnam
0710165 Measuring insert M2.5mm, ø 1.5mm, length 10mm Helios-Preisser Vietnam
0710166 Measuring insert M2.5mm, w. point, radius 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710167 Measuring insert M2.5mm ball in. 1/8” length 16mm Helios-Preisser Vietnam
0710168 Measuring insert M2.5mm ball in. 1/8” length 26mm Helios-Preisser Vietnam
0710169 Measuring insert M2.5mm, ball ø 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710170 Measuring insert M2.5mm, ball ø 1.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710171 Measuring insert M2.5mm, ball ø 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710172 Measuring insert M2.5mm, ball ø 2.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710173 Measuring insert M2.5mm, ball ø 3.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710174 Measuring insert M2.5mm, ball ø 3.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710175 Measuring insert M2.5mm, ball ø 4.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710176 Measuring insert M2.5mm, ball ø 4.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710177 Measuring insert M2.5mm, ball ø 5.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710178 Measuring insert M2.5mm, ball ø 5.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710179 Measuring insert M2.5mm, ball ø 6.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710180 Measuring insert M2.5mm, ball ø 6.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710181 Measuring insert M2.5mm, ball ø 7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710182 Measuring insert M2.5mm, ball ø 7.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710183 Measuring insert M2.5mm, ball ø 8.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710184 Measuring insert M2.5mm, ball ø 8.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710185 Measuring insert M2.5mm, ball ø 9.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710186 Measuring insert M2.5mm, ball ø 9.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710187 Measuring insert M2.5mm, ball ø 10.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710188 Measuring insert M2.5mm, ball ø 10.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710189 Measuring insert M2.5mm, ball ø 11.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710192 Measuring insert M2.5mm 20° wedge profile, 0.2mm Helios-Preisser Vietnam
0710193 Measuring insert M2.5mm, ball insert 3/32” Helios-Preisser Vietnam
0710194 Measuring insert M2.5mm, disc ø 7.8mm Helios-Preisser Vietnam
0710195 Measuring insert M2.5mm, ball insert 3/32” Helios-Preisser Vietnam
0710196 Measuring insert M2.5mm, cylinder ø 2.0mm, length 3.5mm Helios-Preisser Vietnam
0710197 Measuring insert M2.5mm, ball insert 1/8” Helios-Preisser Vietnam
0710261 Measuring insert carb. M2.5mm ø 4.8mm, length 6mm Helios-Preisser Vietnam
0710262 Measuring insert carb. M2.5mm ø 10.0mm Helios-Preisser Vietnam
0710263 Measuring insert carb. M2.5mm ø 10.0mm, convex Helios-Preisser Vietnam
0710264 Measuring insert carb. M2.5mm  45° point Helios-Preisser Vietnam
0710265 Measuring insert carb. M2.5mm ø 1.5mm, length 10mm Helios-Preisser Vietnam
0710267 Measuring insert carb. M2.5mm ball insert 1/8”, length 16mm Helios-Preisser Vietnam
0710268 Measuring insert carb. M2.5mm ball insert 1/8”, length 26mm Helios-Preisser Vietnam
0710292 Measuring insert carb. M2.5mm 20° wedge profile 0.2mm Helios-Preisser Vietnam
0710297 Measuring insert carb. M2.5mm, ball insert 1/8” Helios-Preisser Vietnam
0710367 Ruby measuring insert M2.5mm ball insert 1/8”, length 16mm Helios-Preisser Vietnam
0710368 Ruby measuring insert M2,5mm ball insert 1/8”, length 26mm Helios-Preisser Vietnam
0710397 Ruby measuring insert M2.5mm ball insert 1/8”, length    6mm Helios-Preisser Vietnam
0710467 Sapphire measuring insert M2.5mm ball ins. 1/8”, length 16mm Helios-Preisser Vietnam
0710468 Sapphire measuring insert M2.5mm ball ins. 1/8”, length 16mm Helios-Preisser Vietnam
0710497 Sapphire measuring insert M2.5mm ball ins. 1/8”, length 16mm Helios-Preisser Vietnam
0712121 Dial comparator gauge 0.01mm, m.range 0.5mm, reading 25-0-25 Helios-Preisser Vietnam
0712124 Dial comparator gauge 0.01mm, m.range 0.5mm, reading 50-0-50 Helios-Preisser Vietnam
0715101 Dial test indicator 0.01mm form A ø 30.0mm cont. ins.14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715103 Dial test indicator 0.01mm form A ø 40.5mm cont. ins.14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715201 Dial test indicator 0.01mm form A ø 30.0mm cont. ins.41.2mm Helios-Preisser Vietnam
0715303 Dial test indicator 0.002mm form A ø 40.5mm cont. ins.14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715305 Dial test indicator 0.002mm form A ø 30.0mm cont. ins.14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715307 Dial test indicator 0.01mm form A ø 40.5mm cont. ins.32.3mm Helios-Preisser Vietnam
0715903 Clamping shank for dial test indicator ø 4mm h6 Helios-Preisser Vietnam
0715907 Clamping shank for dial test indicator ø 8mm h6 Helios-Preisser Vietnam
0715915 Meas. insert w. carbide ball ø 1mm,       length 14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715917 Meas. insert w. carbide ball ø 2mm,       length 14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715919 Meas. insert w. carbide ball ø 3mm,       length 14.5mm Helios-Preisser Vietnam
0715921 Meas. insert w. carbide ball ø 1 mm,      length 32.3mm Helios-Preisser Vietnam
0715922 Meas. insert w. carbide ball ø 2 mm,      length 32.3mm Helios-Preisser Vietnam
0715923 Meas. insert w. carbide ball ø 3 mm,      length 32.3mm Helios-Preisser Vietnam
0715925 Meas. insert w. carbide ball ø 1mm,       length 41.2mm Helios-Preisser Vietnam
0715926 Meas. insert w. carbide ball ø 2mm,       length 41.2mm Helios-Preisser Vietnam
0715929 Meas. insert w. carbide ball ø 3mm,       length 41.2mm Helios-Preisser Vietnam
0715940 Key for measuring inserts Helios-Preisser Vietnam
0715950 Universal clamp 800 k8 4mm/8mm Helios-Preisser Vietnam
0715955 Holder 800h, length = 100mm Helios-Preisser Vietnam
0716101 Dial depth gauge w. m.base 0.01mm, m.range 0 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
0716102 Dial depth gauge w. m.base 0.01mm, m.range 0 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
0716105 Dial depth gauge w. m.base 0.01mm, m.range 0 - 30mm ba.100mm Helios-Preisser Vietnam
0716111 Dial depth gauge w. m.base 0.01mm, m.range 0 - 30mm prism.ba Helios-Preisser Vietnam
0716192 Depth measuring base for indicators  80x15mm Helios-Preisser Vietnam
0716194 Depth measuring base for indicators  100x15mm Helios-Preisser Vietnam
0716196 Depth measuring base for indicators  150x15mm Helios-Preisser Vietnam
0718101 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 6        m.range 10mm Helios-Preisser Vietnam
0718104 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 3        m.range 20mm Helios-Preisser Vietnam
0718105 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 3        m.range 30mm Helios-Preisser Vietnam
0718106 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 3        m.range 50mm Helios-Preisser Vietnam
0718108 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 3        m.range 30mm Helios-Preisser Vietnam
0718109 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 3        m.range 30mm Helios-Preisser Vietnam
0718110 Dial thickness gauge 0.1mm probe type 3        m.range 30mm Helios-Preisser Vietnam
0718112 Dial thickness gauge 0.01mm probe type 6      m.range 10mm Helios-Preisser Vietnam
0718113 Dial thickness gauge 0.01mm probe type 6      m.range 10mm Helios-Preisser Vietnam
0718115 Dial thickness gauge 0.01mm, lift-off, p.type 3 m.range 10mm Helios-Preisser Vietnam
0720102 Tube wall thickness dial gauge, 0.01mm, m.range 10mm Helios-Preisser Vietnam
0720103 Foil thickness dial gauge, 0.001mm,            m.range 1mm Helios-Preisser Vietnam
0721100 Internal caliper gauges, 0.005mm, m.range    2.5-12.5mm Helios-Preisser Vietnam
0721101 Internal caliper gauges, 0.005mm, m.range          5 - 15mm Helios-Preisser Vietnam
0721120 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       10 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
0721121 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       20 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
0721122 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       30 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0721123 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       40 - 60mm Helios-Preisser Vietnam
0721124 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       50 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0721125 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       60 - 80mm Helios-Preisser Vietnam
0721126 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range       70 - 90mm Helios-Preisser Vietnam
0721127 Internal caliper gauges, 0.001mm, m.range    80 - 100mm Helios-Preisser Vietnam
0721140 External caliper gauges, 0.1mm                0 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
0721141 External caliper gauges, 0.005mm          0 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
0721142 External caliper gauges, 0.005mm          0 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
0721143 External caliper gauges, 0.005mm          0 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
0721144 External caliper gauges, 0.1mm                0 - 20mm Helios-Preisser Vietnam
0721145 External caliper gauges, 0.1mm  0 - 20mm Helios-Preisser Vietnam
0721148 External caliper gauges b=3mm, 0.5mm  0 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0721149 External caliper gauges b=3mm, 0.5mm 1 straight arm, 0- 50mm Helios-Preisser Vietnam
0721731 Dig. Internal caliper gauges b=0.6mm, 0.005mm, 5-15mm MT35 Helios-Preisser Vietnam
0721732 Dig. Internal caliper gauges b=1.0mm, 0.01mm, 10-30mm MT85 Helios-Preisser Vietnam
0721733 Dig. Internal caliper gauges b=1.0mm, 0.01mm, 20-40mm MT85 Helios-Preisser Vietnam
0721734 Dig. Internal caliper gauges b=1.0mm, 0.1mm,    30-50mm MT85 Helios-Preisser Vietnam
0721738 Dig. Internal caliper gauges b=1.3mm, 0.02mm, 13-43mm MT127 Helios-Preisser Vietnam
0721739 Dig. Internal caliper gauges b=2.0mm, 0.02mm, 50-80mm MT132 Helios-Preisser Vietnam
0721740 Dig. Internal caliper gauges b=1.5mm, 0.02mm, 15-65mm MT188 Helios-Preisser Vietnam
0721741 Dig. Internal caliper gauges b=1.5mm, 0.01mm,    0-20mm MT85 Helios-Preisser Vietnam
0721745 Dig. Internal caliper gauges b=3.0mm, 0.02mm,    0-30mm MT116 Helios-Preisser Vietnam
0721746 Dig. Internal caliper gauges b=3.0mm 0.02mm s.a 0-30mm MT116 Helios-Preisser Vietnam
0721747 Dig. Internal caliper gauges b=3.0mm, 0.02mm, 0-50mm MT167 Helios-Preisser Vietnam
0721785 Data interface (adapter + cable) for Mitutoyo Digimatic Helios-Preisser Vietnam
0721786 Data interface (adapter + cable) for USB Helios-Preisser Vietnam
0724101 Angle lever attachment, m.depth 60mm Helios-Preisser Vietnam
0724504 Internal bore gauge for blind holes carbide 20-50mm Helios-Preisser Vietnam
0724508 Internal bore gauge for blind holes carbide 50-110mm Helios-Preisser Vietnam
0724522 Internal bore gauge for blind holes carbide 110-300mm Helios-Preisser Vietnam
0724530 Internal bore gauge for blind holes carbide 300-600mm Helios-Preisser Vietnam
0724904 Holder for internal bore gauge for blind holes carbide 20-50mm Helios-Preisser Vietnam
0724908 Holder for internal bore gauge for blind holes carbide 50-110mm Helios-Preisser Vietnam
0724922 Holder for internal bore gauge for blind holes carbide 110-300mm Helios-Preisser Vietnam
0724930 Holder for internal bore gauge for blind holes carbide 300-600mm Helios-Preisser Vietnam
0726122 Clamp w. depth stop for m.range                   1.0 - 4.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726123 Clamp w. depth stop for m.range                   4.5 - 9.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726124 Clamp w. depth stop for m.range              10.0 - 20.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726130 Angle probe 90° for m.range                         1.0 - 20.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726300 Set of setting rings, 5pcs,          f. m.range       1.0-1.4mm Helios-Preisser Vietnam
0726301 Set of setting rings, 6pcs,          f. m.range     8.0-12.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726302 Set of setting rings, 15pcs,       f. m.range      1.0- 4.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726303 Set of setting rings, 13pcs,       f. m.range     4.5-12.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726304 Set of setting rings, 8pcs,          f. m.range  13.0-20.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726305 Set of setting rings, 10pcs,       f. m.range     1.75-4.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726306 Set of setting rings, 7pcs,          f. m.range       4.5-7.5mm Helios-Preisser Vietnam
0726310 Internal precision bore gauges set hchr.probe       4.5-7.5mm Helios-Preisser Vietnam
0726311 Internal precision bore gauges set hchr.probe      8.0-12.5mm Helios-Preisser Vietnam
0726312 Internal precision bore gauges set hchr.probe      4.5-12.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726313 Internal precision bore gauges set hchr.probe    13.0-20.0mm Helios-Preisser Vietnam
0726500 Internal precision bore gauges set carb.probe    0.95-1.55mm Helios-Preisser Vietnam
0726501 Internal precision bore gauges set carb.probe    1.50-4.20mm Helios-Preisser Vietnam
0726502 Internal precision bore gauges set carb.probe    0.95-4.20mm Helios-Preisser Vietnam
0726510 Internal precision bore gauges set carb.probe    4.15-7.80mm Helios-Preisser Vietnam
0726511 Internal precision bore gauges set carb.probe 7.70-12.50mm Helios-Preisser Vietnam
0726512 Internal precision bore gauges set carb.probe 4.15-12.50mm Helios-Preisser Vietnam
0726513 Internal precision bore gauges set carb.probe 12.20-20.60mm Helios-Preisser Vietnam
0728105 Internal precision bore gauges                 18 -  35mm Helios-Preisser Vietnam
0728106 Internal precision bore gauges                 35 -  60mm Helios-Preisser Vietnam
0728107 Internal precision bore gauges                50 - 100mm Helios-Preisser Vietnam
0728108 Internal precision bore gauges             100 - 160mm Helios-Preisser Vietnam
0728109 Internal precision bore gauges             160 - 290mm Helios-Preisser Vietnam
0728110 Internal precision bore gauges             280 - 510mm Helios-Preisser Vietnam
0728201 Internal precision bore gauges, carb. tipped          4.5-6mm Helios-Preisser Vietnam
0728202 Internal precision bore gauges, carb. tipped             6-8mm Helios-Preisser Vietnam
0728203 Internal precision bore gauges, carb. tipped           8-12mm Helios-Preisser Vietnam
0728204 Internal precision bore gauges, carb. tipped        12-20mm Helios-Preisser Vietnam
0728205 Internal precision bore gauges, carb. tipped        18-35mm Helios-Preisser Vietnam
0728206 Internal precision bore gauges, carb. tipped        35-60mm Helios-Preisser Vietnam
0728207 Internal precision bore gauges, carb. tipped      50-100mm Helios-Preisser Vietnam
0728208 Internal precision bore gauges, carb. tipped    100-160mm Helios-Preisser Vietnam
0728209 Internal precision bore gauges, carb. tipped    160-290mm Helios-Preisser Vietnam
0728210 Internal precision bore gauges, carb. tipped    280-510mm Helios-Preisser Vietnam
0728910 Setting device for internal precision bore gauge  4.5-160mm Helios-Preisser Vietnam
0728915 Setting device for internal precision bore gauge    18-290mm Helios-Preisser Vietnam
0728920 Setting device for internal precision bore gauge 160-510mm Helios-Preisser Vietnam
0735101 Crankshaft gauges          45-150mm Helios-Preisser Vietnam
0735102 Crankshaft gauges          60-300mm Helios-Preisser Vietnam
0735103 Crankshaft gauges          60-500mm Helios-Preisser Vietnam
0735902 Replacement gauge for crankshaft gauges 0735102 und 0735103 Helios-Preisser Vietnam
0736101 Length measuring instrument f. ext. incisions          0-10mm Helios-Preisser Vietnam
0736102 Length measuring instrument f. ext. incisions          0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0736103 Length measuring instrument f. ext. incisions       25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0737101 Length measuring instrument f. intern. incisions     4-56mm Helios-Preisser Vietnam
0737121 Measuring probes pair No.1, hardened, f. no.0737... Helios-Preisser Vietnam
0737122 Measuring probes pair No.2, hardened, f. no.0737... Helios-Preisser Vietnam
0737123 Measuring probes pair No.3, hardened, f. no.0737... Helios-Preisser Vietnam
0737124 Measuring probes pair No.4, hardened, f. no.0737... Helios-Preisser Vietnam
0739102 Universal comparator gauge Helios-Preisser Vietnam
0739121 Stop cuboid Helios-Preisser Vietnam
0739122 Stop disc Helios-Preisser Vietnam
0739123 Stop stepped cuboid Helios-Preisser Vietnam
0739124 Pair of measuring inserts no.1 Helios-Preisser Vietnam
0739125 Pair of measuring inserts no.2 Helios-Preisser Vietnam
0739126 Pair of measuring inserts no.3 Helios-Preisser Vietnam
0739127 Pair of measuring inserts no.4 Helios-Preisser Vietnam
0739128 Pair of measuring inserts no.5 Helios-Preisser Vietnam
0739129 Pair of measuring inserts no.6 Helios-Preisser Vietnam
0739130 Pair of measuring inserts no.7 Helios-Preisser Vietnam
0739131 Small probe pair Helios-Preisser Vietnam
0739132 Holder pair for no.0739131 Helios-Preisser Vietnam
0739164 Holder for measuring inserts, short       35mm Helios-Preisser Vietnam
0739165 Holder for measuring inserts, long      120mm Helios-Preisser Vietnam
0739170 Large supporting table                   269 x 149mm Helios-Preisser Vietnam
0741101 Universal comparator gauge UHRTAST Helios-Preisser Vietnam
0741112 Extension for UHRTAST        100mm Helios-Preisser Vietnam
0741114 Extension for UHRTAST        200mm Helios-Preisser Vietnam
0741116 Extension for UHRTAST        500mm Helios-Preisser Vietnam
0741122 Pair of measuring arms           40mm Helios-Preisser Vietnam
0741124 Pair of measuring arms           80mm Helios-Preisser Vietnam
0741132 Pair of adapters 5mm for measuring inserts M2.5 Helios-Preisser Vietnam
0741134 Pair of adapters for thread measuring inserts Helios-Preisser Vietnam
0741136 Pair of depth stop attachement for measuring arms Helios-Preisser Vietnam
0741140 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 0.35mm Helios-Preisser Vietnam
0741141 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 0.4-0.45mm Helios-Preisser Vietnam
0741142 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 0.5-0.6mm Helios-Preisser Vietnam
0741143 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 0.7-0.8mm Helios-Preisser Vietnam
0741144 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 1.0-1.25m Helios-Preisser Vietnam
0741145 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 1.5-1.75mm Helios-Preisser Vietnam
0741146 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 2.0-2.5mm Helios-Preisser Vietnam
0741147 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 3.0-3.5mm Helios-Preisser Vietnam
0741148 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 4.0-5.0mm Helios-Preisser Vietnam
0741149 Pair of thread meas. inserts f. metr. ext. thread 5.5-6.0mm Helios-Preisser Vietnam
0741163 Pair of thread meas. inserts f. metr. int. thread 1.0-1.25mm Helios-Preisser Vietnam
0741164 Pair of thread meas. inserts f. metr. int. thread 1.5-1.75mm Helios-Preisser Vietnam
0741165 Pair of thread meas. inserts f. metr. int. thread 2.0-2.5mm Helios-Preisser Vietnam
0741166 Pair of thread meas. inserts f. metr. int. thread 3.0-3.5mm Helios-Preisser Vietnam
0741167 Pair of thread meas. inserts f. metr. int. thread 4.0-5.0mm Helios-Preisser Vietnam
0741168 Pair of thread meas. inserts f. metr. int. thread 5.5-6.0mm Helios-Preisser Vietnam
0741170 Pair of probe mounting block Helios-Preisser Vietnam
0741172 Pair of shoulder measuring inserts f. ext. centre points Helios-Preisser Vietnam
0741174 Pair of shoulder measuring inserts f. int. centre points Helios-Preisser Vietnam
0741176 Pair of measuring inserts with discs Helios-Preisser Vietnam
0741178 Pair of ball measuring inserts, length 23mm Helios-Preisser Vietnam
0741179 Pair of ball measuring inserts, length 53mm Helios-Preisser Vietnam
0741180 Pair of cylindrical measuring inserts  ø 5mm  length 52mm Helios-Preisser Vietnam
0741182 Pair of offset measuring inserts Helios-Preisser Vietnam
0741184 Measuring table Helios-Preisser Vietnam
0750101 Univ. indicator stand w. magn. base/combi clamp 285mm/180mm Helios-Preisser Vietnam
0750102 Univ. indicator stand w. magn. base/combi clamp 500mm/180mm Helios-Preisser Vietnam
0750111 Magnetic base M10     70 x 46 x 65 mm    magnetic force 600N Helios-Preisser Vietnam
0750112 Magnetic base M10     75 x 60 x 80 mm    magnetic force 800N Helios-Preisser Vietnam
0750121 Pillar w. transverse arm and fine adjustment f. no.0750101 Helios-Preisser Vietnam
0750122 Pillar w. transverse arm and fine adjustment f. no.0750102 Helios-Preisser Vietnam
0750601 Wooden case for no.0750101 + 0750103 Helios-Preisser Vietnam
0751103 Magnetic indicator stand w. flex. arm, heavy duty 350mm Helios-Preisser Vietnam
0751104 Magnetic indicator stand w. flex. arm, star knob screw 350mm Helios-Preisser Vietnam
0752101 Magnetic indicator stand w. central lock        310mm Helios-Preisser Vietnam
0752103 Magnetic indicator stand w. central lock        370mm Helios-Preisser Vietnam
0753110 Universal indicator stand w. magn. base, chr columns    230mm Helios-Preisser Vietnam
0753120 Universal indicator stand w. magn. base, chr columns    285mm Helios-Preisser Vietnam
0754101 Universal magnetic holder, magnetic force 260N       57mm Helios-Preisser Vietnam
0756101 Universal magnetic holder, magnetic force 180N       45mm Helios-Preisser Vietnam
0763100 Universal measuring support, w. fa., base 60x35x250mm Helios-Preisser Vietnam
0770102 Compact meas. stand w. fix. arm table ø 50mm m.height 100mm Helios-Preisser Vietnam
0770103 Compact meas. stand w. fix. arm table 60x70mm m.height 100mm Helios-Preisser Vietnam
0770201 Compact meas. stand w. adj. arm 60x68mm    m.height 100mm Helios-Preisser Vietnam
0770205 Compact meas. stand w. adj. arm 98x115mm m.height 150mm Helios-Preisser Vietnam
0772024 Measuring stand w. threaded column, h. 160mm table 170x215mm Helios-Preisser Vietnam
0780001 Left tailstock w. rotating collet chuck        50mm Helios-Preisser Vietnam
0780002 Left tailstock w. rotating collet chuck        75mm Helios-Preisser Vietnam
0780003 Left tailstock w. rotating collet chuck      100mm Helios-Preisser Vietnam
0780021 Pair of v-support inserts                 50+75mm Helios-Preisser Vietnam
0780023 Pair of v-support inserts                       100mm Helios-Preisser Vietnam
0780032 Pair of V-groove supports for no.0780 pri. steel 90° 50/65mm Helios-Preisser Vietnam
0780033 Pair of V-groove supports for no.0780 pri. steel 90° 100mm Helios-Preisser Vietnam
0780042 Pair of roller supports                    50+75mm Helios-Preisser Vietnam
0780043 Pair of roller supports                          100mm Helios-Preisser Vietnam
0780072 Replacement support column, height of column       200mm Helios-Preisser Vietnam
0780073 Replacement support column, height of column       240mm Helios-Preisser Vietnam
0780074 Replacement support column, height of column       440mm Helios-Preisser Vietnam
0780091 Pair of replacement tailstocks for no.0780              50mm Helios-Preisser Vietnam
0780092 Pair of replacement tailstocks for no.0780              75mm Helios-Preisser Vietnam
0780093 Pair of replacement tailstocks for no.0780            100mm Helios-Preisser Vietnam
0780094 Pair of replacement tailstocks for no.0780            150mm Helios-Preisser Vietnam
0780101 Bench centre, base 350x110mm, T-groove width 10mm, 50x200mm Helios-Preisser Vietnam
0780102 Bench centre, base 500x110mm, T-groove width 10mm, 50x350mm Helios-Preisser Vietnam
0780104 Bench centre, base 350x110mm, T-groove width 10mm, 75x200mm Helios-Preisser Vietnam
0780105 Bench centre, base 500x110mm, T-groove width 10mm, 75x350mm Helios-Preisser Vietnam
0780107 Bench centre, base 700x180mm, T-groove width 10mm, 100x450mm Helios-Preisser Vietnam
0780108 Bench centre, base 700x180mm, T-groove width 10mm, 150x450mm Helios-Preisser Vietnam
0780141 Bench centre for heavy workpieces, height of centres 100 mm Helios-Preisser Vietnam
0780142 Bench centre for heavy workpieces, height of centres 150 mm Helios-Preisser Vietnam
0782160 Pair of roller supports for no.0783    200mm Helios-Preisser Vietnam
0782181 Pointed alignment centre, mount MK2 Helios-Preisser Vietnam
0782191 Pair of tailstocks for no.0783  200mm Helios-Preisser Vietnam
0783012 Bench centre, granite, 1100x180mm, height of centre 200mm Helios-Preisser Vietnam
0783070 Support post for bench centre no.0783012 Helios-Preisser Vietnam
0784108 Concentricity measuring gauge with disc support Helios-Preisser Vietnam
0785108 Precison meas. stand, height 220mm, table 150x200mm, thr.col Helios-Preisser Vietnam
0785109 Precison meas. stand, height 220mm, table 260x300mm, thr.col Helios-Preisser Vietnam
0785110 Precison meas. stand, height 220mm, table 260x300mm, anti.tw Helios-Preisser Vietnam
0788104 Shaft measuring instrument, base 200x120mm, 75x550mm Helios-Preisser Vietnam
0788180 Measuring stand with guideways for no.0788104 Helios-Preisser Vietnam
0788904 Shaft meas. instrument lightweight, base 200x150mm, 75x550mm Helios-Preisser Vietnam
0788980 Measuring stand with holder for no.0788980 Helios-Preisser Vietnam
0788990 Measuring stand with guideways for no.0788980 Helios-Preisser Vietnam
0800501 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm        0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0800502 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm      25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0800503 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm      50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0800504 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0800513 Set of external micrometers           0-100mm Helios-Preisser Vietnam
0806501 External micrometers w. friction clutch           0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0806502 External micrometers w. friction clutch        25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0806503 External micrometers w. friction clutch        50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0806504 External micrometers w. friction clutch      75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0806513 Set of external micrometers w. friction clutch      0-100mm Helios-Preisser Vietnam
0806521 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm           0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0806522 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm        25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0806523 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm        50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0806524 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm      75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0806525 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0806526 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0806527 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0806528 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0806540 Set of ext. micrometers carb. m.face read. 0.01mm     0-100mm Helios-Preisser Vietnam
0806542 Set of ext. micrometers carb. m.face read. 0.01mm 100-200mm Helios-Preisser Vietnam
0807101 Holder f. external micrometers           0-300mm Helios-Preisser Vietnam
0810501 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm           0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0810502 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm        25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0810503 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm        50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0810504 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm      75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0815510 External micrometer w. depth frame m.range 0-25mm d. 100mm Helios-Preisser Vietnam
0815514 External micrometer w. depth frame m.range 0-25mm d. 150mm Helios-Preisser Vietnam
0815518 External micrometer w. depth frame m.range 0-25mm d. 250mm Helios-Preisser Vietnam
0815530 External micrometer w. depth frame m.range 0-50mm d.    50mm Helios-Preisser Vietnam
0815534 External micrometer w. depth frame m.range 0-50mm d. 100mm Helios-Preisser Vietnam
0815540 External micrometer w. depth frame m.range 50-100mm d. 100mm Helios-Preisser Vietnam
0816501 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm           0-50mm Helios-Preisser Vietnam
0816502 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm      50-100mm Helios-Preisser Vietnam
0816503 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    100-150mm Helios-Preisser Vietnam
0816504 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    150-200mm Helios-Preisser Vietnam
0816505 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    200-250mm Helios-Preisser Vietnam
0816506 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    250-300mm Helios-Preisser Vietnam
0816507 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    300-350mm Helios-Preisser Vietnam
0816508 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    350-400mm Helios-Preisser Vietnam
0816509 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    400-450mm Helios-Preisser Vietnam
0816510 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    450-500mm Helios-Preisser Vietnam
0816511 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    500-550mm Helios-Preisser Vietnam
0816512 External micrometer carb. m.face read. 0.01mm    550-600mm Helios-Preisser Vietnam
0817512 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     200-300mm Helios-Preisser Vietnam
0817514 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     300-400mm Helios-Preisser Vietnam
0817516 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     400-500mm Helios-Preisser Vietnam
0817518 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     500-600mm Helios-Preisser Vietnam
0817520 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     600-700mm Helios-Preisser Vietnam
0817522 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     700-800mm Helios-Preisser Vietnam
0817524 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm     800-900mm Helios-Preisser Vietnam
0817526 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm  900-1000mm Helios-Preisser Vietnam
0817528 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1000-1100mm Helios-Preisser Vietnam
0817530 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1100-1200mm Helios-Preisser Vietnam
0817532 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1200-1300mm Helios-Preisser Vietnam
0817534 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1300-1400mm Helios-Preisser Vietnam
0817536 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1400-1500mm Helios-Preisser Vietnam
0817538 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1500-1600mm Helios-Preisser Vietnam
0817540 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1600-1700mm Helios-Preisser Vietnam
0817542 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1700-1800mm Helios-Preisser Vietnam
0817544 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1800-1900mm Helios-Preisser Vietnam
0817546 External micrometer, w. gauge block exten. 50mm 1900-2000mm Helios-Preisser Vietnam
0817910 Replacement reversible anvil for ext. micrometer no.0817 Helios-Preisser Vietnam
0819501 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm      0-100mm Helios-Preisser Vietnam
0819502 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm      0-150mm Helios-Preisser Vietnam
0819503 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    100-200mm Helios-Preisser Vietnam
0819505 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    150-350mm Helios-Preisser Vietnam
0819510 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    200-300mm Helios-Preisser Vietnam
0819511 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    300-400mm Helios-Preisser Vietnam
0819512 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    400-500mm Helios-Preisser Vietnam
0819513 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    500-600mm Helios-Preisser Vietnam
0819514 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    600-700mm Helios-Preisser Vietnam
0819515 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    700-800mm Helios-Preisser Vietnam
0819516 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm    800-900mm Helios-Preisser Vietnam
0819517 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm  900-1000mm Helios-Preisser Vietnam
0819519 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm 1000-1200mm Helios-Preisser Vietnam
0819521 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm 1200-1400mm Helios-Preisser Vietnam
0819523 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm 1400-1600mm Helios-Preisser Vietnam
0819525 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm 1600-1800mm Helios-Preisser Vietnam
0819527 External micrometer w. interchang. insert 0.01mm 1800-2000mm Helios-Preisser Vietnam
0822301 Disc micrometer read. 0.01mm  m.range 0-15mm    depth    50mm Helios-Preisser Vietnam
0822302 Disc micrometer read. 0.01mm  m.range 0-25mm    depth    50mm Helios-Preisser Vietnam
0822303 Disc micrometer read. 0.01mm  m.range 0-50mm    depth    50mm Helios-Preisser Vietnam
0822304 Disc micrometer read. 0.01mm  m.range 0-50mm    depth 100mm Helios-Preisser Vietnam
0824302 Micrometer f. tube wall measurement  0-15 x 2,5mm Helios-Preisser Vietnam
0824303 Micrometer f. tube wall measurement  0-25 x 6,5mm Helios-Preisser Vietnam
0849501 Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0849502 Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0850511 Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0850512 Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0850514 Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 50-100mm Helios-Preisser Vietnam
0850516 Precision dial micromet. carb. m.face read 0.001mm 100-150mm Helios-Preisser Vietnam
0850518 Precision dial micromet. carb. m.face read 0.001mm 150-200mm Helios-Preisser Vietnam
0854301 Blade micrometer w. reduced m.face  read. 0.01mm       0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0854302 Blade micrometer w. reduced m.face  read. 0.01mm     25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0854303 Blade micrometer w. reduced m.face  read. 0.01mm     50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0854304 Blade micrometer w. reduced m.face  read. 0.01mm  75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0855301 Blade micrometer  read. 0.01mm                   0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0855302 Blade micrometer  read. 0.01mm                 25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0855303 Blade micrometer  read. 0.01mm                 50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0855304 Blade micrometer  read. 0.01mm              75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0864321 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm     0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0864322 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm    25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0864323 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm    50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0864324 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm  75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0864325 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm  95-120mm Helios-Preisser Vietnam
0864326 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm 120-145mm Helios-Preisser Vietnam
0864327 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm 150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0864328 Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm 175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0870301 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm          0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0870302 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm       25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0870303 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm       50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0870304 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm     75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0870305 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm  100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0870306 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm  125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0870307 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm  150-200mm Helios-Preisser Vietnam
0870309 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm  200-250mm Helios-Preisser Vietnam
0870311 Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm  250-300mm Helios-Preisser Vietnam
0870801 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°     25mm Helios-Preisser Vietnam
0870802 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°     50mm Helios-Preisser Vietnam
0870803 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°     75mm Helios-Preisser Vietnam
0870804 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°  100mm Helios-Preisser Vietnam
0870805 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°  125mm Helios-Preisser Vietnam
0870807 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°  175mm Helios-Preisser Vietnam
0870809 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°  225mm Helios-Preisser Vietnam
0870811 Thread flank setting gauges for ext.m. metr. ISO 60°  275mm Helios-Preisser Vietnam
0870821 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°       25mm Helios-Preisser Vietnam
0870822 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°       50mm Helios-Preisser Vietnam
0870823 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°       75mm Helios-Preisser Vietnam
0870824 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°     100mm Helios-Preisser Vietnam
0870825 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°     125mm Helios-Preisser Vietnam
0870827 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°     175mm Helios-Preisser Vietnam
0870829 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°     225mm Helios-Preisser Vietnam
0870831 Thread flank setting gauges for ext.m. whithw. 55°     275mm Helios-Preisser Vietnam
0870841 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30°  25mm Helios-Preisser Vietnam
0870842 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30°  50mm Helios-Preisser Vietnam
0870843 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30°  75mm Helios-Preisser Vietnam
0870844 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30° 100mm Helios-Preisser Vietnam
0870845 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30° 125mm Helios-Preisser Vietnam
0870847 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30° 175mm Helios-Preisser Vietnam
0870849 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30° 225mm Helios-Preisser Vietnam
0870851 Thread flank setting gauges for ext.m. ISO trapez. 30° 275mm Helios-Preisser Vietnam
0870901 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO  60° 0.35-0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0870903 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO  60°     0.6-0.8mm Helios-Preisser Vietnam
0870905 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO  60°  0.9-1.25mm Helios-Preisser Vietnam
0870907 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO  60°     1.5-2.0mm Helios-Preisser Vietnam
0870909 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO  60°     2.5-3.5mm Helios-Preisser Vietnam
0870911 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO  60°     4.0-6.0mm Helios-Preisser Vietnam
0870921 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55° 60 - 48 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870923 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55° 40 - 32 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870925 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55° 28 - 22 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870927 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55° 20 - 16 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870929 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55° 14 - 11 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870931 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55° 10 - 7 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870933 Thread flank inserts for ext. m. whithworth  55°  6  - 4 G/” Helios-Preisser Vietnam
0870941 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.      1.5mm Helios-Preisser Vietnam
0870943 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.      2.0mm Helios-Preisser Vietnam
0870945 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.      3.0mm Helios-Preisser Vietnam
0870947 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.      4.0mm Helios-Preisser Vietnam
0870949 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.      5-6mm Helios-Preisser Vietnam
0870951 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.      7-8mm Helios-Preisser Vietnam
0870953 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.    9-10mm Helios-Preisser Vietnam
0870955 Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez.  12-14mm Helios-Preisser Vietnam
0882300 Depth micrometer w. interchang. m.insert  0.01mm 0-50x50mm Helios-Preisser Vietnam
0882301 Depth micrometer w. interchang. m.insert  0.01mm 0-75x50mm Helios-Preisser Vietnam
0882303 Depth micrometer w. interchang. m.insert  0.01mm 0-100x100mm Helios-Preisser Vietnam
0882304 Depth micrometer w. interchang. m.insert  0.01mm 0-150x100mm Helios-Preisser Vietnam
0882306 Depth micrometer w. interchang. m.insert  0.01mm 0-300x100mm Helios-Preisser Vietnam
0884501 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  5-55mm Helios-Preisser Vietnam
0885501 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face 5-30mm Helios-Preisser Vietnam
0885502 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face 25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0885503 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0885504 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0885505 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0885506 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0885507 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0885508 Internal micrometer w. measuring jaws carb.m.face  175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0886503 Micrometers head wo. ratchet stop, 0.01mm            0-6.5mm Helios-Preisser Vietnam
0886505 Micrometers head wo. ratchet stop, 0.01mm            0-6.5mm Helios-Preisser Vietnam
0886507 Micrometers head w. ratchet stop, 0.01mm              0-6.5mm Helios-Preisser Vietnam
0886513 Micrometers head w. ratchet stop, non-rotat.  0.01 0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0888101 Holder for internal micrometers, length 200mm Helios-Preisser Vietnam
0888501 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm           25-30mm Helios-Preisser Vietnam
0888502 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm           30-35mm Helios-Preisser Vietnam
0888503 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm           35-50mm Helios-Preisser Vietnam
0888504 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm           50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0888505 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm        75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0888506 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0888507 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0888508 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0888509 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0888510 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      200-225mm Helios-Preisser Vietnam
0888511 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      225-250mm Helios-Preisser Vietnam
0888512 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      250-275mm Helios-Preisser Vietnam
0888513 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      275-300mm Helios-Preisser Vietnam
0888514 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      300-325mm Helios-Preisser Vietnam
0888515 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      325-350mm Helios-Preisser Vietnam
0888516 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      350-375mm Helios-Preisser Vietnam
0888517 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      375-400mm Helios-Preisser Vietnam
0888518 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      400-425mm Helios-Preisser Vietnam
0888519 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      425-450mm Helios-Preisser Vietnam
0888520 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      450-475mm Helios-Preisser Vietnam
0888521 Internal micrometer, cylindrical ver. 0.01mm      475-500mm Helios-Preisser Vietnam
0890511 Wire thickness micrometer carb. m.face    0.01mm    0-10mm Helios-Preisser Vietnam
0892332 Extension for internal micrometers no.08925…          25mm Helios-Preisser Vietnam
0892333 Extension for internal micrometers no.08925…          50mm Helios-Preisser Vietnam
0892334 Extension for internal micrometers no.08925…       100mm Helios-Preisser Vietnam
0892336 Extension for internal micrometers no.08925…       200mm Helios-Preisser Vietnam
0892339 Extension for internal micrometers no.08925…       400mm Helios-Preisser Vietnam
0892340 Extension for internal micrometers no.08925…       600mm Helios-Preisser Vietnam
0892501 Internal micrometer w. interchang. exten.  0.01mm  50-150mm Helios-Preisser Vietnam
0892502 Internal micrometer w. interchang. exten.  0.01mm  50-250mm Helios-Preisser Vietnam
0892503 Internal micrometer w. interchang. exten.  0.01mm  50-450mm Helios-Preisser Vietnam
0892504 Internal micrometer w. interchang. exten.  0.01mm  50-850mm Helios-Preisser Vietnam
0892505 Internal micrometer w. interchang. exten.  0.01mm  50-1450mm Helios-Preisser Vietnam
0894504 Precision internal micrometer, excluding case     100-150mm Helios-Preisser Vietnam
0894510 Precision internal micrometer w. extensions          100-300mm Helios-Preisser Vietnam
0894514 Precision internal micrometer w. extensions          100-500mm Helios-Preisser Vietnam
0894518 Precision internal micrometer w. extensions          100-900mm Helios-Preisser Vietnam
0894522 Precision internal micrometer w. extensions       100-1300mm Helios-Preisser Vietnam
0894526 Precision internal micrometer w. extensions       100-1700mm Helios-Preisser Vietnam
0894530 Precision internal micrometer w. extensions       100-2100mm Helios-Preisser Vietnam
0894534 Precision internal micrometer w. extensions       100-2500mm Helios-Preisser Vietnam
0894538 Precision internal micrometer w. extensions       100-2000mm Helios-Preisser Vietnam
0894542 Precision internal micrometer w. extensions       100-3000mm Helios-Preisser Vietnam
0894546 Precision internal micrometer w. extensions       100-4000mm Helios-Preisser Vietnam
0894550 Precision internal micrometer w. extensions       100-5000mm Helios-Preisser Vietnam
0894554 Precision internal micrometer w. extensions       100-6000mm Helios-Preisser Vietnam
0894804 Individual extension for no.08945...     ø 17 mm       50mm Helios-Preisser Vietnam
0894806 Individual extension for no.08945...     ø 17 mm     100mm Helios-Preisser Vietnam
0894810 Individual extension for no.08945...     ø 17 mm     200mm Helios-Preisser Vietnam
0894820 Individual extension for no.08945...     ø 17 mm     400mm Helios-Preisser Vietnam
0894834 Individual extension for no.08945...     ø 17 mm     800mm Helios-Preisser Vietnam
0894854 Individual extension for no.08945...     ø 32 mm     500mm Helios-Preisser Vietnam
0894872 Individual extension for no.08945...     ø 32 mm  1000mm Helios-Preisser Vietnam
0898101 Setting gauge for micrometers                25mm Helios-Preisser Vietnam
0898102 Setting gauge for micrometers                50mm Helios-Preisser Vietnam
0898103 Setting gauge for micrometers                75mm Helios-Preisser Vietnam
0898104 Setting gauge for micrometers             100mm Helios-Preisser Vietnam
0898105 Setting gauge for micrometers             125mm Helios-Preisser Vietnam
0898106 Setting gauge for micrometers             150mm Helios-Preisser Vietnam
0898107 Setting gauge for micrometers             175mm Helios-Preisser Vietnam
0898108 Setting gauge for micrometers             200mm Helios-Preisser Vietnam
0898109 Setting gauge for micrometers             225mm Helios-Preisser Vietnam
0898110 Setting gauge for micrometers             250mm Helios-Preisser Vietnam
0898111 Setting gauge for micrometers             275mm Helios-Preisser Vietnam
0898112 Setting gauge for micrometers             300mm Helios-Preisser Vietnam
0898113 Setting gauge for micrometers             325mm Helios-Preisser Vietnam
0898114 Setting gauge for micrometers             350mm Helios-Preisser Vietnam
0898115 Setting gauge for micrometers             375mm Helios-Preisser Vietnam
0898116 Setting gauge for micrometers             400mm Helios-Preisser Vietnam
0898117 Setting gauge for micrometers             425mm Helios-Preisser Vietnam
0898118 Setting gauge for micrometers             450mm Helios-Preisser Vietnam
0898119 Setting gauge for micrometers             475mm Helios-Preisser Vietnam
0898120 Setting gauge for micrometers             500mm Helios-Preisser Vietnam
0898121 Setting gauge for micrometers             525mm Helios-Preisser Vietnam
0898122 Setting gauge for micrometers             550mm Helios-Preisser Vietnam
0898123 Setting gauge for micrometers             575mm Helios-Preisser Vietnam
0898124 Setting gauge for micrometers             600mm Helios-Preisser Vietnam
0898125 Setting gauge for micrometers             625mm Helios-Preisser Vietnam
0898126 Setting gauge for micrometers             650mm Helios-Preisser Vietnam
0898127 Setting gauge for micrometers             675mm Helios-Preisser Vietnam
0898128 Setting gauge for micrometers             700mm Helios-Preisser Vietnam
0898129 Setting gauge for micrometers             725mm Helios-Preisser Vietnam
0898130 Setting gauge for micrometers             750mm Helios-Preisser Vietnam
0898131 Setting gauge for micrometers             775mm Helios-Preisser Vietnam
0898132 Setting gauge for micrometers             800mm Helios-Preisser Vietnam
0898133 Setting gauge for micrometers             825mm Helios-Preisser Vietnam
0898134 Setting gauge for micrometers             850mm Helios-Preisser Vietnam
0898135 Setting gauge for micrometers             875mm Helios-Preisser Vietnam
0898136 Setting gauge for micrometers             900mm Helios-Preisser Vietnam
0898137 Setting gauge for micrometers             925mm Helios-Preisser Vietnam
0898138 Setting gauge for micrometers             950mm Helios-Preisser Vietnam
0898139 Setting gauge for micrometers             975mm Helios-Preisser Vietnam
0898140 Setting gauge for micrometers           1000mm Helios-Preisser Vietnam
0898142 Setting gauge for micrometers           1050mm Helios-Preisser Vietnam
0898146 Setting gauge for micrometers           1150mm Helios-Preisser Vietnam
0898150 Setting gauge for micrometers           1250mm Helios-Preisser Vietnam
0898154 Setting gauge for micrometers           1350mm Helios-Preisser Vietnam
0898158 Setting gauge for micrometers           1450mm Helios-Preisser Vietnam
0898162 Setting gauge for micrometers           1550mm Helios-Preisser Vietnam
0898166 Setting gauge for micrometers           1650mm Helios-Preisser Vietnam
0898170 Setting gauge for micrometers           1750mm Helios-Preisser Vietnam
0898174 Setting gauge for micrometers           1850mm Helios-Preisser Vietnam
0898178 Setting gauge for micrometers           1950mm Helios-Preisser Vietnam
0912501 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm                 0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0912502 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm              25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0912503 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm              50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0912504 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm            75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0912505 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm          100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0912506 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm          125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0912507 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm          150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0912508 Dig. Micrometer      IP54          0.001mm          175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0912521 Set of digital micrometers     IP54     0-100mm Helios-Preisser Vietnam
0932701 Dig. external micrometer  RS-232                         0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0932702 Dig. external micrometer  RS-232                       25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0932703 Dig. external micrometer  RS-232                       50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0932704 Dig. external micrometer  RS-232                    75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0932705 Dig. external micrometer  RS-232                  100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0932706 Dig. external micrometer  RS-232                  125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0932707 Dig. external micrometer  RS-232                  150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0932708 Dig. external micrometer  RS-232                  175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0932731 Dig. external micrometer w. lifter retr.st  RS-232     0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0932732 Dig. external micrometer w. lifter retr.st  RS-232    25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0932733 Dig. external micrometer w. lifter retr.st  RS-232    50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0932734 Dig. external micrometer w. lifter retr.st  RS-232 75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0933701 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232      0-25mm Helios-Preisser Vietnam
0933702 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232     25-50mm Helios-Preisser Vietnam
0933703 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232     50-75mm Helios-Preisser Vietnam
0933704 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232    75-100mm Helios-Preisser Vietnam
0933705 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232 100-125mm Helios-Preisser Vietnam
0933706 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232 125-150mm Helios-Preisser Vietnam
0933707 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232 150-175mm Helios-Preisser Vietnam
0933708 Dig. disc micrometer to measure gear tooth RS-232 175-200mm Helios-Preisser Vietnam
0940816 Dig. 2 point internal micrometers 150 - 175 mm Helios-Preisser Vietnam
0940823 Dig. 2 point internal micrometers with extensions 150 - 350 mm Helios-Preisser Vietnam
0940829 Dig. 2 point internal micrometers with extensions 150 - 550 mm Helios-Preisser Vietnam
0940833 Dig. 2 point internal micrometers with extensions 150 - 950 mm Helios-Preisser Vietnam
0940839 Dig. 2 point internal micrometers with extensions 150 - 1550 mm Helios-Preisser Vietnam
0940891 Extensions for 0949, 25 mm Helios-Preisser Vietnam
0940892 Extensions for 0949, 50 mm Helios-Preisser Vietnam
0940893 Extensions for 0949, 100 mm Helios-Preisser Vietnam
0940894 Extensions for 0949, 200 mm Helios-Preisser Vietnam
0940895 Extensions for 0949, 400 mm Helios-Preisser Vietnam
0940896 Extensions for 0949, 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
0996701 Dig. cable OPTO RS 232, 2m w. optocoupling, simplex Helios-Preisser Vietnam
0996705 Dig. cable OPTO RS 232, 2m w. optocoupling, f. USB Helios-Preisser Vietnam
0997770 USB keyboard interface cable Opto RS 232 Helios-Preisser Vietnam
0997772 USB-keyboard interface cable RS232 PROXIMITY Helios-Preisser Vietnam
0997774 USB-keyboard interface cable RS232 POWER Helios-Preisser Vietnam
0997778 USB-keyboard interface T Box 302 Helios-Preisser Vietnam
1271451 Extension depth attachment base f. no.1371…     200mm Helios-Preisser Vietnam
1271452 Extension depth attachment base f. no.1371…     300mm Helios-Preisser Vietnam
1271455 Measuring insert for distance measurements for no.1371… Helios-Preisser Vietnam
1276591 Disc type measuring insert ø 7.5x1mm Helios-Preisser Vietnam
1278912 Reduction    12mm Helios-Preisser Vietnam
1278916 Reduction    16mm Helios-Preisser Vietnam
1278920 Reduction    20mm Helios-Preisser Vietnam
1278923 Measuring insert     M16x1,5              ø 14,32 Helios-Preisser Vietnam
1278924 Measuring insert     M16x1                  ø 14,87 Helios-Preisser Vietnam
1278930 Set of measuring inserts  16pcs Helios-Preisser Vietnam
1278936 Measuring insert     M12x1,25             ø 10,59 Helios-Preisser Vietnam
1278938 Measuring insert     M12x1                    ø 10,87 Helios-Preisser Vietnam
1278940 Measuring insert     M10x1                    ø  8,87 Helios-Preisser Vietnam
1278942 Measuring insert     M10x0,75             ø 9,13 Helios-Preisser Vietnam
1278944 Measuring insert     M 8x1                      ø 6,87 Helios-Preisser Vietnam
1278946 Measuring insert     M 8x0,75              ø 7,14 Helios-Preisser Vietnam
1278948 Measuring insert     M 6x0,75              ø 5,14 Helios-Preisser Vietnam
1278950 Measuring insert     M 5x0,5                 ø 4,41 Helios-Preisser Vietnam
1278952 Measuring insert     M 16                       ø 13,79 Helios-Preisser Vietnam
1278954 Measuring insert     M 12                       ø 10,05 Helios-Preisser Vietnam
1278956 Measuring insert     M 10                       ø  8,32 Helios-Preisser Vietnam
1278958 Measuring insert     M  8                        ø  6,59 Helios-Preisser Vietnam
1278960 Measuring insert     M  6                        ø  4,87 Helios-Preisser Vietnam
1278962 Measuring insert     M  5                        ø  4,08 Helios-Preisser Vietnam
1279780 Interchang. insert for width and distance measurement Helios-Preisser Vietnam
1279781 Interchang. insert with ball, angled Helios-Preisser Vietnam
1279782 Interchang. insert with ball, straight Helios-Preisser Vietnam
1279783 Interchang. insert with measuring pin Helios-Preisser Vietnam
1279784 Interchang. insert with hook Helios-Preisser Vietnam
1279785 Interchang. insert with straight measuring rod Helios-Preisser Vietnam
1320416 Dig. pocket caliper wo. data output, round depth gauge 150mm Helios-Preisser Vietnam
1320417 Dig. pocket caliper wo. data output, rect. depth gauge 150mm Helios-Preisser Vietnam
1320516 Dig. pocket caliper w. DATA VAR. round depth gauge 150mm Helios-Preisser Vietnam
1320517 Dig. pocket caliper w. DATA VAR. rect. depth gauge     150mm Helios-Preisser Vietnam
1320518 Dig. pocket caliper w. DATA VAR. cross.po 40mm  150mm Helios-Preisser Vietnam
1320519 Dig. pocket caliper w. DATA VAR. rect.depth gauge 50mm 200mm Helios-Preisser Vietnam
1320522 Dig. pocket caliper w. DATA VAR. wo. depth gauge 65mm 300mm Helios-Preisser Vietnam
1322516 Dig. pocket caliper PRISMA w. DATA VAR.  IP67 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326416 Dig. pocket caliper IP67, round depth gauge      150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326417 Dig. pocket caliper IP67, rect. depth gauge          150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326418 Dig. pocket caliper IP67, rect. depth gauge          200x50mm Helios-Preisser Vietnam
1326422 Dig. pocket caliper IP67, wo.  depth gauge          300x65mm Helios-Preisser Vietnam
1326516 Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. round d.gauge 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326517 Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. rect. d.gauge 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326518 Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. rect. d.gauge 200x50mm Helios-Preisser Vietnam
1326904 Dig. pocket caliper IP67 w. inwardly angled anvils     150mm Helios-Preisser Vietnam
1326906 Dig. pocket caliper IP67 w. outwardly angled anvils  150mm Helios-Preisser Vietnam
1326908 Dig. pocket caliper IP67 w. inwardly angled anvils     150mm Helios-Preisser Vietnam
1326910 Dig. pocket caliper IP67 w. outwardly angled anvils  150mm Helios-Preisser Vietnam
1326912 Dig. scrib./mark. pckt. caliper IP67 carb.m.face 200x40/33mm Helios-Preisser Vietnam
1326914 Dig. pocket caliper IP67 carb. tipped m.jaws          150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326916 Dig. pocket caliper IP67 w. pointed m.jaws     150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326918 Dig. wall thickness pocket caliper IP67             150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326920 Dig. pocket caliper IP67 for external grooves 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326922 Dig. pocket caliper IP67 w. precise m.points 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1326924 Dig. offset centerline pckt. caliper IP67 adj.m.jaw 10-210mm Helios-Preisser Vietnam
1326928 Dig. offset centerline pckt. caliper IP67 adj.m.jaw     200mm Helios-Preisser Vietnam
1326930 Dig. pocket caliper IP67 w. long / narrow m.jaws 10-200mm Helios-Preisser Vietnam
1326932 Dig. Universal pocket caliper “Pocket Talent” IP67  150mm Helios-Preisser Vietnam
1330522 Dig. workshop caliper w. knife points                  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1330528 Dig. workshop caliper w. knife points                500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1330532 Dig. workshop caliper w. knife points                800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1330534 Dig. workshop caliper w. knife points             1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1331522 Dig. workshop caliper w. knife points w. fa.          300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1331528 Dig. workshop caliper w. knife points w. fa.       500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1331532 Dig. workshop caliper w. knife points w. fa.       800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1331534 Dig. workshop caliper w. knife points w. fa.     1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1334522 Dig. workshop caliper wo. knife points                 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1334528 Dig. workshop caliper wo. knife points              500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1334532 Dig. workshop caliper wo. knife points              800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1334534 Dig. workshop caliper wo. knife points            1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1335522 Dig. workshop caliper wo. knife points w. fa.        300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1335528 Dig. workshop caliper wo. knife points w. fa.      500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1335532 Dig. workshop caliper wo. knife points w. fa.      800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1335534 Dig. workshop caliper wo. knife points w. fa.    1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1338522 Dig. workshop caliper PRISMA IP65 DATA VAR.           300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1340522 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points            300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1340528 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points          500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1340532 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points          800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1340534 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points       1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1341522 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points w. fa.    300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1341528 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points w. fa.  500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1341532 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points w. fa.  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1341534 Dig. workshop caliper IP65 w. knife points w. fa. 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1342522 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points           300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1342528 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points        500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1342532 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points        800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1342534 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points      1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1343522 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points w. fa    300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1343528 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points w. fa  500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1343532 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points w. fa  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1343534 Dig. workshop caliper IP65 wo. knife points w. fa 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1348722 Dig. universal caliper IP65 ss wo. kni.po             300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1348728 Dig. universal caliper IP65 ss wo. kni.po           500x100mm Helios-Preisser Vietnam
1351522 Dig. workshop caliper w. cross points wo. fa 1/100  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1351528 Dig. workshop caliper w. cross points wo. fa 1/100 500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1351622 Dig. workshop caliper w. cross points w. fa 1/100    300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1351628 Dig. workshop caliper w. cross points w. fa 1/100 500x125mm Helios-Preisser Vietnam
1351920 Dig. caliper with cross points     250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1352516 Dig. caliper for internal grooves      1/100           10-160mm Helios-Preisser Vietnam
1352517 Dig. caliper for internal grooves      1/100           20-160mm Helios-Preisser Vietnam
1352518 Dig. caliper for internal grooves      1/100           26-200mm Helios-Preisser Vietnam
1352520 Dig. caliper for internal grooves      1/100           30-250mm Helios-Preisser Vietnam
1352522 Dig. caliper for internal grooves      1/100           35-300mm Helios-Preisser Vietnam
1353522 Dig. caliper for external locking grooves            300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1354520 Dig. caliper with gripper points                        250x75mm Helios-Preisser Vietnam
1360716 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100     150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1360718 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100     200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1360722 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100     300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1360728 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100     500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1360734 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100  1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1360738 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100  1500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1360740 Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod  1/100    2000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1362722 Dig. depth gauge IP67 ss. L-shaped m.rod  1/100  300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1362728 Dig. depth gauge IP67 ss. L-shaped m.rod  1/100  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1364722 Dig. depth gauge IP67 ss. w. replaceable pin 1/100 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1364728 Dig. depth gauge IP67 ss. w. replaceable pin 1/100 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1366718 Dig. offset depth gauge IP67 ss.      1/100          200x150mm Helios-Preisser Vietnam
1366722 Dig. offset depth gauge IP67 ss.      1/100          300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1366728 Dig. offset depth gauge IP67 ss.      1/100          500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1368722 Dig. depth gauge ss. for sliding m.bridge  1/100  300x150 mm Helios-Preisser Vietnam
1368728 Dig. depth gauge ss. for sliding m.bridge  1/100  500x150 mm Helios-Preisser Vietnam
1371416 Dig. depth gauge IP67 ss.  150mm, base length 100mm Helios-Preisser Vietnam
1371418 Dig. Pocket caliper IP 67,200 mm, Bridge length 100mm Helios-Preisser Vietnam
1371422 Dig. depth gauge IP67 ss.  300mm, base length 150mm Helios-Preisser Vietnam
1371428 Dig. depth gauge IP67 ss.  500mm, base length 150mm Helios-Preisser Vietnam
1375502 Dig. small depth gauge IP67 ss.  25mm, base length 48mm Helios-Preisser Vietnam
1376514 Dig. depth gauge IP67 ss. f. measuring inserts M2,5 100mm Helios-Preisser Vietnam
1378505 Dig. depth gauge for one-handed operation IP67, ss.    0-60mm Helios-Preisser Vietnam
1378508 Dig. depth gauge for one-handed operation IP67, ss. 0-100mm Helios-Preisser Vietnam
1379722 Dig. depth gauge IP67 w. interchang. Inserts        300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1379728 Dig. depth gauge IP67 w. interchang. Inserts        500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1722502 Dig. indicator RS232+Digim. read 0.01mm/.0005” 12.5mm/0.5” Helios-Preisser Vietnam
1723502 Dig. indicator RS232+Digim. read 0.005mm/.0001” 12.5mm/0.5” Helios-Preisser Vietnam
1724502 Dig. indicator RS232+Digim. read 0.001mm/.00005” 12.5mm/0.5” Helios-Preisser Vietnam
1726502 Dig. indicator  read. 0.001mm              12.5mm Helios-Preisser Vietnam
1726506 Dig. indicator  read. 0.001mm              25.0mm Helios-Preisser Vietnam
1726510 Dig. indicator  read. 0.001mm              50.0mm Helios-Preisser Vietnam
1726514 Dig. indicator  read. 0.001mm            100.0mm Helios-Preisser Vietnam
1728502 Dig. indicator  read. 0.01mm                  12.5mm Helios-Preisser Vietnam
1728506 Dig. indicator  read. 0.01mm                  25.0mm Helios-Preisser Vietnam
1728510 Dig. indicator  read. 0.01mm                  50.0mm Helios-Preisser Vietnam
1728514 Dig. indicator  read. 0.01mm                100.0mm Helios-Preisser Vietnam
1730502 Dig. indicator  read. 0.001mm                12.5mm Helios-Preisser Vietnam
1730506 Dig. indicator  read. 0.001mm                  25.0mm Helios-Preisser Vietnam
1732502 Dig. indicator  read. 0.01mm                  12.5mm Helios-Preisser Vietnam
1732506 Dig. indicator  read. 0.01mm                  25.0mm Helios-Preisser Vietnam
1734502 Dig. indicator  read. 0.001mm                  12.5mm Helios-Preisser Vietnam
1734506 Dig. indicator  read. 0.001mm                  25.0mm Helios-Preisser Vietnam
1734522 Dig. Indicator w. combined analogue/digital display    12.5mm Helios-Preisser Vietnam
1739910 Cable release      (12.5 + 25mm) Helios-Preisser Vietnam
1739920 Cable release                 (12.5mm) Helios-Preisser Vietnam
1865510 Dig. Micrometer RS232 + Digimatic    0.001mm            0-25mm Helios-Preisser Vietnam
1865513 Dig. Micrometer RS232 + Digimatic    0.001mm          25-50mm Helios-Preisser Vietnam
1865517 Dig. Micrometer RS232 + Digimatic    0.001mm          50-75mm Helios-Preisser Vietnam
1865520 Dig. Micrometer RS232 + Digimatic    0.001mm       75-100mm Helios-Preisser Vietnam
1866210 Dig. micrometer “Basic”0 - 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1866410 Dig. micrometer IP65 without data output 0 - 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1866413 Dig. micrometer IP65 without data output 25 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
1866417 Dig. micrometer IP65 without data output 50 - 75 mm Helios-Preisser Vietnam
1866420 Dig. micrometer IP65 without data output 75 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1920574 Set of 3-point internal micrometers             6-12mm Helios-Preisser Vietnam
1920576 Set of 3-point internal micrometers           12-20mm Helios-Preisser Vietnam
1920578 Set of 3-point internal micrometers           20-50mm Helios-Preisser Vietnam
1920580 Set of 3-point internal micrometers        50-100mm Helios-Preisser Vietnam
1920910 Measuring depth extension f. no.1920/21          6-12mm Helios-Preisser Vietnam
1920914 Measuring depth extension f. no.1920/21       12-20mm Helios-Preisser Vietnam
1920920 Measuring depth extension f. no.1920/21       20-50mm Helios-Preisser Vietnam
1920924 Measuring depth extension f. no.1920/21     50-100mm Helios-Preisser Vietnam
1921510 3-point internal micrometer incl. setting ring           6-8mm Helios-Preisser Vietnam
1921512 3-point internal micrometer incl. setting ring        8-10mm Helios-Preisser Vietnam
1921514 3-point internal micrometer incl. setting ring      10-12mm Helios-Preisser Vietnam
1921516 3-point internal micrometer incl. setting ring      12-16mm Helios-Preisser Vietnam
1921518 3-point internal micrometer incl. setting ring      16-20mm Helios-Preisser Vietnam
1921520 3-point internal micrometer incl. setting ring      20-25mm Helios-Preisser Vietnam
1921522 3-point internal micrometer incl. setting ring      25-30mm Helios-Preisser Vietnam
1921524 3-point internal micrometer incl. setting ring      30-40mm Helios-Preisser Vietnam
1921526 3-point internal micrometer incl. setting ring      40-50mm Helios-Preisser Vietnam
1921528 3-point internal micrometer incl. setting ring      50-60mm Helios-Preisser Vietnam
1921530 3-point internal micrometer incl. setting ring      60-70mm Helios-Preisser Vietnam
1921532 3-point internal micrometer incl. setting ring      70-85mm Helios-Preisser Vietnam
1921534 3-point internal micrometer incl. setting ring     85-100mm Helios-Preisser Vietnam
1921536 3-point internal micrometer incl. setting ring    100-125mm Helios-Preisser Vietnam
1921538 3-point internal micrometer incl. setting ring    125-150mm Helios-Preisser Vietnam
1921540 3-point internal micrometer incl. setting ring    150-175mm Helios-Preisser Vietnam
1921542 3-point internal micrometer incl. setting ring    175-200mm Helios-Preisser Vietnam
1922510 Measuring head for 3 point internal micrometers 6 - 8 mm Helios-Preisser Vietnam
1922512 Measuring head for 3 point internal micrometers 8 - 10 mm Helios-Preisser Vietnam
1922514 Measuring head for 3 point internal micrometers 10 - 12 mm Helios-Preisser Vietnam
1922516 Measuring head for 3 point internal micrometers 12 - 16 mm Helios-Preisser Vietnam
1922518 Measuring head for 3 point internal micrometers 16 - 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1922520 Measuring head for 3 point internal micrometers 20 - 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1922522 Measuring head for 3 point internal micrometers 25 - 30 mm Helios-Preisser Vietnam
1922524 Measuring head for 3 point internal micrometers 30 - 40 mm Helios-Preisser Vietnam
1922526 Measuring head for 3 point internal micrometers 40 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
1922528 Measuring head for 3 point internal micrometers 50 - 60 mm Helios-Preisser Vietnam
1922530 Measuring head for 3 point internal micrometers 60 - 70 mm Helios-Preisser Vietnam
1922532 Measuring head for 3 point internal micrometers 70 - 85 mm Helios-Preisser Vietnam
1922534 Measuring head for 3 point internal micrometers 85 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1922536 Measuring head for 3 point internal micrometers 100 - 125 mm Helios-Preisser Vietnam
1922538 Measuring head for 3 point internal micrometers 125 - 150 mm Helios-Preisser Vietnam
1922540 Measuring head for 3 point internal micrometers 150 - 175 mm Helios-Preisser Vietnam
1922542 Measuring head for 3 point internal micrometers 175 - 200 mm Helios-Preisser Vietnam
1923100 Basic unit for dig. 3 point internal micrometer IP52 6-20 mm Helios-Preisser Vietnam
1923200 Basic unit for dig. 3 point internal micrometer IP52 20-100 mm Helios-Preisser Vietnam
1923300 Basic unit for dig. 3 point internal micrometer IP52 100-200 mm Helios-Preisser Vietnam
1923510 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 6 - 8 mm Helios-Preisser Vietnam
1923512 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 8 - 10 mm Helios-Preisser Vietnam
1923514 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 10 - 12 mm Helios-Preisser Vietnam
1923516 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 12 - 16 mm Helios-Preisser Vietnam
1923518 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 16 - 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1923520 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 20 - 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1923522 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 25 - 30 mm Helios-Preisser Vietnam
1923524 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 30 - 40 mm Helios-Preisser Vietnam
1923526 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 40 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
1923528 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 50 - 60 mm Helios-Preisser Vietnam
1923530 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 60 - 70 mm Helios-Preisser Vietnam
1923532 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 70 - 85 mm Helios-Preisser Vietnam
1923534 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 85 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1923536 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 100 - 125 mm Helios-Preisser Vietnam
1923538 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 125 - 150 mm Helios-Preisser Vietnam
1923540 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 150 - 175 mm Helios-Preisser Vietnam
1923542 Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 175 - 200 mm Helios-Preisser Vietnam
1923574 Dig. 3 point internal micrometer IP52 Set  6 - 12 mm Helios-Preisser Vietnam
1923576 Dig. 3 point internal micrometer IP52 Set  12 - 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1923578 Dig. 3 point internal micrometer IP52 Set  20 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
1923580 Dig. 3 point internal micrometer IP52 Set  50 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1924100 Basic unit dig. 3 point internal measuring pistol 6 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1924200 Basic unit dig. 3 point internal measuring pistol 20 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1924300 Basic unit dig. 3 point internal measuring pistol 100 - 200 mm Helios-Preisser Vietnam
1924510 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     6 - 8 mm Helios-Preisser Vietnam
1924512 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     8 - 10 mm Helios-Preisser Vietnam
1924514 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     10 - 12 mm Helios-Preisser Vietnam
1924516 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     12 - 16 mm Helios-Preisser Vietnam
1924518 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     16 - 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1924520 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     20 - 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1924522 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     25 - 30 mm Helios-Preisser Vietnam
1924524 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     30 - 40 mm Helios-Preisser Vietnam
1924526 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     40 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
1924528 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     50 - 60 mm Helios-Preisser Vietnam
1924530 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     60 - 70 mm Helios-Preisser Vietnam
1924532 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     70 - 85 mm Helios-Preisser Vietnam
1924534 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     85 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1924536 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     100 - 125 mm Helios-Preisser Vietnam
1924538 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     125 - 150 mm Helios-Preisser Vietnam
1924540 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     150 - 175 mm Helios-Preisser Vietnam
1924542 Dig. 3 point internal measuring pistol with ring     175 - 200 mm Helios-Preisser Vietnam
1924574 Dig. 3 point internal measuring pistol set 6 - 12 mm Helios-Preisser Vietnam
1924576 Dig. 3 point internal measuring pistol set 12 - 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1924578 Dig. 3 point internal measuring pistol set 20 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
1924580 Dig. 3 point internal measuring pistol set 50 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
1997501 Cable for RS 232 Helios-Preisser Vietnam
1998501 Cable for Digimatic Helios-Preisser Vietnam
1998720 Data cable f. variable data output USB Helios-Preisser Vietnam
1998722 USB-adapter cable for foot switch Helios-Preisser Vietnam
1998730 USB-hub sevenfold w. plug-in power supply Helios-Preisser Vietnam
1998732 Foot-switch (length of the cable 2m) Helios-Preisser Vietnam
1998740 BlueDAT USB receiver Helios-Preisser Vietnam
1998742 BlueDAT for DATA Variable Helios-Preisser Vietnam
1998744 BlueDAT for RS 232 opto Helios-Preisser Vietnam
1998746 BlueDAT for RS 232 Proximity Helios-Preisser Vietnam
1998748 BlueDAT for RS 232 Power Helios-Preisser Vietnam
1998750 Bluetooth receiver for internal micrometers Helios-Preisser Vietnam
1998760 Data cable Proxmitiy Helios-Preisser Vietnam
1998770 Battery, 3V-Lithium, CR 2450 Helios-Preisser Vietnam
1998780 i-Stick USB receiver for Integrated Wireless Helios-Preisser Vietnam
4310110 Calibration service caliper / depth/height gauges     0-150mm Helios-Preisser Vietnam
4310115 Calibration service caliper / depth/height gauges     0-300mm Helios-Preisser Vietnam
4310120 Calibration service caliper / depth/height gauges     0-500mm Helios-Preisser Vietnam
4310125 Calibration service caliper / depth/height gauges    0-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4310130 Calibration service caliper / depth/height gauges    0-2000mm Helios-Preisser Vietnam
4310135 Calibration service caliper / depth/height gauges    0-3000mm Helios-Preisser Vietnam
4320210 Calibration service micrometers DIN863-1                 0-25mm Helios-Preisser Vietnam
4320212 Calibration service micrometers DIN863-1            25-100mm Helios-Preisser Vietnam
4320214 Calibration service micrometers DIN863-1        100- 200mm Helios-Preisser Vietnam
4320220 Calibration service micrometers DIN863-1          200-300mm Helios-Preisser Vietnam
4320224 Calibration service micrometers DIN863-1          300-500mm Helios-Preisser Vietnam
4320228 Calibration service micrometers DIN863-1        500-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4320810 Calibration service microm. incl. setting stan.       0-100mm Helios-Preisser Vietnam
4320814 Calibration service microm. incl. setting stan.  100-200mm Helios-Preisser Vietnam
4320818 Calibration service microm. incl. setting stan.  200-300mm Helios-Preisser Vietnam
4320822 Calibration service microm. incl. setting stan.  300-400mm Helios-Preisser Vietnam
4320826 Calibration service microm. incl. setting stan.  400-500mm Helios-Preisser Vietnam
4320830 Calibration service microm. incl. setting stan.  500-600mm Helios-Preisser Vietnam
4320834 Calibration service microm. incl. setting stan.  600-700mm Helios-Preisser Vietnam
4320838 Calibration service microm. incl. setting stan.  700-800mm Helios-Preisser Vietnam
4320842 Calibration service microm. incl. setting stan.  800-900mm Helios-Preisser Vietnam
4320846 Calibration service microm. incl. setting stan.  900-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4320850 Calibration service microm. incl. setting stan.  1000-1200mm Helios-Preisser Vietnam
4320854 Calibration service microm. incl. setting stan.  1200-1400mm Helios-Preisser Vietnam
4320858 Calibration service microm. incl. setting stan.  1400-1600mm Helios-Preisser Vietnam
4320862 Calibration service microm. incl. setting stan.  1600-1800mm Helios-Preisser Vietnam
4320866 Calibration service microm. incl. setting stan.  1800-2000mm Helios-Preisser Vietnam
4329010 Calibration service setting standards for microm.     0-100mm Helios-Preisser Vietnam
4329026 Calibration service setting standards for microm.  100-500mm Helios-Preisser Vietnam
4329046 Calibration service setting standards for microm. 500-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4340210 Calibration service squares (base/straight/kni.ed)    <100mm Helios-Preisser Vietnam
4340214 Calibration service squares (base/straight/kni.ed) 100-200mm Helios-Preisser Vietnam
4340218 Calibration service squares (base/straight/kni.ed)  200-500mm Helios-Preisser Vietnam
4340222 Calibration service squares (base/straight/kni.ed)  500-750mm Helios-Preisser Vietnam
4340226 Calibration service squares (base/straight/kni.ed) 750-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4340230 Calibration service squares (base/straight/kni.ed) 1000-1500mm Helios-Preisser Vietnam
4342410 Calibration service protractor Helios-Preisser Vietnam
4342610 Calibration service univ. bevel protr. (an. or dig.) 1 blade Helios-Preisser Vietnam
4350210 Calibration service rules DIN866           <  500 mm Helios-Preisser Vietnam
4350218 Calibration service rules DIN866           500-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4350226 Calibration service rules DIN866          1000-1500mm Helios-Preisser Vietnam
4350232 Calibration service rules DIN866          1500-2000mm Helios-Preisser Vietnam
4350238 Calibration service rules DIN866          2000-3000mm Helios-Preisser Vietnam
4351610 Calibration service flat rules DIN874 pt.1        0-500mm Helios-Preisser Vietnam
4351618 Calibration service flat rules DIN874 pt.1      500-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4351628 Calibration service flat rules DIN874 pt.1     1000-2000mm Helios-Preisser Vietnam
4351638 Calibration service flat rules DIN874 pt.1     2000-3000mm Helios-Preisser Vietnam
4352412 Calibration service knife edge rules DIN874 pt.2    0-200mm Helios-Preisser Vietnam
4352418 Calibration service knife edge rules DIN874 pt.2  200-500mm Helios-Preisser Vietnam
4352422 Calibration service knife edge rules DIN874 pt.2  500-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4353410 Calibration service levels Helios-Preisser Vietnam
4353510 Calibration service frame levels Helios-Preisser Vietnam
4357010 Calibration service parallel gauge blocks DIN 861  0.5-100mm Helios-Preisser Vietnam
4357020 Calibration service parallel gauge blocks DIN 861 100-300mm Helios-Preisser Vietnam
4357610 Calibration service plug gauges       0-100mm Helios-Preisser Vietnam
4357620 Calibration service plug gauges    100.001-200mm Helios-Preisser Vietnam
4358410 Calibration service setting rings (master ri.)     0-100mm Helios-Preisser Vietnam
4358420 Calibration service setting rings (master ri.) 100.001-200mm Helios-Preisser Vietnam
4358810 Calibration service snap gauges GO / NOGO Helios-Preisser Vietnam
4359210 Calibration service thread plug gauges GO / NOGO  0-100mm Helios-Preisser Vietnam
4359410 Calibration service thread master rings    0-100mm Helios-Preisser Vietnam
4360210 Calibration service indicators an./dig. 0.01mm/0.001 12.5mm Helios-Preisser Vietnam
4360212 Calibration service indicators an./dig. 0.01mm/0.001 30mm Helios-Preisser Vietnam
4360214 Calibration service indicators an./dig. 0.01mm/0.001 50mm Helios-Preisser Vietnam
4360218 Calibration service indicators an./dig. 0.01mm/0.001 100mm Helios-Preisser Vietnam
4360810 Calibration service dial test indicators Helios-Preisser Vietnam
019650105 Pocket vernier caliper ss. chr. clamp  1/50mm      150x40mm Helios-Preisser Vietnam
019650116 Pocket vernier caliper ss. chr. screw  1/50mm      150x40mm Helios-Preisser Vietnam
019650516 Pocket vernier caliper chr. 4-way-m. 1/50mm 1/1000  200x40mm Helios-Preisser Vietnam
026552005 Caliper with cross points, ss. chr.  1/50    250x80mm Helios-Preisser Vietnam
026652005 Caliper with gripper points, ss. chr.            250x75mm Helios-Preisser Vietnam
132641660 Dig. Pocket caliper IP 67 round depth gauge 150x40 mm IW Helios-Preisser Vietnam
132641760 Dig. Pocket caliper IP 67 angular depth gauge 150x40 mm IW Helios-Preisser Vietnam
132641860 Dig. Pocket caliper IP 67 angular depth gauge 200x50 mm IW Helios-Preisser Vietnam
132642260 Dig. Pocket caliper IP 67 without depth gauge 300x65 mm IW Helios-Preisser Vietnam
137141660 Dig. Pocket caliper IP 67,150 mm, Bridge length 100mm IW Helios-Preisser Vietnam
137141860 Dig. Pocket caliper IP 67,200 mm, Bridge length 100mm IW Helios-Preisser Vietnam
137142260 Dig. Depth gauge IP 67,300 mm, Bridge length 150mm IW Helios-Preisser Vietnam
137142860 Dig. Depth gauge IP 67,500 mm, Bridge length 150mm IW Helios-Preisser Vietnam
172650260 Dig. indicator  read. 0,001mm12,5 mm Integrated Wireless Helios-Preisser Vietnam
172650660 Dig. indicator  read. 0,001mm25,0 mm Integrated Wireless Helios-Preisser Vietnam
173450260 Dig. indicator  read. 0,001mm12,5 mm Integrated Wireless Helios-Preisser Vietnam
173450660 Dig. indicator  read. 0,001mm25,0 mm Integrated Wireless Helios-Preisser Vietnam
186641060 Dig. micrometer IP65 Integrated Wireless  0 - 25 mm Helios-Preisser Vietnam
186641360 Dig. micrometer IP65 Integrated Wireless  25 - 50 mm Helios-Preisser Vietnam
186641760 Dig. micrometer IP65 Integrated Wireless  50 - 75 mm Helios-Preisser Vietnam
186642060 Dig. micrometer IP65 Integrated Wireless  75 - 100 mm Helios-Preisser Vietnam
186642160 Dig. micrometer IP65 Integrated Wireless Set 0-100mm Helios-Preisser Vietnam