Đại lý Centec Vietnam,Centec Vietnam,Centec

ANS hiện là đại lý của Centec , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Centec, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn

Models Name of products Vietnamese name
RHOTEC L determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. máy đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Chemical Hóa chất Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn) hoặc trong các lò phản ứng lên men. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn điện) hoặc trong các lò phản ứng lên men Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Electronics & Semiconductor Điện tử & Bán dẫn Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn) hoặc trong các lò phản ứng lên men. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn điện) hoặc trong các lò phản ứng lên men Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Power Plants nhà máy điện Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids or caustics máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da). Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Petrochemical & Biofuel Hóa dầu & nhiên liệu sinh học Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of ethanol, oils, fuels, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như ethanol, dầu, nhiên liệu, axit hoặc chất ăn da Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of oils, fuels, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of oils, fuels, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec