Vui lòng liên hệ ANS Vietnam để nhận báo giá hãng GEOKON Vietnam 

STRAIN GAUGES Model 3900 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4000 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model ST-350 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4100 · 4150 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model FP4000 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4151 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4200 · 4202 · 4204 · 4210 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4200HT · 4200HT-T GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4435 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 4911 · 4911A GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model 3911 · 3911A GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
STRAIN GAUGES Model FP4911 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4400 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4410 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4415 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4420 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4422 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4425 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4427 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4430 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4435 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4450 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4420-1X-12.5 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4420-1X-50 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS Model 4430-1X GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1050 (A-1) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS  Model 1150 (A-3) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1200 (A-4) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1250 (A-5) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1280 (A-6) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1300 (A-9) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1950 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1400 · 1450 · 1500 · 4450 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1610 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
EXTENSOMETERS Model 1900 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
PIEZOMETERS Model 3400 GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
PIEZOMETERS  Model 4500S · 4500SH · 4500AL(V) GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
PIEZOMETERS Model 4500HT Series GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam 
PIEZOMETERS Model 4500MLP GEOKON Vietnam, Đại lý hãng GEOKON  Vietnam