Đại lý Helios-Preisser Vietnam, Helios-Preisser Vietnam,Helios-Preisser

ANS hiện là đại lý của,Helios-Preisser , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Helios-Preisser, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn.

No. Item Code Description Brand
5 0396426 Flange squares, zinc coated              800 x 800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396432 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396433 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396434 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396435 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396436 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396443 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 600 x 280 Helios-Preisser Vietnam
5 0396444 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 700 x 300 Helios-Preisser Vietnam
5 0396445 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 800 x 320 Helios-Preisser Vietnam
5 0396446 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 1000 x 380 Helios-Preisser Vietnam
5 0396453 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 600 x 280 Helios-Preisser Vietnam
5 0396454 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 700 x 300 Helios-Preisser Vietnam
5 0396455 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 800 x 320 Helios-Preisser Vietnam
5 0396456 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 1000 x 380 Helios-Preisser Vietnam
5 0396982 Joiner squares with mitre, aluminium      250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396983 Joiner squares with mitre, aluminium      300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396984 Joiner squares with mitre, aluminium      400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0397101 5-piece inspection square set Helios-Preisser Vietnam
5 0410301 Protractor w. rivetted hinge, chr.          80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0410302 Protractor w. rivetted hinge, chr.       120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0410303 Protractor w. rivetted hinge, chr.       150 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0410304 Protractor w. rivetted hinge, chr.       200 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411101 Protractor w. locking srew                80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411102 Protractor w. locking srew             120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411103 Protractor w. locking srew             150 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411104 Protractor w. locking srew             200 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411105 Protractor w. locking srew             300 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411106 Protractor w. locking srew             300 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411107 Protractor w. locking srew             300 x 800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411108 Protractor w. locking srew             400 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411109 Protractor w. locking srew             400 x 800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411110 Protractor w. locking srew           400 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411301 Protractor w. locking srew, chr.            80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411302 Protractor w. locking srew, chr.          120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411303 Protractor w. locking srew, chr.        150 x  200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411304 Protractor w. locking srew, chr.        200 x  300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411305 Protractor w. locking srew, chr.        300 x  500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411306 Protractor w. locking srew, chr.        300 x  600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411307 Protractor w. locking srew, chr.        300 x  800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411308 Protractor w. locking srew, chr.        400 x  600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411309 Protractor w. locking srew, chr.        400 x  800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411310 Protractor w. locking srew, chr.       400 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412201 Protractor w. locking srew, ss.              80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412202 Protractor w. locking srew, ss.            120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412203 Protractor w. locking srew, ss.            150 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412204 Protractor w. locking srew, ss.            200 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0413301 Protractor w. locking srew, round plate, chr.     Ø 85mm Helios-Preisser Vietnam
5 0413302 Protractor w. locking srew, quadrate plate, chr.  85 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415301 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          100 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415302 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          150 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415303 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          200 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415304 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          250 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415305 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          300 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416301 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr. 100 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416302 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr. 150 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416303 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr.  200 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416304 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr.  250 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416305 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr.  300 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420121 Magnifying lense for universal bevel protractors no.0420… Helios-Preisser Vietnam
5 0420122 Angle stop for universal bevel protractors no.0420… Helios-Preisser Vietnam
5 0420124 Prismatic base for universal bevel protractors no.0420… Helios-Preisser Vietnam
5 0420201 Universal bevel protractor, ss          150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420202 Universal bevel protractor, ss          200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420203 Universal bevel protractor, ss          300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420206 Replacement blade        150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420207 Replacement blade        200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420208 Replacement blade        300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422501 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422502 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422503 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422504 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425211 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425212 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425213 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425214 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425701 Dig. universal bevel protractor, ss          150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425702 Dig. universal bevel protractor, ss          200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425703 Dig. universal bevel protractor, ss          300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451101 Graduated straight rule  DIN 866/A            500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451102 Graduated straight rule  DIN 866/A          1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451103 Graduated straight rule  DIN 866/A          1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451104 Graduated straight rule  DIN 866/A          2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451105 Graduated straight rule  DIN 866/A          3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451106 Graduated straight rule  DIN 866/A          4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451201 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A          500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451202 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451203 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451204 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451205 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451206 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452101 Graduated straight rule  DIN 866/B        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452103 Graduated straight rule  DIN 866/B      1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452104 Graduated straight rule  DIN 866/B      1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452105 Graduated straight rule  DIN 866/B      2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452106 Graduated straight rule  DIN 866/B      2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452107 Graduated straight rule  DIN 866/B      3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452108 Graduated straight rule  DIN 866/B      4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452109 Graduated straight rule  DIN 866/B      5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452201 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B           500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452203 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452204 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452205 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452206 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452207 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452208 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452209 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0453422 Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad      300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0453430 Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad      600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0453434 Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad    1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454424 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad      400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454428 Straigth edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad      500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454434 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad    1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454438 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad    1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454440 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad    2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454444 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.gra d  3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455424 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad      400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455428 Straigth edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad      500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455434 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455438 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455440 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455444 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458102 Circumference tape “Pimeter”            ø 20 - 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458103 Circumference tape “Pimeter”          ø 300 - 700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458104 Circumference tape “Pimeter”        ø 700 -1100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458105 Circumference tape “Pimeter”      ø 1100 -1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458106 Circumference tape “Pimeter”      ø 1500 -1900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458107 Circumference tape “Pimeter”      ø 1900 -2300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458108 Circumference tape “Pimeter”      ø 2300 -2700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458109 Circumference tape “Pimeter”      ø 2700 -3100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458110 Circumference tape “Pimeter”      ø 3100 -3500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458111 Circumference tape “Pimeter”      ø 3500 -3900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458112 Circumference tape “Pimeter”      ø 3900 -4300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458113 Circumference tape “Pimeter”      ø 4300 -4700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458114 Circumference tape “Pimeter”      ø 4700 -5100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458115 Circumference tape “Pimeter”      ø 5100 -5500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458116 Circumference tape “Pimeter”      ø 5500 -5900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458117 Circumference tape “Pimeter”      ø 5900 -6300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458202 Circumference tape “Pimeter”, ss        ø 20 - 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458203 Circumference tape “Pimeter”, ss      ø 300 - 700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458204 Circumference tape “Pimeter”, ss     ø 700 -1100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458205 Circumference tape “Pimeter”, ss    ø 1100-1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458206 Circumference tape “Pimeter”, ss    ø 1500-1900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458207 Circumference tape “Pimeter”, ss    ø 1900-2300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458252 Interior circumference tape, circ. 720-1550mm  ø 230-490mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458253 Interior circumference tape, circ. 940-2200mm    ø 300-700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458254 Interior circumference tape, circ. 2190-3620mm ø 700-1100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458255 Interior circumference tape, circ. 3450-4720mm ø 1100-1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458256 Interior circumference tape, circ. 4710-5980mm ø 1500-1900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458257 Interior circumference tape, circ. 5970-7230mm ø 1900-2300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458258 Interior circumference tape, circ. 7220-8500mm ø 2300-2700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458291 Expanding collet f. interior circumference tape, all sizes Helios-Preisser Vietnam
6 0460201 Flexible steel rule, ss, scale A      150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460202 Flexible steel rule, ss, scale A      200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460204 Flexible steel rule, ss, scale A      300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460205 Flexible steel rule, ss, scale A      500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460206 Flexible steel rule, ss, scale A    1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460207 Flexible steel rule, ss, scale A      300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460208 Flexible steel rule, ss, scale A      500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460209 Flexible steel rule, ss, scale A    1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460210 Flexible steel rule, ss, scale A    1500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460211 Flexible steel rule, ss, scale A    2000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460212 Flexible steel rule, ss, scale A    3000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460213 Flexible steel rule, ss, scale A    3000 x 30 x 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460221 Flexible steel rule, ss, scale B      150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460222 Flexible steel rule, ss, scale B      200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460223 Flexible steel rule, ss, scale B      250 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460224 Flexible steel rule, ss, scale B      300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460225 Flexible steel rule, ss, scale B      500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460226 Flexible steel rule, ss, scale B    1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460227 Flexible steel rule, ss, scale B      300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460228 Flexible steel rule, ss, scale B      500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460229 Flexible steel rule, ss, scale B    1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460230 Flexible steel rule, ss, scale B    1500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460231 Flexible steel rule, ss, scale B    2000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460232 Flexible steel rule, ss, scale B    3000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460233 Flexible steel rule, ss, scale B    3000 x 30 x 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460241 Flexible steel rule, ss, scale C      150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460242 Flexible steel rule, ss, scale C      200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460243 Flexible steel rule, ss, scale C      250 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460244 Flexible steel rule, ss, scale C      300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460245 Flexible steel rule, ss, scale C      500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460246 Flexible steel rule, ss, scale C    1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460247 Flexible steel rule, ss, scale C      300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460248 Flexible steel rule, ss, scale C      500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460249 Flexible steel rule, ss, scale C    1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460250 Flexible steel rule, ss, scale C    1500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460251 Flexible steel rule, ss, scale C    2000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460252 Flexible steel rule, ss, scale C    3000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460253 Flexible steel rule, ss, scale C    3000 x 30 x 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460501 Flexible steel rule, ss chr, scale A    150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460502 Flexible steel rule, ss chr, scale A    200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460504 Flexible steel rule, ss chr, scale A    300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460505 Flexible steel rule, ss chr, scale A    500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460506 Flexible steel rule, ss chr, scale A  1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460507 Flexible steel rule, ss chr, scale A    300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460508 Flexible steel rule, ss chr, scale A    500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460509 Flexible steel rule, ss chr, scale A  1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460510 Flexible steel rule, ss chr, scale A  1500 x 30 x 1.3mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460511 Flexible steel rule, ss chr, scale A  2000 x 30 x 1.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460512 Flexible steel rule, ss chr, scale A  3000 x 30 x 1.3mm Helios-Preisser Vietnam