Đại lý BAMO tại Vietnam,Máy phát áp TP 805 Bamo

TP 805

Pressure transmitter

Máy phát áp BAMO

Pressure

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TP 805-28

Flush diaphragm pressure transmitter

Máy phát áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

D201

Flanged diaphragm seal, gauge guard

Phớt màng ngăn có mặt bích BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

P101

Bourdon tube pressure gauge “all stainless steel”, Diam. 100

Đồng hồ đo áp suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

P103

Pressure gauge, stainless steel / EN 837-1

Đồng hồ đo áp suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

A 32

Needle valve

Van kim BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

A201

Damper for pressure gauges

Bộ giảm chấn cho đồng hồ đo áp suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

A202

Overpressure protector for gauges

Bộ giảm áp cho đồng hồ đo áp suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

A102

Pressure gauge siphons

Xi phông đo áp suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

PE 827

Pressure switch with display

Công tắc áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

XMLA

Pressure switches

Công tắc áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

KPI

Pressure switches

Công tắc áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CDP

Paddle flow controller

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

Flow

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CDP 57

Paddle flow controller

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CDP-P

Paddle flow controller

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CDSP 25

Adjustable paddle flow controllers

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

KFS

Flap spring-loaded type flow-meters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

KLA

Flap-type flow-meters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VISIOFLUX WR

Flow indicator

Chỉ báo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

OPTIFLUX ECFV

Flow indicator

Chỉ báo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SGL

In-line sight glass

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BV

Metallic flow controller & indicator

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BR

Metallic flow controllers

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SIG 4.0

Analogue transmitter for flow controllers

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BMV

Metallic flow controllers with sided indicator

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CDA

Flow controllers, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CDV

Flow controllers & indicators, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DKM

Viscosity compensated flow controller, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DKM/A

Viscosity compensated flow controller/ indicator, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DKG

Viscosity compensated flow controller/ indicator

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DUM

Flow controllers, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DUG

Flow controller with indicator, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DUM/A

Flow controller with indicator, metallic

Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RA 60 / FA 60

Variable area flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RA 65 / FA 65

Variable area flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RA 77

Variable area flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RA 87 / FA 87

Variable area flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SGA

Variable area flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MSK1 / MSK2 / MSKW

Limit value switches

Công tắc giới hạn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SGK 1-3

Variable area flowmeters - Low flow-rates

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

IDP

Plastic flow indicator

Chỉ báo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

Z60 / IDP-A

Flow transmitter for IDP-A

Máy phát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

PDP

Small plastic flow indicator

Chỉ báo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

G6/G5-250

Variable area flowmeter for liquids

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SGM - 250

Variable area flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

C6/C5

Variable area flowmeter for gas

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VENTURI CHANNEL DEBITFLO

Flow rate measurement in open channel

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOSONIC

Level transmitter for Open Channels

Máy phát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOBUL

Air bubbling level transmitter

Máy phát lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHAR 759

Flow calculator for open channels

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DDM-DB

Orifice flow-meter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

U6 series

ORIFICE PLATE FLOW INDICATOR

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DB Series

Orifice Plate, flow-meters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SMB

Flow measurement in stationary sprinkler systems

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOMATIC

Electromagnetic flow-meter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOFLONIC

ULTRASONIC FLOW-METER

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOFLONIC - PFA

Ultrasonic flow-meter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOFLONIC 42i

Ultrasonic flow-meter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VORTEX

Flow sensor, Vortex type

Cảm biến lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOFLU 100

Paddle wheel flow sensor

Cảm biến lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOTUR

Turbine flowmeter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MICRO-STREAM

Low flow-rate meter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

OV 16

Oval wheel flow sensor

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

FFG

Turbine flow sensor

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

M 25 – M 40

Water-meter in plastic

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TYPE 620

Composite water-meter

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

1900/1901/1903

Low flow-rate flowmeters

Đồng hồ đo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

E Series

Variable area glass flow indicators

Chỉ báo lưu lượng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP2V - INOX

2-way pneumatic valves, single or double acting

Van khí nén 2 chiều BAMO

Metal Valves

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP3V - INOX

3-way pneumatic valves, single or double acting

Van khí nén 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VPP - INOX

Pneumatic butterfly valve, single or double acting

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE2V - INOX

2-way electric ball valves, stainless steel

Van khí nén 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE3V - Stainless steel

Electrically actuated 3-way ball valve

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VEP - INOX

Electrically actuated butterfly valves

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VMP B10 - INOX

Manually operated butterfly valve

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng BAMO tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm BAMO tại Vietnam