Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để nhận báo giá NGAY hãng Shinho Vietnam

SHN-SERIES ( SIGNAL CONVERTER)         Shinho Vietnam
SHN-ISO Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SHN-DSC Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SHN-IPS Current Loop Supply     Shinho Vietnam
SHN-RTD RTD Transmitter      Shinho Vietnam
SHN-PMC Potentiometer Transmitter      Shinho Vietnam
SHN-T/C T/C Transmitter(SHN-500)      Shinho Vietnam
SHN-ACC CT Transmitter      Shinho Vietnam
SHN-AVC PT Transmitter      Shinho Vietnam
SHN-RVS Reverse Transmitter     Shinho Vietnam
SHN-SQT Square Root Extractor     Shinho Vietnam
SHN-SHC Sample Holder     Shinho Vietnam
SHN-PHC Peak Holder     Shinho Vietnam
SHN-LCT Strain Gauge Transmitter      Shinho Vietnam
SHN-LIM Limiter      Shinho Vietnam
SHN-ASC Adder&Subtractor      Shinho Vietnam
SHN-SIS Signal Selector     Shinho Vietnam
SHN-SHL High/Low Selector     Shinho Vietnam
SHN-HLS High/Low Setter     Shinho Vietnam
SHN-20S On/Off Converter On:20mA OFF:4mA Shinho Vietnam
SHN-SCG Signal Transmitter 10~-10V DC24V Shinho Vietnam
SHN-DSO Dual Input/Output     Shinho Vietnam
  2Point Output     Shinho Vietnam
SHN-PDB Power Supply     Shinho Vietnam
  2Point Output       Shinho Vietnam
  3Point Output     Shinho Vietnam
SHN-500 SERIES (PROGRAMABLE CONVERTER)         Shinho Vietnam
SHN-510 Programble Converter   1 Output Shinho Vietnam
SHN-520 Programble Converter   2 Output Shinho Vietnam
SHN-530 Programble Converter 1 Output RS-485 Output Shinho Vietnam
SHN-600 SERIES (ALARM SETTER)         Shinho Vietnam
SHN-620 Alarm Setter   2Alarm Shinho Vietnam
SHN-640 Alarm Setter   4Alarm Shinho Vietnam
SHN-650 Alarm Setter+Analog Output    2AL+Output Shinho Vietnam
P-UNIT (SLIM TYPE)         Shinho Vietnam
P-ISO Signal Transmitter   DC24 Only Shinho Vietnam
P-IPS Current Loop Supply   DC24 Only Shinho Vietnam
P-RTD RTD Transmitter    DC24 Only Shinho Vietnam
P-PMC Potentiometer Transmitter    DC24 Only Shinho Vietnam
  2Point Output     Shinho Vietnam