Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng Zahm&Nagel Vietnam

Series #9000:  Zahm Model 9000-R Pilot Plant Zahm&Nagel Vietnam
9010    Tank Lid Zahm&Nagel Vietnam
9020   Bullseye Gasket (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
9030  Bullseye Glass (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
9040   Bullseye Washer (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
9050   Bullseye Lock Nut (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
9060  Tank Lid Sealing Ring Zahm&Nagel Vietnam
9070   Female "T" Zahm&Nagel Vietnam
9080  Cross Zahm&Nagel Vietnam
1034  Pressure Gauge Zahm&Nagel Vietnam
9090   Street "T" Zahm&Nagel Vietnam
9100   Pressure Relief Valve Zahm&Nagel Vietnam
9110   Blow Off Valve Zahm&Nagel Vietnam
9120 Outlet Tube Zahm&Nagel Vietnam
9130 Dial Thermometer 20" Stem Zahm&Nagel Vietnam
9140  Inlet Hex Nipple Zahm&Nagel Vietnam
9150   Inlet Tube Zahm&Nagel Vietnam
9160  Swagelok Quick Connect Ass'y Zahm&Nagel Vietnam
9170   Swagelok Quick Connect Female Zahm&Nagel Vietnam
 9180   Swagelok Quick Connect Male Zahm&Nagel Vietnam
19100   Cap Nut Zahm&Nagel Vietnam
5040   Gasket Zahm&Nagel Vietnam