Đại lý Helios-Preisser Vietnam, Helios-Preisser Vietnam,Helios-Preisser

ANS hiện là đại lý của,Helios-Preisser , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Helios-Preisser, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn.

No. Item Code Description Brand
0611530 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.30mm Helios-Preisser Vietnam
0611535 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.35mm Helios-Preisser Vietnam
0611540 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.40mm Helios-Preisser Vietnam
0611545 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.45mm Helios-Preisser Vietnam
0611550 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0611552 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.55mm Helios-Preisser Vietnam
0611554 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.60mm Helios-Preisser Vietnam
0611556 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.65mm Helios-Preisser Vietnam
0611558 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.70mm Helios-Preisser Vietnam
0611560 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.75mm Helios-Preisser Vietnam
0611562 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.80mm Helios-Preisser Vietnam
0611564 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.85mm Helios-Preisser Vietnam
0611566 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.90mm Helios-Preisser Vietnam
0611568 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.95mm Helios-Preisser Vietnam
0611570 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0612180 Wall holder f. INOX feeler gauge tape set 0.01 - 0.25mm, 15 pcs Helios-Preisser Vietnam
0612501 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.01mm Helios-Preisser Vietnam
0612502 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.02mm Helios-Preisser Vietnam
0612503 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.03mm Helios-Preisser Vietnam
0612504 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.04mm Helios-Preisser Vietnam
0612505 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.05mm Helios-Preisser Vietnam
0612506 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.06mm Helios-Preisser Vietnam
0612507 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.07mm Helios-Preisser Vietnam
0612508 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.08mm Helios-Preisser Vietnam
0612509 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.09mm Helios-Preisser Vietnam
0612510 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.10mm Helios-Preisser Vietnam
0612512 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.12mm Helios-Preisser Vietnam
0612515 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.15mm Helios-Preisser Vietnam
0612518 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.18mm Helios-Preisser Vietnam
0612520 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.20mm Helios-Preisser Vietnam
0612525 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.25mm Helios-Preisser Vietnam
0613107 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.01mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613109 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.02mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613114 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.03mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613116 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.04mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613118 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.05mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613120 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.06mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613122 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.07mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613126 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.08mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613128 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.09mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613130 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.1mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613134 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.15mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613138 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.2mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613142 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.3mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613146 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.4mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613150 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.5mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613152 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.6mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613154 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.7mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613156 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.8mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613158 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.9mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613160 Precision feeler gauge tape carbon steel      1mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
0613207 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.01mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613209 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.02mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613214 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.03mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613216 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.04mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613218 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.05mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613220 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.06mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613222 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.07mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613226 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.08mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613228 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.09mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613230 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.1mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613232 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.12mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613234 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.15mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613236 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.18mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613238 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.2mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613240 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.25mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613242 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.3mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613244 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.35mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613246 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.4mm, with 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613248 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.45mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613250 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.5mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613252 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.6mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613254 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.7mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613256 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.8mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613258 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.9mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613260 Precision feeler gauge tape carbon steel  1mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
0613309 Precision feeler gauge tape, ss  0.02mm, width 100mm Helios-Preisser Vietnam
0613318 Precision feeler gauge tape, ss  0.05mm, width 100mm Helios-Preisser Vietnam
0613330 Precision feeler gauge tape, ss  0.1mm,    width  100mm Helios-Preisser Vietnam
0613334 Precision feeler gauge tape, ss  0.15mm, width  100mm Helios-Preisser Vietnam
0613338 Precision feeler gauge tape, ss  0.2mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613342 Precision feeler gauge tape, ss  0.3mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613346 Precision feeler gauge tape, ss  0.4mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613350 Precision feeler gauge tape, ss  0.5mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613352 Precision feeler gauge tape, ss  0.6mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613354 Precision feeler gauge tape, ss  0.7mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613356 Precision feeler gauge tape, ss  0.8mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613358 Precision feeler gauge tape, ss  0.9mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613360 Precision feeler gauge tape, ss      1mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
0613412 Precision feeler gauge tape, ss      0.025mm,  width  150mm Helios-Preisser Vietnam
0613418 Precision feeler gauge tape, ss      0.05mm,     width  150mm Helios-Preisser Vietnam
0613424 Precision feeler gauge tape, ss      0.075mm,  width  150mm Helios-Preisser Vietnam
0613430 Precision feeler gauge tape, ss      0.1mm,       width  150mm Helios-Preisser Vietnam
0613434 Precision feeler gauge tape, ss      0.15mm,     width  150mm Helios-Preisser Vietnam
0613438 Precision feeler gauge tape, ss      0.2mm,        width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613440 Precision feeler gauge tape, ss      0.25mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613442 Precision feeler gauge tape, ss      0.3mm,    width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613446 Precision feeler gauge tape, ss      0.4mm,    width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613450 Precision feeler gauge tape, ss      0.5mm,    width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613512 Precision feeler gauge tape, brass       0.025mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613518 Precision feeler gauge tape, brass       0.05mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613524 Precision feeler gauge tape, brass       0.075mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613530 Precision feeler gauge tape, brass       0.1mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613534 Precision feeler gauge tape, brass       0.15mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613538 Precision feeler gauge tape, brass       0.2mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613540 Precision feeler gauge tape, brass       0.25mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613542 Precision feeler gauge tape, brass       0.3mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613546 Precision feeler gauge tape, brass       0.4mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613550 Precision feeler gauge tape, brass       0.5mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
0613607 Precision reference sheets, cs thickn. 0.01mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613609 Precision reference sheets, cs thickn. 0.02mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613614 Precision reference sheets, cs thickn. 0.03mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613616 Precision reference sheets, cs thickn. 0.04mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613618 Precision reference sheets, cs thickn. 0.05mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613620 Precision reference sheets, cs thickn. 0.06mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613622 Precision reference sheets, cs thickn. 0.07mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613626 Precision reference sheets, cs thickn. 0.08mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613628 Precision reference sheets, cs thickn. 0.09mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613630 Precision reference sheets, cs thickn. 0.10mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613632 Precision reference sheets, cs thickn. 0.12mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613634 Precision reference sheets, cs thickn. 0.15mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613636 Precision reference sheets, cs thickn. 0.18mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613638 Precision reference sheets, cs thickn. 0.2mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613640 Precision reference sheets, cs thickn. 0.25mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613642 Precision reference sheets, cs thickn. 0.3mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613644 Precision reference sheets, cs thickn. 0,35mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613646 Precision reference sheets, cs thickn. 0.4mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613648 Precision reference sheets, cs thickn. 0.45mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613650 Precision reference sheets, cs thickn. 0.5mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613652 Precision reference sheets, cs thickn. 0.6mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613654 Precision reference sheets, cs thickn. 0.7mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613656 Precision reference sheets, cs thickn. 0.8mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613658 Precision reference sheets, cs thickn. 0.9mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613660 Precision reference sheets, cs thickn. 1.0mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
0613709 Precision reference sheets ss thickn 0.02mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613718 Precision reference sheets ss thickn 0.05mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613730 Precision reference sheets ss thickn. 0.1mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613734 Precision reference sheets ss thickn. 0.15mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613738 Precision reference sheets ss thickn. 0.2mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613742 Precision reference sheets ss thickn. 0.3mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613746 Precision reference sheets ss thickn 0.4mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613750 Precision reference sheets ss thickn 0.5mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613752 Precision reference sheets ss thickn 0.6mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613754 Precision reference sheets ss thickn 0.7mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613756 Precision reference sheets ss thickn 0.8mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613758 Precision reference sheets ss thickn 0.9mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613760 Precision reference sheets ss thickn 1.0mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613812 Precision reference sheets ss thickn 0.025mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613818 Precision reference sheets ss thickn 0.05mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613824 Precision reference sheets ss thickn 0.075mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613830 Precision reference sheets ss thickn 0.1mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613834 Precision reference sheets ss thickn 0.15mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613838 Precision reference sheets ss thickn 0.2mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613840 Precision reference sheets ss thickn 0.25mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613842 Precision reference sheets ss thickn 0.3mm  range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613846 Precision reference sheets ss thickn 0.4mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613850 Precision reference sheets ss thickn 0.5mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613860 Precision reference sheets ss thickn 1.0mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613912 Precision reference sheets br thickn 0.025mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613918 Precision reference sheets br thickn 0.05mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613924 Precision reference sheets br thickn 0.075mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613930 Precision reference sheets br thickn 0.1mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613934 Precision reference sheets br thickn 0.15mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613938 Precision reference sheets br thickn 0.2mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613940 Precision reference sheets br thickn 0.25mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613942 Precision reference sheets br thickn 0.3mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613946 Precision reference sheets br thickn 0.4mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0613950 Precision reference sheets br thickn 0.5mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
0623100 Individual steel gauge blocks, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623102 Individual steel gauge blocks, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623104 Individual steel gauge blocks, 1.001mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623106 Individual steel gauge blocks, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623108 Individual steel gauge blocks, 1.003mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623110 Individual steel gauge blocks, 1.004mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623112 Individual steel gauge blocks, 1.005mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623114 Individual steel gauge blocks, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623116 Individual steel gauge blocks, 1.007mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623118 Individual steel gauge blocks, 1.008mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623120 Individual steel gauge blocks, 1.009mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623122 Individual steel gauge blocks, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623130 Individual steel gauge blocks, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623135 Individual steel gauge blocks, 1.03mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623140 Individual steel gauge blocks, 1.04mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623145 Individual steel gauge blocks, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623150 Individual steel gauge blocks, 1.06mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623155 Individual steel gauge blocks, 1.07mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623160 Individual steel gauge blocks, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623165 Individual steel gauge blocks, 1.09mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623170 Individual steel gauge blocks, 1.10mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623175 Individual steel gauge blocks, 1.11mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623180 Individual steel gauge blocks, 1.12mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623185 Individual steel gauge blocks, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623190 Individual steel gauge blocks, 1.14mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623195 Individual steel gauge blocks, 1.15mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623200 Individual steel gauge blocks, 1.16mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623205 Individual steel gauge blocks, 1.17mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623210 Individual steel gauge blocks, 1.18mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623215 Individual steel gauge blocks, 1.19mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623220 Individual steel gauge blocks, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623225 Individual steel gauge blocks, 1.21mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623230 Individual steel gauge blocks, 1.22mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623235 Individual steel gauge blocks, 1.23mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623240 Individual steel gauge blocks, 1.24mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623245 Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623250 Individual steel gauge blocks, 1.26mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623255 Individual steel gauge blocks, 1.27mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623260 Individual steel gauge blocks, 1.28mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623265 Individual steel gauge blocks, 1.29mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623270 Individual steel gauge blocks, 1.30mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623275 Individual steel gauge blocks, 1.31mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623280 Individual steel gauge blocks, 1.32mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623285 Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623290 Individual steel gauge blocks, 1.34mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623295 Individual steel gauge blocks, 1.35mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623300 Individual steel gauge blocks, 1.36mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623305 Individual steel gauge blocks, 1.37mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623310 Individual steel gauge blocks, 1.38mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623315 Individual steel gauge blocks, 1.39mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623320 Individual steel gauge blocks, 1.40mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623325 Individual steel gauge blocks, 1.41mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623330 Individual steel gauge blocks, 1.42mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623335 Individual steel gauge blocks, 1.43mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623340 Individual steel gauge blocks, 1.44mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623345 Individual steel gauge blocks, 1.45mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623350 Individual steel gauge blocks, 1.46mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623355 Individual steel gauge blocks, 1.47mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623360 Individual steel gauge blocks, 1.48mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623365 Individual steel gauge blocks, 1.49mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623370 Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623375 Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623380 Individual steel gauge blocks, 1.70mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623385 Individual steel gauge blocks, 1.80mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623390 Individual steel gauge blocks, 1.90mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623395 Individual steel gauge blocks, 2.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623400 Individual steel gauge blocks, 2.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623405 Individual steel gauge blocks, 3.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623410 Individual steel gauge blocks, 3.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623415 Individual steel gauge blocks, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623420 Individual steel gauge blocks, 4.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623425 Individual steel gauge blocks, 5.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623430 Individual steel gauge blocks, 5.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623435 Individual steel gauge blocks, 6.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623440 Individual steel gauge blocks, 6.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623445 Individual steel gauge blocks, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623450 Individual steel gauge blocks, 7.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623455 Individual steel gauge blocks, 8.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623460 Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623465 Individual steel gauge blocks, 9.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623470 Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623475 Individual steel gauge blocks, 10.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623500 Individual steel gauge blocks, 11.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623510 Individual steel gauge blocks, 12.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623520 Individual steel gauge blocks, 13.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623530 Individual steel gauge blocks, 14.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623540 Individual steel gauge blocks, 15.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623550 Individual steel gauge blocks, 16.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623560 Individual steel gauge blocks, 17.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623570 Individual steel gauge blocks, 18.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623580 Individual steel gauge blocks, 19.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623590 Individual steel gauge blocks, 20.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623600 Individual steel gauge blocks, 21.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623610 Individual steel gauge blocks, 22.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623620 Individual steel gauge blocks, 23.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623630 Individual steel gauge blocks, 24.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623640 Individual steel gauge blocks, 25.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623650 Individual steel gauge blocks, 30.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623660 Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623670 Individual steel gauge blocks, 40.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623680 Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623690 Individual steel gauge blocks, 60.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623700 Individual steel gauge blocks, 70.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623710 Individual steel gauge blocks, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623720 Individual steel gauge blocks, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623730 Individual steel gauge blocks, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623740 Individual steel gauge blocks, 125.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623750 Individual steel gauge blocks, 150.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623760 Individual steel gauge blocks, 175.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623770 Individual steel gauge blocks, 200.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623780 Individual steel gauge blocks, 300.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623790 Individual steel gauge blocks, 400.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623800 Individual steel gauge blocks, 500.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623810 Individual steel gauge blocks, 600.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623820 Individual steel gauge blocks, 700.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623830 Individual steel gauge blocks, 800.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623840 Individual steel gauge blocks, 900.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0623850 Individual steel gauge blocks 1000.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
0624100 Individual steel gauge blocks, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624102 Individual steel gauge blocks, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624104 Individual steel gauge blocks, 1.001mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624106 Individual steel gauge blocks, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624108 Individual steel gauge blocks, 1.003mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624110 Individual steel gauge blocks, 1.004mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624112 Individual steel gauge blocks, 1.005mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624114 Individual steel gauge blocks, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624116 Individual steel gauge blocks, 1.007mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624118 Individual steel gauge blocks, 1.008mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624120 Individual steel gauge blocks, 1.009mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624122 Individual steel gauge blocks, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624130 Individual steel gauge blocks, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624135 Individual steel gauge blocks, 1.03mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624140 Individual steel gauge blocks, 1.04mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624145 Individual steel gauge blocks, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624150 Individual steel gauge blocks, 1.06mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624155 Individual steel gauge blocks, 1.07mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624160 Individual steel gauge blocks, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624165 Individual steel gauge blocks, 1.09mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624170 Individual steel gauge blocks, 1.10mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624175 Individual steel gauge blocks, 1.11mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624180 Individual steel gauge blocks, 1.12mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624185 Individual steel gauge blocks, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624190 Individual steel gauge blocks, 1.14mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624195 Individual steel gauge blocks, 1.15mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624200 Individual steel gauge blocks, 1.16mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624205 Individual steel gauge blocks, 1.17mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624210 Individual steel gauge blocks, 1.18mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624215 Individual steel gauge blocks, 1.19mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624220 Individual steel gauge blocks, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624225 Individual steel gauge blocks, 1.21mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624230 Individual steel gauge blocks, 1.22mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624235 Individual steel gauge blocks, 1.23mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624240 Individual steel gauge blocks, 1.24mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624245 Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624250 Individual steel gauge blocks, 1.26mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624255 Individual steel gauge blocks, 1.27mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624260 Individual steel gauge blocks, 1.28mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624265 Individual steel gauge blocks, 1.29mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624270 Individual steel gauge blocks, 1.30mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624275 Individual steel gauge blocks, 1.31mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624280 Individual steel gauge blocks, 1.32mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624285 Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624290 Individual steel gauge blocks, 1.34mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624295 Individual steel gauge blocks, 1.35mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624300 Individual steel gauge blocks, 1.36mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624305 Individual steel gauge blocks, 1.37mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624310 Individual steel gauge blocks, 1.38mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624315 Individual steel gauge blocks, 1.39mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624320 Individual steel gauge blocks, 1.40mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624325 Individual steel gauge blocks, 1.41mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624330 Individual steel gauge blocks, 1.42mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624335 Individual steel gauge blocks, 1.43mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624340 Individual steel gauge blocks, 1.44mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624345 Individual steel gauge blocks, 1.45mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624350 Individual steel gauge blocks, 1.46mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624355 Individual steel gauge blocks, 1.47mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624360 Individual steel gauge blocks, 1.48mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624365 Individual steel gauge blocks, 1.49mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624370 Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624375 Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624380 Individual steel gauge blocks, 1.70mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624385 Individual steel gauge blocks, 1.80mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624390 Individual steel gauge blocks, 1.90mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624395 Individual steel gauge blocks, 2.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624400 Individual steel gauge blocks, 2.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624405 Individual steel gauge blocks, 3.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624410 Individual steel gauge blocks, 3.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624415 Individual steel gauge blocks, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624420 Individual steel gauge blocks, 4.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624425 Individual steel gauge blocks, 5.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624430 Individual steel gauge blocks, 5.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624435 Individual steel gauge blocks, 6.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624440 Individual steel gauge blocks, 6.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624445 Individual steel gauge blocks, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624450 Individual steel gauge blocks, 7.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624455 Individual steel gauge blocks, 8.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624460 Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624465 Individual steel gauge blocks, 9.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624470 Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624475 Individual steel gauge blocks, 10.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624500 Individual steel gauge blocks, 11.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624510 Individual steel gauge blocks, 12.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624520 Individual steel gauge blocks, 13.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624530 Individual steel gauge blocks, 14.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624540 Individual steel gauge blocks, 15.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624550 Individual steel gauge blocks, 16.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624560 Individual steel gauge blocks, 17.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624570 Individual steel gauge blocks, 18.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624580 Individual steel gauge blocks, 19.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624590 Individual steel gauge blocks, 20.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624600 Individual steel gauge blocks, 21.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624610 Individual steel gauge blocks, 22.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624620 Individual steel gauge blocks, 23.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624630 Individual steel gauge blocks, 24.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624640 Individual steel gauge blocks, 25.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624650 Individual steel gauge blocks, 30.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624660 Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624670 Individual steel gauge blocks, 40.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624680 Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624690 Individual steel gauge blocks, 60.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624700 Individual steel gauge blocks, 70.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624710 Individual steel gauge blocks, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624720 Individual steel gauge blocks, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624730 Individual steel gauge blocks, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624740 Individual steel gauge blocks, 125.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624750 Individual steel gauge blocks, 150.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624760 Individual steel gauge blocks, 175.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624770 Individual steel gauge blocks, 200.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624780 Individual steel gauge blocks, 300.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624790 Individual steel gauge blocks, 400.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624800 Individual steel gauge blocks, 500.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624810 Individual steel gauge blocks, 600.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624820 Individual steel gauge blocks, 700.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624830 Individual steel gauge blocks, 800.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624840 Individual steel gauge blocks, 900.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0624850 Individual steel gauge blocks 1000.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
0625100 Individual steel gauge blocks, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625102 Individual steel gauge blocks, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625104 Individual steel gauge blocks, 1.001mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625106 Individual steel gauge blocks, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625108 Individual steel gauge blocks, 1.003mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625110 Individual steel gauge blocks, 1.004mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625112 Individual steel gauge blocks, 1.005mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625114 Individual steel gauge blocks, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625116 Individual steel gauge blocks, 1.007mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625118 Individual steel gauge blocks, 1.008mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625120 Individual steel gauge blocks, 1.009mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625122 Individual steel gauge blocks, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625130 Individual steel gauge blocks, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625135 Individual steel gauge blocks, 1.03mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625140 Individual steel gauge blocks, 1.04mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625145 Individual steel gauge blocks, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625150 Individual steel gauge blocks, 1.06mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625155 Individual steel gauge blocks, 1.07mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625160 Individual steel gauge blocks, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625165 Individual steel gauge blocks, 1.09mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625170 Individual steel gauge blocks, 1.10mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625175 Individual steel gauge blocks, 1.11mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625180 Individual steel gauge blocks, 1.12mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625185 Individual steel gauge blocks, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625190 Individual steel gauge blocks, 1.14mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625195 Individual steel gauge blocks, 1.15mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625200 Individual steel gauge blocks, 1.16mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625205 Individual steel gauge blocks, 1.17mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625210 Individual steel gauge blocks, 1.18mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625215 Individual steel gauge blocks, 1.19mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625220 Individual steel gauge blocks, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625225 Individual steel gauge blocks, 1.21mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625230 Individual steel gauge blocks, 1.22mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625235 Individual steel gauge blocks, 1.23mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625240 Individual steel gauge blocks, 1.24mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625245 Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625250 Individual steel gauge blocks, 1.26mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625255 Individual steel gauge blocks, 1.27mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625260 Individual steel gauge blocks, 1.28mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625265 Individual steel gauge blocks, 1.29mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625270 Individual steel gauge blocks, 1.30mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625275 Individual steel gauge blocks, 1.31mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625280 Individual steel gauge blocks, 1.32mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625285 Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625290 Individual steel gauge blocks, 1.34mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625295 Individual steel gauge blocks, 1.35mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625300 Individual steel gauge blocks, 1.36mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625305 Individual steel gauge blocks, 1.37mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625310 Individual steel gauge blocks, 1.38mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625315 Individual steel gauge blocks, 1.39mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625320 Individual steel gauge blocks, 1.40mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625325 Individual steel gauge blocks, 1.41mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625330 Individual steel gauge blocks, 1.42mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625335 Individual steel gauge blocks, 1.43mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625340 Individual steel gauge blocks, 1.44mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625345 Individual steel gauge blocks, 1.45mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625350 Individual steel gauge blocks, 1.46mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625355 Individual steel gauge blocks, 1.47mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625360 Individual steel gauge blocks, 1.48mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625365 Individual steel gauge blocks, 1.49mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625370 Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625375 Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625380 Individual steel gauge blocks, 1.70mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625385 Individual steel gauge blocks, 1.80mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625390 Individual steel gauge blocks, 1.90mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625395 Individual steel gauge blocks, 2.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625400 Individual steel gauge blocks, 2.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625405 Individual steel gauge blocks, 3.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625410 Individual steel gauge blocks, 3.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625415 Individual steel gauge blocks, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625420 Individual steel gauge blocks, 4.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625425 Individual steel gauge blocks, 5.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625430 Individual steel gauge blocks, 5.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625435 Individual steel gauge blocks, 6.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625440 Individual steel gauge blocks, 6.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625445 Individual steel gauge blocks, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625450 Individual steel gauge blocks, 7.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625455 Individual steel gauge blocks, 8.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625460 Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625465 Individual steel gauge blocks, 9.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625470 Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625475 Individual steel gauge blocks, 10.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625500 Individual steel gauge blocks, 11.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625510 Individual steel gauge blocks, 12.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625520 Individual steel gauge blocks, 13.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625530 Individual steel gauge blocks, 14.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625540 Individual steel gauge blocks, 15.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625550 Individual steel gauge blocks, 16.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625560 Individual steel gauge blocks, 17.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625570 Individual steel gauge blocks, 18.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625580 Individual steel gauge blocks, 19.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625590 Individual steel gauge blocks, 20.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625600 Individual steel gauge blocks, 21.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625610 Individual steel gauge blocks, 22.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625620 Individual steel gauge blocks, 23.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625630 Individual steel gauge blocks, 24.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625640 Individual steel gauge blocks, 25.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625650 Individual steel gauge blocks, 30.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625660 Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625670 Individual steel gauge blocks, 40.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625680 Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625690 Individual steel gauge blocks, 60.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625700 Individual steel gauge blocks, 70.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625710 Individual steel gauge blocks, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625720 Individual steel gauge blocks, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625730 Individual steel gauge blocks, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625740 Individual steel gauge blocks, 125.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625750 Individual steel gauge blocks, 150.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625760 Individual steel gauge blocks, 175.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625770 Individual steel gauge blocks, 200.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625780 Individual steel gauge blocks, 300.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625790 Individual steel gauge blocks, 400.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625800 Individual steel gauge blocks, 500.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625810 Individual steel gauge blocks, 600.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625820 Individual steel gauge blocks, 700.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625830 Individual steel gauge blocks, 800.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625840 Individual steel gauge blocks, 900.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0625850 Individual steel gauge blocks 1000.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
0633001 Gauge block maintenance set Helios-Preisser Vietnam
0633014 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
0633016 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    87pcs Helios-Preisser Vietnam
0633018 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    47pcs Helios-Preisser Vietnam
0633020 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    32pcs Helios-Preisser Vietnam
0633114 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
0633116 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    87pcs Helios-Preisser Vietnam
0633118 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    47pcs Helios-Preisser Vietnam
0633120 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    32pcs Helios-Preisser Vietnam
0633130 Gauge block accessories set,    4pcs Helios-Preisser Vietnam
0633131 Gauge block accessories set,    10pcs Helios-Preisser Vietnam
0633132 Gauge block accessories set,    14pcs Helios-Preisser Vietnam
0633133 Gauge block accessories set,    23pcs Helios-Preisser Vietnam
0633136 Gauge block holders w. rapid adjustment,            0-50mm Helios-Preisser Vietnam
0633137 Gauge block holders w. rapid adjustment,          0-100mm Helios-Preisser Vietnam
0633138 Gauge block holders w. rapid adjustment,          0-200mm Helios-Preisser Vietnam
0633139 Gauge block holders w. rapid adjustment,    100-200mm Helios-Preisser Vietnam
0633140 Gauge block holders w. rapid adjustment,    100-300mm Helios-Preisser Vietnam
0633141 Gauge block holders w. rapid adjustment,    200-400mm Helios-Preisser Vietnam
0633142 Gauge block holders w. rapid adjustment,    300-500mm Helios-Preisser Vietnam
0633143 Gauge block holders w. rapid adjustment,    400-600mm Helios-Preisser Vietnam
0633144 Gauge block holders w. rapid adjustment,       500-80mm Helios-Preisser Vietnam
0633145 Gauge block holders w. rapid adjustment,  800-1000mm Helios-Preisser Vietnam
0633150 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  4mm Helios-Preisser Vietnam
0633151 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  10mm Helios-Preisser Vietnam
0633152 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  16mm Helios-Preisser Vietnam
0633153 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  20mm Helios-Preisser Vietnam
0633154 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  30mm Helios-Preisser Vietnam
0633155 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  40mm Helios-Preisser Vietnam
0633170 Inspection points (pair),    55mm Helios-Preisser Vietnam
0633171 Scriber, hardened                 55mm Helios-Preisser Vietnam
0633172 Scriber, carbide                      55mm Helios-Preisser Vietnam
0633173 Centre point                              55mm Helios-Preisser Vietnam
0633174 Plane / parallel jaws (pair) f. external m. 100mm Helios-Preisser Vietnam
0633175 Plane / parallel jaws (pair) f. external m. 125mm Helios-Preisser Vietnam
0633176 Plane / parallel jaws (pair) f. internal & external m. 100mm Helios-Preisser Vietnam
0633177 Plane / parallel jaws (pair) f. internal & external m. 125mm Helios-Preisser Vietnam
0633178 Knife edge jaws (pair)        ø 26mm Helios-Preisser Vietnam
0633179 Knife edge jaws (pair)        ø 50mm Helios-Preisser Vietnam
0633180 Knife edge jaws (pair)      ø 100mm Helios-Preisser Vietnam
0633181 Knife edge jaws (pair)      ø 200mm Helios-Preisser Vietnam
0633182 Stand for gauge block holder Helios-Preisser Vietnam
0633214 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
0633216 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    87pcs Helios-Preisser Vietnam
0633218 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    47pcs Helios-Preisser Vietnam
0633220 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    32pcs Helios-Preisser Vietnam
0633805 Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 w. opt. flat 5pcs Helios-Preisser Vietnam
0633808 Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 w. opt. flat 8pcs Helios-Preisser Vietnam
0633810 Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 wo. opt. flat 10pcs Helios-Preisser Vietnam
0633833 Steel gauge block insp. set f. calipers, c. 1, w. ring  3pcs Helios-Preisser Vietnam
0633834 Steel gauge block insp. set f. calipers, c. 1, w. ring  4pcs Helios-Preisser Vietnam
0633836 Steel gauge block insp. set f. calipers, c. 1, w. ring  6pcs Helios-Preisser Vietnam
0633838 Steel gauge block inspection set for calipers Acc. 1, without ring, 5 pcs. Helios-Preisser Vietnam
0634014 Carbide gauge block set, DIN 861/0,  103pcs Helios-Preisser Vietnam
0634016 Carbide gauge block set, DIN 861/0,     87pcs Helios-Preisser Vietnam
0634017 Carbide gauge block set, DIN 861/0,     47pcs Helios-Preisser Vietnam
0634020 Carbide gauge block set, DIN 861/0,     32pcs Helios-Preisser Vietnam
0634114 Carbide gauge block set, DIN 861/1,  103pcs Helios-Preisser Vietnam
0634116 Carbide gauge block set, DIN 861/1,      87pcs Helios-Preisser Vietnam
0634117 Carbide gauge block set, DIN 861/1,       47pcs Helios-Preisser Vietnam
0634120 Carbide gauge block set, DIN 861/1,       32pcs Helios-Preisser Vietnam
0634514 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
0634516 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,      87pcs Helios-Preisser Vietnam
0634517 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,      47pcs Helios-Preisser Vietnam
0634520 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,      32pcs Helios-Preisser Vietnam
0634614 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
0634616 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,      87pcs Helios-Preisser Vietnam
0634617 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,      47pcs Helios-Preisser Vietnam
0634620 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,      32pcs Helios-Preisser Vietnam
0636301 Set of pin gauges, 51pcs, c. 1, ø 0.5-1.0mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636321 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 1.0-2.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636322 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 2.0-3.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636323 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 3.0-4.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636324 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 4.0-5.0mm, incr.0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636325 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 5.0-6.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636326 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 6.0-7.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636327 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 7.0-8.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636328 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 8.0-9.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636329 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 9.0-10.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636341 Set of pin gauges, 101pcs, c. 1, ø 1.0-2.0mm, incr 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636342 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636343 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 3.01-4.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636344 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 4.01-5.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636345 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636346 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 6.01-7.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636347 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 7.01-8.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636348 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 8.01-9.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636349 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 9.01-10.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636351 Set of pin gauges, 91pcs, c. 1, ø 1.0-10.0mm, incr. 0.1 Helios-Preisser Vietnam
0636352 Set of pin gauges, 81pcs, c. 1, ø 1.0-5.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
0636372 Set of pin gauges, 101pcs, c. 2, ø 1.00-2.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636373 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636374 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 3.01-4.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636375 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 4.01-5.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636376 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636377 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 6.01-7.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636378 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 7.01-8.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636379 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 8.01-9.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636380 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 9.01-10.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
0636392 Pin gauge holder,        1 - 2mm Helios-Preisser Vietnam
0636393 Pin gauge holder,        2 - 4mm Helios-Preisser Vietnam
0636394 Pin gauge holder,        4 - 6mm Helios-Preisser Vietnam
0636395 Pin gauge holder,        6 - 8mm Helios-Preisser Vietnam
0636396 Pin gauge holder,      8 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
0637103 Plug gauge, DIN 2245,          2.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637104 Plug gauge, DIN 2245,          2.2mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637105 Plug gauge, DIN 2245,          2.5mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637106 Plug gauge, DIN 2245,          2.8mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637107 Plug gauge, DIN 2245,          3.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637108 Plug gauge, DIN 2245,          3.5mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637109 Plug gauge, DIN 2245,          4.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637110 Plug gauge, DIN 2245,          4.5mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637111 Plug gauge, DIN 2245,          5.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637112 Plug gauge, DIN 2245,          6.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637113 Plug gauge, DIN 2245,          7.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637114 Plug gauge, DIN 2245,          8.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637115 Plug gauge, DIN 2245,          9.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637116 Plug gauge, DIN 2245,       10.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637117 Plug gauge, DIN 2245,       11.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637118 Plug gauge, DIN 2245,       12.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637119 Plug gauge, DIN 2245,       13.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637120 Plug gauge, DIN 2245,       14.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637121 Plug gauge, DIN 2245,       15.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637122 Plug gauge, DIN 2245,       16.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637123 Plug gauge, DIN 2245,       17.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637124 Plug gauge, DIN 2245,       18.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637125 Plug gauge, DIN 2245,       19.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637126 Plug gauge, DIN 2245,       20.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637127 Plug gauge, DIN 2245,       21.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637128 Plug gauge, DIN 2245,       22.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637129 Plug gauge, DIN 2245,       23.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637130 Plug gauge, DIN 2245,       24.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637131 Plug gauge, DIN 2245,       25.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637132 Plug gauge, DIN 2245,       26.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637133 Plug gauge, DIN 2245,       27.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637134 Plug gauge, DIN 2245,       28.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637135 Plug gauge, DIN 2245,       30.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637136 Plug gauge, DIN 2245,       32.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637137 Plug gauge, DIN 2245,       33.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637138 Plug gauge, DIN 2245,       34.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637139 Plug gauge, DIN 2245,       35.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637140 Plug gauge, DIN 2245,       36.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637141 Plug gauge, DIN 2245,       37.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637142 Plug gauge, DIN 2245,       38.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637144 Plug gauge, DIN 2245,       40.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637146 Plug gauge, DIN 2245,       42.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637147 Plug gauge, DIN 2245,       43.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637148 Plug gauge, DIN 2245,       44.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637149 Plug gauge, DIN 2245,       45.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637150 Plug gauge, DIN 2245,       46.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637151 Plug gauge, DIN 2245,       47.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637152 Plug gauge, DIN 2245,       48.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637154 Plug gauge, DIN 2245,       50.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637155 Plug gauge, DIN 2245,       52.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637156 Plug gauge, DIN 2245,       55.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637157 Plug gauge, DIN 2245,       58.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637158 Plug gauge, DIN 2245,       60.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637159 Plug gauge, DIN 2245,       62.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637160 Plug gauge, DIN 2245,       65.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637161 Plug gauge, DIN 2245,       68.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637162 Plug gauge, DIN 2245,       70.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637163 Plug gauge, DIN 2245,       72.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637164 Plug gauge, DIN 2245,       75.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637165 Plug gauge, DIN 2245,       78.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637166 Plug gauge, DIN 2245,       80.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637167 Plug gauge, DIN 2245,       82.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637168 Plug gauge, DIN 2245,       85.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637169 Plug gauge, DIN 2245,       88.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637170 Plug gauge, DIN 2245,       90.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637171 Plug gauge, DIN 2245,       92.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637172 Plug gauge, DIN 2245,       95.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637173 Plug gauge, DIN 2245,       98.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637174 Plug gauge, DIN 2245,     100.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0637190 Plug gauge set, DIN 2245,    3-12mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
0649201 Adjustable snap gauge,                 0 - 6mm Helios-Preisser Vietnam
0649202 Adjustable snap gauge,              6 - 13mm Helios-Preisser Vietnam
0649203 Adjustable snap gauge,            13 - 19mm Helios-Preisser Vietnam
0649204 Adjustable snap gauge,            19 - 26mm Helios-Preisser Vietnam
0649205 Adjustable snap gauge,            26 - 32mm Helios-Preisser Vietnam
0649206 Adjustable snap gauge,            32 - 38mm Helios-Preisser Vietnam
0649207 Adjustable snap gauge,            38 - 44mm Helios-Preisser Vietnam
0649208 Adjustable snap gauge,            44 - 51mm Helios-Preisser Vietnam
0649209 Adjustable snap gauge,            51 - 57mm Helios-Preisser Vietnam
0649210 Adjustable snap gauge,            57 - 64mm Helios-Preisser Vietnam
0649211 Adjustable snap gauge,            64 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0649212 Adjustable snap gauge,            70 - 78mm Helios-Preisser Vietnam
0649213 Adjustable snap gauge,            78 - 87mm Helios-Preisser Vietnam
0649215 Adjustable snap gauge,            87 - 97mm Helios-Preisser Vietnam
0649216 Adjustable snap gauge,          97 - 106mm Helios-Preisser Vietnam
0649217 Adjustable snap gauge,       106 - 116mm Helios-Preisser Vietnam
0649219 Adjustable snap gauge,       116 - 125mm Helios-Preisser Vietnam
0649220 Adjustable snap gauge,       125 - 135mm Helios-Preisser Vietnam
0649222 Adjustable snap gauge,       135 - 144mm Helios-Preisser Vietnam
0649223 Adjustable snap gauge,       144 - 156mm Helios-Preisser Vietnam
0650101 Adjustable snap gauge, without display unit,          0 - 25mm Helios-Preisser Vietnam
0650102 Adjustable snap gauge, without display unit,        25 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0650103 Adjustable snap gauge, without display unit,        50 - 75mm Helios-Preisser Vietnam
0650104 Adjustable snap gauge, without display unit,      75 - 100mm Helios-Preisser Vietnam
0650105 Adjustable snap gauge, without display unit,    100 - 150mm Helios-Preisser Vietnam
0650106 Adjustable snap gauge, without display unit,    150 - 200mm Helios-Preisser Vietnam
0650107 Adjustable snap gauge, without display unit,    200 - 250mm Helios-Preisser Vietnam
0650108 Adjustable snap gauge, without display unit,    250 - 300mm Helios-Preisser Vietnam
0650109 Adjustable snap gauge, without display unit,    300 - 350mm Helios-Preisser Vietnam
0650110 Adjustable snap gauge, without display unit,    350 - 400mm Helios-Preisser Vietnam
0650111 Adjustable snap gauge, without display unit,    400 - 450mm Helios-Preisser Vietnam
0650112 Adjustable snap gauge, without display unit,    450 - 500mm Helios-Preisser Vietnam
0650113 Adjustable snap gauge, without display unit,    500 - 550mm Helios-Preisser Vietnam
0650114 Adjustable snap gauge, without display unit,    550 - 600mm Helios-Preisser Vietnam
0650115 Adjustable snap gauge, without display unit,    600 - 650mm Helios-Preisser Vietnam
0650116 Adjustable snap gauge, without display unit,    650 - 700mm Helios-Preisser Vietnam
0650117 Adjustable snap gauge, without display unit,    700 - 750mm Helios-Preisser Vietnam
0650118 Adjustable snap gauge, without display unit,    750 - 800mm Helios-Preisser Vietnam
0650119 Adjustable snap gauge, without display unit,    800 - 850mm Helios-Preisser Vietnam
0656303 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.     12.5mm Helios-Preisser Vietnam
0656304 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.     17.5mm Helios-Preisser Vietnam
0656305 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  225.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656306 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  275.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656309 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        3.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656310 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        3.5mm Helios-Preisser Vietnam
0656311 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        4.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656312 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        4.5mm Helios-Preisser Vietnam
0656313 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        5.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656314 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        6.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656315 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656316 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        8.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656317 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        9.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656318 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      10.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656319 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      11.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656320 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      12.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656321 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      13.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656322 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      14.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656323 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      15.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656324 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      16.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656325 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      17.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656326 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      18.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656327 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      19.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656328 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      20.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656329 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      21.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656330 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      22.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656331 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      23.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656332 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      24.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656333 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      25.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656334 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      26.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656335 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      27.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656336 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      28.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656337 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      30.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656338 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      32.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656339 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      33.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656340 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      34.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656341 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      35.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656342 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      36.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656343 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      37.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656344 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      38.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656345 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      40.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656346 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      42.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656347 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      44.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656348 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      45.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656349 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      46.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656350 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      47.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656351 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      48.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656352 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      50.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656353 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      52.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656354 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      55.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656355 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      58.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656356 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      60.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656357 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      62.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656358 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      65.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656359 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      68.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656360 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      70.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656361 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      72.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656362 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      75.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656363 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      78.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656364 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      80.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656365 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      82.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656366 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      85.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656367 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      88.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656368 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      90.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656369 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      92.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656370 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      95.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656371 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      98.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656372 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  100.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656373 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  105.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656374 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  110.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656375 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  115.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656376 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  120.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656377 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  125.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656378 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  130.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656379 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  135.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656380 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  140.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656381 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  145.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656382 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  150.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656383 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  155.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656384 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  160.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656385 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  165.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656386 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  170.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656387 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  175.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656388 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  180.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656389 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  185.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656390 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  190.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656391 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  195.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656392 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  200.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656393 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  210.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656394 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  220.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656395 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  230.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656396 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  240.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656397 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  250.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656398 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  260.0mm Helios-Preisser Vietnam
0656399 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  270.0mm Helios-Preisser Vietnam
0658001 Thread plug gauge,        M 1.0 x 0.25  6H Helios-Preisser Vietnam
0658002 Thread plug gauge,        M 1.2 x 0.25  6H Helios-Preisser Vietnam
0658003 Thread plug gauge,        M 1.4 x 0.30  6H Helios-Preisser Vietnam
0658004 Thread plug gauge,        M 1.6 x 0.35  6H Helios-Preisser Vietnam
0658005 Thread plug gauge,        M 1.8 x 0.35  6H Helios-Preisser Vietnam
0658006 Hread plug gauge,          M 2.0 x 0.40  6H Helios-Preisser Vietnam
0658007 Thread plug gauge,        M 2.2 x 0.45  6H Helios-Preisser Vietnam
0658008 Thread plug gauge,        M 2.5 x 0.45  6H Helios-Preisser Vietnam
0658009 Thread plug gauge,        M 3.0 x 0.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658010 Thread plug gauge,        M 3.5 x 0.60  6H Helios-Preisser Vietnam
0658011 Thread plug gauge,        M 4.0 x 0.70  6H Helios-Preisser Vietnam
0658012 Thread plug gauge,        M 5.0 x 0.80  6H Helios-Preisser Vietnam
0658013 Thread plug gauge,        M 6.0 x 1.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658014 Thread plug gauge,        M 7.0 x 1.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658015 Thread plug gauge,        M 8.0 x 1.25  6H Helios-Preisser Vietnam
0658016 Thread plug gauge,        M 9.0 x 1.25  6H Helios-Preisser Vietnam
0658017 Thread plug gauge,     M 10.0 x 1.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658018 Thread plug gauge,     M 11.0 x 1.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658019 Thread plug gauge,     M 12.0 x 1.75  6H Helios-Preisser Vietnam
0658020 Thread plug gauge,     M 14.0 x 2.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658021 Thread plug gauge,     M 16.0 x 2.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658022 Thread plug gauge,     M 18.0 x 2.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658023 Thread plug gauge,     M 20.0 x 2.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658024 Thread plug gauge,     M 22.0 x 2.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658025 Thread plug gauge,     M 24.0 x 3.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658026 Thread plug gauge,     M 27.0 x 3.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658027 Thread plug gauge,     M 30.0 x 3.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658028 Thread plug gauge,     M 33.0 x 3.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658029 Thread plug gauge,     M 36.0 x 4.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658030 Thread plug gauge,     M 39.0 x 4.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658031 Thread plug gauge,     M 42.0 x 4.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658032 Thread plug gauge,     M 45.0 x 4.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658033 Thread plug gauge,     M 48.0 x 5.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658034 Thread plug gauge,     M 52.0 x 5.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658035 Thread plug gauge,     M 56.0 x 5.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658036 Thread plug gauge,     M 60.0 x 5.50  6H Helios-Preisser Vietnam
0658037 Thread plug gauge,     M 64.0 x 6.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658038 Thread plug gauge,    cM 68.0 x 6.00  6H Helios-Preisser Vietnam
0658090 Set of thread plug gauges,    M3 - M12  6H, 7pcs Helios-Preisser Vietnam
0658501 Thread ring gauge GO,      M 1.0 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658502 Thread ring gauge GO,      M 1.2 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658503 Thread ring gauge GO,      M 1.4 x 0.30  6g Helios-Preisser Vietnam
0658504 Thread ring gauge GO,      M 1.6 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
0658505 Thread ring gauge GO,      M 1.8 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
0658506 Thread ring gauge GO,      M 2.0 x 0.40  6g Helios-Preisser Vietnam
0658507 Thread ring gauge GO,      M 2.2 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
0658508 Thread ring gauge GO,      M 2.5 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
0658509 Thread ring gauge GO,      M 3.0 x 0.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658510 Thread ring gauge GO,      M 3.5 x 0.60  6g Helios-Preisser Vietnam
0658511 Thread ring gauge GO,      M 4.0 x 0.70  6g Helios-Preisser Vietnam
0658512 Thread ring gauge GO,      M 5.0 x 0.80  6g Helios-Preisser Vietnam
0658513 Thread ring gauge GO,      M 6.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658514 Thread ring gauge GO,      M 7.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658515 Thread ring gauge GO,      M 8.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658516 Thread ring gauge GO,      M 9.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658517 Thread ring gauge GO,    M 10.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658518 Thread ring gauge GO,    M 11.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658519 Thread ring gauge GO,    M 12.0 x 1.75  6g Helios-Preisser Vietnam
0658520 Thread ring gauge GO,    M 14.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658521 Thread ring gauge GO,    M 16.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658522 Thread ring gauge GO,    M 18.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658523 Thread ring gauge GO,    M 20.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658524 Thread ring gauge GO,    M 22.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658525 Thread ring gauge GO,    M 24.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658526 Thread ring gauge GO,    M 27.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658527 Thread ring gauge GO,    M 30.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658528 Thread ring gauge GO,    M 33.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658529 Thread ring gauge GO,    M 36.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658530 Thread ring gauge GO,    M 39.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658531 Thread ring gauge GO,    M 42.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658532 Thread ring gauge GO,    M 45.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658533 Thread ring gauge GO,    M 48.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658534 Thread ring gauge GO,    M 52.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658535 Thread ring gauge GO,    M 56.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658536 Thread ring gauge GO,    M 60.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658537 Thread ring gauge GO,    M 64.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658538 Thread ring gauge GO,    M 68.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658590 Set of GO thread ring gauges,    M3 - M12  6g Helios-Preisser Vietnam
0658601 Thread ring gauge NOGO,      M 1.0 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658602 Thread ring gauge NOGO,      M 1.2 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658603 Thread ring gauge NOGO,      M 1.4 x 0.30  6g Helios-Preisser Vietnam
0658604 Thread ring gauge NOGO,      M 1.6 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
0658605 Thread ring gauge NOGO,      M 1.8 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
0658606 Thread ring gauge NOGO,      M 2.0 x 0.40  6g Helios-Preisser Vietnam
0658607 Thread ring gauge NOGO,      M 2.2 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
0658608 Thread ring gauge NOGO,      M 2.5 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
0658609 Thread ring gauge NOGO,      M 3.0 x 0.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658610 Thread ring gauge NOGO,      M 3.5 x 0.60  6g Helios-Preisser Vietnam
0658611 Thread ring gauge NOGO,      M 4.0 x 0.70  6g Helios-Preisser Vietnam
0658612 Thread ring gauge NOGO,      M 5.0 x 0.80  6g Helios-Preisser Vietnam
0658613 Thread ring gauge NOGO,      M 6.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658614 Thread ring gauge NOGO,      M 7.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658615 Thread ring gauge NOGO,      M 8.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658616 Thread ring gauge NOGO,      M 9.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
0658617 Thread ring gauge NOGO,    M 10.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658618 Thread ring gauge NOGO,    M 11.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658619 Thread ring gauge NOGO,    M 12.0 x 1.75  6g Helios-Preisser Vietnam
0658620 Thread ring gauge NOGO,    M 14.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658621 Thread ring gauge NOGO,    M 16.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658622 Thread ring gauge NOGO,    M 18.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658623 Thread ring gauge NOGO,    M 20.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658624 Thread ring gauge NOGO,    M 22.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658625 Thread ring gauge NOGO,    M 24.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658626 Thread ring gauge NOGO,    M 27.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658627 Thread ring gauge NOGO,    M 30.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658628 Thread ring gauge NOGO,    M 33.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658629 Thread ring gauge NOGO,    M 36.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658630 Thread ring gauge NOGO,    M 39.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658631 Thread ring gauge NOGO,    M 42.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658632 Thread ring gauge NOGO,    M 45.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658633 Thread ring gauge NOGO,    M 48.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658634 Thread ring gauge NOGO,    M 52.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658635 Thread ring gauge NOGO,    M 56.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658636 Thread ring gauge NOGO,    M 60.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
0658637 Thread ring gauge NOGO,    M 64.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658638 Thread ring gauge NOGO,    M 68.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
0658690 Set of NOGO thread ring gauges,    M3 - M12  6g Helios-Preisser Vietnam
0691731 Dig. indicator, read. 0.01mm,        12.5mm Helios-Preisser Vietnam
0691733 Dig. indicator, read. 0.01mm,        25.0mm Helios-Preisser Vietnam
0691735 Dig. indicator, read. 0.01mm,        50.0mm Helios-Preisser Vietnam
0691737 Dig. indicator, read. 0.01mm,      100.0mm Helios-Preisser Vietnam
0691741 Dig. indicator, read. 0.001mm,      12.5mm Helios-Preisser Vietnam
0691743 Dig. indicator, read. 0.001mm,      25.0mm Helios-Preisser Vietnam
0691745 Dig. indicator, read. 0.001mm,      50.0mm Helios-Preisser Vietnam
0691747 Dig. indicator, read. 0.001mm,    100.0mm Helios-Preisser Vietnam
0691751 Dig. indicator, read. 0.001mm, dynamic measurements, 12.5mm Helios-Preisser Vietnam
0691753 Dig. indicator, read. 0.001mm, dynamic measurements, 25.0mm Helios-Preisser Vietnam
0700100 Dial gauge, ø 40mm, reading 0.10mm,      10mm Helios-Preisser Vietnam
0700101 Dial gauge, ø 40mm, reading 0.10mm,        5mm Helios-Preisser Vietnam
0700102 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.10mm,      10mm Helios-Preisser Vietnam
0700104 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.10mm,      30mm Helios-Preisser Vietnam
0701101 Dial gauge, ø 40mm, reading 0.01mm,        5mm Helios-Preisser Vietnam
0701102 Dial gauge, ø 40mm, shockproof, reading 0.01mm,    5mm Helios-Preisser Vietnam
0701103 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm,     10mm Helios-Preisser Vietnam
0701106 Dial gauge, ø 58mm, shockproof, reading 0.01mm,    10mm Helios-Preisser Vietnam
0701110 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm,    10mm Helios-Preisser Vietnam
0701111 Dial gauge, ø 58mm, shockproof, reading 0.01mm,    10mm Helios-Preisser Vietnam
0702106 Dial gauge, ø 58mm, concentric, reading 0.01mm,    10mm Helios-Preisser Vietnam
0703101 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm,    30mm Helios-Preisser Vietnam
0703104 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm,    50mm Helios-Preisser Vietnam
0703107 Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm,    80mm Helios-Preisser Vietnam
0704105 Dial gauge, ø 58mm, shockproof, reading 0.01mm,    10mm Helios-Preisser Vietnam
0704106 Dial gauge, ø 58mm, shockproof, fine adj.,read. 0.01mm, 10mm Helios-Preisser Vietnam
0704109 Dial gauge, ø 58mm, shockproof,concentric,read. 0.01mm, 30mm Helios-Preisser Vietnam
0704110 Dial gauge, ø 58mm, shockproof,concentric,read. 0.01mm, 50mm Helios-Preisser Vietnam
0705102 Precision dial gauge, ø 40mm, reading 0.001mm,    1mm Helios-Preisser Vietnam
0705104 Precision dial gauge, ø 58mm, reading 0.001mm,    1mm Helios-Preisser Vietnam
0705105 Precision dial gauge, ø 58mm, reading 0.001mm,    5mm Helios-Preisser Vietnam
0705107 Precision dial gauge, ø 40mm,shockproof,read. 0.001mm,  1mm Helios-Preisser Vietnam
0705109 Precision dial gauge, ø 58mm,shockproof,read. 0.01mm,  0.8mm Helios-Preisser Vietnam