Đại lý Micro Detectors Vietnam,Micro Detectors Vietnam,,Micro Detectors

ANS hiện tại là đại lý của Micro Detectors tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Micro Detectors  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

PA1/AN-1A Ø3 Sn 0,6 mm NO/NPN
PA1/AP-1A Ø3 Sn 0,6 mm NO/PNP
PA1/AN-3A Ø3 mm NO/NPN Sn 1 mm
PA1/AP-3A Ø3 mm NO/PNP Sn 1 mm
   
PB1/AN-1A M4 Sn 0,6 mm NO/NPN
PB1/AP-1A M4 Sn 0,6 mm NO/PNP
PB1/CN-1A M4 Sn 0,6 mm NC/NPN
PB1/CP-1A M4 Sn 0,6 mm NC/PNP
PB1/AN-3A M4 NO/NPN Sn 1 mm inox
PB1/AP-3A M4 NO/PNP Sn 1 mm inox
   
PC1/AN-1A Ø4 Sn 0,8 mm NO/NPN
PC1/AN-1F Ø4 Sn 0,8 mm NO/NPN
PC1/AP-1A Ø4 Sn 0,8 mm NO/PNP
PC1/AP-1F Ø4 Sn 0,8 mm NO/PNP
PC1/CN-1A Ø4 Sn 0,8 mm NC/NPN
PC1/CN-1F Ø4 Sn 0,8 mm NC/NPN
PC1/CP-1A Ø4 Sn 0,8 mm NC/PNP
PC1/CP-1F Ø4 Sn 0,8 mm NC/PNP
PC1/AN-3A Ø4 mm NO/NPN Sn 1,5 mm
PC1/AN-3F Ø4 mm NO/NPN Sn 1,5 mm
PC1/AP-3A Ø4 mm NO/PNP Sn 1,5mm
PC1/AP-3F Ø4 mm NO/PNP Sn 1,5 mm
   
PD1/AN-1A M5 Sn 0,8 mm N0/NPN
PD1/AN-1F M5 Sn 0,8 mm N0/NPN
PD1/AP-1A M5 Sn 0,8 mm NO/PNP
PD1/AP-1F M5 Sn 0,8 mm NO/PNP
PD1/CN-1A M5 Sn 0,8 mm NC/NPN
PD1/CN-1F M5 Sn 0,8 mm NC/NPN
PD1/CP-1A M5 Sn 0,8 mm NC/PNP
PD1/CP-1F M5 Sn 0,8 mm NC/PNP
PD1/AN-3A M5 N0/NPN Sn 1,5 mm inox
PD1/AN-3F M5 N0/NPN Sn 1,5 mm inox
PD1/AP-3A M5 NO/PNP Sn 1,5 mm inox
PD1/AP-3F M5 NO/PNP Sn 1,5 mm inox
   
PP1/AN-1A 5x5 Sn 0,8 mm NO/NPN
PP1/AP-1A 5x5 Sn 0,8 mm NO/PNP
PP1/AN-3A 5x5 NO/NPN Sn 1,5mm
PP1/AP-3A 5x5 NO/PNP Sn 1,5 mm
   
PE6/AN-1A M8 Sn 1,5 mm NO/NPN 
PE6/AN-1F M8 Sn 1,5 mm NO/NPN 
PE6/AP-1A M8 Sn 1,5 mm NO/PNP
PE6/AP-1F M8 Sn 1,5 mm NO/PNP 
PE6/CN-1A M8 Sn 1,5 mm NC/NPN
PE6/CN-1F M8 Sn 1,5 mm NC/NPN
PE6/CP-1A M8 Sn 1,5 mm NC/PNP
PE6/CP-1F M8 Sn 1,5 mm NC/PNP
   
PH6/AN-1A Ø6,5 Sn 1,5 mm NO/NPN
PH6/AN-1F Ø6,5 Sn 1,5 mm NO/NPN
PH6/AP-1A Ø6,5 Sn 1,5 mm NO/PNP
PH6/AP-1F Ø6,5 Sn 1,5 mm NO/PNP
PH6/CN-1A Ø6,5 Sn 1,5 mm NC/NPN
PH6/CN-1F Ø6,5 Sn 1,5 mm NC/NPN
PH6/CP-1A Ø6,5 Sn 1,5 mm NC/PNP
PH6/CP-1F Ø6,5 Sn 1,5 mm NC/PNP
   
AH1/AN-1A D6,5 mm shielded NO/NPN 
AH1/AN-1F D6,5 mm shielded NO/NPN 
AH1/AN-1H D6,5 mm shielded NO/NPN 
AH1/AN-2A D6,5 mm shielded NO/NPN 
AH1/AN-2F D6,5 mm unshielded NO/NPN 
AH1/AN-2H D6,5 mm unshielded NO/NPN 
AH1/AP-1A D6,5 mm shielded NO/PNP 
AH1/AP-1F D6,5 mm shielded NO/PNP 
AH1/AP-1H D6,5 mm shielded NO/PNP 
AH1/AP-2A D6,5 mm unshielded NO/PNP 
AH1/AP-2F D6,5 mm unshielded NO/PNP 
AH1/AP-2H D6,5 mm unshielded NO/PNP
AH1/CN-1A D6,5 mm shielded NC/NPN 
AH1/CN-1F D6,5 mm shielded NC/NPN 
AH1/CN-1H D6,5 mm shielded NC/NPN 
AH1/CN-2A D6,5 mm unshielded NC/NPN 
AH1/CN-2F D6,5 mm unshielded NC/NPN 
AH1/CN-2H D6,5 mm unshielded NC/NPN 
AH1/CP-1A D6,5 mm shielded NC/PNP 
AH1/CP-1F D6,5 mm shielded NC/PNP
AH1/CP-1H D6,5 mm shielded NC/PNP 
AH1/CP-2A D6,5 mm unshielded NC/PNP 
AH1/CP-2F D6,5 mm unshielded NC/PNP 
AH1/CP-2H D6,5 mm unshielded NC/PNP 
AH1/AN-3A D6,5 mm LD shielded NO/NPN 
AH1/AN-3F D6,5 mm LD shielded NO/NPN 
AH1/AN-4A D6,5 mm LD shielded NO/NPN 
AH1/AN-4F D6,5 mm LD unshielded NO/NPN 
AH1/AP-3A D6,5 mm LD shielded NO/PNP 
AH1/AP-3F D6,5 mm LD shielded NO/PNP 
AH1/AP-4A D6,5 mm LD unshielded NO/PNP 
AH1/AP-4F D6,5 mm LD unshielded NO/PNP 
AH1/CN-3A D6,5 mm LD shielded NC/NPN 
AH1/CN-3F D6,5 mm LD shielded NC/NPN 
AH1/CN-4A D6,5 mm LD unshielded NC/NPN 
AH1/CN-4F D6,5 mm LD unshielded NC/NPN 
AH1/CP-3A D6,5 mm LD shielded NC/PNP 
AH1/CP-3F D6,5 mm LD shielded NC/PNP
AH1/CP-4A D6,5 mm LD unshielded NC/PNP 
AH1/CP-4F D6,5 mm LD unshielded NC/PNP 
   
AH6/AN-1A D6,5 mm short shielded NO/NPN 
AH6/AN-1F D6,5 mm short shielded NO/NPN
AH6/AN-2A D6,5 mm short unshielded NO/NPN
AH6/AN-2F D6,5 mm short unshielded NO/NPN
AH6/AP-1A D6,5 mm short shielded NO/PNP 
AH6/AP-1F D6,5 mm short shielded NO/PNP 
AH6/AP-2A D6,5 mm short unshielded NO/PNP 
AH6/AP-2F D6,5 mm short unshielded NO/PNP
AH6/CN-1A D6,5 mm short shielded NC/NPN 
AH6/CN-1F D6,5 mm short shielded NC/NPN
AH6/CN-2A D6,5 mm short unshielded NC/NPN
AH6/CN-2F D6,5 mm short unshielded NC/NPN
AH6/CP-1A D6,5 mm short shielded NC/PNP
AH6/CP-1F D6,5 mm short shielded NC/PNP
AH6/CP-2A D6,5 mm short unshielded NC/PNP 
AH6/CP-2F D6,5 mm short unshielded NC/PNP 
AH6/AN-3A D6,5 mm LD short shielded NO/NPN 
AH6/AN-3F D6,5 mm LD short shielded NO/NPN
AH6/AN-4A D6,5 mm LD short unshielded NO/NPN
AH6/AN-4F D6,5 mm LD short unshielded NO/NPN
AH6/AP-3A D6,5 mm LD short shielded NO/PNP 
AH6/AP-3F D6,5 mm LD short shielded NO/PNP 
AH6/AP-4A D6,5 mm LD short unshielded NO/PNP 
AH6/AP-4F D6,5 mm LD short unshielded NO/PNP
AH6/CN-3A D6,5 mm LD short shielded NC/NPN 
AH6/CN-3F D6,5 mm LD short shielded NC/NPN
AH6/CN-4A D6,5 mm LD short unshielded NC/NPN
AH6/CN-4F D6,5 mm LD short unshielded NC/NPN
AH6/CP-3A D6,5 mm LD short shielded NC/PNP
AH6/CP-3F D6,5 mm LD short shielded NC/PNP
AH6/CP-4A D6,5 mm LD short unshielded NC/PNP 
AH6/CP-4F D6,5 mm LD short unshielded NC/PNP 
   
Standard d.c. 3 wires inductive proximity sensors
   
AE1/AN-1A M8 shielded NO/NPN 
AE1/AN-1F M8 shielded NO/NPN 
AE1/AN-1H M8 shielded NO/NPN 
AE1/AN-2A M8 unshielded NO/NPN 
AE1/AN-2F M8 unshielded NO/NPN 
AE1/AN-2H M8 unshielded NO/NPN 
AE1/AP-1A M8 shielded NO/PNP 
AE1/AP-1F M8 shielded NO/PNP 
AE1/AP-1H M8 shielded NO/PNP 
AE1/AP-2A M8 unshielded NO/PNP 
AE1/AP-2F M8 unshielded NO/PNP 
AE1/AP-2H M8 unshielded NO/PNP 
AE1/CN-1A M8 shielded NC/NPN 
AE1/CN-1F M8 shielded NC/NPN 
AE1/CN-2A M8 unshielded NC/NPN 
AE1/CN-2F M8 unshielded NC/NPN 
AE1/CP-1A M8 shielded NC/PNP 
AE1/CP-1F M8 shielded NC/PNP 
AE1/CP-2A M8 unshielded NC/PNP 
AE1/CP-2F M8 unshielded NC/PNP 
AE1/CP-1H M8 shielded NC/PNP 
AE1/CN-2H M8 unshielded NC/NPN 
AE1/CN-1H M8 shielded NC/NPN 
AE1/CP-2H M8 unshielded NC/PNP 
AE1/AN-3A M8 LD shielded NO/NPN 
AE1/AN-3F M8 LD shielded NO/NPN 
AE1/AN-4A M8 LD unshielded NO/NPN 
AE1/AN-4F M8 LD unshielded NO/NPN 
AE1/AP-3A M8 LD shielded NO/PNP 
AE1/AP-3F M8 LD shielded NO/PNP 
AE1/AP-4A M8 LD unshielded NO/PNP 
AE1/AP-4F M8 LD unshielded NO/PNP 
AE1/CN-3A M8 LD shielded NC/NPN 
AE1/CN-3F M8 LD shielded NC/NPN 
AE1/CN-4A M8 LD unshielded NC/NPN 
AE1/CN-4F M8 LD unshielded NC/NPN 
AE1/CP-3A M8 LD shielded NC/PNP 
AE1/CP-3F M8 LD shielded NC/PNP 
AE1/CP-4A M8 LD unshielded NC/PNP 
AE1/CP-4F M8 LD unshielded NC/PNP 
   
AE6/AN-1A M8 short shielded NO/NPN 
AE6/AN-1F M8 short shielded NO/NPN
AE6/AN-2A M8 short unshielded NO/NPN
AE6/AN-2F M8 short unshielded NO/NPN
AE6/AP-1A M8 short shielded NO/PNP 
AE6/AP-1F M8 short shielded NO/PNP 
AE6/AP-2A M8 short unshielded NO/PNP 
AE6/AP-2F M8 short unshielded NO/PNP
AE6/CN-1A M8 short shielded NC/NPN 
AE6/CN-1F M8 short shielded NC/NPN
AE6/CN-2A M8 short unshielded NC/NPN
AE6/CN-2F M8 short unshielded NC/NPN
AE6/CP-1A M8 short shielded NC/PNP
AE6/CP-1F M8 short shielded NC/PNP
AE6/CP-2A M8 short unshielded NC/PNP 
AE6/CP-2F M8 short unshielded NC/PNP 
AE6/AN-3A M8 short LD shielded NO/NPN 
AE6/AN-3F M8 short LD shielded NO/NPN
AE6/AN-4A M8 short LD unshielded NO/NPN
AE6/AN-4F M8 short LD unshielded NO/NPN
AE6/AP-3A M8 short LD shielded NO/PNP 
AE6/AP-3F M8 short LD shielded NO/PNP 
AE6/AP-4A M8 short LD unshielded NO/PNP 
AE6/AP-4F M8 short LD unshielded NO/PNP
AE6/CN-3A M8 short LD shielded NC/NPN 
AE6/CN-3F M8 short LD shielded NC/NPN
AE6/CN-4A M8 short LD unshielded NC/NPN
AE6/CN-4F M8 short LD unshielded NC/NPN
AE6/CP-3A M8 short LD shielded NC/PNP
AE6/CP-3F M8 short LD shielded NC/PNP
AE6/CP-4A M8 short LD unshielded NC/PNP 
AE6/CP-4F M8 short LD unshielded NC/PNP 
   
AM1/AN-1A M12 shielded NO/NPN 
AM1/AN-1H M12 shielded NO/NPN 
AM1/AN-2A M12 unshielded NO/NPN
AM1/AN-2H M12 unshielded NO/NPN 
AM1/AP-1A M12 shielded NO/PNP 
AM1/AP-1C M12 shielded NO/PNP 
AM1/AP-1H M12 shielded NO/PNP 
AM1/AP-2A M12 unshielded NO/PNP 
AM1/AP-2C M12 unshielded NO/PNP 
AM1/AP-2F M12 unshielded NO/PNP
AM1/AP-2H M12 unshielded NO/PNP 
AM1/CP-1A M12 shielded NC/PNP 
AM1/CP-1H M12 shielded NC/PNP 
AM1/CP-2A M12 unshielded NC/PNP 
AM1/CP-2H M12 unshielded NC/PNP 
AM1/AN-1C M12 shielded NO/NPN 
AM1/AN-1F M12 shielded NO/NPN 
AM1/AN-2C M12 unshielded NO/NPN 
AM1/AN-2F M12 unshielded NO/NPN
AM1/AP-1F M12 shielded NO/PNP 
AM1/CN-1A M12 shielded NC/NPN 
AM1/CN-1C M12 shielded NC/NPN 
AM1/CN-1F M12 shielded NC/NPN 
AM1/CN-1H M12 shielded NC/NPN 
AM1/CN-2A M12 unshielded NC/NPN 
AM1/CN-2C M12 unshielded NC/NPN 
AM1/CN-2F M12 unshielded NC/NPN
AM1/CN-2H M12 unshielded NC/NPN 
AM1/CP-1C M12 shielded NC/PNP 
AM1/CP-1F M12 shielded NC/PNP 
AM1/CP-2C M12 unshielded NC/PNP
AM1/CP-2F M12 unshielded NC/PNP 
AM1/AN-3A M12 shielded NO/NPN 
AM1/AN-3H M12 shielded NO/NPN 
AM1/AN-4A M12 unshielded NO/NPN
AM1/AN-4H M12 unshielded NO/NPN 
AM1/AP-3A M12 shielded NO/PNP 
AM1/AP-3H M12 shielded NO/PNP 
AM1/AP-4A M12 unshielded NO/PNP 
AM1/AP-4H M12 unshielded NO/PNP 
AM1/CN-3A M12 shielded NC/NPN 
AM1/CN-3H M12 shielded NC/NPN 
AM1/CN-4A M12 unshielded NC/NPN 
AM1/CN-4H M12 unshielded NC/NPN 
AM1/CP-3A M12 shielded NC/PNP 
AM1/CP-3H M12 shielded NC/PNP 
AM1/CP-4A M12 unshielded NC/PNP 
AM1/CP-4H M12 unshielded NC/PNP 
   
AM6/AN-1A M12 short shielded NO/NPN
AM6/AN-1H M12 short shielded NO/NPN 
AM6/AN-2A M12 short unshielded NO/NPN
AM6/AN-2H M12 short unshielded NO/NPN 
AM6/AP-1A M12 short shielded NO/PNP 
AM6/AP-1H M12 short shielded NO/PNP 
AM6/AP-2A M12 short unshielded NO/PNP
AM6/AP-2H M12 short unshielded NO/PNP
AM6/CP-1A M12 short shielded NC/PNP 
AM6/CP-1H M12 short shielded NC/PNP 
AM6/CP-2A M12 short unshielded NC/PNP
AM6/CP-2H M12 short unshielded NC/PNP 
AM6/AN-1C M12 short shielded NO/NPN 
AM6/AN-2C M12 short unshielded NO/NPN 
AM6/AP-1C M12 short shielded NO/PNP
AM6/AP-2C M12 short unshielded NO/PNP 
AM6/CN-1A M12 short shielded NC/NPN
AM6/CN-1C M12 short shielded NC/NPN 
AM6/CN-1H M12 short shielded NC/NPN 
AM6/CN-2A M12 short unshielded NC/NPN 
AM6/CN-2C M12 short unshielded NC/NPN 
AM6/CN-2H M12 short unshielded NC/NPN 
AM6/CP-1C M12 short shielded NC/PNP 
AM6/CP-2C M12 short nonshielded NC/PNP
AM6/AN-3A M12 shielded NO/NPN 
AM6/AN-3H M12 shielded NO/NPN 
AM6/AN-4A M12 unshielded NO/NPN
AM6/AN-4H M12 unshielded NO/NPN 
AM6/AP-3A M12 shielded NO/PNP 
AM6/AP-3H M12 shielded NO/PNP 
AM6/AP-4A M12 unshielded NO/PNP 
AM6/AP-4H M12 unshielded NO/PNP 
AM6/CP-3A M12 shielded NC/PNP 
AM6/CP-3H M12 shielded NC/PNP 
AM6/CN-3A M12 shielded NC/NPN 
AM6/CN-3H M12 shielded NC/NPN 
AM6/CN-4A M12 unshielded NC/NPN 
AM6/CN-4H M12 unshielded NC/NPN 
AM6/CP-4A M12 unshielded NC/PNP 
AM6/CP-4H M12 unshielded NC/PNP 
   
AK1/AN-1A M18 shielded NO/NPN 
AK1/AN-1H M18 shielded NO/NPN 
AK1/AN-2A M18 unshielded NO/NPN
AK1/AN-2H M18 unshielded NO/NPN
AK1/AP-1A M18 shielded NO/PNP 
AK1/AP-1H M18 shielded NO/PNP 
AK1/AP-2A M18 unshielded NO/PNP 
AK1/AP-2H M18 unshielded NO/PNP
AK1/CP-1A M18 shielded NC/PNP 
AK1/CP-1H M18 shielded NC/PNP 
AK1/CP-2A M18 unshielded NC/PNP
AK1/CP-2H M18 unshielded NC/PNP
AK1/CN-1A M18 shielded NC/NPN 
AK1/CN-1H M18 shielded NC/NPN 
AK1/CN-2A M18 unshielded NC/NPN 
AK1/CN-2H M18 unshielded NC/NPN
AK1/AN-3A M18 shielded NO/NPN 
AK1/AN-3H M18 shielded NO/NPN 
AK1/AN-4A M18 unshielded NO/NPN
AK1/AN-4H M18 unshielded NO/NPN
AK1/AP-3A M18 shielded NO/PNP 
AK1/AP-3H M18 shielded NO/PNP 
AK1/AP-4A M18 unshielded NO/PNP 
AK1/AP-4H M18 unshielded NO/PNP
AK1/CN-3A M18 shielded NC/NPN 
AK1/CN-3H M18 shielded NC/NPN 
AK1/CN-4A M18 unshielded NC/NPN 
AK1/CN-4H M18 unshielded NC/NPN
AK1/CP-3A M18 shielded NC/PNP 
AK1/CP-3H M18 shielded NC/PNP 
AK1/CP-4A M18 unshielded NC/PNP
AK1/CP-4H M18 unshielded NC/PNP
   
AT1/AN-1A M30 shielded NO/NPN 
AT1/AN-1H M30 shielded NO/NPN 
AT1/AN-2A M30 unshielded NO/NPN
AT1/AN-2H M30 unshielded NO/NPN
AT1/AP-1A M30 shielded NO/PNP
AT1/AP-1H M30 shielded NO/PNP
AT1/AP-2A M30 unshielded NO/PNP
AT1/AP-2H M30 unshielded NO/PNP
AT1/0P-1H M30 shielded Q/Qnot PNP
AT1/0P-2H M30 unshielded Q/Qnot PNP
AT1/0P-3H M30 shielded Q/Qnot PNP
AT1/0P-4H M30 unshielded Q/Qnot PNP
AT1/AN-1B M30 shielded NO/NPN 
AT1/AN-2B M30 unshielded NO/NPN
AT1/AP-1B M30 shielded NO/PNP
AT1/AP-2B M30 unshielded NO/PNP
AT1/CN-1A M30 shielded NC/NPN 
AT1/CN-1B M30 shielded NC/NPN 
AT1/CN-1H M30 shielded NC/NPN 
AT1/CN-2A M30 unshielded NC/NPN 
AT1/CN-2B M30 unshielded NC/NPN 
AT1/CN-2H M30 unshielded NC/NPN 
AT1/CP-1A M30 shielded NC/PNP 
AT1/CP-1B M30 shielded NC/PNP 
AT1/CP-1H M30 shielded NC/PNP 
AT1/CP-2A M30 unshielded NC/PNP 
AT1/CP-2B M30 unshielded NC/PNP 
AT1/CP-2H M30 unshielded NC/PNP 
AT1/AN-3A M30 shielded NO/NPN 
AT1/AN-3H M30 shielded NO/NPN 
AT1/AN-4A M30 unshielded NO/NPN
AT1/AN-4H M30 unshielded NO/NPN
AT1/AP-3A M30 shielded NO/PNP
AT1/AP-3H M30 shielded NO/PNP
AT1/AP-4A M30 unshielded NO/PNP
AT1/AP-4H M30 unshielded NO/PNP
AT1/CN-3A M30 shielded NC/NPN 
AT1/CN-3H M30 shielded NC/NPN 
AT1/CN-4A M30 unshielded NC/NPN 
AT1/CN-4H M30 unshielded NC/NPN 
AT1/CP-3A M30 shielded NC/PNP 
AT1/CP-3H M30 shielded NC/PNP 
AT1/CP-4A M30 unshielded NC/PNP 
AT1/CP-4H M30 unshielded NC/PNP