Đại lý phân phối Westcar tại Vietnam,Đại lý Westcar Vietnam,Khớp nối thủy lực Rotofluid K Westcar

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name

Rotofluid K

Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar

Khớp nối thủy lực Rotofluid

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotofluid SCF

Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar

Khớp nối thủy lực Rotofluid

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotofluid DCF

Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar

Khớp nối thủy lực Rotofluid

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotofluid CA

ROTOFLUID CA Hydrodynamic Coupling with Annular Chamber

Khớp nối thủy lực Rotofluid 

Đại lý Westcar tại Viet Nam

KDA 

Hydraulic Coupling Westcar

Khớp nối thủy lực Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA 

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K1

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K2

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K3

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-S

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-FR

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-FRS

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-FRV/FRU

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-FRD

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-FR-PAV/PBV

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-AB

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec ALFA K-AFF

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec Beta X

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec Beta J

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec Beta H

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec Beta Z

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotomec Beta ZI

Rotomec Hydromechanical Joint Westcar

Khớp thủy lực Rotomec Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

UG-UGN

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

VG-VGN

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

UGV-UGNV

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

VGV-VGNV

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

GPAV-VGNPAV

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

VGD-VGND

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

G-GN

Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

DFRN4DFRN U-V

Rotoflexi D Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

DGNE

Rotoflexi D Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

DGNE U-V

Rotoflexi D Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

DRNE C

Rotoflexi D Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

DRNE P

Rotoflexi D Elastic coupling Westcar

Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

NM

Rotoelastic motor coupling Westcar

Khớp nối động cơ Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

E-P

Alignment joint Westcar

Khớp liên kết Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

E-PE

Alignment joint Westcar

Khớp liên kết Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

E-FF

Alignment joint Westcar

Khớp liên kết Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

E-PDFE

Alignment joint Westcar

Khớp liên kết Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HN-HNS-4-V-W

Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar

Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HN-HNS-6-V

Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar

Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HNS-6-AH-ALH

Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar

Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HN-HNS-8

Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar

Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HNS-8-AH

Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar

Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HNS-8-RH

Flexible joints - Rotodisc lamellar joint Westcar

Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

DMU ESCO

Flexible joints -Alignment joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp liên kết Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE UU

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE FOO

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE FO

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE V

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE FT

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear D

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear B

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear M

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear MC

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear DH.MN

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear DH.PN

Flexible joints -Toothed couplings - Gear couplings Rotogear RE Westcar 

Khớp linh hoạt - Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

FST ESCO

Flexible joints -Gear Coupling Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp nối bánh răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogrid TH

Flexible joints - Rotogrid tapered disc joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Rotogrid Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogrid TV

Flexible joints - Rotogrid tapered disc joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Rotogrid Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Falk steelflex T10

Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Falk steelflex T20

Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Falk steelflex T31

Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Falk steelflex T35

Flexible joints - Steelflex falk tapered spring joint Westcar

Khớp linh hoạt - Khớp đĩa côn Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Ceepi Series BD

Mechanical Brake - BD shoe brakes Westcar 

Phanh cơ khí - Phanh giày Westcar 

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Disco Series CD

Mechanical Brake -CD disc brakes Westcar 

Phanh cơ khí - Phanh đĩa CD Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

WTS

Electronic devices - Soft starter Wescar

Thiết bị điện tử - Bộ khởi động mềm Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

WGS

Electronic devices - Soft starter Wescar

Thiết bị điện tử - Bộ khởi động mềm Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

MFC

Electronic devices - Braking modules Wescar

Thiết bị điện tử - Phanh Mô-đun Wescar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

MFD

Electronic devices - Braking modules Wescar

Thiết bị điện tử - Phanh Mô-đun Wescar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Wescar tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Wescar tại Vietnam