Đại lý hãng DriveCentre tại Vietnam,Bộ điều chỉnh Unidrive M100 DriveCentre

Model

Name of product

Vietnamese name

Category

Brand name

Unidrive M100

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Motor Control Products

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidrive M200

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidrive M300

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidrive M400

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidrive M600

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidrive M700

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidrive HS

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Unidirve SP Free Standing

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon X Series

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon 20

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon 100

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon NXP Air Cooled

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon NXP System Drive

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon NXP liquid Cooled

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon NXP Common DC Bus

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon NXP Grid Converter

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Vacon NXS

AC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Silcovert TH

AC Drives Medium Voltage

Bộ điều chỉnh điện áp trung thế Drive Centre

Motor Control Products

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Silcovert NH

AC Drives Medium Voltage

Bộ điều chỉnh điện áp trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Silcovert TN Series

AC Drives Medium Voltage

Bộ điều chỉnh điện áp trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Silcovert GN

AC Drives Medium Voltage

Bộ điều chỉnh điện áp trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Silcovert S Series

AC Drives Medium Voltage

Bộ điều chỉnh điện áp trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Mentor MP

DC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện một chiều Drive Centre

Motor Control Products

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Quantum MP

DC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện một chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

FXMP 25

DC Drives

Bộ điều chỉnh dòng điện một chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 150D

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 530B

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 253G

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 125DV200E

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 125D

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 15DV

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Dart 130

Dart Analog Drives

Bộ điều chỉnh Analog Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

M700

Servo Amplifiers

Bộ truyền động servo Drive Centre

Motor Control Products

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Digitax ST

Servo Amplifiers

Bộ truyền động servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Epsilon EP

Servo Amplifiers

Bộ truyền động servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MDS

Servo Amplifiers

Bộ truyền động servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Undrive SP Free Standing

Servo Amplifiers

Bộ truyền động servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

VMX

Soft Starters

Bộ khởi động Drive Centre

Motor Control Products

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MVC4

Soft Starters

Bộ khởi động Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Digistart IS

Soft Starters

Bộ khởi động Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SAF Opal

Soft Starters

Bộ khởi động Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Globetrotter TEFC

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Motors

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Globetrotter ODP

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

XRI TEFC

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

XRI ODP

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Blue Chip Severe Duty

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Blue Chip Hazardous Duty

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Micro Max

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Black Max

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Blue Max

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

X$D Ultra Severe Duty

AC Induction Motors

Động cơ điện xoay chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

CA Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Motors

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

CAPLUS Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

CT Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MS Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

GS Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ET Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

CAD Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

HS Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MSHS Series

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

HS PM Series – High Speed Permanent Magnet

AC Motors Medium Voltage

Động cơ điện trung thế Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

GH Series

DC Motors

Động cơ điện một chiều Drive Centre

Motors

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

DH Series

DC Motors

Động cơ điện một chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MD Series

DC Motors

Động cơ điện một chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MCF Series

DC Motors

Động cơ điện một chiều Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

FM Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Motors

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

HD Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

NT Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

XV Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Washdown servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Food Grade Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Stainless Steel Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Explosion Proof Servo Motors

Servo Motors

Động cơ servo Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

C Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Power transmission

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

F Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

P Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PH Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PHQ Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PE Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PS Series

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Food & Beverage Gearheads

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ServoStop – Brake System

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ServoCool – Cooling System

Gearing

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

K Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Power transmission

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

KL Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

KS Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

KSS Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PKX Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PK Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PHKX Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PHK Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PHQK Series

Stober Right Angled Series Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

GNP Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Power transmission

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

WS-GNP Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

WS-DS Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

NT Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SBRU Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SBDE Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SBEE Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SBPE Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SW1RU Series

GTC Planetary Gearheads

Hộp giảm tốc Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Hub City Helical-Inline

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Power transmission

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

HERA Series

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

HERA Stainless Steel Series

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

PowerCube X series

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

HubLoc series

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Advanced Hub3 Stainless Steel Worm Gear Series

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Stainless Steel Helical Bevel

Hub City

Cổng nối Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Cotta High Speed Increasers

High Speed Increasers

Bộ tăng tốc Drive Centre

Power transmission

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

AMC Advanced Motion Controller

Motion Controllers

Bộ kiểm soát chuyển động Drive Centre

Motion Controllers

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

MCi200 MCi210

Motion Controllers

Bộ kiểm soát chuyển động Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

Epsilon EP

Motion Controllers

Bộ kiểm soát chuyển động Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

SM-EZMOTION

Motion Controllers

Bộ kiểm soát chuyển động Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ABB AC500-ECO

PLC Systems

Hệ thống PLC Drive Centre

Control Products

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ABB AC500

PLC Systems

Hệ thống PLC Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ABB AC500-XC

PLC Systems

Hệ thống PLC Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ABB CP600 Series

HMI Screens

Màn hình hiển thị Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

CTVUE Series

HMI Screens

Màn hình hiển thị Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

ABB Safety

ABB Safety

Thiết bị an toàn Drive Centre

Drive Centre tại Vietnam, đại lý Drive Centre tại Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Drive Centre tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Drive Centre tại Vietnam