Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để được báo giá NGAY hãng Roscid Tecnologies Vietnam 

 

OxyTrans LC Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxytrans-LC1-FT Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxytrans-LC2-FT Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxytrans-LC3-FT Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxytrans-LC4-FT Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxytrans-LC5-KF  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxytrans-LC6-KF  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OXYT-II-P Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OXYT-II-T1 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OXYT-II-T2 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OXYT-II-T3 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-T Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-P1 Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-P2  Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
OxyP-P3 Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
O2Tracer  Roscid Tecnologies Vietnam  O2 Tracer Máy theo dõi Oxy
O2 Tracer-R Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter for Room Safety Applications  Máy theo dõi Oxy
O2Tracer-M-R Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
O2T-M-R  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
O2T-M-R-2  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
O2T-M-R-D  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
O2T-M-R-D2  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter Máy đo và điều khiển Oxy
CO Tracer  Roscid Tecnologies Vietnam  CO Tracer Máy theo dõi khí CO
CO2Tracer Roscid Tecnologies Vietnam  CO2 Tracer Máy theo dõi khí CO2
H2S-Tracer Roscid Tecnologies Vietnam  Hydrogen Sulfide Analyzer  
H2Trans Roscid Tecnologies Vietnam  Hydrogen Transmitter  
CH-Trans Roscid Tecnologies Vietnam  CH Transmitter  
Dewtran Roscid Tecnologies Vietnam  DEWPOINT  
HDR200 Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity transmitter Máy đo và điều khiển độ ẩm
H-Stat Roscid Tecnologies Vietnam  Measurement of Hydrogen  
HG100 Roscid Tecnologies Vietnam  GENERATORS  
RH200 Roscid Tecnologies Vietnam  GENERATORS  
CRAL300DP Roscid Tecnologies Vietnam  CHILLERS  
DCM 28 Roscid Tecnologies Vietnam  DUAL ANALYZERS  
Oxymaster II 16TW Roscid Tecnologies Vietnam  Process Trace Oxygen Analyzer  
TMA-2100-P Roscid Tecnologies Vietnam  Trace Moisture Analyzer Máy theo dõi và phân tích độ ẩm
TMA-2100-C Roscid Tecnologies Vietnam  Trace Moisture Analyzer Máy theo dõi và phân tích độ ẩm
TMA-2100-F Roscid Tecnologies Vietnam  Trace Moisture Analyzer Máy theo dõi và phân tích độ ẩm
CMH-20 Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer   
CMH-20-AT  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer   
RO120 Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-B Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-P Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-PS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-B-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-P-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-PS-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-W-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-W-B-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-D Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-D-B Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-D-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-D-B-DIS Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-SC Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-AB Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO-PDM-AC Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO-PDM-BT Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO-PDM-AC-VP Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO-PDM-BT-VP Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
RO120-FRST Roscid Tecnologies Vietnam  Portable Humidity and Temperature Transmitter  Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
PPMG101 Roscid Tecnologies Vietnam  Dew Point Generator  
16T303 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Sensors Cảm biến Oxy
16T304 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Sensors Cảm biến Oxy
16P306 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Sensors Cảm biến Oxy
16P307 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Sensors Cảm biến Oxy
PLMa Roscid Tecnologies Vietnam  Loop-Powered Moisture Analyzer Máy đo độ ẩm
OxyT II-T Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-P1 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-P2  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-P3 Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-T-GB  Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-P1-GB Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-P2-GB Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
OxyT II-P3-GB Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen Transmitter  Máy đo và điều khiển Oxy
Oxymaster-II-1  Roscid Tecnologies Vietnam  Moisture and Oxygen measurement  Máy đo độ ẩm và Oxy
Oxymaster-II-2 Roscid Tecnologies Vietnam  Moisture and Oxygen measurement  Máy đo độ ẩm và Oxy
Oxymaster-II-3 Roscid Tecnologies Vietnam  Moisture and Oxygen measurement  Máy đo độ ẩm và Oxy
Oxymaster-II-4 Roscid Tecnologies Vietnam  Moisture and Oxygen measurement  Máy đo độ ẩm và Oxy
Oxymaster-II-5 Roscid Tecnologies Vietnam  Moisture and Oxygen measurement  Máy đo độ ẩm và Oxy
O2Tracer-DIS-R Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen analyzer  Máy phân tích Oxy
O2Tracer-D Roscid Tecnologies Vietnam  Oxygen analyzer  Máy phân tích Oxy
Hydro-Trans-1 Roscid Tecnologies Vietnam  Thermal Conductivity Transmitter  
HD200 Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HR200  Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HD200-M12  Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HR200-M12  Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HD200-W  Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HR200-W Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HD200-W-M12 Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HR200-W-M12  Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HDR200-W Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
HDR200-M12 Roscid Tecnologies Vietnam  Humidity and Temperature Transmitter Máy đo độ ẩm và nhiệt độ
H2Trans-ZO Roscid Tecnologies Vietnam  Hydrogen Transmitter  
FRRO-P Roscid Tecnologies Vietnam  Field Replaceable Tip Board for Pressure  
FRRO-B  Roscid Tecnologies Vietnam  Field Replaceable Tip Board for Barometric Pressure   
FRRO  Roscid Tecnologies Vietnam  Field Replaceable Tip Board  
DPXO-70 Roscid Tecnologies Vietnam  Low Dew Point Transmitter  
DT-SL-T Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-SL Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-SL-DIS  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-SL-DIS-T Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-W  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-W-FT Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-W-B Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-W-FT-B  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-D Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-F  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-X  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-T  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-D-T  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-F-T  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-R-X-T  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-II  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-II-T  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran®-II-B Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DewTran-II-DL  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-HB  Roscid Tecnologies Vietnam  Heated Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-LC-W-B  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-LC-D-T  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-LC-W  Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-LC-D Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DT-LC-P Roscid Tecnologies Vietnam  Chilled Mirror Hygrometer Máy đo độ ẩm điểm sương
DCM28 Roscid Tecnologies Vietnam  Dew Point and CO Monitor Bộ điều khiển điểm sương và khí CO
CO-DCM28  Roscid Tecnologies Vietnam  Dew Point and CO Monitor Bộ điều khiển điểm sương và khí CO
DP-DCM28  Roscid Tecnologies Vietnam  Dew Point and CO Monitor