Đại lý Labkotec Vietnam,LAL-SRW-01 Labkotec Vietnam,Labkotec Vietnam

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

LAL-SRW-01

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

LAL-SRW-18

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

LAL-SRW-189

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

LevelSET S

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

OilSET-1000

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

OMS-1

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

SET-2000 Hi

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

SET-2000

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OIL SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

SolarSET

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

GREASE SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

GA-1

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

GREASE SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

GA-2

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

SAND SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

LAL-SRW-09

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

SAND SEPARATOR

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

SandSET-1000

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

INSPECTION SHAFT

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

SET/OSK2

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OVERFLOW MONITORING

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

Alarm device SET-1000 and SET/V

Labkotec

ALARM DEVICES FOR OIL, GREASE AND SAND SEPARATORS

OVERFLOW MONITORING

Thiết bị báo động cho lọc tách dầu, chất bôi trơn và cát

LAL-SRW-08 

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

NIVOFLOAT 

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Pointek CLS 200

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Pointek CLS 300

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Pointek CLS 500

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Pointek CLS100

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET-1000 Central unit

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/OELO2 probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/OS2 Probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/S2 Probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/SA2 Probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/TSHS2 Probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/TSSH2 Probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR LIQUIDS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SpotCheck 1000/2000

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Easytrek Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Echomax Ultrasonic Level Transducers

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Echotrek Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Nivocont R

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

NivoRota

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Nivoswitch

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Sitrans Probe LU

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

CONDUCTIVE LEVEL CONTROL

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Lokaset 20 Cesspool alarm

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

CONDUCTIVE LEVEL CONTROL

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

Nivocont KKH Conductive Level Switches

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

DRY RUNNING PREVENT

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET/J1 Probe

Labkotec

LEVEL SWITCHES AND LEAKAGE MONITORING

DRY RUNNING PREVENT

Thiết bị báo mức và giảm sát rò rỉ

SET61 Dry-boiling preventer

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

DMU 08 Pressure sensor

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

EasyTREK Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

Echomax Ultrasonic Level Transducers

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

EchoTREK Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

MicroTREK Microwave

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

POP-22 EXI Level controller

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

SITRANS LR 200

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

SITRANS LR 400

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

SITRANS Probe LR

Labkotec

Level measurement

FOR LIQUIDS

Thiết bị đo mức

SITRANS Probe LU Ultrasonic Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

DMU 08 Pressure sensor

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

EasyTREK Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

Echomax Ultrasonic Level Transducers

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

EchoTREK Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

MicroTREK Microwave

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

POP-22 EXI Level controller

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

SITRANS LR 200

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

SITRANS LR 400

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

SITRANS Probe LR

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

SITRANS Probe LU Ultrasonic Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

ST1 VesselCheck Non-invasive Tank Gauge

Labkotec

Level measurement

FOR DRY SOLID MATERIALS

Thiết bị đo mức

ST4 VesselCheck Non-invasive Tank Level Measurement System

Labkotec

Level measurement

LEVEL GAUGE FOR OIL TANKS

Thiết bị đo mức

Easytrek Ultrasonic Compact Level Transmitter

Labkotec

Level measurement

LEVEL GAUGE FOR OIL TANKS

Thiết bị đo mức

MINI 240

Labkotec

Level measurement

LEVEL GAUGE FOR OIL TANKS

Thiết bị đo mức

POP-22 EXI Level controller

Labkotec

Septic tank alarm

Cesspool alarm

Thiết bị báo động bể phốt

Lokaset 20 

Labkotec

Ice detection system for wind turbine

Ice Detector for wind turbines

Hệ thống phát hiện băng cho tuabin gió

LID-3300IP

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MEASUREMENTS

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

Labko 3000 / 3000 LPG

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MEASUREMENTS

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

LabkoFlex probe

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MEASUREMENTS

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

LabkoMax probe

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MEASUREMENTS

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

LPS-1 -power supply and interface unit

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MEASUREMENTS

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

MD-1 Converter

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MEASUREMENTS

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

MPS-4 Level interface

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MONITORING

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

ILS - Monitor system

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MONITORING

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

LabkoNet Fuel

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

MONITORING

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

Trident monitoring system

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

OVERFILL PROTECTION

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

YTE 101/3 Tank overfill controller

Labkotec

Petrol station and fuel terminal equipment

WATER BOTTOM MEASUREMENT

Trạm xăng dầu và thiết bị đầu cuối nhiên liệu

WBS 3000

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

LABKONET® FUEL

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

 

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

LABKONET® PUMPCONTROL

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

 

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

LABKONET® TRANSCONTROL

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

 

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

LABKONET® LEVEL INVENTORY

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

 

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

LABKONET® WASTECONTROL

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

 

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

DATA COMMUNICATION UNITS

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

Labcom 200 Communication Unit

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

DATA COMMUNICATION UNITS

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

Labcom 220 Communication unit

Labkotec

LabkoNet remote monitoring system

DATA COMMUNICATION UNITS

Hệ thống giám sát từ xa LabkoNet

Labcom 800 Measurement and Communication Unit

Labkotec

OTHERS

ATEX DIRECTIVE

 

VTT 02 ATEX 018X 

Labkotec

OTHERS

CHEMICAL RESISTANT DATABANK

 

Labkotec

 

ANS là đại lý phân phối chính hãng Labkotec Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Labkotec tại Vietnam