Đại lý phân phối Roscid Tecnologies tại Vietnam,Đại lý Roscid Tecnologies tại Vietnam

RO120-FRST

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Portable Humidity and Temperature Transmitter 

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

PPMG101

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Dew Point Generator

 

16T303

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Sensors

Cảm biến Oxy

16T304

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Sensors

Cảm biến Oxy

16P306

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Sensors

Cảm biến Oxy

16P307

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Sensors

Cảm biến Oxy

PLMa

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Loop-Powered Moisture Analyzer

Máy đo độ ẩm

OxyT II-T

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-P1

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-P2 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-P3

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-T-GB 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-P1-GB

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-P2-GB

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

OxyT II-P3-GB

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen Transmitter 

Máy đo và điều khiển Oxy

Oxymaster-II-1 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Moisture and Oxygen measurement 

Máy đo độ ẩm và Oxy

Oxymaster-II-2

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Moisture and Oxygen measurement 

Máy đo độ ẩm và Oxy

Oxymaster-II-3

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Moisture and Oxygen measurement 

Máy đo độ ẩm và Oxy

Oxymaster-II-4

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Moisture and Oxygen measurement 

Máy đo độ ẩm và Oxy

Oxymaster-II-5

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Moisture and Oxygen measurement 

Máy đo độ ẩm và Oxy

O2Tracer-DIS-R

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen analyzer 

Máy phân tích Oxy

O2Tracer-D

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Oxygen analyzer 

Máy phân tích Oxy

Hydro-Trans-1

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Thermal Conductivity Transmitter

 

HD200

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HR200 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HD200-M12 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HR200-M12 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HD200-W 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HR200-W

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HD200-W-M12

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HR200-W-M12 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HDR200-W

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

HDR200-M12

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Humidity and Temperature Transmitter

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ

H2Trans-ZO

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Hydrogen Transmitter

 

FRRO-P

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Field Replaceable Tip Board for Pressure

 

FRRO-B 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Field Replaceable Tip Board for Barometric Pressure 

 

FRRO 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Field Replaceable Tip Board

 

DPXO-70

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Low Dew Point Transmitter

 

DT-SL-T

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-SL

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-SL-DIS 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-SL-DIS-T

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-W 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-W-FT

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-W-B

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-W-FT-B 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-D

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-F 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-X 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-T 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-D-T 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-F-T 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-R-X-T 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-II 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-II-T 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran®-II-B

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DewTran-II-DL 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-HB 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Heated Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-LC-W-B 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-LC-D-T 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-LC-W 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-LC-D

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DT-LC-P

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Chilled Mirror Hygrometer

Máy đo độ ẩm điểm sương

DCM28

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Dew Point and CO Monitor

Bộ điều khiển điểm sương và khí CO

CO-DCM28 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Dew Point and CO Monitor

Bộ điều khiển điểm sương và khí CO

DP-DCM28 

Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Dew Point and CO Monitor

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Roscid Tecnologies tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Roscid Tecnologies tại Vietnam