Đại lý SAB Bröckskes tại Vietnam,Cáp dùng ở nhiệt độ cao SL 801 C SAB Bröckskes

Code

Name

Vietnamese Name

Brand

SABIX® A 146 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 146 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 156 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 156 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 170 TWÖ

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 166 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 147 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 157 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 100 HT

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 101 HT

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 200 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 200 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 205 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 224 FRNC C1

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 226 C FRNC C1

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 238 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 238 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 260 PUR

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 130 HT

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 810 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 810 FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 813 S

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® A 812 C FRNC

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® CC 625 FRNC M

Halogen-free single conductors

Cáp Halogen

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 86

Cable track data and control cables

Cáp điều khiển

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 86

Cable track data and control cables

Cáp điều khiển

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 86 C

Cable track data and control cables

Cáp điều khiển

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 86 C

Cable track data and control cables

Cáp điều khiển

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 86 C TP

Cable track data and control cables

Cáp điều khiển

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 900

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 950

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 950

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 960

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 960 blue

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 960 CY 

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 960 CY

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 960 CY TP

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 965

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 965

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 965 CY

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 965 CY

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SD 965 CY TP

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 965 MTW

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

S 965 MTW CY

High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath 

Cáp dùng ở nhiệt độ cao

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 801 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 841 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 871 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 863 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 806 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 875 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 802 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 803 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 839 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 842 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 843 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 807 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 808 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 810

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 811

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 820

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 812 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 813 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 851 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 823 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 833 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 860 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 834 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

SL 851 C

servo motor cables

Cáp động cơ Servo

SAB Bröckskes tại Vietnam

7Ybl

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

7Yvz

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

Li7Ybl

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

Li7Yvz thin wall

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

(N)7YAbl / (N)7YAvz

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

(N)7YAvs / (N)7YAvn

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

(N)7YAFbl / (N)7YAFvz

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

(N)7YAFvs / (N)7YAFvn

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

6Ybl

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

6Yvz

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

Li6Ybl

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

Li6Yvz

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TD 801 F

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TD 833 CF

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TA 866 F

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TD 809 F

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TD 842 (ST) F

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TD 845 DS

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TD 846 DS TP

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

BlueLine TA 180 C

ETFE-, FEP-, PFA cables

Cáp ETFE-, FEP-, PFA 

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBS 612

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBS 617

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBS 614

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S IBS 616

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S IBS 618

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBS 612

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBS 617

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBS 614

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S IBS 616

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S IBS 618

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

IBL 600

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S CB 626

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

DN 650

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

DN 651

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

DN 656

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

DN 657

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

DN 658

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

DN 659

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

PB 630

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

PB 631

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

PB 636

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

PB 637

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

PB 639

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

PB 635

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S PB 634

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

S PB 640 UL

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

RT 123

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

RT 123 D

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

RT 113

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

RT 113 D

Torsion Cables

Cáp xoắn

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 Typ TC, MTW und WTTC 

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 Auto Typ TC, MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 CY Typ TC, MTW und WTTC 

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 CY Lean Typ TC, MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 Auto CY Typ TC, MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 249 Typ TC and STOOW

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

D 331 PLTC Typ PLTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

SABIX® D 331 PLTC Typ PLTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 HD Typ WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

TR 600 C HD Typ WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

Servo VFD Typ MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

Servo VFD Combo DS Typ MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

VFD Lean TR Typ MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

VFD Dual TR Typ MTW und WTTC

Tray Cables

 

SAB Bröckskes tại Vietnam

H05V-K/MTW/TEW

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

H07V-K/MTW/TEW

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

MEGA 147 H05V2-K H05V-K

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

MEGA 157 H07V2-K H07V-K

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 500

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 510

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 black, blue

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 MTW

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 500 B

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

ÖCYZ-J

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 500 CY

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 500 CY (TR)

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 510 CY

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 CY Lean

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 CY

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 MTW CY

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 500 SY

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 500 SY (TR)

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 World

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 World CY

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 T

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 DS T

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

CC 600 CY T

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

H05VV5-F (HD 21.13 S1)

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

H05VVC4V5-K (HD 21.13 S1)

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

TA 835 Y (TR)

PVC Control Cables - Connection Cables

Cáp điều khiển và kết nối PVC

SAB Bröckskes tại Vietnam

LiYY

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

LiYY TP

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

LiYCY

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

LiYCY (B) TP

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

LiFYCY (B) TP 

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

LiYDY-CY TP

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

SRY D 311

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

SRY D 321 C

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

SRY D 351 C (B) TP

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

DC 300 DS 

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

DC 300 DS TP

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

RG 179 FEP

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

RG 316 FEP 

Data cables

Cáp dữ liệu

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiS

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiAF/YW

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

Biz

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

ZKBi

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

HZLBi

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiL

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiA

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiAF

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

N2GFA/2GFA

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiAFF

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

N2GFAF/2GFAF

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

B 118 

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

B 119

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

B 120

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

R 107

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

B 107

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

B 108

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiAF/GL 

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

05SJ-U

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

05SJ-K

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiHF-J

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiHF(K)-J

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

SC 600 HDTR

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

SC 700 HDTR

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiHFP-J 

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiHFGLP-J

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

SC 600 HDTRS

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiAF/Cu/Bi-J

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiHF/Cu/Bi-J

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

BiHF/Cu/Bi(K)-J

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

SC 600 C HDTR

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

SC 700 C HDTR

Silicone Cables

Cáp silicon

SAB Bröckskes tại Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng SAB Bröckskes tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm SAB Bröckskes tại Vietnam