Đại lý Nidec Vietnam,DMN29BA Nidec Vietnam,Nidec Vietnam

No.

Item

 

Series

tên tiếng việt

Vietnam Brand

1

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN29BA

Động cơ DC

NidecVietnam

2

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN29BB

Động cơ DC

NidecVietnam

3

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN29BB

Động cơ DC

NidecVietnam

4

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37BB

Động cơ DC

NidecVietnam

5

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37HB

Động cơ DC

NidecVietnam

6

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37JB

Động cơ DC

NidecVietnam

7

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37KA

Động cơ DC

NidecVietnam

8

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37KB

Động cơ DC

NidecVietnam

9

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37SA

Động cơ DC

NidecVietnam

10

Small-size and precision motors

Brushed DC motors

DMN37SB

Động cơ DC

NidecVietnam

11

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Automotive engine cooling motor

Động cơ DC

NidecVietnam

12

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Smart_10S series

Động cơ DC

NidecVietnam

13

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

CMC_13H series

Động cơ DC

NidecVietnam

14

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Smart_17S series

Động cơ DC

NidecVietnam

15

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

HH [20C、18C]

Động cơ DC

NidecVietnam

16

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Smart_20N series

Động cơ DC

NidecVietnam

17

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

CMC_22H series

Động cơ DC

NidecVietnam

18

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

CMC_24H series

Động cơ DC

NidecVietnam

19

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

CMC_27H series

Động cơ DC

NidecVietnam

20

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Smart_28S series

Động cơ DC

NidecVietnam

21

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

35R series

Động cơ DC

NidecVietnam

22

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

42F series

Động cơ DC

NidecVietnam

23

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

42M series

Động cơ DC

NidecVietnam

24

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

48F series

Động cơ DC

NidecVietnam

25

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

48M series

Động cơ DC

NidecVietnam

26

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

55R series

Động cơ DC

NidecVietnam

27

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Automotive ABS

Động cơ DC

NidecVietnam

28

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Automotive EPS

Động cơ DC

NidecVietnam

29

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

BL-H series

Động cơ DC

NidecVietnam

30

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

Automotive seat adjuster

Động cơ DC

NidecVietnam

31

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6PE40H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

32

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6PE40N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

33

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6PF20H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

34

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6PE40N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

35

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6PF20N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

36

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6S20-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

37

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6S20H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

38

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6S40-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

39

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FH6S40H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

40

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FP8S15

Động cơ DC

NidecVietnam

41

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FP8S25

Động cơ DC

NidecVietnam

42

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY6PF6N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

43

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY6S6-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

44

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY8PF15N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

45

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY8PF25H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

46

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY8PF25N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

47

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY8S15-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

48

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY8S25-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

49

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY8S25H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

50

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY9PF40H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

51

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY9PF40N-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

52

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY9S40-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

53

Small-size and precision motors

Brushless DC motors

FY9S40H-D3

Động cơ DC

NidecVietnam

54

Small-size and precision motors

Geared motors

HG16 series 12V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

55

Small-size and precision motors

Geared motors

HG16 series 24V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

56

Small-size and precision motors

Geared motors

HG16 series 6V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

57

Small-size and precision motors

Geared motors

HG37 series 12V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

58

Small-size and precision motors

Geared motors

HG37 series 24V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

59

Small-size and precision motors

Geared motors

LA12BG-015 series

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

60

Small-size and precision motors

Geared motors

LB16MG series 12V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

61

Small-size and precision motors

Geared motors

LB16MG series 6V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

62

Small-size and precision motors

Geared motors

LS16MG series 12V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

63

Small-size and precision motors

Geared motors

LS16MG series 24V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

64

Small-size and precision motors

Geared motors

MG16B series 12V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

65

Small-size and precision motors

Geared motors

MG16B series 24V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

66

Small-size and precision motors

Geared motors

MG16B series 6V

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

67

Small-size and precision motors

Coreless motors

LS12-003(1)

Động cơ không lõi

NidecVietnam

68

Small-size and precision motors

Coreless motors

LS12-003(2)

Động cơ không lõi

NidecVietnam

69

Small-size and precision motors

Coreless motors

LS12-004

Động cơ không lõi

NidecVietnam

70

Small-size and precision motors

Coreless motors

LS8-001

Động cơ không lõi

NidecVietnam

71

Small-size and precision motors

Geared motor

MOAB

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

72

Small-size and precision motors

Geared motor

MOAC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

73

Small-size and precision motors

Geared motor

MOAD

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

74

Small-size and precision motors

Geared motor

MOAH

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

75

Small-size and precision motors

Geared motor

MOAJ

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

76

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z10M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

77

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z10MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

78

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z15MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

79

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z2M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

80

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z2MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

81

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z30M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

82

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z30MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

83

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z3M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

84

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z3MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

85

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z4M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

86

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z4MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

87

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z5M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

88

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z5MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

89

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z60MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

90

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z6M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

91

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 5Z6MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

92

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z10M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

93

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z10MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

94

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z15M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

95

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z15MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

96

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z1M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

97

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z1MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

98

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z2M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

99

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z2MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

100

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z30M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

101

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z30MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

102

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z3M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

103

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z3MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

104

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z4M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

105

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z4MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

106

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z5M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

107

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z5MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

108

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z60M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

109

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z60MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

110

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z6M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

111

Small-size and precision motors

Geared motor

D12 6Z6MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

112

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z10M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

113

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z10MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

114

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z15M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

115

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z15MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

116

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z1M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

117

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z1MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

118

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z2M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

119

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z2MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

120

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z30M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

121

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z30MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

122

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z3M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

123

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z3MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

124

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z4M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

125

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z4MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

126

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z5M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

127

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z5MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

128

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z60M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

129

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z60MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

130

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z6M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

131

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N5Z6MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

132

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z10M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

133

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z10MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

134

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z15M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

135

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z15MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

136

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z1M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

137

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z1MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

138

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z2M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

139

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z2MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

140

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z30M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

141

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z30MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

142

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z3M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

143

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z3MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

144

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z4M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

145

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z4MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

146

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z5M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

147

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z5MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

148

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z60M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

149

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z60MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

150

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z6M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

151

Small-size and precision motors

Geared motor

D5N6Z6MC

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

152

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z10M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

153

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z15M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

154

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z1M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

155

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z20M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

156

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z24M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

157

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z2M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

158

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z30M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

159

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z3M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

160

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z4M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

161

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z5M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

162

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z60M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

163

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z6M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

164

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G5Z8M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

165

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G6Z10M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

166

Small-size and precision motors

Geared motor

SR1G6Z15M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

167

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z40M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

168

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z50M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

169

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z60M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

170

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z99M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

171

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z15M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

172

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z20M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

173

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z30M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

174

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z40M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

175

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z50M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

176

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z60M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

177

Small-size and precision motors

Geared motor

SR6G5Z99M

Động cơ giảm tốc

NidecVietnam

178

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSAT

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

179

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSAW-MSAWA

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

180

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSBPC

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

181

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSBU

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

182

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSBV

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

183

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSCA

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

184

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSCRB

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

185

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSCT-MSCTS

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

186

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSCV

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

187

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSDN

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

188

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSDP

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

189

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSDU

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

190

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSEU

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

191

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSEV

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

192

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSFBC

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

193

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSFJC

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

194

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSGB

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

195

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MDGN

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

196

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSHR

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

197

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSJS

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

198

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSKPC

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

199

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSKR

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

200

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSKS

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

201

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSKW

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

202

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSLR

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

203

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSLT

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

204

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSMR

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

205

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSMW

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

206

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSRPC

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

207

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

MSXB

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

208

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/10

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

209

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/100

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

210

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/125

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

211

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/150

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

212

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/20

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

213

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/200

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

214

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/25

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

215

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/40

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

216

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/50

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

217

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/60

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

218

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/600

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

219

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V1/75

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

220

Small-size and precision motors

PM-type stepping motor

KP4P15G12V3/25

Động cơ kiểu PM

NidecVietnam

221

Small-size and precision motors

DC axial fan

C80V-AJ

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

222

Small-size and precision motors

DC axial fan

D02X (CX)

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

223

Small-size and precision motors

DC axial fan

D03X (CX)

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

224

Small-size and precision motors

DC axial fan

D04R (EX)

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

225

Small-size and precision motors

DC axial fan

D05R-B (UX)

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

226

Small-size and precision motors

DC axial fan

D05X (EX)

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

227

Small-size and precision motors

DC axial fan

D06A(K)

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

228

Small-size and precision motors

DC axial fan

D06K

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

229

Small-size and precision motors

DC axial fan

D06X

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

230

Small-size and precision motors

DC axial fan

D07A

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

231

Small-size and precision motors

DC axial fan

D07R

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

232

Small-size and precision motors

DC axial fan

D08A

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

233

Small-size and precision motors

DC axial fan

D08K

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

234

Small-size and precision motors

DC axial fan

D09A

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

235

Small-size and precision motors

DC axial fan

H60T

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

236

Small-size and precision motors

DC axial fan

H92C-A7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

237

Small-size and precision motors

DC axial fan

M60R-AB

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

238

Small-size and precision motors

DC axial fan

R40W-E9

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

239

Small-size and precision motors

DC axial fan

R80Y

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

240

Small-size and precision motors

DC axial fan

T10T M5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

241

Small-size and precision motors

DC axial fan

T12E-M7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

242

Small-size and precision motors

DC axial fan

T70T-A9

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

243

Small-size and precision motors

DC axial fan

T80T-A7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

244

Small-size and precision motors

DC axial fan

T92C-A7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

245

Small-size and precision motors

DC axial fan

T92T-A7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

246

Small-size and precision motors

DC axial fan

U12E-D3

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

247

Small-size and precision motors

DC axial fan

U30X-Z5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

248

Small-size and precision motors

DC axial fan

U35G-A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

249

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40G-B-A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

250

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40G-M-A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

251

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40S A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

252

Small-size and precision motors

DC axial fan

U40X-Z7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

253

Small-size and precision motors

DC axial fan

U60R

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

254

Small-size and precision motors

DC axial fan

U60T

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

255

Small-size and precision motors

DC axial fan

U70R-CB

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

256

Small-size and precision motors

DC axial fan

U80R-AB

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

257

Small-size and precision motors

DC axial fan

U80T-AA7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

258

Small-size and precision motors

DC axial fan

U80T-C7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

259

Small-size and precision motors

DC axial fan

V12C-M3

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

260

Small-size and precision motors

DC axial fan

V12E-B5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

261

Small-size and precision motors

DC axial fan

V40S-E5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

262

Small-size and precision motors

DC axial fan

V40W-A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

263

Small-size and precision motors

DC axial fan

V60E-M3

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

264

Small-size and precision motors

DC axial fan

V60E-D3

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

265

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

266

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E E5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

267

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-NB5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

268

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-A5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

269

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80E-E5

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

270

Small-size and precision motors

DC axial fan

V80T-B3

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

271

Small-size and precision motors

DC axial fan

V92E-A7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

272

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

273

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4F

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

274

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4FS

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

275

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4P

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

276

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4Q

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

277

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC12Z4S

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

278

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24B4

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

279

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24B4S

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

280

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24D4

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

281

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24D4S

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

282

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24H4

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

283

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24H4P

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

284

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24H4S

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

285

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24S7

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

286

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24S7F

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

287

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24S7S

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

288

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

289

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4P

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

290

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4S

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

291

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC24Z4SQ

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

292

Small-size and precision motors

DC axial fan

TUDC48H4

Quạt hướng trục DC

NidecVietnam

293

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D05F-B (EX)

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

294

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D05F

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

295

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B1

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

296

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B2

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

297

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B3

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

298

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F-B

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

299

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D06F

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

300

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D07F-B1

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

301

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D09F-B(CX)

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

302

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D09F-S (EX)

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

303

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D10F-B4

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

304

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

D12F-B

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

305

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G10D

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

306

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G12C

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

307

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G60T-ZZ

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

308

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G76B

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

309

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

G80S

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

310

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E0515H12B7APA01

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

311

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1033L12BFZP-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

312

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1033L24BBAZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

313

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1033L24BCAZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

314

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L12B5AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

315

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L12B7AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

316

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L12B9AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

317

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L24B5AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

318

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L24B7AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

319

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1232L24B9AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

320

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K12B5AP-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

321

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K12B5AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

322

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K12B5AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

323

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K24B6AP-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

324

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K24B7AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

325

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1331K24B9AS-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

326

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H12B5AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

327

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H12B7AS-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

328

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H12B7AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

329

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B5AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

330

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B7AP-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

331

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B7AS-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

332

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E1540H24B7AZ-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

333

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E2271Z24B5YP-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

334

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

E2271Z48B7ZP-00

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

335

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC12B4

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

336

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC12H4

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

337

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC12Z4

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

338

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC24B4

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

339

Small-size and precision motors

Blower(Centrifugal fan)

MBDC24Z4

Quạt gió (Quạt ly tâm)

NidecVietnam

340

Precision molding components

External use

4N321

 

NidecVietnam

341

Precision molding components

External use

4N337

 

NidecVietnam

342

Precision molding components

External use

4N347

 

NidecVietnam

343

Precision molding components

External use

4N352

 

NidecVietnam

344

Precision molding components

Wafer transfer robot (main unit)

SR8220

 

NidecVietnam

345

Precision molding components

Wafer transfer robot (main unit)

SR8230

 

NidecVietnam

346

Precision molding components

Wafer transfer robot (main unit)

SR8240

 

NidecVietnam

347

Precision molding components

Wafer transfer robot (main unit)

SR8241

 

NidecVietnam

348

Precision molding components

Wafer transfer robot (main unit)

SR8250

 

NidecVietnam

349

Precision molding components

Wafer transfer robot (main unit)

SR8608

 

NidecVietnam

350

Factory automation (FA) equipment

Laser marker

NCPL-CLM-20

Thiết bị đánh dấu laser

NidecVietnam

351

Factory automation (FA) equipment

Laser marker

NCPL-CLM-50

Thiết bị đánh dấu laser

NidecVietnam

352

Factory automation (FA) equipment

Laser marker

CLS-X

Thiết bị đánh dấu laser

NidecVietnam

353

Factory automation (FA) equipment

Laser marker

UM-1C

Thiết bị đánh dấu laser

NidecVietnam

354

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR8651

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

355

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR8652

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

356

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR8653

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

357

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR8665

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

358

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR8670

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

359

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR9142/SR9152

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

360

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR9143/SR9153

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

361

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR9181H/SR9171H/SR9191H

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

362

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR3182E/SR9172E/SR9192E

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

363

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR9182H/SR9172H/SR9192H

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

364

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR3183H/SR9173/SR9193

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

365

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR958/SR957/SR959

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

366

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR99H/(S)xx/SR99G(R)xx/SR99J(T)xx

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

367

Factory automation (FA) equipment

Liquid crystal glass transfer robot (main unit)

SR99L/SR99K/SR99M

Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính)

NidecVietnam

368

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

MST3Q8-3A 3530

Máy rút thẻ

NidecVietnam

369

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

MST3Q8-3A 3551

Máy rút thẻ

NidecVietnam

370

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SCT0MO-0130

Máy rút thẻ

NidecVietnam

371

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SCT3Q8-3A0241

Máy rút thẻ

NidecVietnam

372

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SCT3Q8-3A1241

Máy rút thẻ

NidecVietnam

373

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SCT3Q8-3A3740

Máy rút thẻ

NidecVietnam

374

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SCT3Q8-3A3740

Máy rút thẻ

NidecVietnam

375

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SCT3Q8-3R1171

Máy rút thẻ

NidecVietnam

376

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SHT300-0130

Máy rút thẻ

NidecVietnam

377

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SHT310-0341

Máy rút thẻ

NidecVietnam

378

Factory automation (FA) equipment

Card dispenser

SHT610-0730

Máy rút thẻ

NidecVietnam

379

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM0A0-0131

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

380

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM300-3R0775

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

381

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM300-3R1182

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

382

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM300-3R1372

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

383

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM330-3R1270

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

384

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM330-3R1290PC/SC

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

385

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM330-3R1395

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

386

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM330-3R9176

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

387

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM333-3R1170

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

388

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM350-3R1270

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

389

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

ICM370-3R1896

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

390

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM12-1R5030

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

391

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM158-1R0241

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

392

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM20-2R5030

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

393

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM252-2R1191

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

394

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM260-2R0381

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

395

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM30-3R5030

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

396

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM300-3R1181

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

397

Factory automation (FA) equipment

Manual card reader

MCM330-3R1595

Đầu đọc thẻ thủ công

NidecVietnam

398

Motor-related products

Power conversion system

PCS ES1000

Hệ thống chuyển đổi điện năng

NidecVietnam

399

Motor-related products

Power conversion system

PCS ES690

Hệ thống chuyển đổi điện năng

NidecVietnam

400

Motor-related products

Battery Energy Storage Systems

ES1000

Hệ thống lưu trữ năng lượng pin

NidecVietnam

401

Motor-related products

Battery Energy Storage Systems

ES690

Hệ thống lưu trữ năng lượng pin

NidecVietnam

402

Refrigerator units

Motor drive units Refrigerant valve

NSCE

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

403

Refrigerator units

Motor drive units Refrigerant valve

NTGZ

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

404

Refrigerator units

Motor drive units Refrigerant valve

NTPV

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

405

Refrigerator units

Motor drive units Ice maker unit

NTGM

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

406

Refrigerator units

Motor drive units Ice maker unit

NTGZ

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

407

Refrigerator units

Motor drive units Ice maker unit

NTPV

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

408

Refrigerator units

Motor drive units Damper

NSBC

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

409

Refrigerator units

Motor drive units Damper

NSBD

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

410

Refrigerator units

Motor drive units Damper

NTBE

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

411

Refrigerator units

Motor drive units Drain valve drive unit

NTCT

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

412

Refrigerator units

Motor drive units Drain valve drive unit

NTCU

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

413

Refrigerator units

Motor drive units Drain valve drive unit

NTCU With Bracket

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

414

Refrigerator units

Motor drive units Drain valve drive unit

NTCV

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

415

Refrigerator units

Motor drive units Drain valve drive unit

NTVB

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

416

Refrigerator units

Motor drive units Lid lock unit

NTCW

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

417

Refrigerator units

Motor drive units Lid lock unit

CNTY

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

418

Toilet & bidet units

Flow valve drive

MSCRB

Ổ van dòng chảy

NidecVietnam

419

Toilet & bidet units

Flow valve drive

NTMT/NTMJ

Ổ van dòng chảy

NidecVietnam

420

Toilet & bidet units

Flow valve drive

NTTF

Ổ van dòng chảy

NidecVietnam

421

Toilet & bidet units

Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper

MSCRB

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

422

Toilet & bidet units

Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper

NSAE

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

423

Toilet & bidet units

Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper

NTMT/NTMJ

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

424

Toilet & bidet units

Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper

NTPS

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

425

Toilet & bidet units

Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper

NTTF

Thiết bị truyền động động cơ

NidecVietnam

426

Pump unit

Water supply unit

NTGM

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

427

Pump unit

Water supply unit

NTHD

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

428

Pump unit

Water supply unit

NTHE

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

429

Pump unit

Water supply unit

NTWC

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

430

Pump unit

Water supply unit

NTWF

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

431

Pump unit

Water supply unit

NTWF/NTWG

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

432

Pump unit

Water supply unit

NTWG

Nguồn cấp nước

NidecVietnam

433

Pump unit

Circulation pump

NTGM

Bơm tuần hoàn

NidecVietnam

434

Pump unit

Circulation pump

NTHD

Bơm tuần hoàn

NidecVietnam

435

Pump unit

Circulation pump

NTHE

Bơm tuần hoàn

NidecVietnam

436

Pump unit

Circulation pump

NTWC

Bơm tuần hoàn

NidecVietnam

437

Pump unit

Circulation pump

NTWF

Bơm tuần hoàn

NidecVietnam

438

Pump unit

Circulation pump

NTWG

Bơm tuần hoàn

NidecVietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Nidec tại Vietnam