Đại lý Jenco vietnam,Jenco vietnam,Jenco 

ANS hiện tại là đại lý của Jenco  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Jenco  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Model   Description        
               
Pen              
               
110 Conductivity pen (10-1999 uS)        
111 Conductivity pen (0.1-19.9 mS)        
112 Conductivity pen (1-199 uS)           
113 TDS pen (10-1990ppm)          
115 Conductivity pen (0.1-99.9 uS)        
610 pH pen, single point calibration        
620D pH pen, two point calibration        
EC330 Conductivity pen (0-1999uS/cm; 0-19.99mS/cm), IP67, RoHS      
EC331 Conductivity pen (0.1-199.9uS/cm), IP67, RoHS        
pH630 pH pen, 1 to 3 point calibration, IP67, RoHS        
pH619 pH pen, graphic LCD, 1 to 3 point calibration, IP67, RoHS      
pH618N pH pen, graphic LCD, 50 data set memory, 1 to 3 point calibartion, IP67, RoHS    
ORP628N ORP pen, graphic LCD, 50 data set memory, IP67, RoHS      
650 ORP pen            
               
Benchtop              
               
3173 Large LCD benchtop Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries    
3173 KA 3173R with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N    
3173R Large LCD benchtop Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries,    
  & RS-232 interface          
3173R KA 3173R with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N    
3107 Benchtop Conductivity/Salt/Temp meter with batteries & RS-232 Interface    
3107 KA 3107 with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N      
3175 Benchtop Conductivity/TDS/Temp meter with batteries      
3175KA 3175 with batteries, 106L Conductivity cell, AC adapter & 007N      
6173 Large LCD benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries      
6173 KA 6173 with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N      
6173 KB 6173 with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N      
6173R Large LCD benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries & RS-232 Interface    
6173R KA 6173R with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N      
6173R KB 6173R with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N      
6219 Benchtop pH/ORP/Ion/Temp meter with batteries & RS-232 Interface    
6219 KA 6219 with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N      
6219 KB 6219 with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N      
6175 Benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries         
6175KA 6175 with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & 007N      
6175KB 6175 with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & 007N      
6307 Benchtop pH/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries       
  & RS-232 Interface          
6307 KA 6307 with batteries, 600P pH electrode, 106L Conductivity cell, AC adapter,    
  & 007N            
9173 Large LCD benchtop DO/Temp meter with batteries      
9173 KA 9173 with batteries, LD-900-7 DO electrode, LD-900-3A membrane kit,    
  AC adapter & 007N          
9173R Large LCD Benchtop DO/Temp meter with batteries & RS-232 Interface    
9173R KA 9173 with batteries, LD-900-7 DO electrode, LD-900-3A membrane kit,    
  AC adapter & 007N          
Handheld              
               
3010 Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with battery      
3010 KA 3010 with battery, 106A Conductivity cell & carrying case      
3250M Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries, memories,     
  & RS-232 Interface          
3250M KA 3250M with batteries,106L Conductivity cell, AC adapter & carrying case    
EC3840 Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries, memories    
EC3840KA EC3840 with batteries, 3840P Conductivity cell  & soft pouch      
6010 Handheld pH/ORP meter with battery            
6010KA pH6010 with battery, 6003P pH electrode & carrying case            
pH6810 Handheld pH/ORP meter with batteries        
pH6810KA pH6810 with batteries, 6810P pH electrode & soft pouch      
6231 Handheld pH/ORP/Temp meter with batteries & 3 point calibration    
6231 KA 6231 with batteries, 600P pH electrode, AC adaptor & carrying case     
6231 KB 6231 with Batteries, 6005P pH electrode, AC adaptor & carrying case    
6230M Handheld pH/ORP/Temp meter with batteries, 3 point calibration, memories,    
  & RS-232 Interface          
6230M KA 6230M with batteries, 600P pH electrode, AC adapter & carrying case     
6230M KB 6230M with batteries, 6005P pH electrode, AC adapter & carrying case    
6251 Handheld pH/ORP/Ion/Temp meter with batteries        
6251 KA 6251 with batteries, 600P pH electrode, AC adaptor & carrying case     
6251 KB 6251 with batteries, 6005P pH electrode, AC adaptor & carrying case    
6350 Handheld pH/ORP/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries,       
  & RS-232 Interface          
6350 KA 6350 with batteries, 600P pH electrode, 106L Conductivity cell,      
  AC adapter & carrying case          
6350M Handheld pH/ORP/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries, memories,    
  & RS-232 Interface          
6350M KA 6350M with batteries, 600P pH electrode, 106L Conductivity cell,      
  AC adapter & carrying case          
9010 Handheld DO meter with battery        
9010KA 9010P with battery, LD-900-11 DO electrode, LD-900-3A membrane kit & carrying case  
9251N Handheld DO/Temp meter with batteries & RS-232 Interface      
9251N KA 9251N with batteries, LD-900-10 DO electrode, LD-900-3A membrane kit,     
  AC adapter & carrying case          
9250M Handheld DO/Temp meter with batteries, memories & RS-232 Interface    
9250M KA 9250M with batteries, LD-900-10 DO electrode, LD-900-3A membrane kit,     
  AC adapter & carrying case          
               
Industrial Online            
               
676 Industrial online pH/ORP moniter, LCD display & 1/8 DIN      
691N Industrial online pH transmitter, red LED display & 1/8 DIN      
6TX Industrial online pH/ORP/Temp transmitter with graphic display, IP-65            
693ORP Industrial online ORP transmitter, LED display & 1/8 DIN      
3671N Industrial online pH/ORP controller, LED display & 1/8 DIN      
3675 Industrial online pH/ORP controller, LCD display & 1/4 DIN      
3676 Industrial online pH/ORP controller, red LED diplay & 1/4 DIN      
6311 Industrial online pH/ORP/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN,  IP-65,    
  & RS-485 Interface          
6308PT Industrial online pH/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN, IP-65,     
  & RS-485 Interface          
6308OT Industrial online ORP/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN, IP-65     
  & RS-485 Interface          
6308CT Industrial online Conductivity/TDS/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN, IP65,  
  IP-65 & RS-485 Interface          
6312 Industrial online DO/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN, IP-65    
  & RS-485 Interface          
6309PDTF Industrial online dual parameter, pH/DO/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN, IP65,  
  IP-65 & RS-485 Interface          
6309POT Industrial online dual parameter, pH/ORP/Temp controller with graphic display, 1/4 DIN, IP65,   
  & RS-485 Interface