Đại lý Towa Seiden Vietnam, Towa Seiden Vietnam,Towa Seiden 

ANS hiện tại là đại lý của Towa Seiden tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Towa Seiden, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

AS-Interface Speed Alarm          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
ASiSA   800-001300
ASiSA 2 (MULTI-INPUT)   800-001301
AS-Interface Speed Alarm          Shaft Speed Switches
     
DMS Series          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model Notes Part Number
DMS SPEEDSWITCH AC INPUT 5-100 RPM   800-001800
DMS SPEEDSWITCH AC INPUT 100-5000 RPM   800-001810
DMS SPEEDSWITCH +24VDC 5-100 RPM   800-001820
DMS SPEEDSWITCH +24VDC 100-5000 RPM   800-001830
DMS SPEEDSWITCH +12VDC 5-100 RPM   800-001840
DMS SPEEDSWITCH +12VDC 100-5000 RPM   800-001850
DMS Series          Shaft Speed Switches
     
DR1000          Shaft Speed Switches
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model Notes Part Number
DR1000 115VAC   800-050101
DR1000 230VAC   800-050102
DR1000 12VDC   800-050103
DR1000 24VDC   800-050104
DR1000          Shaft Speed Switches
     
     
FB420          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
FB420 XP FINAL ASSY   800-045000
FB420          Shaft Speed Switches
     
LRB1000 / 2000          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model Notes Part Number
LRB1000 SPEED SWITCH 115V   800-076000
LRB1000 SPEED SWITCH 230V   800-076001
LRB1000 SPEED SWITCH 24VDC   800-076010
LRB1000 SPEED SWITCH 12VDC   800-076011
LRB1000 SPEED SWITCH 36VDC   800-076013
LRB1000 SPEED SWITCH 115V PNP   800-076100
LRB1000 SPEED SWITCH 230V PNP   800-076101
LRB1000 SPEED SWITCH 24V PNP   800-076102
LRB1000 SPEED SWITCH 12V PNP   800-076103
LRB2000 SPEED SWITCH 115V   800-076002
LRB2000 SPEED SWITCH 230V   800-076003
LRB2000 SPEED SWITCH 24VDC   800-076008
LRB2000 SPEED SWITCH 12VDC   800-076009
LRB1000 / 2000          Shaft Speed Switches
     
M100 / 5000  PVC100 / 5000          Shaft Speed Switches
  Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
M100 SPEED SWITCH   775-007700
M100PVC SPEED SWITCH   775-007710
M5000 SPEED SWITCH   775-007800
M5000-PVC SPEED SWITCH   775-007810
M100 / 5000  PVC100 / 5000          Shaft Speed Switches
     
M100T / 5000T          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
M100T SPEED SWITCH 230VAC   800-001760
M100T SPEEDSWITCH 115VAC FINAL ASSY   800-001700
M100T SPEEDSWITCH 12VDC FINAL ASSY   800-001720
M100T SPEEDSWITCH 24VDC FINAL ASSY   800-001740
M5000T SPEED SWITCH 230VAC   800-001770
M5000T SPEEDSWITCH 115VAC FINAL ASSY   800-001710
M5000T SPEEDSWITCH 12VDC FINAL ASSY   800-001730
M5000T SPEEDSWITCH 24VDC FINAL ASSY   800-001750
M100T / 5000T          Shaft Speed Switches
     
SCP1000 / 2000          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
SCP1000 SPEED SWITCH 115VAC   800-020100
SCP1000 SPEED SWITCH 12VDC   800-023100
SCP1000 SPEED SWITCH 230VAC   800-021100
SCP1000 SPEED SWITCH 24VDC   800-022100
SCP2000 SPEED SWITCH 115VAC W/JACK   800-040100
SCP2000 SPEED SWITCH 12VDC   800-043100
SCP2000 SPEED SWITCH 230VAC W/JACK   800-041100
SCP2000 SPEED SWITCH 24VDC   800-042100
SCP1000 / 2000          Shaft Speed Switches
     
SS110          Shaft Speed Switches
Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model Notes Part Number
SS110 SLOW SPEED SWITCH 115VAC   800-077000
SS110 SLOW SPEED SWITCH 230 VAC   800-077001
SS110 SLOW SPEED SWITCH 24VDC   800-077002
SS110 SLOW SPEED SWITCH 12VDC   800-077003
OBS SS110 FINGERSAFE 115VAC   800-077100
OBS SS110 FINGERSAFE 230VAC   800-077101
OBS SS110 FINGERSAFE 24VDC   800-077102
OBS SS110 FINGERSAFE 12VDC   800-077103
SS110          Shaft Speed Switches
     
UDS1000          Shaft Speed Switches
Typical system also requires Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model Notes Part Number
UDS 115VAC   800-050113
UDS 12VDC   800-050115
UDS 230VAC   800-050114
UDS 24VDC   800-050116
UDS1000          Shaft Speed Switches
     
1101 / 931         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
SENSOR 931 W/10' CABLE With bracket 775-093100
SENSOR 931 W/TEFLON CABLE With bracket 775-093101
SENSOR 931 W/50' CABLE With bracket 775-093105
SENSOR 931 W/100' CABLE With bracket 775-093110
1101 18-36V HI TEMP 10' PVC W/LBKT For automotive 24V appl. 775-110001
1101 SS 3.75" HE 10' PVC W/O LBKT Used on Ring Kits 775-110003
1101 SS 3.75" HE 50' PVC W/O LBKT Used on Ring Kits 775-110004
1101 SS 3.75" HE 100' PVC W/O LBKT Used on Ring Kits 775-110005
1101 SS 2.0" HE 10' PVC W/O LBKT   775-110100
1101 STD SS 2.0" HE 10' PVC W/LBKT   775-110101
1101 SS 2.0" HE 50' PVC W/O LBKT   775-110105
1101 STD SS 2.0" HE 50' PVC W/LBKT   775-110106
1101 SS 2.0" HE 100' PVC W/O LBKT   775-110110
1101 STD SS 2.0" HE 100' PVC W/LBKT   775-110111
1101 SS 2.0" HE 10' TEFLON W/O LBKT   775-110114
1101 SS 2.0" HE 10' TEFLON W/LBKT   775-110121
1101 / 931         Shaft Speed Sensors
     
1102 / 932 / 933 XP         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)    
     
Model Notes Part Number
932 STD AL BODY MR 10' PVC W/LBKT   775-093200
932 AL BODY MR 50' PVC W/LBKT   775-093201
932 AL BODY MR 100' PVC W/LBKT   775-093202
932 SS BODY MR 10' PVC W/LBKT   775-093203
932 SS BODY MR 50' PVC W/LBKT   775-093204
932 SS BODY MR 100' PVC W/LBKT   775-093205
OBS SENSOR 932-SS W/SEALED END 10FT   775-093207
SENSOR 933 W/10' CABLE   775-093300
SENSOR 933 W/50' CABLE   775-093301
SENSOR 933 W/100' CABLE   775-093302
SENSOR 933 LARGE XP SENSOR   775-093303
1102 SS 3.75" MR 10' PVC W/O LBKT Used on Ring Kits 775-110006
1102 SS 3.75" MR 50' PVC W/O LBKT Used on Ring Kits 775-110007
1102 SS 3.75" MR 100' PVC W/O LBKT Used on Ring Kits 775-110008
1102 SS 2.0" MR 10' PVC W/O LBKT   775-110200
1102 SS 2.0" MR 10' PVC W/LBKT   775-110201
1102 SS 2.0" MR 50' PVC W/O LBKT   775-110205
1102 SS 2.0" MR 50' PVC W/LBKT   775-110206
1102 SS 2.0" MR 100' PVC W/O LBKT   775-110210
1102 SS 2.0" MR 100' PVC W/LBKT   775-110211
1102 / 932 / 933 XP         Shaft Speed Sensors
     
1201 / 1202         Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
1201 SS 3.75" BIDI 10' PVC W/RK BLOCK Used on Ring Kits.  Small quadrature sensor 775-120101
1202 SS 5.5" BIDO 10' PVC W/RK BLOCK Used on Ring Kits.  Large quadrature sensor 775-120201
1201 / 1202         Shaft Speed Sensors
     
Buyout Product
600 Series          Shaft Speed Sensors
Model Notes Part Number
SENSOR 608 PROXIMITY 8MM   775-007208
SENSOR 612 PROXIMITY 12MM   775-007206
SENSOR PROXIMITY 14mm   775-007209
SENSOR 618 PROXIMITY 18MM   775-007205
SENSOR 630 PROXIMITY 30MM   775-007204
SENSOR 608-1 PROXIMITY 8MM Shielded 775-007201
SENSOR 612-1 PROXIMITY 12MM Shielded 775-007202
SENSOR 618-1 PROXIMITY 18MM Shielded 775-007207
SENSOR 630-1 PROXIMITY 30MM Shielded 775-007203
600 Series          Shaft Speed Sensors    
     
906 / 907 XP          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
906 STD AL BODY HE 10' PVC W/LBKT   775-000500
906 AL BODY HE 50' PVC W/LBKT   775-000511
906 AL BODY HE 100' PVC W/LBKT   775-000505
906 BIDI AL BODY HE 10' PVC W/LBKT   775-000504
906 BIDI AL BODY HE 50' PVCW/LBKT   775-000509
906 BIDI AL BODY HE 10O' PVC W/LBKT   775-000510
906 SS BODY HE 10' PVC W/LBKT   775-000400
906 SS BODY HE 50' PVC W/LBKT   775-000405
906 SS BODY HE 100' PVC W/LBKT   775-000410
906 BIDI SS BODY HE 10' PVC W/LBKT   775-000404
906 BIDI SS BODY HE 50' PVC W/LBKT   775-000409
906 BIDI SS BODY HE 100' PVC W/LBKT   775-000414
SENSOR 907 W/10' CABLE   775-000600
SENSOR 907BV XP BI-DI 10'   775-006100
907 BIDI VERT ALIGN XLB3 HE 50' PVC   775-006105
SENSOR 907BV XP BI-DI 100'   775-006110
SENSOR 907BH XP BI-DI 10'   775-006101
906 / 907 XP          Shaft Speed Sensors
     
916A / 917A XP          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
SENSOR 916A 10FT W/BRKT   775-000801
SENSOR 916A 50FT W/BRKT   775-000802
SENSOR 916A 100FT W/BRKT   775-000803
SENSOR 916A 10FT TEFLON W/BRKT   775-000804
SENSOR 916A 50FT TEFLON W/BRKT   775-000805
SENSOR 916A 100FT TEFLON W/BRKT   775-000806
SENSOR 916A 10FT W/STANDARD BRACKET   775-000807
SENSOR 916A 50FT W/STANDARD BRACKET   775-000808
SENSOR 916A 100FT W/STANDARD BRACKET   775-000809
SENSOR 916A SS 10FT W/SS BRACKET   775-000810
SENSOR 917A 10FT W/BRKT   775-000811
SENSOR 917A 50FT W/BRKT   775-000812
SENSOR 917A 100FT W/BRKT   775-000813
916A / 917A XP          Shaft Speed Sensors
     
     
HE950          Shaft Speed Sensors
Model Notes Part Number
SENSOR HE950 10' W/BRACKET   775-001400
SENSOR HE950  50' W/BRACKET   775-001401
SENSOR HE950 100' W/BRACKET   775-001402
SENSOR HE950 10' TEFLON W/BRACKET   775-001403
HE950          Shaft Speed Sensors
     
Series 18          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
    18EHQNO-000
    18EHQNT-000
    18EHQPO-000
    18EHQPT-000
    18EHSNO-000
    18EHSNT-000
    18EHSPO-000
    18EHSPT-000
    18EMSNO-000
    18EMSNT-000
    18EMSPO-000
    18EMSPT-000
Series 18          Shaft Speed Sensors
     
SpeedTalker DeviceNet          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
SPEEDTALKER-DN (XP)   800-001100
SPEEDTALKER-DN (BH)   800-001200
SPEEDTALKER-DN (UI)   800-001400
SpeedTalker DeviceNet          Shaft Speed Sensors
     
ST420          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model Notes Part Number
ST420-L 2 - 200 RPM, 8 PPR   800-001600
ST420-H 2 - 2000 RPM, 8 PPR   800-001601
ST420-C-0019 0.2 - 200 RPM, 8 PPR   800-001620
ST420-C-0020 0.2 - 2000 RPM, 8 PPR   800-001621
ST420-DI-L 2 - 200 RPM, 8 PPR   800-001900
ST420-DI-H 2 - 2000 RPM, 8 PPR   800-001901
ST420-DI-C-0019 0.2 - 200 RPM, 8 PPR   800-001920
ST420-DI-C-0020 0.2 - 2000 RPM, 8 PPR   800-001921
ST420-LT-L 2 - 200 RPM, 8 PPR   800-004100
ST420-LT-H 2 - 2000 RPM, 8PPR   800-004101
ST420-LT-C-0019 0.2 - 200 RPM, 8 PPR   800-004120
ST420-LT-C-0020 0.2 - 2000 RPM, 8 PPR   800-004121
ST420          Shaft Speed Sensors
     
Digital Ring Kits          Shaft Speed Pulse Generators
Model Notes Part Number
Small ring kit:  NEMA 56C, 5/8" bore     
DRK56C RING KIT 1101 199SM .625   775-210625
DRK56C RING KIT 1102 199SM .625   775-230625
Small ring kit:  NEMA 143TC, 145TC, 182C, 184C, 7/8" bore    
DRK143TC RING KIT 1101 199SM .875   775-210875
DRK143TC RING KIT 1102 199SM .875   775-230875
Large ring kit:  NEMA 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C, 1-1/8" bore  
DRK182TC RING KIT 1101 199SM 1.125   775-221125
DRK182TC RING KIT 1102 199SM 1.125   775-241125
Large ring kit:  NEMA 213TC, 215TC, 254UC, 256UC, 1-3/8" bore    
DRK213TC RING KIT 1101 199SM 1.375   775-221375
DRK213TC RING KIT 1102 199SM 1.375   775-241375
Large ring kit:  NEMA 254TC, 256TC, 1-5/8" bore    
DRK254TC RING KIT 1101 199SM 1.625   775-221625
DRK254TC RING KIT 1102 199SM 1.625   775-241625
Small Quadrature ring kit:  NEMA 56C, 5/8" bore     
QDRK56C QUAD RING 1201 199SM .625   775-250625
QDRKL-56C QUAD RING KIT LINE DRIVER   775-280625
Small Quadrature ring kit:  NEMA 143TC, 145TC, 182C, 184C, 7/8" bore  
QDRK143TC QUAD RING 1201 199SM .875   775-250875
QDRKL-143TC QUAD RING KIT LINE DRIVER   775-280875
Large Quadrature ring kit:  NEMA 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C, 1-1/8" bore  
QDRK182TC QUAD RING 1202 199SM 1.125   775-261125
Large Quadrature ring kit:  NEMA 213TC, 215TC, 254UC, 256UC, 1-3/8" bore  
QDRK213TC QUAD RING 1202 199SM 1.375   775-261375
Large Quadrature ring kit:  NEMA 254TC, 256TC, 1-5/8" bore    
QDRK254TC QUAD RING 1202 199SM 1.625   775-261625
Digital Ring Kits          Shaft Speed Pulse Generators