Fujikura Vietnam - Đại lý Fujikura tại Vietnam

Xem list code sẵn giá Fujikura Vietnam tại đây:

Models Name of products - Tên sản phẩm Brand name
Air Cylinders    
ACS 10-20 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 12-20 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 16-20 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 20-30 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 30-40 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 40-60 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 50-70 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 63-80 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 80-120 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACS 100-160 Air Cylinders Single Action (push) Fujikura Xy lanh khí  tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 10-20 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 12-20 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 16-20 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 20-30 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 30-40 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 40-60 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 50-70 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 63-80 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 80-120 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
ACD 100-160 Air Cylinders Double Action Fujikura Xy lanh khí  tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
Low friction resin packing cylinder   Fujikura Vietnam
JCL Low friction resin packing cylinder Single action (pull) Fujikura Xi lanh đóng gói bằng nhựa ma sát thấp Tác động đơn (kéo) Fujikura Fujikura Vietnam
JCS Low friction resin packing cylinder Single action (push) Fujikura Xi lanh đóng gói bằng nhựa ma sát thấp Tác động đơn (đẩy) Fujikura Fujikura Vietnam
JCD Low friction resin packing cylinder Double action Fujikura Xi lanh đóng gói bằng nhựa ma sát thấp Tác động kép Fujikura Fujikura Vietnam
BF cylinder     Fujikura Vietnam
FCS-40 to-200 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-112 to-200 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-10-6 to 20-22 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-25-6 to 31.5-35 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-25-6 to 31.5-35 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-40-8 to 140-204 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCD-40-8 to 140-204 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-160-82 to 200-320 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
FCS-160-82 to 200-320 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
SCD-40-48~140-204 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
SCS-160-82~200-320 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
SCD-160-82~200-320 Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
SCSA Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Vietnam
PCS Air Cylinders Fujikura single-act Xy lanh khí Tác động đơn Fujikura Fujikura Viet nam
PCD Air Cylinders Fujikura double-act Xy lanh khí Tác động kép Fujikura Fujikura Viet nam
PCD-20-10~ 50-50 Air Cylinders Fujikura double-act Xy lanh khí Tác động kép Fujikura Fujikura Viet nam
LC Air Cylinders Fujikura Xy lanh khí Fujikura Fujikura Viet nam
Thin diaphragm type cylinder   Fujikura Viet nam
TS-12-3-S1 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
TS-20-3-S1 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
TS-30-5-S1 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
TS-40-5-S1 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
TD-20-3 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
TD-30-5 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
TD-40-5 Thin diaphragm type cylinder  Fujikura Xi lanh loại màng mỏng Fujikura Fujikura Viet nam
Precision regulator   Fujikura Viet nam
RS-4 Supre precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác Supre Fujikura Fujikura Viet nam
RS-8 Supre precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác Supre Fujikura Fujikura Viet nam
RS.HR-8 Supre precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác Supre Fujikura Fujikura Viet nam
RR-8 Supre precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác Supre Fujikura Fujikura Viet nam
RR.HR-8 Supre precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác Supre Fujikura Fujikura Viet nam
Precision regulator     Fujikura Viet nam
PMM-MD-53030-10 Precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
PMM-MD-53031-10 Precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
PMM-MD-53130-10 Precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
PMM-MD-53131-10 Precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
RP1・NR-50-1 Precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
Small precision regulator   Fujikura Viet nam
RP2-0.5-1 Small precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RP2-2-1 Small precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RP2-5-1 Small precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RP2・NR-0.5-1 Small precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RP2・NR-2-1 Small precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RP2・NR-5-1 Small precision regulator Fujikura Bộ điều chỉnh độ chính xác nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RG1・NR-40-M5 Ultra compact regulator Fujikura Bộ điều chỉnh siêu nhỏ gọn Fujikura Fujikura Viet nam
RG2 Ultra compact regulator Fujikura Bộ điều chỉnh siêu nhỏ gọn Fujikura Fujikura Viet nam
RA-2-1 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RA-4-1 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RA・NR-2-1 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RA・NR- 4 -1 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RB-7-1 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RB-7-2 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RB・NR- 7-1 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RB・NR- 7-2 General purpose regulator Fujikura Bộ điều chỉnh mục đích chung Fujikura Fujikura Viet nam
RT.E/P-8-2 Electro-pneumatic converter Fujikura Bộ chuyển đổi khí nén Fujikura Fujikura Viet nam
RT.I/P-8-2 Electro-pneumatic converter Fujikura Bộ chuyển đổi khí nén Fujikura Fujikura Viet nam
KRE-8-2-R4  Electro-pneumatic converter Fujikura Bộ chuyển đổi khí nén Fujikura Fujikura Viet nam
KRE-8-2-R2 Electro-pneumatic converter Fujikura Bộ chuyển đổi khí nén Fujikura Fujikura Viet nam
KRE-8-2-IP Electro-pneumatic converter Fujikura Bộ chuyển đổi khí nén Fujikura Fujikura Viet nam
KRE-8-2-EP Electro-pneumatic converter Fujikura Bộ chuyển đổi khí nén Fujikura Fujikura Viet nam
RV・S-1-2 Precision vacuum regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chân không chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
RV-1-2 Precision vacuum regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chân không chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
RV-1-3 Precision vacuum regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chân không chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
RV2-1-2 Small vacuum regulator Fujikura Bộ điều chỉnh chân không nhỏ Fujikura Fujikura Viet nam
RS-4-□-KA Precision pressure control in clean room Fujikura Thiết bị kiểm soát áp suất chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
RS-8-□-KA Precision pressure control in clean room Fujikura Thiết bị kiểm soát áp suất chính xác Fujikura Fujikura Viet nam
Check valves     Fujikura Viet nam
FC Series  Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FC-T-2-V Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FCF Series Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FCF-T-2-V Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FCH Series Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FCH-T-3-V Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FHVC Series Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FHVCB Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FHVCT Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FHVCB Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FC8 Series Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FC8-J-D-4-V Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FCAM Series Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
FCAM-B-2-B-V Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
VC-P-4-E Check valves Fujikura Van một chiều Fujikura Fujikura Viet nam
Relief valves     Fujikura Viet nam
FRA-T-2-V-500 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRA Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRL Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRL-T-2-V-500 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRC Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRC-B-2-V-300 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRHA Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRHA-B-N-N-V-1550 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRHL Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRHL-B-N-N-V-1550 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRM1 Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRM1-T-2-V-A-150 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRM2 Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
FRM2-T-2-V-A-150 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
VR1 Series Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
VR1-B-M2-50 Relief valves Fujikura Van giảm sức ép Fujikura Fujikura Viet nam
Needle valves     Fujikura Viet nam
FFNV1 Series Needle valves Fujikura Van pít tông Fujikura Fujikura Viet nam
FFNV1-L B-2-V-N3-A-N0 Needle valves Fujikura Van pít tông Fujikura Fujikura Viet nam
FMNV2 Series Needle valves Fujikura Van pít tông Fujikura Fujikura Viet nam
FFNV2-L B-2-V-N3-N0-F Needle valves Fujikura Van pít tông Fujikura Fujikura Viet nam
Proportional valves     Fujikura Viet nam
VF-4-M Proportional valves Fujikura Van định lượng Fujikura Fujikura Viet nam
VFR-4-M5 Proportional valve with pressure regulator Fujikura Van định lượng với bộ điều áp Fujikura Fujikura Viet nam
Anti-vibration table     Fujikura Viet nam
FPM-100 Anti-vibration table Fujikura Bàn chống rung Fujikura Fujikura Viet nam
FPM-200  Anti-vibration table Fujikura Bàn chống rung Fujikura Fujikura Viet nam
FPM-300 Anti-vibration table Fujikura Bàn chống rung Fujikura Fujikura Viet nam
FVH-2400F/P Anti-vibration table Fujikura Bàn chống rung Fujikura Fujikura Viet nam
Unit products     Fujikura Viet nam
Load control unit Load control unit Fujikura Bộ phận kiểm soát tải trọng Fujikura Fujikura Viet nam
0.1 - 250N Wide Load range servo press with VCM and Air cylinder mechanism Fujikura Máy ép servo dải tải rộng với cơ chế VCM và xi lanh khí Fujikura Fujikura Viet nam
1 - 3000N Wide Load range servo press with VCM and Air cylinder mechanism Fujikura Máy ép servo dải tải rộng với cơ chế VCM và xi lanh khí Fujikura Fujikura Viet nam
Pressure senser     Fujikura Viet nam
FPU-500KPG-FR1 Pressure senser Fujikura Cảm biến áp suất Fujikura Fujikura Viet nam

ANS đại lý chính thức hãng Fujikura tại Vietnam - Fujikura Vietnam

Xem thêm các sản phẩm liên quan khác tại đây

-> Quay về trang chủ