Đại lý phân phối hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam,Bộ điều chỉnh áp suất AHN-1 / AHSN-1 Chiyoda Seiki

Pressure regulator for electric welding laser gas

Bộ điều chỉnh áp suất cho hàn điện khí laser

 

AHN-1 / AHSN-1

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

AHN-2 / AHSN-2

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

BHN-1 / BHSN-1

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

BHN-2 / BHSN-2

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

CHN-1 / CHU-1 / CHSU-1

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

CHN-2 / CHU-2 / CHSU-2

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHN-1 / GHSN-1

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHN-2 / GHSN-2

High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

AHN-3


High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

AHSN-3


High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHN-3


High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHSN-3


High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

BHN-3


High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

HSN-3


High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

CFS 

Float type flow meter Chiyoda Seiki

Đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

CFL

Float type flow meter Chiyoda Seiki

Đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

CFB

Float type flow meter Chiyoda Seiki

Đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

Econo dial B type

Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

Econo dial B type (with a warmer for carbon dioxide and cylinders)

Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

Econo Dial H type Econo Cube EC-R type for piping (with adjuster)

Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

Econo Dial H type Econo Cube EC-S type for piping (with adjuster)

Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-1N

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-2N

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-3N

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-4N

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam


EH-50-1 

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-100-1

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-50-3

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-100-3

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-50-4 

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-100-4

Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

FC-20


Fin type pressure regulator for carbon dioxide Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất kiểu vây cho carbon dioxide Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GS-80

Pressure regulator for laser gas cylinder (3 types of mixed gas: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (3 loại khí hỗn hợp: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHN-3

Pressure regulator for laser gas cylinder (3 types of mixed gas: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (3 loại khí hỗn hợp: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

BHN-3

Pressure regulator for laser gas cylinder (3 types of mixed gas: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (3 loại khí hỗn hợp: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EX-20mkII-G3

Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EX-100mkII-G3

Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHSS-3

Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EX-300mkII-G3

Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EX-400mkII-G3

Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

BHSS-3

Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng khác !