Đại lý Orion Italia Vietnam,Orion Italia Vietnam,Orion Italia

Models Name of products Vietnamese name Brand name
IPR-A Phase Over-Current & Ground Fault Relay lơ le dành cho pha quá dòng điện và rỏ rỉ điện chạm đất Orion Italia Vietnam
SMPR Current Voltage Power Feeder Protection Relay Rơ le bảo vệ nguồn cấp điện áp hiện tại Orion Italia Vietnam
SMPR-2 Phase Current & Ground Directional Protection Relay Rơ le bảo vệ dòng điện chạm đất và dòng pha Orion Italia Vietnam
IPR-D Ground Protection Relay rơ le tiếp đất bảo vệ Orion Italia Vietnam
IPR96D Ground Protection Relay rơ le tiếp đất bảo vệ Orion Italia Vietnam
  Low voltage current transformers Máy biến dòng điện áp thấp Orion Italia Vietnam
VPR-A Voltage Frequency Protection Relay Rơ le bảo vệ tần số điện áp Orion Italia Vietnam
VFR Voltage & Frequency Protection Relay Rơ le bảo vệ tần số và điện áp Orion Italia Vietnam
RD1 ELR Earth Leakage ELR & Ground Fault Relay rơ le tiếp đất và ELR rò điện nối đất Orion Italia Vietnam
RD7 ELR Earth Leakage ELR & Ground Fault Relay rơ le tiếp đất và ELR rò điện nối đất Orion Italia Vietnam
TARD Current Transformers RD Family Accessories phụ kiện cùng loại của máy máy biến dòng RD Orion Italia Vietnam
MPR-100 Motor Protection Relay Rơ le bảo vệ động cơ Orion Italia Vietnam
MPR MPR Family Accessories phụ kiện cùng loại MPR Orion Italia Vietnam
EMR-100 Electrical Multimeter & Monitoring Relay Đồng hồ vạn năng & Rơ le giám sát Orion Italia Vietnam
EMR  EMR Family Accessories phụ kiện cùng loại EMR Orion Italia Vietnam
EVAR Line Monitor máy giám sát dòng Orion Italia Vietnam
TR-42 Temperature Control Protection Relay Rơ le bảo vệ kiểm soát nhiệt độ Orion Italia Vietnam
TR-42C1 Temperature Control Protection Relay with RS485 Modbus Communication Rơ le bảo vệ kiểm soát nhiệt độ với  RS485 Modbus Orion Italia Vietnam
PT 100 sensor Cable sensors for the TR-42 Temperature Control Relay Cảm biến cáp cho Rơle điều khiển nhiệt độ TR-42 Orion Italia Vietnam
Ptbox Junction Box for the TR-42 Temperature Control Relay Hộp nối cho rơ le điều khiển nhiệt độ TR-42 Orion Italia Vietnam
  Temperature Control Panel Board Bảng điều khiển nhiệt độ Orion Italia Vietnam