Rico-Werk vietnam, đại lý Rico-Werk vietnam

List code sẵn giá hãng Rico-Werk vietnam - Đại lý phân phối chính thức Rico-Werk tại vietnam

  Hãng/ Nhà Sản Xuất English Name Vietnamese Name
No. https://www.rico-werk.com/index.php/en/    
0 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam P/N: 591 605 _591605 P/N: 591 605 _591605
1 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Automatic voltage regulator Điều chỉnh điện áp tự động
2 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Type: Prometos/X-DP Loại: Prometos / X-DP
3 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Prometos-DP Prometos-DP
4 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam (Part no: 59610) (P/N: 59610)
5 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Thyristor set Bộ Thyristor
6 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Type Eupec-7354 Loại Eupec-7354
7 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Urms: 400 V AC Urm: 400 V AC
8 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Irms: 160 A Irms: 160 A
9 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Tamb:  550C Tamb: 550C
10 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Analog signal divider with isolated test amplifier Bộ chia tín hiệu tương tự với bộ khuếch đại thử nghiệm cách ly
11 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam P/N:  591 305 P/N: 591 305
12 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Transformer measuring board (-A1) Bảng đo biến áp (-A1)
13 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Inferface cable 25 pol Cáp inferface 25 pol
14 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam P/N: 584 810 P / N: 584 810
15 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Inferface cable 9 pol Inferface cáp 9 pol
16 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam P/N: 584 812 P/N: 584 812
17 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Fibre optic cable (pair) Cáp quang (cặp)
18 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam P/N: 545 747  P / N: 545 747 
19 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Automatic voltage regulator type Prometos/X( sucessory model, 100% compatible) Bộ điều chỉnh điện áp tự động loại Prometos / X (kiểu phụ kiện, tương thích 100%)
20 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam P/N: 591604 P/N: 591604
21 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Digital I/O board/ P/N: 591 297-2 Bo mạch I / O kỹ thuật số / P / N: 591 297-2
22 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Analog input board/ P/N: 591 298 Bảng đầu vào tương tự / P / N: 591 298
23 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Pulse amplifier Opto input/ P/N: 591 293 Bộ khuếch đại xung Đầu vào Opto / P / N: 591 293
24 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam stock no. 591 298 - UL stock no. 591 298 - UL
25 Rico-Werk viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Analog input board Bảng đầu vào tương tự
26 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam (replacement model 591298, 100 % compatible) (Model thay thế 591298, tương thích 100%)
27 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam stock no. 591 293 - UL stock no. 591 293 - UL
28 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Pulse amplifier - Opto-input – Bộ khuếch đại xung - Đầu vào Opto -
29 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam (replacement model 591293, 100% compatible) (Model thay thế 591293, tương thích 100%)
30 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Type 591 296 Type 591 296
31 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Analog signal divider without isolated test amplifier Bộ chia tín hiệu tương tự không có bộ khuếch đại kiểm tra cách ly
32 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam stock no. 591 326-1 stock no. 591 326-1
33 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Digital I/O board Bảng I / O kỹ thuật số
34 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam (replacement model 591297-2, 100 % compatible) (Model thay thế 591297-2, tương thích 100%)
35 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Automatic voltage regulator type Prometos/X-DP (USB) Bộ điều chỉnh điện áp tự động loại Prometos / X-DP (USB)
36 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam TH-TS-S1 TH-TS-S1
37 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam TH-S6 TH-S6
38 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam B19(A-D) B19 (A-D)
39 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam TH-S5 TH-S5
40 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam TYP 836 TYP 836
41 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam TYP 835 TYP 835
42 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Prometos/ X (-DP) Prometos/ X (-DP)
43 Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Micromatic 838 Micromatic 838
44 Rico-Werk viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Prometos/ (-DP) Prometos/ (-DP)
45 Rico-Werk viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk viet nam Prometos-gama/ (-DP) Prometos-gama/ (-DP)

Xem thêm nhiều sản phâm Rico-werk Vietnam tại đây!

ANS VIETNAM - ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HÃNG RICO-WERK TẠI VIETNAM