Đại lý SAB Bröckskes Vietnam,SAB Bröckskes Vietnam,SAB Bröckskes

ANS hiện tại là đại lý của  SAB Bröckskes  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm SAB Bröckskes, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

B 118  Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 119 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 120 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
R 107 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 107 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
B 108 Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAF/GL  Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
05SJ-U Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
05SJ-K Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF(K)-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 600 HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 700 HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHFP-J  Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHFGLP-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 600 HDTRS Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiAF/Cu/Bi-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF/Cu/Bi-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
BiHF/Cu/Bi(K)-J Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 600 C HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
SC 700 C HDTR Silicone Cables Cáp silicon SAB Bröckskes Vietnam
       
Temperature measurement      
       
Code Name    
MTC 201 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 203 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 204 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 205 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 301 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 302 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 303 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 304 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
MTC 305  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 501 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 503 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 505 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 601  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 603  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 604  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
RTD 605 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
TH 22 LRV Thermo probe Đầu dò nhiệt SAB Bröckskes Vietnam
TH 22 LTV Thermo probe Đầu dò nhiệt SAB Bröckskes Vietnam
TH DRR Thermo probe Đầu dò nhiệt SAB Bröckskes Vietnam
TH 22 LTT Thermo probe Đầu dò nhiệt SAB Bröckskes Vietnam
THEL Plug-in thermocouple Phích cắm SAB Bröckskes Vietnam
TH DRR Thermo probe Đầu dò nhiệt SAB Bröckskes Vietnam
RRL Resistance probe Đầu dò điện trở SAB Bröckskes Vietnam
TGV  Resistance probe Đầu dò điện trở SAB Bröckskes Vietnam
TTL Resistance probe Đầu dò điện trở SAB Bröckskes Vietnam
RRL Resistance probe Đầu dò điện trở SAB Bröckskes Vietnam
RRL-VA Resistance probe Đầu dò điện trở SAB Bröckskes Vietnam
LiYY Resistance probe Đầu dò điện trở SAB Bröckskes Vietnam
T207-058-738  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T207-058-674 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T207-053-625 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T207-059-165 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T207-035-153 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T207-055-557 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T207-058-740  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T507-059-257 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T505-053-490 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T130-031-950 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T130-058-997 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T630-058-570 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T630-057-291 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T895-050-687  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T999-040-282 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T100-053-130 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T100-054-316 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T100-048-288 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T100-049-178  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T100-057-499 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T999-056-952 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T999-056-953 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T999-056-954 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T999-056-955  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T209-056-683  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T209-059-283  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T850-058-533  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T850-058-509 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T850-058-426 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T850-057-580 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T850-057-251 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T850-059-012 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ SAB Bröckskes Vietnam
T999-054-584 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T999-053-055 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T848-058-794  Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T848-059-408 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T848-058-437  Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T848-046-828 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T871-057-518  Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời SAB Bröckskes Vietnam
T871-052-910 resistance thermometer Nhiệt kế điện trở SAB Bröckskes Vietnam
T207-058-948  resistance thermometer Nhiệt kế điện trở SAB Bröckskes Vietnam
T207-058-946  resistance thermometer Nhiệt kế điện trở SAB Bröckskes Vietnam
T207-055-402  resistance thermometer Nhiệt kế điện trở SAB Bröckskes Vietnam
T499-058-977 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối SAB Bröckskes Vietnam
T499-058-979  8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối SAB Bröckskes Vietnam
T065-052-975  8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối SAB Bröckskes Vietnam
T065-053-717 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối SAB Bröckskes Vietnam
T065-058-810 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối SAB Bröckskes Vietnam
T065-038-531 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối SAB Bröckskes Vietnam