Đại lý Dias Việt Nam, Dias Việt Nam, Dias

ANS hiện tại là đại lý của Dias tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Dias, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Products Kind of Products Code
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 320L  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 380L   
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 640L  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 640M  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 640G  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 640F  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 320N  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 512N  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW for industry and research PYROVIEW 768N  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Fix infrared cameras – housing variants PYROVIEW M380L portable  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+
universal and compact
PYROVIEW 512N compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+
universal and compact
PYROVIEW 768N compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+
universal and compact
PYROVIEW 320N compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+ for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 320L compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+ for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 380L compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+ for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640L compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+ for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640M compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+ for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640F compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW compact+ for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640G compact+  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection
robust and precise
PYROVIEW 512N protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection
robust and precise
PYROVIEW 768N protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection
robust and precise
PYROVIEW 320N protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 320L protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 380L protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640L protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640M protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640F protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW protection for non-contact temperature measurements in the range from –20 °C to 1250 °C PYROVIEW 640G protection  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Infrared cameras PYROVIEW portable    
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 4 – small sensor head, easy to use and manifold DS 4N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 4 – small sensor head, easy to use and manifold DG 4N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 4 – small sensor head, easy to use and manifold DT 4G
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 4 – small sensor head, easy to use and manifold DT 4L
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DY 10L/DY 10LV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DA 10G/DA 10GV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DPE 10M/DP 10MV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DPE 10MF/DP 10MFV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DP 10N/DP 10NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DGE 10N/DGE 10NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DG 10N/DG 10NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DS 10N/DS 10NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DSR 10N/DSR 10NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DSR 10NF/DSR 10NFV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 10 – high accurate for industry and research DGR 10N/DGR 10NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 11 – robust with fiber cable DGEF 11N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 11 – robust with fiber cable DGEF 11N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 11 – robust with fiber cable DGF 11N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 11 – robust with fiber cable DSF 11N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 11 – robust with fiber cable DSRF 11N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 11 – robust with fiber cable DGRF 11N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 25 – compact with parameterization interface DT 25L
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 30/34 – specifically for glass industry DSF 30NG
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 30/34 – specifically for glass industry DSF 34NG
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DT 40L
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DT 40U
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DT 40G
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DT 40F
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DG 40N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DGF 40N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DS 40N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 40 – universal, compact and robust DSF 40N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 42 – 2-wire series for first-time users DT 42L
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 42 – 2-wire series for first-time users DT 42G
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 42 – 2-wire series for first-time users DS 42N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 42 – 2-wire series for first-time users DG 42N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DT 44L
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DA 44G
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DA 44F
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DA 44M
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DGE 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DG 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DGF 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485  
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DS 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DSF 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DSR 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 44 – robust & universal with RS-485 DSRF 44N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DS 54N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DS 54NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DG 54N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DG 54NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DT 54G
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DT 54U
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DT 54L
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DSR 54N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DSR 54NV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DSR 54NF
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 54 – high-precision pyrometers DSR 54NFV
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 56 – with display and parametrizing buttons DS 56N
Dias Việt Nam_Đại Lý Việt Nam Pyrometers PYROSPOT Series 56 – with display and parametrizing buttons DS 56NV