Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để nhận báo giá NGAY hãng Shinho Vietnam

LARGE DISPLAY INDICAOR         Shinho Vietnam
SHN-3700-P Large Display Indicator PANEL Mounting   Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam
FND SIZE change   3,4inch Shinho Vietnam
SHN-3700-W Large Display Indicator Wall Mounting   Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam
FND SIZE change   3,4inch Shinho Vietnam
Modify name plate     Shinho Vietnam
SHN-3800 Large Display Indicator 2단 온도/습도   Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam
FND SIZE change   3,4inch Shinho Vietnam
Modify name plate     Shinho Vietnam
TOTALIZER & COUNTER         Shinho Vietnam
SHN-1200 Mosaic Counter   DC24V Shinho Vietnam
SHN-2000 Counter     Shinho Vietnam
SHN-2200 RPM Meter     Shinho Vietnam
SHN-2900 Large Counter 4D(2.3inch, 6D(1.5inch)   Shinho Vietnam
SHN-2700 Totalizer     Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output       Shinho Vietnam
Pulse Output (O.C)     Shinho Vietnam
SHN-2800 Totalizer (Dual)     Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output       Shinho Vietnam
Pulse Output (O.C)     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam