Đại lý Helios-Preisser Vietnam, Helios-Preisser Vietnam,Helios-Preisser

ANS hiện là đại lý của,Helios-Preisser , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Helios-Preisser, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn.

No. Item Code Description Brand
0460521 Flexible steel rule, ss chr, scale B    150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0460522 Flexible steel rule, ss chr, scale B    200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0460524 Flexible steel rule, ss chr, scale B    300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0460525 Flexible steel rule, ss chr, scale B    500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0460526 Flexible steel rule, ss chr, scale B  1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
0460527 Flexible steel rule, ss chr, scale B    300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
0460528 Flexible steel rule, ss chr, scale B    500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
0460529 Flexible steel rule, ss chr, scale B  1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
0464101 Steel rules            DIN 874/0        500mm Helios-Preisser Vietnam
0464102 Steel rules            DIN 874/0        750mm Helios-Preisser Vietnam
0464103 Steel rules            DIN 874/0       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0464104 Steel rules            DIN 874/0       1500mm Helios-Preisser Vietnam
0464105 Steel rules            DIN 874/0       2000mm Helios-Preisser Vietnam
0464106 Steel rules            DIN 874/0       2500mm Helios-Preisser Vietnam
0464107 Steel rules            DIN 874/0       3000mm Helios-Preisser Vietnam
0464108 Steel rules            DIN 874/0       4000mm Helios-Preisser Vietnam
0464109 Steel rules            DIN 874/0       5000mm Helios-Preisser Vietnam
0464201 Steel rules, ss.            DIN 874/0        500mm Helios-Preisser Vietnam
0464202 Steel rules, ss.            DIN 874/0        750mm Helios-Preisser Vietnam
0464203 Steel rules, ss.            DIN 874/0       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0464204 Steel rules, ss.            DIN 874/0       1500mm Helios-Preisser Vietnam
0464205 Steel rules, ss.            DIN 874/0       2000mm Helios-Preisser Vietnam
0464206 Steel rules, ss.            DIN 874/0       2500mm Helios-Preisser Vietnam
0464207 Steel rules, ss.            DIN 874/0       3000mm Helios-Preisser Vietnam
0464208 Steel rules, ss.            DIN 874/0       4000mm Helios-Preisser Vietnam
0464209 Steel rules, ss.            DIN 874/0       5000mm Helios-Preisser Vietnam
0465101 Steel rules            DIN 874/1        500mm Helios-Preisser Vietnam
0465102 Steel rules            DIN 874/1        750mm Helios-Preisser Vietnam
0465103 Steel rules            DIN 874/1       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0465104 Steel rules            DIN 874/1       1500mm Helios-Preisser Vietnam
0465105 Steel rules            DIN 874/1       2000mm Helios-Preisser Vietnam
0465106 Steel rules            DIN 874/1       2500mm Helios-Preisser Vietnam
0465107 Steel rules            DIN 874/1       3000mm Helios-Preisser Vietnam
0465108 Steel rules            DIN 874/1       4000mm Helios-Preisser Vietnam
0465109 Steel rules            DIN 874/1       5000mm Helios-Preisser Vietnam
0465201 Steel rules, ss.            DIN 874/1        500mm Helios-Preisser Vietnam
0465202 Steel rules, ss.            DIN 874/1        750mm Helios-Preisser Vietnam
0465203 Steel rules, ss.            DIN 874/1       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0465204 Steel rules, ss.            DIN 874/1       1500mm Helios-Preisser Vietnam
0465205 Steel rules, ss.            DIN 874/1       2000mm Helios-Preisser Vietnam
0465206 Steel rules, ss.            DIN 874/1       2500mm Helios-Preisser Vietnam
0465207 Steel rules, ss.            DIN 874/1       3000mm Helios-Preisser Vietnam
0465208 Steel rules, ss.            DIN 874/1       4000mm Helios-Preisser Vietnam
0465209 Steel rules, ss.            DIN 874/1       5000mm Helios-Preisser Vietnam
0466101 Steel rules            DIN 874/2        500mm Helios-Preisser Vietnam
0466102 Steel rules            DIN 874/2        750mm Helios-Preisser Vietnam
0466103 Steel rules            DIN 874/2       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0466104 Steel rules            DIN 874/2       1500mm Helios-Preisser Vietnam
0466105 Steel rules            DIN 874/2       2000mm Helios-Preisser Vietnam
0466106 Steel rules            DIN 874/2       2500mm Helios-Preisser Vietnam
0466107 Steel rules            DIN 874/2       3000mm Helios-Preisser Vietnam
0466108 Steel rules            DIN 874/2       4000mm Helios-Preisser Vietnam
0466109 Steel rules            DIN 874/2       5000mm Helios-Preisser Vietnam
0466201 Steel rules, ss.            DIN 874/2        500mm Helios-Preisser Vietnam
0466202 Steel rules, ss.            DIN 874/2        750mm Helios-Preisser Vietnam
0466203 Steel rules, ss.            DIN 874/2       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0466204 Steel rules, ss.            DIN 874/2       1500mm Helios-Preisser Vietnam
0466205 Steel rules, ss.            DIN 874/2       2000mm Helios-Preisser Vietnam
0466206 Steel rules, ss.            DIN 874/2       2500mm Helios-Preisser Vietnam
0466207 Steel rules, ss.            DIN 874/2       3000mm Helios-Preisser Vietnam
0466208 Steel rules, ss.            DIN 874/2       4000mm Helios-Preisser Vietnam
0466209 Steel rules, ss.            DIN 874/2       5000mm Helios-Preisser Vietnam
0467011 Mounting straight edge                      DIN 874/0      1000mm Helios-Preisser Vietnam
0467012 Mounting straight edge                      DIN 874/0      1500mm Helios-Preisser Vietnam
0467013 Mounting straight edge                      DIN 874/0      2000mm Helios-Preisser Vietnam
0467014 Mounting straight edge                      DIN 874/0      2500mm Helios-Preisser Vietnam
0467015 Mounting straight edge                      DIN 874/0      3000mm Helios-Preisser Vietnam
0467016 Mounting straight edge                      DIN 874/0      4000mm Helios-Preisser Vietnam
0467017 Mounting straight edge                      DIN 874/0      5000mm Helios-Preisser Vietnam
0467111 Mounting straight edge                      DIN 874/1      1000mm Helios-Preisser Vietnam
0467112 Mounting straight edge                      DIN 874/1      1500mm Helios-Preisser Vietnam
0467113 Mounting straight edge                      DIN 874/1      2000mm Helios-Preisser Vietnam
0467114 Mounting straight edge                      DIN 874/1      2500mm Helios-Preisser Vietnam
0467115 Mounting straight edge                      DIN 874/1      3000mm Helios-Preisser Vietnam
0467116 Mounting straight edge                      DIN 874/1      4000mm Helios-Preisser Vietnam
0467117 Mounting straight edge                      DIN 874/1      5000mm Helios-Preisser Vietnam
0478012 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
0478015 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0478016 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        400 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0478017 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478018 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478019 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478021 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478024 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478027 Cast iron inspection plate     DIN 876/0      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
0478112 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
0478115 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0478116 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        400 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0478117 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478118 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478119 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478121 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478124 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478127 Cast iron inspection plate     DIN 876/1      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
0478312 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
0478315 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0478316 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        400 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0478317 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478318 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478319 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478321 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478324 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478327 Cast iron inspection plate     DIN 876/3      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
0478907 Base stand for inspection plates          400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478908 Base stand for inspection plates          500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0478909 Base stand for inspection plates          500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478911 Base stand for inspection plates          600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478914 Base stand for inspection plates          800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
0478917 Base stand for inspection plates       1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
0481023 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 400x400x50 Helios-Preisser Vietnam
0481024 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 500x400x90 Helios-Preisser Vietnam
0481025 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 600x500x100 Helios-Preisser Vietnam
0481028 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 800x600x120 Helios-Preisser Vietnam
0481030 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 1000x600x140 Helios-Preisser Vietnam
0481034 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 1200x800x160 Helios-Preisser Vietnam
0481043 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 400x400x50 Helios-Preisser Vietnam
0481044 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 500x400x90 Helios-Preisser Vietnam
0481045 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 600x500x100 Helios-Preisser Vietnam
0481048 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 800x600x120 Helios-Preisser Vietnam
0481050 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 1000x600x140 Helios-Preisser Vietnam
0481054 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 1200x800x160 Helios-Preisser Vietnam
0481103 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 400x400x 50 Helios-Preisser Vietnam
0481104 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 500x400x90 Helios-Preisser Vietnam
0481105 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 600x500x100 Helios-Preisser Vietnam
0481108 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 800x600x120 Helios-Preisser Vietnam
0481110 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 1000x600x140 Helios-Preisser Vietnam
0481114 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 1200x800x160 Helios-Preisser Vietnam
0481160 Base stand for surface and inspection plates     400x400mm Helios-Preisser Vietnam
0481161 Base stand for surface and inspection plates     500x400mm Helios-Preisser Vietnam
0481162 Base stand for surface and inspection plates     600x500mm Helios-Preisser Vietnam
0481165 Base stand for surface and inspection plates     800x600mm Helios-Preisser Vietnam
0481167 Base stand for surface and inspection plates  1000x600mm Helios-Preisser Vietnam
0481170 Base stand for surface and inspection plates  1200x800mm Helios-Preisser Vietnam
0481184 Cabinets f. measuring and inspection plate     600x500mm Helios-Preisser Vietnam
0481186 Cabinets f. measuring and inspection plate     800x600mm Helios-Preisser Vietnam
0481188 Cabinets f. measuring and inspection plate  1000x600mm Helios-Preisser Vietnam
0481190 Cabinets f. measuring and inspection plate  1200x800mm Helios-Preisser Vietnam
0482101 Lapping & inspection plate in wood.ca DIN 876/1 360x260x65mm Helios-Preisser Vietnam
0504012 V-block (pair), cast iron     100mm        grade 0     6 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
0504013 V-block (pair), cast iron     150mm        grade 0     8 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0504014 V-block (pair), cast iron     200mm        grade 0     8 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0504112 V-block (pair), cast iron     100mm        grade 1     6 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
0504113 V-block (pair), cast iron     150mm        grade 1     8 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0504114 V-block (pair), cast iron     200mm        grade 1     8 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0504312 V-block (pair), cast iron     100mm        grade 3     6 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
0504313 V-block (pair), cast iron     150mm        grade 3     8 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0504314 V-block (pair), cast iron     200mm        grade 3     8 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0508011 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 0       8 - 90mm Helios-Preisser Vietnam
0508012 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 0  10 - 120mm Helios-Preisser Vietnam
0508013 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 0  12 - 180mm Helios-Preisser Vietnam
0508111 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 1        8 - 90mm Helios-Preisser Vietnam
0508112 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 1  10 - 120mm Helios-Preisser Vietnam
0508113 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 1  12 - 180mm Helios-Preisser Vietnam
0512101 Knife edge rules        DIN 874/00            75mm Helios-Preisser Vietnam
0512102 Knife edge rules          DIN 874/00        100mm Helios-Preisser Vietnam
0512103 Knife edge rules          DIN 874/00        125mm Helios-Preisser Vietnam
0512104 Knife edge rules          DIN 874/00        150mm Helios-Preisser Vietnam
0512105 Knife edge rules          DIN 874/00        200mm Helios-Preisser Vietnam
0512106 Knife edge rules          DIN 874/00        300mm Helios-Preisser Vietnam
0512107 Knife edge rules          DIN 874/00        400mm Helios-Preisser Vietnam
0512108 Knife edge rules          DIN 874/00        500mm Helios-Preisser Vietnam
0512201 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00           75mm Helios-Preisser Vietnam
0512202 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        100mm Helios-Preisser Vietnam
0512203 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        125mm Helios-Preisser Vietnam
0512204 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        150mm Helios-Preisser Vietnam
0512205 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        200mm Helios-Preisser Vietnam
0512206 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        300mm Helios-Preisser Vietnam
0512207 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        400mm Helios-Preisser Vietnam
0512208 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        500mm Helios-Preisser Vietnam
0512209 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        600mm Helios-Preisser Vietnam
0512210 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        750mm Helios-Preisser Vietnam
0512211 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00      1000mm Helios-Preisser Vietnam
0512601 Wooden case for knife edge rules            75mm Helios-Preisser Vietnam
0512602 Wooden case for knife edge rules          100mm Helios-Preisser Vietnam
0512603 Wooden case for knife edge rules          125mm Helios-Preisser Vietnam
0512604 Wooden case for knife edge rules          150mm Helios-Preisser Vietnam
0512605 Wooden case for knife edge rules          200mm Helios-Preisser Vietnam
0512606 Wooden case for knife edge rules          300mm Helios-Preisser Vietnam
0512607 Wooden case for knife edge rules          400mm Helios-Preisser Vietnam
0512608 Wooden case for knife edge rules          500mm Helios-Preisser Vietnam
0512609 Wooden case for knife edge rules          600mm Helios-Preisser Vietnam
0512610 Wooden case for knife edge rules          800mm Helios-Preisser Vietnam
0512611 Wooden case for knife edge rules       1000mm Helios-Preisser Vietnam
0513001 Sinus rule without stop type B      100mm Helios-Preisser Vietnam
0513002 Sinus rule without stop type B      200mm Helios-Preisser Vietnam
0513011 Sinus rule with stop type A             100mm Helios-Preisser Vietnam
0513012 Sinus rule with stop type A             200mm Helios-Preisser Vietnam
0520101 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
0520102 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 55mm Helios-Preisser Vietnam
0520103 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 60mm Helios-Preisser Vietnam
0520104 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 75mm Helios-Preisser Vietnam
0520105 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm       5 -100mm Helios-Preisser Vietnam
0522101 Double V-blocks (pairs) w. clamp       5 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
0522102 Double V-blocks (pairs) w. clamp       5 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0522103 Double V-blocks (pairs) w. clamp       7 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0522111 Clamp for double V-blocks (pairs)              5 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
0522112 Clamp for double V-blocks (pairs)              5 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
0522113 Clamp for double V-blocks (pairs)              7 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
0524101 Double V-block (pairs) w. clamp, hardened     60x58x40 ø 5-30 Helios-Preisser Vietnam
0524102 Double V-block (pairs) w. clamp, hardened     75x70x54 ø 5-50 Helios-Preisser Vietnam
0524103 Double V-block (pairs) w. clamp, hardened  100x96x75 ø 7-70 Helios-Preisser Vietnam
0525101 Adjustable V-block  75x25x33mm for shafts up to      ø 28mm Helios-Preisser Vietnam
0525102 Adjustable V-block  102x30x46mm for shafts up to  ø 40mm Helios-Preisser Vietnam
0525103 Adjustable V-block  102x46x46mm for shafts up to  ø 40mm Helios-Preisser Vietnam
0527101 Magnetic measuring & clamping prism                  80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
0527102 Magnetic measuring & clamping prism                100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
0527104 Magnetic measuring & clamping prism (pair)      80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
0527105 Magnetic measuring & clamping prism (pair)    100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
0527107 Magnetic measuring & clamping prism, hard.      80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
0527108 Magnetic measuring & clamping prism, hard.    100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
0527110 Magnetic measuring & clamping prism (pair) hard. 80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
0527111 Magnetic measuring & clamping prism (pair) hard. 100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
0536201 Set of parallel blocks, 12 pairs in set, 10x120mm, 14-40mm Helios-Preisser Vietnam
0536202 Set of parallel blocks, 14 pairs in set, 10x150mm, 14-50mm Helios-Preisser Vietnam
0536211 Set of parallel blocks, 20 pairs in set, 100mm,  2.5-23.0mm Helios-Preisser Vietnam
0536212 Set of parallel blocks, 24 pairs in set, 125mm, 11.8-42.0mm Helios-Preisser Vietnam
0536213 Set of parallel blocks, 24 pairs in set, 150mm, 11.8-42.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0536220 Set of parallel blocks, 9 pairs in set, 100mm, 10-42mm Helios-Preisser Vietnam
0536230 Set of parallel blocks, 9 pairs in set, 150 mm,10-42mm Helios-Preisser Vietnam
0544101 Angle normal 90°, triangular        200 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
0544102 Angle normal 90°, triangular        300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
0544103 Angle normal 90°, triangular        400 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
0544104 Angle normal 90°, triangular        500 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
0544105 Angle normal 90°, triangular        600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
0544106 Angle normal 90°, triangular        800 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
0544107 Angle normal 90°, triangular      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
0550021 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        160mm Helios-Preisser Vietnam
0550022 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        200mm Helios-Preisser Vietnam
0550023 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        250mm Helios-Preisser Vietnam
0550024 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        300mm Helios-Preisser Vietnam
0550101 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        160mm Helios-Preisser Vietnam
0550102 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        200mm Helios-Preisser Vietnam
0550103 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        250mm Helios-Preisser Vietnam
0550104 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        300mm Helios-Preisser Vietnam
0550131 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        160mm Helios-Preisser Vietnam
0550132 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        200mm Helios-Preisser Vietnam
0550133 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        250mm Helios-Preisser Vietnam
0550134 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        300mm Helios-Preisser Vietnam
0551002 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.04mm/m      90mm Helios-Preisser Vietnam
0551003 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.04mm/m    120mm Helios-Preisser Vietnam
0551012 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.10mm/m      90mm Helios-Preisser Vietnam
0551013 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.10mm/m    120mm Helios-Preisser Vietnam
0551021 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.20mm/m      60mm Helios-Preisser Vietnam
0556022 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.02mm/m    150x150mm Helios-Preisser Vietnam
0556023 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.02mm/m    200x200mm Helios-Preisser Vietnam
0556024 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.02mm/m    300x300mm Helios-Preisser Vietnam
0556101 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    100x100mm Helios-Preisser Vietnam
0556102 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    150x150mm Helios-Preisser Vietnam
0556103 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    200x200mm Helios-Preisser Vietnam
0556104 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    300x300mm Helios-Preisser Vietnam
0556131 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    100x100mm Helios-Preisser Vietnam
0556132 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    150x150mm Helios-Preisser Vietnam
0556133 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    200x200mm Helios-Preisser Vietnam
0556134 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    300x300mm Helios-Preisser Vietnam
0560001 Protractor level 200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
0563001 Magnetic angle gauge w. centre punch Helios-Preisser Vietnam
0580101 Combined lathe & thread cutting gauge 90x40x2mm Helios-Preisser Vietnam
0580111 Combined lathe & thread cutting gauge 0-30°/40-80° 90x40x2mm Helios-Preisser Vietnam
0580121 Combined lathe & thread cutting gauge 90x40x2mm Helios-Preisser Vietnam
0580151 Universal thread cutting gauge 60x20x2mm Helios-Preisser Vietnam
0581101 DIN fine thread slide rule, aluminium anodized Helios-Preisser Vietnam
0581103 DIN thread slide rule, aluminium anodized Helios-Preisser Vietnam
0581105 DIN fit slide rule, aluminium anodized Helios-Preisser Vietnam
0581123 DIN thread slide rule, plastic Helios-Preisser Vietnam
0581125 DIN fit slide rule, plastic Helios-Preisser Vietnam
0582110 ISO thread converter  FILETOR Helios-Preisser Vietnam
0582120 ISO tolerance indicator  TOLERATOR Helios-Preisser Vietnam
0582130 Mm / inch converter Helios-Preisser Vietnam
0584101 Comparative surface roughness standards Helios-Preisser Vietnam
0589101 Profile gauge w. spring pins    150 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
0589103 Profile gauge w. spring pins    300 x 60mm Helios-Preisser Vietnam
0590101 Twist drill grinding gauge up to ø 50mm Helios-Preisser Vietnam
0590111 Twist drill grinding and inspection gauge up to ø 50mm Helios-Preisser Vietnam
0590151 Universal grinding gauge 95 x 63mm Helios-Preisser Vietnam
0595101 Welding gauge  20mm Helios-Preisser Vietnam
0595110 Welding gauge blank, pure, 3 - 12mm Helios-Preisser Vietnam
0595115 Welding gauge aluminium, pure, 0 - 5mm Helios-Preisser Vietnam
0595130 ACME thread gauge, cuts for trapezoidal threads, 60 x 20mm Helios-Preisser Vietnam
0595140 Angled thread cutter gauge, f. whithworth thr. 55° 74 x 24mm Helios-Preisser Vietnam
0595142 Angled thread cutter gauge, f. metric thr. 60° 74 x 24mm Helios-Preisser Vietnam
0595251 DBP weld seam gauge, ss., accuracy 0.1mm Helios-Preisser Vietnam
0597301 Chamfer gauge w. 3 interchang. blades f. 30°, 45°, 60° Helios-Preisser Vietnam
0597305 Radius gauge, accuracy 0.1mm Helios-Preisser Vietnam
0598101 Tapered hole gauges, hardened, reading 0.1mm,     0.5 - 11mm Helios-Preisser Vietnam
0598103 Tapered hole gauges, hardened, reading 0.1mm,     0.5 - 7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0598105 Tapered hole gauges, hardened, reading 0.1mm,     2.0 - 7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0598601 Tapered hole gauges, plastic, reading 0.1mm,       0.5 - 11mm Helios-Preisser Vietnam
0599101 Nozzle / small hole gauges, reading 0.1mm,     0 - 3mm Helios-Preisser Vietnam
0599102 Nozzle / small hole gauges, reading 0.1mm,     0 - 5mm Helios-Preisser Vietnam
0599151 Nozzle gauge 20 pins                       0.45 - 1.5mm Helios-Preisser Vietnam
0599152 Nozzle gauge 16 pins                        1.5  - 3.0mm Helios-Preisser Vietnam
0600101 Tapered hole gauge, flat                         1 - 15mm Helios-Preisser Vietnam
0600102 Tapered hole gauge, flat                       15 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
0600103 Tapered hole gauge, flat                       30 - 45mm Helios-Preisser Vietnam
0600111 Tapered hole gauge, round, ss.             1 - 6mm Helios-Preisser Vietnam
0600112 Tapered hole gauge, round, ss.           4 - 15mm Helios-Preisser Vietnam
0600113 Tapered hole gauge, round, ss.        15 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
0600114 Tapered hole gauge, round, ss.        30 - 45mm Helios-Preisser Vietnam
0600115 Tapered hole gauge, round, ss.        45 - 60mm Helios-Preisser Vietnam
0601103 Drill and steel wire hole gauge, incr. 0.1mm,     0.1-10.0mm Helios-Preisser Vietnam
0601120 Drill and steel wire hole gauge, incr. 0.1mm,     3.0-10.0mm Helios-Preisser Vietnam
0604002 Radius gauge,  17 blades              1.0-7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0604004 Radius gauge,  16 blades            7.5-15.0mm Helios-Preisser Vietnam
0604006 Radius gauge,  15 blades          15.5-25.0mm Helios-Preisser Vietnam
0604013 Precision Individual radius gauge,        0.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604014 Precision Individual radius gauge,        0.6 mm Helios-Preisser Vietnam
0604015 Precision Individual radius gauge,        0.7 mm Helios-Preisser Vietnam
0604016 Precision Individual radius gauge,        0.8 mm Helios-Preisser Vietnam
0604017 Precision Individual radius gauge,        0.9 mm Helios-Preisser Vietnam
0604018 Precision Individual radius gauge,        1.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604019 Precision Individual radius gauge,        1.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604020 Precision Individual radius gauge,        2.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604021 Precision Individual radius gauge,        2.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604022 Precision Individual radius gauge,        3.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604023 Precision Individual radius gauge,        3.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604024 Precision Individual radius gauge,        4.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604025 Precision Individual radius gauge,        4.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604026 Precision Individual radius gauge,        5.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604027 Precision Individual radius gauge,        5.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604028 Precision Individual radius gauge,        6.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604029 Precision Individual radius gauge,        6.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604030 Precision Individual radius gauge,        7.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604031 Precision Individual radius gauge,        7.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604032 Precision Individual radius gauge,        8.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604033 Precision Individual radius gauge,        8.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604034 Precision Individual radius gauge,        9.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604035 Precision Individual radius gauge,        9.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604036 Precision Individual radius gauge,      10.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604037 Precision Individual radius gauge,      10.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604038 Precision Individual radius gauge,      11.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604039 Precision Individual radius gauge,      11.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604040 Precision Individual radius gauge,      12.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604041 Precision Individual radius gauge,      12.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604042 Precision Individual radius gauge,      13.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604043 Precision Individual radius gauge,      13.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604044 Precision Individual radius gauge,      14.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604045 Precision Individual radius gauge,      14.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604046 Precision Individual radius gauge,      15.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604047 Precision Individual radius gauge,      15.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604048 Precision Individual radius gauge,      16.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604049 Precision Individual radius gauge,      16.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604050 Precision Individual radius gauge,      17.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604051 Precision Individual radius gauge,      17.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604052 Precision Individual radius gauge,      18.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604053 Precision Individual radius gauge,      18.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604054 Precision Individual radius gauge,      19.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604055 Precision Individual radius gauge,      19.5 mm Helios-Preisser Vietnam
0604056 Precision Individual radius gauge,      20.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604057 Precision Individual radius gauge,      21.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604058 Precision Individual radius gauge,      22.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604059 Precision Individual radius gauge,      23.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604060 Precision Individual radius gauge,      24.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604061 Precision Individual radius gauge,      25.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604062 Precision Individual radius gauge,      26.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604063 Precision Individual radius gauge,      27.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604064 Precision Individual radius gauge,      28.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604065 Precision Individual radius gauge,      29.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604066 Precision Individual radius gauge,      30.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604067 Precision Individual radius gauge,      31.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604068 Precision Individual radius gauge,      32.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604069 Precision Individual radius gauge,      33.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604070 Precision Individual radius gauge,      34.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604071 Precision Individual radius gauge,      35.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604072 Precision Individual radius gauge,      36.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604073 Precision Individual radius gauge,      37.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604074 Precision Individual radius gauge,      38.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604075 Precision Individual radius gauge,      39.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604076 Precision Individual radius gauge,      40.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604077 Precision Individual radius gauge,      41.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604078 Precision Individual radius gauge,      42.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604079 Precision Individual radius gauge,      43.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604080 Precision Individual radius gauge,      44.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604081 Precision Individual radius gauge,      45.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604082 Precision Individual radius gauge,      46.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604083 Precision Individual radius gauge,      47.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604084 Precision Individual radius gauge,      48.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604085 Precision Individual radius gauge,      49.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604086 Precision Individual radius gauge,      50.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604087 Precision Individual radius gauge,      55.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604088 Precision Individual radius gauge,      60.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604089 Precision Individual radius gauge,      65.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604090 Precision Individual radius gauge,      70.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604091 Precision Individual radius gauge,      75.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604092 Precision Individual radius gauge,      80.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604093 Precision Individual radius gauge,      85.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604094 Precision Individual radius gauge,      90.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604095 Precision Individual radius gauge,      95.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604096 Precision Individual radius gauge,    100.0 mm Helios-Preisser Vietnam
0604202 Radius gauge, INOX, 17 blades,          1.0-7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0604204 Radius gauge, INOX, 16 blades,       7.5-15.0mm Helios-Preisser Vietnam
0604206 Radius gauge, INOX, 15 blades,     15.5-25.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605101 Screw pitch gauge, metric, ISO, 24pcs,    0.25-6.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605102 Screw pitch gauge, metric, SI, 20pcs,       0.40-7.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605103 Screw pitch gauge, Witworth, 28pcs,             4.0-62mm Helios-Preisser Vietnam
0605104 Screw pitch gauge, Witworth pipe threads, 6pcs,    8.0-28mm Helios-Preisser Vietnam
0605105 Screw pitch gauge, combined metric SI and Witworth, 48pcs Helios-Preisser Vietnam
0605106 Screw pitch gauge, combined metric and Witworth, 52pcs Helios-Preisser Vietnam
0605107 Screw pitch gauge, comb. metric and Withw-pipe threads,58pcs Helios-Preisser Vietnam
0605108 Screw pitch gauge, US threads, 30pcs,             4.0-42.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605109 Screw pitch gauge, US 60° threads, 14pcs, 10.0-40.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605110 Screw pitch gauge, UNC, 22pcs,        4.0-64.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605111 Screw pitch gauge, UNF, 16pcs,      12.0-80.0mm Helios-Preisser Vietnam
0605112 Screw pitch gauge, BSF, 20pcs,          4.0-26.0mm Helios-Preisser Vietnam
0606121 Feeler gauge, 100mm, 8 blades,      0.03-0.10mm Helios-Preisser Vietnam
0606123 Feeler gauge, 100mm, 8 blades,      0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0606127 Feeler gauge, 100mm, 13 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606130 Feeler gauge, 100mm, 20 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606131 Feeler gauge, 100mm, 20 blades,    0.10-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606132 Feeler gauge, 100mm, 21 blades,    0.10-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0606133 Feeler gauge, 100mm, 21 blades,    0.05-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606136 Feeler gauge, 100mm, 32 blades,    0.03-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606150 Feeler gauge, long version, 8 blades, 150x13mm, 0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0606152 Feeler gauge, long version, 8 blades, 200x13mm, 0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0606154 Feeler gauge, long version, 8 blades, 300x13mm, 0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0606160 Feeler gauge, long version, 13 blades, 200x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606162 Feeler gauge, long version, 13 blades, 300x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606170 Feeler gauge, long version, 20 blades, 200x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606172 Feeler gauge, long version, 20 blades, 300x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606176 Feeler gauge, long version, 20 blades, 200x13mm, 0.10-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
0606178 Feeler gauge, long version, 20 blades, 300x13mm, 0.10-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
0607201 Feeler gauge, ss, 100mm, 8 blades,      0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0607202 Feeler gauge, ss, 100mm, 13 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0607203 Feeler gauge, ss, 100mm, 20 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0607401 Feeler gauge, brass, 100mm, 8 blades,      0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
0607402 Feeler gauge, brass, 100mm, 13 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0607403 Feeler gauge, brass, 100mm, 20 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
0608140 Feeler gauge T3,  6 blades,Length 75mm,           0,1-0,4mm Helios-Preisser Vietnam
0608143 Feeler gauge T3, 13 blades,Length 100mm,        0,05-1,00mm Helios-Preisser Vietnam
0608144 Feeler gauge T3, 20 blades,Length 100mm,        0,05-1,00mm Helios-Preisser Vietnam
0608149 Feeler gauge T3, 32 blades,Length 100mm,        0,03-1,00mm Helios-Preisser Vietnam
0609190 8 piece gauge set Helios-Preisser Vietnam
0611180 Wall holder f. feeler gauge tape set 0.01-0.25mm 15pcs Helios-Preisser Vietnam
0611190 Wall holder f. feeler gauge tape set 0.30-1.00mm 15pcs Helios-Preisser Vietnam
0611195 Holder for feeler gauge tape Helios-Preisser Vietnam
0611300 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.005mm Helios-Preisser Vietnam
0611501 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.01mm Helios-Preisser Vietnam
0611502 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.02mm Helios-Preisser Vietnam
0611503 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.03mm Helios-Preisser Vietnam
0611504 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.04mm Helios-Preisser Vietnam
0611505 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.05mm Helios-Preisser Vietnam
0611506 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.06mm Helios-Preisser Vietnam
0611507 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.07mm Helios-Preisser Vietnam
0611508 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.08mm Helios-Preisser Vietnam
0611509 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.09mm Helios-Preisser Vietnam
0611510 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.10mm Helios-Preisser Vietnam
0611512 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.12mm Helios-Preisser Vietnam
0611515 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.15mm Helios-Preisser Vietnam
0611518 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.18mm Helios-Preisser Vietnam
0611520 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.20mm Helios-Preisser Vietnam
0611525 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.25mm Helios-Preisser Vietnam