Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để nhận báo giá NGAY hãng Shinho Vietnam

SHN-SERIES(PULSE TYPE)         Shinho Vietnam
SHN-FDC Frequency to DC      Shinho Vietnam
  2Point Output       Shinho Vietnam
  Low frequency (Less than 17Hz)       Shinho Vietnam
SHN-FSC Pulse Scaler       Shinho Vietnam
SHN-PDC Pulse Divider        Shinho Vietnam
SHN-DFC DC to Frequnecy        Shinho Vietnam
  2Point Output     Shinho Vietnam
SHN-700 SERIES(PULSE TYPE)         Shinho Vietnam
SHN-700 Pulse Converter   1 Output Shinho Vietnam
  2 Output Shinho Vietnam
SSN-SERIES (Wall Mounting)         Shinho Vietnam
SSN-ISO Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SSN-DSC Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SSN-IPS Current Loop Supply     Shinho Vietnam
SSN-RTD RTD Transmitter      Shinho Vietnam
SSN-PMC Potentiometer Transmitter      Shinho Vietnam
SSN-ACC CT Transmitter      Shinho Vietnam
SSN-AVC PT Transmitter      Shinho Vietnam
SSN-RVS Reverse Transmitter     Shinho Vietnam
SSN-SQT Square Root Extractor     Shinho Vietnam
  2Point Output     Shinho Vietnam
SPN-SERIES (Wall Mounting)         Shinho Vietnam
SPN-ISO Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SPN-DSC Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SPN-IPS Current Loop Supply       Shinho Vietnam
SPN-RTD RTD Transmitter        Shinho Vietnam
SPN-PMC Potentiometer Transmitter        Shinho Vietnam
SPN-ACC CT Transmitter        Shinho Vietnam
SPN-AVC PT Transmitter        Shinho Vietnam
SPN-RVS Reverse Transmitter       Shinho Vietnam
  4Point Output       Shinho Vietnam
SPN-HLS High/Low Setter     4Alarm Shinho Vietnam
  4-20mA Output       Shinho Vietnam
SPN-100 Programable Converter   3 Output Shinho Vietnam
  4 Output Shinho Vietnam
SDL-SERIES (LCD type)         Shinho Vietnam
SDL-ISO Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SDL-IPS Current Loop Supply     Shinho Vietnam
SDL-RTD RTD Transmitter      Shinho Vietnam
SDL-PMC Potentiometer Transmitter      Shinho Vietnam
SDL-T/C T/C Transmitter      Shinho Vietnam
SDL-ACC CT Transmitter    Modbus Shinho Vietnam
SDL-AVC PT Transmitter      Shinho Vietnam
SDL-HLS High/Low Setter     Shinho Vietnam
  2Point  Output     Shinho Vietnam
SD-SERIES (SLIM TYPE)         Shinho Vietnam
SD-ISO Signal Transmitter   DC24 Only Shinho Vietnam
SD-IPS Current Loop Supply   DC24 Only Shinho Vietnam
  2Point  Output     Shinho Vietnam
SD-100 Programable Converter   Multi Shinho Vietnam
  Modbus Protocol   Standard Communication Shinho Vietnam
  2Point Output or Alarm     Shinho Vietnam
SAN-SERIES (2-Wire) Non-Isolation         Shinho Vietnam
SAN-ISO Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SAN-IPS Current Loop Supply     Shinho Vietnam
SAN-RTD RTD Transmitter      Shinho Vietnam
SAP-T/C T/C Transmitter      Shinho Vietnam