Đại lý Datexel Vietnam,Bộ chuyển đổi nhiệt độ DAT1010 Datexel Vietnam

Code

Tên SP

Group

Intro

TV

DAT1010

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

Datexel products are made to the very highest standards and all products carry the CE mark, and from March 2015 all Slimline products and DAT3000 modules will carry the UL and CSA mark.

Datexel Product list:
Range of Signal Conditioners, Temperature Transmitters, Loop Isolators, Loop Powered Indicators, 4-20mA Splitters, RTD Pt100 Indicators

Các sản phẩm của Datexel được làm theo tiêu chuẩn cao nhất và tất cả các sản phẩm đều mang nhãn hiệu CE, và từ tháng 3 năm 2015, tất cả các sản phẩm Slimline và mô-đun DAT3000 sẽ mang nhãn hiệu UL và CSA.

Sản phẩm:
Bộ chuyển đổi tín hiệu, Bộ truyền nhiệt độ, Bộ cách ly vòng lặp, Bộ chỉ thị cấp nguồn cho vòng lặp, Bộ chia 4-20mA, Bộ chỉ báo RTD Pt100

DAT1010IS

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1010ISHT

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1015

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1015IS

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1015ISHT

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1061

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1065IS

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1065ISHT

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1066

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1135

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1010-OEM

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT1015-OEM

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT2015ISHT

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT2045

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT2065

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT2066

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Transmitter, Datexel Vietnam

DAT2105-2W

Bộ Chuyển Biến Trở

Potentiometer Transmitter, Datexel Vietnam

DAT2105-3W

Bộ Chuyển Biến Trở 

Potentiometer Converter, Datexel Vietnam

DAT2145

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Din Rail Thermocouple Converter, Datexel Vietnam

DAT2165

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Converter, Datexel Vietnam

DAT2166

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Temperature Converter, Datexel Vietnam

DAT3011

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3012

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3014 RS232 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3014 RS485 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3016 RS232 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3016 RS485 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3015I RS232 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3015I RS485 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3015V RS232 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3015V RS485 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3017I RS232 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3017I RS485 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3017V RS232 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3017V RS485 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3018 RS232 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3018 RS485 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3019 RS232 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3019 RS485 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam

DAT3022 RS232 2 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3022 RS485 2 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3024 RS232 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3024 RS485 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3024ISO RS485 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3028 RS232 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3028 RS485 8 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

 Output Converter, Datexel Vietnam

DAT3116 RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3130 RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3138 RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3140 RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3148/8

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3148/12

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3188/4 RS232

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3188/4 RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3188/8 RS232

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3188/8 RS485

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT3580GW

Cổng Ethernet

Isolated Ethernet Gateway, Datexel Vietnam

DAT3580 MBTCP

Bộ chuyển đổi Modbus sang Ethernet

Modbus to Ethernet Isolated Converter, Datexel Vietnam

DAT3580 2W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Converter,  Datexel Vietnam

DAT3580 4W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Converter,  Datexel Vietnam

DAT3580USB 2W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Converter,  Datexel Vietnam

DAT3580USB 4W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Converter,  Datexel Vietnam

DAT3590 2W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT3590 4W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4035

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4035IS

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4035ISHT

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4135

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4135SEL

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4235

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4235ISA

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4235ISB

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4235ISC

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4530

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4531A

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4531B

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4531C

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT4531D

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam

DAT5023I DC A

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5023I DC B

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5023I DC C

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5023IAC A

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5023IAC B

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5023IAC C

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5024P

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5024AO

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Current Converter, Datexel Vietnam

DAT5024 R1

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 R2

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 T1

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 T2

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 V1

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 V2

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 E1

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5024 E2

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5025

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5028 2R

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5028 4R

Bộ khuếch đại

Trip Amplifier, Datexel Vietnam

DAT5030IS A

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT5030IS AH

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT5030IS B

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT5030IS BH

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6011

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6011

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6012

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6013

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6021

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6023I

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT6023V

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam

DAT7014

Bộ chuyển đổi

Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam

DAT7015

Bộ chuyển đổi

Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam

DAT7016

Bộ chuyển đổi

Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam

DAT7130

Bộ chuyển đổi

Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam

DAT7148

Bộ chuyển đổi

Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam

DAT7188

Bộ chuyển đổi

Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam

DAT8014

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8015

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8016

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8017-I

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8017-V

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8018

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8019

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8024

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8130

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8148

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8188

Bộ chuyển đổi

RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam

DAT8050

Đồng hồ chỉ công suất

LED Loop Powered Indicator, Datexel Vietnam

DAT9000

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam

DAT9000DL

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam

DAT9000DLIO

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam

DAT9011

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam

DAT9011DL

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam

DAT9550

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam

DAT10014

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10015

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10016

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10017-I

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10017-V

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10018

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10019

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10024 4 Channel

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam

DAT10130

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT10148

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT10188

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam

DAT205 2W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam

DAT205 3W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam

DAT207 2W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam

DAT207 3W

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam

DAT511V2

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam

DAT511

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam

DAT511H

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam

DAT512

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Datexel Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm tại Datexel Vietnam