Đại lý phân phối hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam,Bộ điều chỉnh áp suất KR-30H Chiyoda Seiki

Pressure resistance/air tightness test
For high pressure/extreme pressure filling

Bộ điều chỉnh áp suất Kiểm tra khả năng chịu áp suất /
độ kín khí
Để làm đầy áp suất cao / áp suất cực cao

KR-30H 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-30H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-30HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-30HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-80H 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-80H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-80HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-80HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-120H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-120H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-120HS 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-120HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-170H 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-170H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-170HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

KR-170HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-30H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-30H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-30H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-30H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-30HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-30HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-30HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-30HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-80H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-80H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-80H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-80H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-80HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-80HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-80HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-80HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-120H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-120H-H 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-120H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

 MR-120H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-120HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

 TKR-120HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-120HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-120HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-170H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-170H-H 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-170H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-170H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-170HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-170HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-170HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-170HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-200H 

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-200H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-200H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-200H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-200HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-200HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-200HS

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-200HS-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-400H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-400H-H

Pressure Regulator  Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng khác !