Đại lý STEGO Vietnam, STEGO Vietnam, STEGO - ANS Vietnam

III. REGULATING AND MONITORING - GIÁM SÁT VÀ ĐIỂU CHỈNH NHIỆT        
      Product  STEGO
Article Description Mô tả Series Specification Art. No.
         
    DCM 010 20-56 VDC, 15 A (40°C) 01010.0-00
      20-56 VDC, 13 A (50°C) 01010.0-10
      20-56 VDC, 11 A (60°C) 01010.0-20
         
         
Switch Module with temperature regulating Mô đun công tắc kèm điều nhiệt DCT 010 20-56 VDC, Contact maker -10 - +50°C, 13 A 01011.0-21
      20-56 VDC, Contact maker 0 - +60°C, 11 A 01011.0-22
      20-56 VDC, Contact maker +14 - +122°C, 13 A 01011.0-31
      20-56 VDC, Contact maker +32 - +140°C, 11 A 01011.0-32
      20-56 VDC, Contact breaker -10 - +50°C, 13 A, 65 % rH fix 01011.0-41
      20-56 VDC, Contact breaker 0 - +60°C, 11 A, 65 % rH fix 01011.0-42
      20-56 VDC, Contact breaker +14 - +122°C, 13 A, 65 % rH fix 01011.0-61
      20-56 VDC, Contact breaker +32 - +140°C, 11 A, 65 % rH fix 01011.0-62
         
         
Switch Module with humidity regulating Mô đun công tắc kèm điều chỉnh độ ẩm DCF 010 20-56 VDC, 15 A (40°C), 40 - 90 % RH, 5°C fix 01012.0-20
      20-56 VDC, 13 A (50°C), 40 - 90 % RH, 5°C fix 01012.0-21
      20-56 VDC, 11 A (60°C), 40 - 90 % RH, 5°C fix 01012.0-22
         
         
Tamper-Proof Thermostat Điều nhiệt chống giả mạo FTO 011 Contact breaker15 °C/59 °F (5 °C/41 °F) 01160.0-00
      Contact breaker 25 °C/77 °F (15 °C/59 °F) 01160.0-01
      Contact breaker 10 °C/50 °F (0 °C/32 °F) 01160.0-05
         
         
Tamper-Proof Thermostat Điều nhiệt chống giả mạo FTS 011 Contact maker 50 °C/122 °F (40 °C/104 °F) 01161.0-00
      Contact maker 60 °C/140 °F (50 °C/122 °F) 01161.0-01
      Contact maker 35 °C / 95 °F (25 °C/77 °F) 01161.0-02
         
         
Small Compact Thermostat Điều nhiệt loại nhỏ KTO 011 Contact breaker 0 - +60 °C 01140.0-00
      Contact breaker 0 - +60 °C 01146.9-00
      Contact breaker +32 - +140 °F 01140.9-00
      Contact breaker -10 - +50 °C 01142.0-00
      Contact breaker +14 - +122 °F 01142.9-00
      Contact breaker +20 - +80 °C 01159.0-00
    KTS 011 Contact maker 0 - +60 °C 01141.0-00
      Contact maker 0 - +60 °C 01147.9-00
      Contact maker +32 - +140 °F 01141.9-00
      Contact maker -10 - +50 °C 01143.0-00
      Contact maker +14 - +122 °F 01143.9-00
      Contact maker +20 - +80 °C 01158.0-00
         
         
Tamper-Proof Dual Thermostat (Pre-Set) Điều nhiệt kép chống giả mạo (lập trình sẵn) FTD 011 Contact breaker 15 °C/59 °F (5 °C/41 °F) and
Contact maker 50 °C /122 °F (40 °C/104 °F)
01163.0-00
      Contact breaker 25 °C/77 °F (15 °C/59 °F) and
Contact maker 60 °C/140 °F (50 °C/122 °F)
01163.0-01
      Contact breaker 15 °C/59 °F (5 °C/41 °F) and
Contact maker 35 °C/95 °F (25 °C/77 °F)
01163.0-02
      Contact breaker 25 °C/77 °F (15 °C/59 °F) and
Contact maker 50 °C/122 °F (40 °C/104 °F)
01163.0-03
      Contact breaker 50 °C/122 °F (40 °C/104 °F) and
Contact maker 60 °C/140 °F (50 °C/122 °F)
01164.0-00
         
         
Small Compact Thermostat Điều nhiệt loại nhỏ STO 011 Contact breaker 0 - +60 °C 01115.0-00
      Contact breaker +32 - +140 °F 01115.9-00
    STS 011 Contact maker 0 - +60 °C 01116.0-00
      Contact maker +32 - +140 °F 01116.9-00
         
         
Dual Thermostat Điều nhiệt kép ZR 011 Contact breaker and
Contact maker 0 - +60 °C
01172.0-00
      Contact breaker -10 - +50 °C and
Contact maker +20 - +80 °C
01175.0-00
      Contact maker and
Contact maker 0 - +60 °C
01176.0-00
      Contact breaker and
Contact maker +32 - +140 °F
01172.0-01
      Contact breaker +14 - +122 °F and
Contact maker +68 - +176 °F
01175.0-01
      Contact breaker and
Contact breaker +32 - +140 °F
01176.0-01
         
         
Mechanical Thermostat Điều nhiệt cơ  FZK 011 Change-over contact, 230V AC, +5 - +60 °C 01170.0-00
      Change-over contact, 230V AC, +40 - +140 °F 01170.0-01
      Change-over contact, 230V AC, -20 - +35 °C 01170.0-02
         
         
Mechanical Thermostat Điều nhiệt cơ  FZK 011 Change-over contact, 120V AC, +40 - +140 °F 01170.9-00
      Change-over contact, 120V AC, +5 - +60 °C 01170.9-01
         
         
Electronic Thermostat Điều nhiệt điện ETR 011 Change-over contact, 230V AC, -20 - +60 °C 01131.0-00
         
         
         
Electronic Thermostat Điều nhiệt điện ETR 011 Change-over contact, 230V AC, -4 - +140 °F 01131.9-00
         
         
         
Electronic Thermostat Điều nhiệt điện ETL 011 Change-over contact, 12-48V DC, -20 - +60 °C 01131.2-00
      Change-over contact, 12-48V DC, -4 - +140 °F 01131.2-01
         
         
Electronic Thermostat Điều nhiệt điện ET 011 Change-over contact, 24V DC, 0 - +60 °C 01190.0-00
         
         
Mechanical Hygrostat Điều ẩm cơ MFR 012 35-95% RH 01220.0-00
         
         
         
Electronic Hygrostat Điều ẩm điện EFR 012 230V AC, 40-90% RH 01245.0-00
      230V AC, 65% RH pre-set 01246.0-00
      230V AC, 50% RH pre-set 01246.0-01
         
         
Electronic Hygrostat Điều ẩm điện EFL 012 12-48V DC, 40-90% RH 01245.2-00
         
         
         
Elektronischer Hygrostat Điều ẩm điện EFR 012 120V AC, 40-90% RH 01245.9-00
      120V AC, 65% RH pre-set 01246.9-00
         
         
Electronic Hygrotherm Điều ẩm & nhiệt - điện ETF 012 100-240V AC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH 01230.0-00
      100-240V AC, +32 - +140 °F, 50-90 % RH 01230.9-00
      24-48V DC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH 01230.1-00
         
    ext. Sensor 1 m 100-240V AC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH 01231.0-00
      100-240V AC, +32 - +140 °F, 50-90 % RH 01231.9-00
      24-48V DC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH 01231.1-00
         
    ext. Sensor 2 m 100-240V AC,  0 - +60 °C, 50-90 % RH 01231.0-01
      100-240V AC, +32 - +140 °F, 50-90 % RH 01231.9-01
      24-48V DC, 0 - +60 °C, 50-90 % RH 01231.1-01
         
         
Smart Sensor Cảm biến thông minh CSS 014 24V DC, 2x 4..20mA, -40 - +60°C, 0-100 % rF 01420.2-00
      24 V DC, I/O-Link, -40 - +80°C, 0-100 %F 01411.2-00
      Mounting bracket for grounding  638115
         
         
Hazardous Area Thermostat  Điều nhiệt trong môi trường nguy hiểm REx 011 Contact breaker 15 °C, 1 m cable length 01185.0-00
      Contact breaker 25 °C, 1 m cable length 01185.1-00
      Contact breaker 15 °C, 2 m cable length 01185.0-01
      Contact breaker 25 °C, 2 m cable length 01185.1-01
         
IV. LIGHTING THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG      
      Product  STEGO
Article Description Mô tả Series Specification Art. No.
         
Lamp Đèn LED 025 each 100-240V AC, 50-60Hz  
      On/Off switch, Magnet fixing 02540.0-00
      On/Off switch, Screw fixing 02540.0-01
      On/Off switch, Clip fixing 02540.0-03
      Movement sensor, Magnet fixing 02541.0-00
      Movement sensor, Screw ffixing 02541.0-01
      Movement sensor, Clip Fixing 02541.0-03
         
      each  24-48V DC  
      On/Off switch, Magnet fixing 02540.1-00
      On/Off switch, Screw fixing 02540.1-01
      On/Off switch, Clip fixing 02540.1-03
      Movement sensor, Magnet fixing 02541.1-00
      Movement sensor, Screw ffixing 02541.1-01
      Movement sensor, Clip Fixing 02541.1-03
         
      each 12V DC   
      On/Off switch, Magnet fixing 02540.2-00
      On/Off switch, Screw fixing 02540.2-01
      On/Off switch, Clip fixing 02540.2-03
         
Accesories LED 025 Phụ kiện cho LED 025 Female/Male Connectors Female connector AC (white) 264057
    Kết nối mal/ femal Male connector AC (white) 264058
      Female connector 24-48V DC  (blue) 264059
      Male connector 24-48V DC (blue) 264060
      Female connector  12V DC (blue) 264065
      Male connector  12V DC (blue) 264066
    Supply line  Cable AC 2m VDE 244356
    (incl. socket) Cable AC 2m UL 244357
    Cáp gồm socket Cable AC 4m black 244404
      Cable 24-48V DC 2m VDE 244360
      Cable 24-48V DC 2m UL 244361
      Cable 12V DC 2m VDE 244389
      Cable 12V DC 2m UL 244390
    Extension  Cable AC 1m VDE 244358
    (incl. socket and plug) Cable AC 1m UL 244359
    0 Cable AC 1m black 244403
      Cable 24-48V DC 1m VDE 244362
      Cable 24-48V DC  1m UL 244363
      Cable 12V DC 1m VDE 244391
      Cable 12V DC 1m UL 244392
         
         
Ecoline Lamp Đèn Ecoline LED 025 Ecoline each 100-240V AC, 50-60Hz & 90-110V DC  
      On/Off switch, Magnet fixing 02540.3-10
      On/Off switch, Screw fixing 02540.3-11
      On/Off switch, Clip fixing 02540.3-13
      Movement sensor, Magnet fixing 02541.3-10
      Movement sensor, Screw fixing 02541.3-11
      Movement sensor, Clip Fixing 02541.3-13
      Without On/Off switch, Magnet fixing 02542.3-10
      Without On/Off switch, Screw fixing 02542.3-11
      Without On/Off switch, Clip fixing 02542.3-13
         
      each DC 24-48 V  
      On/Off switch, Magnet fixing 02540.1-10
      On/Off switch, Screw fixing 02540.1-11
      On/Off switch, Clip fixing 02540.1-13
      Movement sensor, Magnet fixing 02541.1-10
      Movement sensor, Screw ffixing 02541.1-11
      Movement sensor, Clip Fixing 02541.1-13
      Without On/Off switch, Magnet fixing 02542.1-10
      Without On/Off switch, Screw fixing 02542.1-11
      Without On/Off switch, Clip fixing 02542.1-13
         
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 021 each 100-240V AC, 50-60Hz  
      On/Off switch, Screw fixing 02100.0-00
      On/Off switch, Magnet fixing 02100.0-30
      Movement sensor, Screw fixing 02110.0-00
      Movement sensor, Magnet fixing 02110.0-30
      Without On/Off switch, Screw fixing 02120.0-00
      Without On/Off switch, Magnet fixing 02120.0-30
         
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 022 each 100-240V AC, 50-60Hz  
      On/Off switch, Screw fixing 02200.0-00
      On/Off switch, Magnet fixing 02200.0-30
      Movement sensor, Screw fixing 02210.0-00
      Movement sensor, Magnet fixing 02210.0-30
      Without On/Off switch, Screw fixing 02220.0-00
      Without On/Off switch, Magnet fixing 02220.0-30
         
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 121 German socket, Screw fixing 12100.0-00
On / Off switch Chức năng ON/ OFF   German socket, Magnet fixing 12100.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12101.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12101.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12102.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12102.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12103.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12103.0-30
      US socket, Screw fixing 12104.0-00
      US socket, Magnet fixing 12104.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12105.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12105.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12107.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12107.0-30
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 121 German socket, Screw fixing 12110.0-00
Movement Sensor Cảm biến chuyển động   German socket, Magnet fixing 12110.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12111.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12111.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12112.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12112.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12113.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12113.0-30
      US socket, Screw fixing 12114.0-00
      US socket, Magnet fixing 12114.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12115.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12115.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12117.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12117.0-30
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 121 German socket, Screw fixing 12130.0-00
without switch Không có chức năng công tắc    German socket, Magnet fixing 12130.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12131.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12131.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12132.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12132.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12133.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12133.0-30
      US socket, Screw fixing 12134.0-00
      US socket, Magnet fixing 12134.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12135.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12135.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12137.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12137.0-30
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 121 German socket, Screw fixing 12120.0-00
for external Door Switch dành cho đóng ngắt bên ngoài   German socket, Magnet fixing 12120.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12121.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12121.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12122.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12122.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12123.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12123.0-30
      US socket, Screw fixing 12124.0-00
      US socket, Magnet fixing 12124.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12125.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12125.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12127.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12127.0-30
         
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 122 German socket, Screw fixing 12200.0-00
On / Off switch Chức năng ON/ OFF   German socket, Magnet fixing 12200.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12201.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12201.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12202.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12202.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12203.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12203.0-30
      US socket, Screw fixing 12204.0-00
      US socket, Magnet fixing 12204.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12205.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12205.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12207.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12207.0-30
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 122 German socket, Screw fixing 12210.0-00
Movement Sensor Cảm biến chuyển động   German socket, Magnet fixing 12210.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12211.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12211.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12212.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12212.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12213.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12213.0-30
      US socket, Screw fixing 12214.0-00
      US socket, Magnet fixing 12214.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12215.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12215.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12217.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12217.0-30
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 122 German socket, Screw fixing 12230.0-00
without switch Không có chức năng công tắc    German socket, Magnet fixing 12230.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12231.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12231.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12232.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12232.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12233.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12233.0-30
      US socket, Screw fixing 12234.0-00
      US socket, Magnet fixing 12234.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12235.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12235.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12237.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12237.0-30
         
Varioline Lamp Đèn Varioline LED 122 German socket, Screw fixing 12220.0-00
for external Door Switch dành cho đóng ngắt bên ngoài   German socket, Magnet fixing 12220.0-30
each 220-240V AC, 50/60 Hz each 220-240V AC, 50/60 Hz   French socket, Screw fixing 12221.0-00
except US-version, 120V AC, 50/60 Hz Ngoại trừ US-version, 120V AC, 50/60 Hz   French socket, Magnet fixing 12221.0-30
      Swiss socket, Screw fixing 12222.0-00
      Swiss socket, Magnet fixing 12222.0-30
      UK/Irish socket, Screw fixing 12223.0-00
      UK/Irish socket, Magnet fixing 12223.0-30
      US socket, Screw fixing 12224.0-00
      US socket, Magnet fixing 12224.0-30
      Italian socket, Screw fixing 12225.0-00
      Italian socket, Magnet fixing 12225.0-30
      Australian socket, Screw fixing 12227.0-00
      Australian socket, Magnet fixing 12227.0-30
         
Accessories LED 121/122 Phụ kiện cho LED 121/122   male connector for door switch, grey 264090
      female connector for power input, white 264091
      connection cable, female connector, 4 m, power input VDE 244422
      connection cable, female connector, 4 m, power input UL 244423
      connection cable, male connector, 0,6 m VDE 244424
      connection cable, male connector, 0,6 m VDE + UL 244425
      connector 2 x 3x1,5mm², AC, VDE+UL (for daisy chain) 264093
         
         
Slimline Lamp Đèn Slimline  SL 025 German socket  02520.0-00
On / Off switch Chức năng On / Off    French/Polish socket 02521.0-00
without magnet fixing Không có gá nam châm   Swiss socket  02522.0-00
each 230V AC, 50Hz, 11W each 230V AC, 50Hz, 11W   UK/Irish socket 02523.0-00
      without socket 02527.0-00
         
Slimline Lamp Đèn Slimline  SL 025 German socket  02520.1-01
On / Off switch Chức năng On / Off    French/Polish socket 02521.1-04
Magnet fixing kèm gá nam châm   Swiss socket  02522.1-01
each 230V AC, 50Hz, 11W each 230V AC, 50Hz, 11W   UK/Irish socket 02523.1-05
      without socket 02527.1-14
         
         
Slimline Lamp Đèn Slimline  SL 025 German socket  02520.0-03
Movement sensor Cảm biến chuyển động   French/Polish socket 02521.0-03
without magnet fixing Không gồm gá nam châm   Swiss socket  02522.0-03
each 230V AC, 50Hz, 11W  230V AC, 50Hz, 11W   UK/Irish socket 02523.0-03
      without socket 02527.0-04
         
Slimline Lamp Đèn Slimline  SL 025 German socket  02520.1-04
Movement sensor Cảm biến chuyển động   French/Polish socket 02521.1-05
Magnet fixing kèm gá nam châm   Swiss socket  02522.1-04
each 230V AC, 50Hz, 11W  230V AC, 50Hz, 11W   UK/Irish socket 02523.1-04
      without socket 02527.1-15
         
         
Slimline Lamp Đèn Slimline  SL 025 On / Off switch, without magnet fixing, USA socket 02524.0-01
all 120VAC, 60Hz, 11W all 120VAC, 60Hz, 11W   On / Off switch, without magnet fixing, USA socket 02524.1-05
      Movement sensor, without magnet fixing, USA socket 02524.0-04
      Movement sensor, without magnet fixing, USA socket 02524.1-06
      On / Off switch, without magnet fixing, without socket 02527.0-10
      On / Off switch, without magnet fixing, without socket 02527.1-11
      Movement sensor, without magnet fixing, without socket 02527.0-12
      Movement sensor, without magnet fixing, without socket 02527.1-17
         
         
Slimline Lamp Đèn Slimline  SL 025 Pressure switch, without magnet 02525.0-00
each 24-48V  DC, 11W     Pressure switch, with magnet 02525.1-01
         
         
19" Slimline Lamp (On / Off switch) Đèn Slimline (On / Off) 19'' SL 025 German socket  02520.0-02
each 230V AC, 50Hz, 11W each 230V AC, 50Hz, 11W   French/Polish socket 02521.0-02
      Swiss socket  02522.0-02
      UK/Irish socket 02523.0-02
      without socket 02527.0-02
         
         
Compact-Lamp Đèn nhỏ KL 025 German socket  02500.0-00
each 230V AC, 50Hz, 11W     without socket 02500.0-07
      French/Polish socket 02501.0-00
      Swiss socket  02502.0-00
      UK/Irish socket 02510.0-00
      Italian socket 02512.0-00
    Cover   09520.0-00