Đại lý National Lab Vietnam,Tủ lạnh phòng ML0806WN National Lab Vietnam

Model

Name of product

Vietnamese name

Category

Brand name

ML0806WN

Laboratory Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Laboratory Refrigerator

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0801WU

Uni Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSA1105EWU

Laboratory Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSA1105GEWU

Laboratory Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSA1105EWN

Laboratory Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1506WN

Laboratory Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3001WU

Uni Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3006WN

Laboratory Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 3505 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 3505 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 3505 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 3505 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 5005 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 5005 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 5005 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 5005 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 7505 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 7505 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 7505 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 7505 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 14005 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 14005 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 14005 EWN/EEN 

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 14005 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0406GWU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

Pharma Refrigerators

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0406WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0506WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0806GWU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0806WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1006GWU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1006WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1506GWU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1506WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3006GWU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3006WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3506GWU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3506WU

Pharma Refrigerator MedLab

Tủ lạnh trữ thuốc National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSA1004GEWU

Bloodbank Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh trữ máu National Lab

Bloodbank +4°C

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 5004 GEWU/GEEU

Bloodbank LabStar Sirius

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 7504 GEWU/GEEU

Bloodbank LabStar Sirius

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LSSI 14004 GEWU/GEEU

Bloodbank LabStar Sirius

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU0833WN

Plasma Storage Cabinet ProfiFrost PFU / PF

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU0841WN

Plasma Storage Cabinet ProfiFrost PFU / PF

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU1433WN

Plasma Storage Cabinet ProfiFrost PFU / PF

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU1447WN

Plasma Storage Cabinet ProfiFrost PFU / PF

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU2728WN

Plasma Storage Cabinet ProfiFrost PFU / PF

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU2747WN

Plasma Storage Cabinet ProfiFrost PFU / PF

Tủ lạnh trữ máu National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 0186 EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 0186

Tủ đông phòng lab National Lab

Laboratory Upright Freezers

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 0486

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 0486

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML0521WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PMU0452EEU

Laboratory Upright Freezer ProfiMaster PMU0452

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PMU0452EEN

Laboratory Upright Freezer ProfiMaster PMU0452

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 0686EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 0686

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 1286EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 1286

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU0833WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU0841WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1225WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 1086EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 2545EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 2560EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU1433WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU1447WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1625WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3125WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU2728WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ProfiFrost PFU2747WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 3530EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 3530

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 3530EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 3530

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 5030EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 5030EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 5025GEWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 5025GEEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 7530EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 7530EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 7525GEWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 7525GEEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 14030EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 14030EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 14025GEWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 14025GEEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE4240EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE42

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE4286EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE42

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE 6042

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 60

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE7240EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE72

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPE7286EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE72

Tủ đông phòng lab National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML1307WN

Refrigerator/Freezer Combination MedLab ML

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Combinations (Refrigerator/Freezer)

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML2726WN

Refrigerator/Freezer Combination MedLab ML

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ML3226WN

Refrigerator/Freezer Combination MedLab ML

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 3030KEWU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 3030KEEU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 7030KEWU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

LabStar Sirius LSSI 7030KEEU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PMM0861EEN

Small Scale Chest Freezer ProfiMaster Mini

Tủ đông National Lab

Laboratory Chest Freezers

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

2225WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

3525WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

4525WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

5325WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

6125WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

7125WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPO1345WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPO2245WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPO3045WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPO1345WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLPO4245WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 0962

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 3362

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 4362

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 5562

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 1462

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 0986

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 0987

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 2086

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 2087

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 3386

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 3387

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 4386

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLTA 4387

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLULC17501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLULC33501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLULC48501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PMM0861EEN

Small Scale Chest Freezer ProfiMaster Mini

Tủ đông National Lab

Chest Freezers

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLULC17501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLULC33501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

PLULC48501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

424A

Temperature monitoring and recording system ProfiTec

Hệ thống điều khiển nhiệt độ National Lab

Temperature monitoring and recording system ProfiTec

NationalLab Vietnam, đại lý National Lab Việt Nam

ANS là đại lý phân phối chính hãng National Lab Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm National Lab tại Vietnam