Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng LENORD+BAUER Vietnam

No. Item Series Vietnam Brand
1 Sensors GEL 247 LENORD+BAUER Vietnam
2 Sensors GEL 248 LENORD+BAUER Vietnam
3 Sensors GEL 2161 LENORD+BAUER Vietnam
4 Sensors GEL 2471 LENORD+BAUER Vietnam
5 Sensors GEL 2474 LENORD+BAUER Vietnam
6 Sensors GEL 2475 LENORD+BAUER Vietnam
7 Sensors GEL 2475 U LENORD+BAUER Vietnam
8 Sensors GEL 2476 LENORD+BAUER Vietnam
9 Sensors GEL 2476 U LENORD+BAUER Vietnam
10 Sensors GEL 2477 LENORD+BAUER Vietnam
11 Sensors GEL 2478 LENORD+BAUER Vietnam
12 Sensors GEL 2510 LENORD+BAUER Vietnam
13 Sensors GEL 3011 LENORD+BAUER Vietnam
14 MiniCODER GEL 2311 LENORD+BAUER Vietnam
15 MiniCODER GEL 2432 LENORD+BAUER Vietnam
16 MiniCODER GEL 2444 LENORD+BAUER Vietnam
17 MiniCODER GEL 2449 LENORD+BAUER Vietnam
18 MiniCODER GEL 2800 LENORD+BAUER Vietnam
19 MiniCODER TARGET WHEELS LENORD+BAUER Vietnam
20 Encoders GEL 27XX LENORD+BAUER Vietnam
21 Encoders GEL 207…209 LENORD+BAUER Vietnam
22 Encoders GEL 260 LENORD+BAUER Vietnam
23 Encoders GEL 293 LENORD+BAUER Vietnam
24 Encoders GEL 295X LENORD+BAUER Vietnam
25 Encoders GEL 2010 LENORD+BAUER Vietnam
26 Encoders GEL 2037 LENORD+BAUER Vietnam
27 SeGMo GEL 6108 LENORD+BAUER Vietnam
28 SeGMo GEL 6109 LENORD+BAUER Vietnam
29 SeGMo GEL 6100 LENORD+BAUER Vietnam
30 SeGMo GEL 6113 LENORD+BAUER Vietnam
31 SeGMo GEL 6505 LENORD+BAUER Vietnam
32 Servicetool GEL 211 B LENORD+BAUER Vietnam
33 Servicetool GEL 211 CSR LENORD+BAUER Vietnam