Đại lý Stromag Vietnam,Khớp ly hợp đa đĩa KMS Stromag Vietnam

Stromag  Code/ Part No.

Stromag Product name

Keyseo

Serial no. 6420 02079, order 315173; drawings 227-90846. Type NIA 16 without pinion

Electromagnetic dual-surface spring-applied brake

Stromag, phanh lò xo Stromag, thắng lò xo Stromag, phanh lò xo hai bề mặt điện từ Stromag, thắng lò xo hai bề mặt điện từ Stromag, thắng điện từ Stromag, phanh điện từ Stromag, thắng Stromag, phanh Stromag

151-00410
51_75_BM0Z_299
Type 75 BM – 299

limit switch 

Stromag, công tắc giới hạn Stromag, công tắc Stromag

401-04345
BZFM 25 V7-09

Spring-Applied Brake

Stromag, phanh lò xo Stromag, thắng lò xo Stromag, thắng Stromag, phanh Stromag

151-02816
51_17.5_BM5Z_499_G

limit switch

Stromag, công tắc giới hạn Stromag, công tắc Stromag

821-00048
214 R

Shaft tire

Stromag , Trục lốp Stromag, vỏ xe Stromag, lốp Stromag

152-00641
70_HGE_690_FV70_A2R

limit switch

Stromag, công tắc giới hạn Stromag, công tắc Stromag

KHM 800

Dry Running Diaphragm Clutches

Stromag, Khớp ly hợp đĩa chạy khô Stromag, Khớp ly hợp đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag

KMS....THC

Hydraulic Multi-Disc Clutch

Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa thủy lực Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag

KMS

Wet Running Multi-Disc Clutches

Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa chạy ướt Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag

KMK 

Dry Running Multi-Disc Clutches

Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa chạy khô Stromag, Khớp ly hợp đĩa Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag

EKE

Multi-Disc Clutches

Stromag, Khớp ly hợp đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag

MWU

Pole-Face Friction Clutches

Stromag, ly hợp ma sát mặt cực Stromag, ly hợp ma sát Stromag, khớp ly hợp ma sát Stromag, trục ma sát Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

KEVO

Electromagnetically connected Pole-Face Friction Clutch

Stromag, ly hợp ma sát mặt cực được kết nối điện từ Stromag, ly hợp ma sát Stromag, khớp ly hợp ma sát Stromag, trục ma sát Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

KMB KLB

Spring-Applied Multi-Disc Brake

Stromag, Khớp ly hợp lò xo đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo đa đĩa Stromag, Nối trục đa đĩa lò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

KMB ZM

Spring-Applied Multi-Disc Brake

Stromag, Khớp ly hợp lò xo đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo đa đĩa Stromag, Nối trục đa đĩa lò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

KLB ZM 

Spring-Applied Multi-Disc Brake

Stromag, Khớp ly hợp lò xo đa đĩa Stromag,  Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo đa đĩa Stromag, Nối trục đa đĩa lò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

HPB 

High Performance Brakes

Stromag, Khớp ly hợp Stromag, Bộ ly hợp Stromag, Nối trục Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

4BZFM 

Spring-Applied Brake

Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

NFF4F

Spring-Applied Brakes

Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

BZFM V7

Spring-Applied Brakes

Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

NFF

Spring-Applied Brakes

Stromag, Khớp ly hợp lò xo Stromag, Bộ ly hợp lò xo Stromag, Nối trụclò xo Stromag, Khớp ly Stromag, trục khớp Stromag

Friction Discs

Friction Discs

Stromag, đĩa ma sát Stromag, phụ kiện Stromag

FNS-VS

Drum Brakes

Stromag, Phanh tang trống Stromag, Phanh guốc Stromag, thắng Stromag, 

SAB

Drum Brakes

Stromag, Phanh tang trống Stromag, Phanh guốc Stromag, thắng Stromag, 

SDB

Drum Brakes

Stromag, Phanh tang trống Stromag, Phanh guốc Stromag, thắng Stromag, 

type 600

Electromagnetic Service Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

K/D RANGE
5K Braking torque 48 - 552 N.m

Electromagnetic Service Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

K/D RANGE
45K Braking torque 287 - 1188 N.m

Electromagnetic Service Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

CA2 RANGE
Braking torque 665 - 8040 N.m

Electromagnetic Service Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

TDXB

Thruster Disc Brakes

Stromag, Phanh đĩa đầy Stromag, Thắng đĩa đẩy Stronag, Phanh đĩa Stromag, Thắng đĩa Stromag, Phanh Stromag, Thắng Stromag

FAV

Thruster Disc Brakes

Stromag, Phanh đĩa đầy Stromag, Thắng đĩa đẩy Stronag, Phanh đĩa Stromag, Thắng đĩa Stromag, Phanh Stromag, Thắng Stromag

Type T

Hydraulic Service Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

type OOSA

Electromagnetic Emergency Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

OSA

Electromagnetic Emergency Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

type 2SA

Electromagnetic Emergency Brakes

Stromag, Phanh điện từ Stromag, Thắng điện từ Stromag, phanh từ Stromag, thắng từ Stromag, phanh Stromag, thắng Stromag

SH1 11 kN

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SH5 70 kN 

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SH9A 105 kN

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SH15  150 kN

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SH18B  180 kN

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SH25  250 kN

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SH32 334 kN

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SHC

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SHS

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SHD1

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SHD5A

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SHD9

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

SHD18

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

type TH

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

type THC

Hydraulic Emergency Brakes

Stromag, Phanh thủy lực Stromag, Thắng thủy lực Stronag, PhanhStromag, Thắng Stromag

C3BSH-ATH2

Hydraulic Power Packs

Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag

CE8L

Hydraulic Power Packs

Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag

CE12L

Hydraulic Power Packs

Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag

CSH

Hydraulic Power Packs

Stromag, Bộ điện thủy lực Stromag, Phanh đĩa kiểu compa Stromag

GE

Couplings

Stromag , Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

Periflex® TT

Shaft Couplings

Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

Periflex® NA

Shaft Couplings

Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

Periflex® VN 

Disc Couplings

Stromag , Khớp nối đĩa Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

SSC

Steel Spring Coupling

Stromag , Khớp nối lò xo thép Stromag,Khớp nối lò xo Stromag,  Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

TRI-R 

Couplings

Stromag , Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

Vector®

Couplings

Stromag , Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

AFL

Cardan Shaft Couplings

Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

Periflex®VN

Cardan Shaft Couplings

Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

IGE...FG

Cardan Shaft Couplings

Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

Periflex® CS

Cardan Shaft Couplings

Stromag , Khớp nối trục Stromag, Khớp nối Stromag, Phụ Kiện Stromag

ANS là đại lý phân phối chính hãng Stromag Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Stromag tại Vietnam