Đại lí Vega tại Vietnam,Vega Vietnam - ANS Vietnam

NO

Code hàng

Tên hàng

 

Tên TA

Tên TV

1

VEGAPULS C 11

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

2

VEGAPULS 11

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

3

VEGAPULS 64

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

4

VEGFLEX 81

TDR sensor

Cảm biến TDR

Đại lí Vega,Vega Vietnam

5

FIBERTRAC 31

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

Đại lí Vega,Vega Vietnam

6

VEGABAR 28

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

7

VEGABAR 29

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

8

VEGABAR 38

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

9

VEGABAR 39

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

10

VEGABAR 82

Pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

11

VEGABAR 81

Pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

12

VEGADIF 85

Differential pressure sensor

Cảm biến áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

13

VEGAPULS 21

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

14

VEGAPULS 31

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

15

VEGAPULS C 21

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

16

VEGAPULS C 22

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

17

VEGAPULS C 23

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

18

VEGAPULS 61

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

19

VEGAPULS 62

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

20

VEGAPULS 63

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

21

VEGAPULS 65

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

22

VEGAPULS 66

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

23

VEGFLEX 83

TDR sensor

Cảm biến TDR

Đại lí Vega,Vega Vietnam

24

VEGFLEX 86

TDR sensor

Cảm biến TDR

Đại lí Vega,Vega Vietnam

25

VEGASON S61

Ultrasonic sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

Đại lí Vega,Vega Vietnam

26

VEGASON 61

Ultrasonic sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

Đại lí Vega,Vega Vietnam

27

VEGASON 62

Ultrasonic sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

Đại lí Vega,Vega Vietnam

28

VEGABAR 86

Submersible pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

29

VEGABAR 87

Submersible pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

30

FIBERTRAC 32

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

Đại lí Vega,Vega Vietnam

31

SOLITRAC 31

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

Đại lí Vega,Vega Vietnam

32

VEGAMAG 81

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

33

VEGAPULS Air 23

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

34

VEGAPULS Air 41

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

35

VEGAPULS Air 42

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

36

VEGAPOINT 11

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

37

VEGAPOINT 21

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

38

VEGASWING 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

39

POINTRAC 31

Radiation-based sensor

Cảm biến dựa trên bức xạ

Đại lí Vega,Vega Vietnam

40

VEGACAP 64

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

41

VEGAPOINT 23

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

42

VEGASWING 51

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

43

VEGASWING 63

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

44

VEGASWING 66

Capacitive limit switch

Công tắc giới hạn điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

45

VEGACAP 62

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

46

VEGACAP 63

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

47

VEGACAP 65

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

48

VEGACAP 66

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

49

VEGACAP 69

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

50

VEGACAP 27

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

51

VEGACAP 98

Conductive level switch

Công tắc mức dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

52

VEGAKON 61

Conductive level switch

Công tắc mức dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

53

VEGAKON 66

Conductive level switch

Công tắc mức dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

54

EL 1

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

55

EL 3

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

56

EL 4

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

57

EL 6

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

58

EL 8

Conductive probe

Đầu dò dẫn điện

Đại lí Vega,Vega Vietnam

59

VEGAMIP R61

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

Đại lí Vega,Vega Vietnam

60

VEGAMIP R62

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

Đại lí Vega,Vega Vietnam

61

VEGASWING 53

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

62

VEGAVIB 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

63

VEGAWAVE 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

64

VEGACAP 64

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

65

VEGAVIB S61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

66

VEGAWAVE S61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

67

VEGAVIB 62

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

68

VEGAVIB 63

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

69

VEGAWAVE 61

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

70

VEGAWAVE 63

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

71

VEGACAP 62

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

72

VEGACAP 63

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

73

VEGACAP 65

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

74

VEGACAP 66

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

75

VEGACAP 67

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

76

VEGACAP 25

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

77

VEGACAP 98

Capacitive probe

Đầu dò điện dung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

78

VEGAMI R61

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

Đại lí Vega,Vega Vietnam

79

VEGAMI R62

Microwave barrier

Tấm chắn vi sóng

Đại lí Vega,Vega Vietnam

80

VEGAPULS 69

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

81

VEGAFLEX 82 

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

82

FIBERTRAC 31

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

83

VEGAPULX 21

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

84

VEGAPULX 69

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

85

FX83.IXBPOXHXAMXX

 

 

Đại lí Vega,Vega Vietnam

86

PS63.XXPAEHAMXX

 

 

Đại lí Vega,Vega Vietnam

87

PS69.IXBXCCHXAMAXX

 

 

Đại lí Vega,Vega Vietnam

88

WE63.XXBGDRKNX

Power supply

Bộ nguồn

Đại lí Vega,Vega Vietnam

89

B86.ACDDAXAGBHXKIWAX

 

 

Đại lí Vega,Vega Vietnam

90

WL52.XXX4ATD1DD1X

 pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

91

DIS82.AXHKIMACX

 

 

Đại lí Vega,Vega Vietnam

92

WE61.XXANDRKMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

93

PS68.XXEFCHH8MAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

94

PSSR68.XXE1F2HANAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

95

SCAN693.XXE

Controller

Bộ điều khiển

Đại lí Vega,Vega Vietnam

96

PS68.XXEFCHH8MAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

97

SWING61.XXNAVXNRL

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

98

PULSSR68.XXEGD2HKMAX

Radar Level Meter 

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

99

PS61.CXBXXHKMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

100

SN61.XXAGVDMXX

Ultrasonic Level Sensor

Thiết bị cảm biến sóng siêu âm

Đại lí Vega,Vega Vietnam

101

SWING61.XXCAPXPCL

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

102

SN61.XXAGHKNXX

Level Sensor

Cảm biến mức

Đại lí Vega,Vega Vietnam

103

MET624.XXX

Controller

Bộ điều khiển

Đại lí Vega,Vega Vietnam

104

PS69.AXCSDAHXANAXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

105

CP65.XXKGSRKMX

Capacitive cable probe

 

Đại lí Vega,Vega Vietnam

106

PSSR68.XXEGD2BRMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

107

PS69.AXCFBABXDMXXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

108

WL52.XXA4ALD1DC1X

sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

109

SN61.XXANHANAX

Ultrasonic Sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

110

VB63.XXBGDCKMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

111

SWING61.XAGBVXMRX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

112

WE61.XXANDRKNX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

113

PS66.XXDFC2HKMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

114

PS68.XXEGD2HAMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

115

PS67.XXBXXHAMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

116

PS69.AXBXXCHXAMAXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

117

PS69.AXCSCABXDMXXM

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

118

B28.XXXXDUA4SZB

Pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

119

PS68.XXE1H2HANAK

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

120

FX82.AXFTIFBXDMAX

TDR sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

121

VB63.XXBGDCKMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

122

PS68.XXK104HAMXK

Radar sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

123

SN63.XXABHKMAX

Ultrasonic sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

124

VB61.GXACATVMX

Vibrating level switch

Công tắc mức rung

Đại lí Vega,Vega Vietnam

125

WL52 XXA4AKD1BD1X 

pressure transmitter 

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

126

MET381.XX 

Controller

Bộ điều khiển

Đại lí Vega,Vega Vietnam

127

WAVES61.EXX2RA

level switch

Công tắc mức

Đại lí Vega,Vega Vietnam

128

B83.AXLDTG5SZXKIMAX

pressure transmitter 

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

129

PS69.AXCFCAHXAMKXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

130

PS31.XXXXXGMHB

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

131

VB61.GXAGDTAMX

level switch

Công tắc mức

Đại lí Vega,Vega Vietnam

132

PS67.XXBFKBDMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

133

WE63.XXAGDRAMX

level sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

134

PS69.AXCSAAHXKDKXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

135

PS64.AXTTCAHXAMXXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

136

PS69.AXCSAAHXKMXX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

137

SCAN693.XXE

Controller

Bộ điều khiển

Đại lí Vega,Vega Vietnam

138

SN62.XXAGHKMXX

Ultrasonic sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

139

WL52.XXA4AMD1ED1X

pressure transmitter 

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

140

PS61.XXAGPHKMAX

Radar sensor

Cảm biến Rađa

Đại lí Vega,Vega Vietnam

141

SN62.XXAGHANAX

Ultrasonic sensor

Cảm biến

Đại lí Vega,Vega Vietnam

142

B86.AXBDAPJGDHXAIMXX

pressure transmitter

Máy phát áp suất

Đại lí Vega,Vega Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Vega tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Vega tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây