Vui lòng liên hệ ANH NGHI SƠN để nhận BÁO GIÁ NGAY hãng OHKURA VIETNAM

EC1107A Ohkura Vietnam MACHINE CONTROLLER  Bộ điều khiển
RM10G Ohkura Vietnam HYBRID RECORDER Bộ ghi dữ liệu
RM18G Ohkura Vietnam HYBRID RECORDER Bộ ghi dữ liệu
RM25G Ohkura Vietnam HYBRID RECORDER Bộ ghi dữ liệu
RM10C Ohkura Vietnam HYBRID RECORDER Bộ ghi dữ liệu
VM6100 Ohkura Vietnam PAPERLESS RECORDER Bộ ghi dữ liệu
VM6800 Ohkura Vietnam PAPERLESS RECORDER Bộ ghi dữ liệu
VM7000A Ohkura Vietnam PAPERLESS RECORDER Bộ ghi dữ liệu
VM7000B Ohkura Vietnam PAPERLESS RECORDER Bộ ghi dữ liệu
VM8100A Ohkura Vietnam PAPERLESS RECORDER Bộ ghi dữ liệu
VM8800A Ohkura Vietnam PAPERLESS RECORDER Bộ ghi dữ liệu
DE7000B Ohkura Vietnam DIGITAL ALARM INDICATOR  
EC4100C Ohkura Vietnam DIGITAL INDICATING CONTROLLER Bộ điều khiển nhiệt độ
EC5300R Ohkura Vietnam DIGITAL INDICATING CONTROLLER Bộ điều khiển nhiệt độ
EC5500R Ohkura Vietnam DIGITAL INDICATING CONTROLLER Bộ điều khiển nhiệt độ
EC5700R Ohkura Vietnam DIGITAL INDICATING CONTROLLER Bộ điều khiển nhiệt độ
EC5800R Ohkura Vietnam DIGITAL INDICATING CONTROLLER Bộ điều khiển nhiệt độ
EC5900R Ohkura Vietnam DIGITAL PROGRAMMER CONTROLLER  Bộ lập trình và điều khiển nhiệt độ
EC1200A Ohkura Vietnam MULTI-LOOP PROGRAM CONTROLLER  
GU2000C Ohkura Vietnam GATE UNIT  
GS2000B Ohkura Vietnam THYRISTOR UNIT  
GS3000B Ohkura Vietnam THYRISTOR UNIT  
SH5800R Ohkura Vietnam ANALYZER Máy phân tích
SH7300R Ohkura Vietnam TRANSMITTER Bộ chuyển đổi tín hiệu
SH7500R Ohkura Vietnam ANALYZER Máy phân tích
SH2500A Ohkura Vietnam RECORDING pH(ORP) METER  
P242/2A Ohkura Vietnam pH/ORP DETECTOR  
SA1001B Ohkura Vietnam pH (PURE WATER) ANALYZER  
SC5800R Ohkura Vietnam CONDUCTIVITY ANALYZER Máy phân tích độ dẫn điện
SC7300R Ohkura Vietnam CONDUCTIVITY TRANSMITTER Bộ chuyển đổi tín hiệu độ dẫn điện
SC7500R Ohkura Vietnam CONDUCTIVITY ANALYZER Máy phân tích độ dẫn điện
OM7000A Ohkura Vietnam COULOMETER  
AX7100B Ohkura Vietnam ROTOR TEMPERATURE CONVERTER  
SE7101A Ohkura Vietnam DC POWER SUPPRY  
PT3000R Ohkura Vietnam ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER  
LT7000B Ohkura Vietnam WATER LEVEL TRANSMITTER  
LT8000A Ohkura Vietnam SELF RECORDING WATER LEVEL TRANSMITTER  
MF1100B Ohkura Vietnam MASS FLOW CONTROLLER  Bộ điều khiển lưu lượng
MF5100B Ohkura Vietnam MASS FLOW CONTROLLER  Bộ điều khiển lưu lượng
MV Ohkura Vietnam MICRO VALVE  
CFL Ohkura Vietnam FLOW CONTROL VALVE