Đại lý Bamo tại Vietnam,Thiết bị kiểm soát NIVASWITCH Bamo

NIVASWITCH

Vibrating fork level detector

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

Level

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP SS2

Float switches

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP® - SG2

Float level controller

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP / C

FLOAT LEVEL CONTROLLER

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP® PR2 / Ex

ATEX certified float level detector

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP® - MEZZO

Float level regulator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP® ECO

Float level regulator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP® PR2-H05

Float level detector

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOSTOP® / ACS

Float level detector

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVOMAG

Magnetic float level switch

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CNL

Side level controller

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VAFLO

Level controller with stop valve

Thiết bị kiểm soát mức có van dừng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SNR 4

Level controller

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

ES 2001

Resistive level controller

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NivOil® / 230 V AC

Alarm unit for oil-water separators

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NivOil® / 12 V dc

Alarm system for oil-water separators

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOBOX SOLAR (BBS)

Solar powered alarm unit for oil-water separators

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RAC 531

Level detection for oil-water separators

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GAD 531

Level detection for grease-water separators

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RXM 2851

Resistive level detector

Máy dò mức điện trở BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

STE

Resistive level probe

Đầu dò mức điện trở BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BES 680

Floor leak detection

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TVI & MINITEV

Resistive level probes

Đầu dò mức điện trở BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

HE - HS

Resistive level with flexible probes HS

Đầu dò mức điện trở BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

EF / EFC

Level electrodes for wells

Điện cực đo mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DETECTO SR18

Water detector in diesel tank

Thiết bị phát hiện nước trong tăng diesel BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

STS

Resistive level probes

Đầu dò mức điện trở BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

LISA

Liquid Intrusion Safe Alarming System

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

ES 5000

Relay for resistive level detection

Rơle BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

WM25

Floor leak detector

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOLEAK

Leak localizer and detector

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOFLEX

TDR, LEVEL TRANSMITTER

Thiết bị đo mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MNR 7

Magnetic Level Controllers

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MNR 7 - I

Magnetic level controllers in stainless steel

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MNR 7 Ex

Magnetic float level controller

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MNR 6

Magnetic level controllers

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT VK C

Compact overfill sensor

Cảm biến báo tràn nhỏ gọn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT SHR CS

Measuring transducer

Thiết bị đo mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT TC4

Alarming unit for MAXIMAT and MAXITOP

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT LW VK

Leakage detection sensor

Đầu dò phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT CST

Relay for MAXIMAT

Rơle BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT TC1

1 Channel alarm unit

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT TC1-B

1 Channel alarm unit

Thiết bị cảnh báo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXITOP

Compact overfill detector

Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXITOP LW C

Leak detector

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT® LW CX SDR

On-line leak detector in double-walled piping

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXITOP LWC B

Leak detector on floor

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT CX

Compact overfill detector

Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT LW CX

Compact leak detector

Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAXIMAT LWC BX

On-floor leak detector

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CAPSYTRON TLS

Dry run protection

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAGTOP

Level indicator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MAGTOP D

Level indicator - ATEX or/ and P.E.D.

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GNR5 - Glass

Level indicator, glass reading tube

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GNR 5 PVC

Level indicator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GNR 6

LEVEL INDICATOR

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GNR 4

Bypass level indicator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CF3/ CF4 Series

Level controllers and indicators

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

JE100

Electric level gauge

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CF80 Series

Level indicators and controllers

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CF30 Series

Float switch for retention receiver

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

JEPA 580

Level gauge electro-pneumatic, autonomous

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

EL

Limnimetric scales

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

JAR

Level gauge

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SFA

Cable and pulleys level indicator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SFA/E

Cable and pulleys, gastight level indicator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SFA series

Parts

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SFA/CR

Level indicator, reduced path

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SFA, modular series

Level indicator, reduced path

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

REGLETTES

Graduated rulers for level indicators

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

FS4

Tank top level indicator

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SECURICUVE

Level controller

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BSM 501 - BSM 515

Level switches with micro-switch

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BRK 60 - BRT 60

Magnetic level contacts

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

FLOATS – COUNTERWEIGHTS

Actuators for level switches

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

FLS 610 450

ATEX Level switch

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RTM

Continuous level transmitter

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NIVAPRESS SGE-25

Hydrostatic level transmitter

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BJSC

Junction box, atmospheric pressure balanced

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

INTERNIV 590

Electronic gauge for diesel

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMONIV

Hydrostatic level transmitter, PVDF

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMONIV TPS

Hydrostatic level transmitter

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MEMPRO

Hydrostatic level transmitter

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MEMPRO S6.6

Hydrostatic level controller, 4 switching points

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

PILOTREK

Radar level measurement

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

PILOTREK - IP 68

IP 68 Radar level transmitter

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOSONIC

Ultrasonic level transmitter for liquids

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

EasyTREK

Ultrasonic level transmitter

Thiết bị kiểm soát mức BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

APAQ-HRF

Input for Pt 100 Ohm sensors

Đầu vào cho cảm biến nhiệt BAMO

Temperature

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

T2FR 5333

Programmable 2 wires transmitter

Máy phát có thể lập trình được BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

Pt100

Temperature probes Pt 100 (Standard on stock)

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TS Series

Temperature probes Pt 100 (Standard on stock)

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TS 11

Temperature probe with Pt 100 Ω sensor

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TS12

Temperature probe with Pt 100 Ω sensor

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TS 13

Plastic temperature probe, Pt 100 Ω

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TS 16

Temperature sensor

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TS 18

Ambient temperature probe

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TWS

Thermowells, welded body

Đầu dò nhiệt BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

HygroWiz

Relative Humidity and Temperature

Thiết bị hiển thị độ ẩm và nhiệt độ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng BAMO tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm BAMO tại Vietnam