Đại lý TERYAIR Vietnam,TERYAIR Vietnam,TERYAIR 

ANS hiện tại là đại lý của TERYAIR  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm TERYAIR  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

PNEUMATIC ALUMINIUM DIAPHRAGM PUMPS IMPA- 59101/05   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC PLASTIC DIAPHRAGM PUMPS IMPA – 591611 / 14   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC STAINLESS STEEL DIAPHRAGM PUMPS IMPA – 591616 / 591618   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC SUBMERSIBLE SUMP PUMP IMPA – 591635/591636   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC BARREL PUMP IMPA – 591653   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC NEEDLE SCALERS IMPA – 590461   TERYAIR Vietnam
STEEL NEEDLE SCALERS AND CHISEL SCALERS IMPA – 590481   TERYAIR Vietnam
VIBRATION REDUCED NEEDLE AND CHISEL SCALERS IMPA – 590518   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC NEEDLE SCALER IMPA – 591201   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC LONG REACH SCALER IMPA – 590451   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC MUCKING WINCHES IMPA – 590603   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC MUCKING WINCH-COMPACT IMPA – 590603   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC PORTABLE VENTILATION FANS IMPA – 591425   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC PORTABLE VENTILATION FAN IMPA – 591402   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC TURBINE FANS IMPA – 591446   TERYAIR Vietnam
GAS FREEING FANS IMPA – 591436   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC HIGH PRESSURE CLEANERS IMPA – 590857   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC HIGH PRESSURE CLEANER IMPA – 590851   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC HOLD CLEANING GUN IMPA – 590741   TERYAIR Vietnam
VENTILATION TUBES IMPA – 591425   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC DESCALERS IMPA – 591251   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC DECK SCALERS IMPA – 590401   TERYAIR Vietnam
SCABBLER IMPA – 590381   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC DESCALERS IMPA – 591217   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC VACUUM CLEANER IMPA – 590722   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC VANE MOTORS IMPA – 590967   TERYAIR Vietnam
TANK CLEANING JETS IMPA – 590656   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC ROTARY DECK SCALER IMPA – 590409   TERYAIR Vietnam
NEOPRENE RUBBER BUCKETS IMPA – 590611   TERYAIR Vietnam
FOUR WAY AIR DISTRIBUTOR IMPA – 590891   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC ANGLE GRINDERS IMPA – 591021   TERYAIR Vietnam
AIR LINE F.R.L UNITS IMPA – 591402   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC DIE GRINDER IMPA – 590326   TERYAIR Vietnam
GRINDERS IMPA – 590301   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC HAND DRILLS IMPA – 590341   TERYAIR Vietnam
PORTABLE DRILLS IMPA – 591001   TERYAIR Vietnam
PNEUMATIC  CHIPPING HAMMERS IMPA – 590361   TERYAIR Vietnam
35 - HOSE & COUPLINGS IMPA – 35   TERYAIR Vietnam
23 - RIGGING EQUIPMENT & GENERAL DECK ITEMS IMPA – 23   TERYAIR Vietnam
33 - SAFETY EQUIPMENT IMPA – 33   TERYAIR Vietnam
27 - PAINTING EQUIPMENT IMAP – 27   TERYAIR Vietnam
61 - HAND TOOLS IMPA – 61   TERYAIR Vietnam
67 - METAL SHEETS, BARS,ETC IMPA – 67   TERYAIR Vietnam
17 - TABLEWARE & GALLERY UTENSILS IMPA – 17   TERYAIR Vietnam
63 - CUTTING TOOLS IMPA – 63   TERYAIR Vietnam
69 - SCREWS AND NUTS IMPA -69   TERYAIR Vietnam
71 - PIPES & TUBES FITTINGS IMPA – 71   TERYAIR Vietnam
QUICK CONNECT COUPLERS SH SERIES SOCKET Steel Coupler :-
351201  351202 31203 351204 351205 351206
Stainless Steel Coupler :-
351221 351222 351223 351224 351225 351226
Brass Coupler :- 
351211 351212 351213 351214 351215 351216
TERYAIR Vietnam
QUICK CONNECT COUPLERS PH SERIES SOCKET Steel Coupler :-
351231 351232 351233 351234 351235 351236
Stainless Steel Coupler :-
351251 351252 351253 351254 351255 351256
Brass Coupler :-
351241 351242 351243 351244 351245 351246
TERYAIR Vietnam
QUICK CONNECT COUPLERS SM SERIES SOCKET Steel Coupler :-
351301 351302 351303 351304 351305 351306 351307
Stainless Steel Coupler :-
351321 351322 351323 351324 351325 351326 351327
Brass Coupler :-
351311 351312 351313 351314 351315  351316 351317
TERYAIR Vietnam
QUICK CONNECT COUPLERS PM SERIES PLUG Steel Coupler :-
351331 351332 351333 351334 351335 351336 351337
Stainless Steel Coupler :-
351351 351352 351353 351354 351355 351356 351357
Brass Coupler :-
351341 351342 351343 351344 351345 351346 351347
TERYAIR Vietnam
QUICK CONNECT COUPLERS SF SERIES SOCKET Steel Coupler :-
351401 351402 351403 351404 351405 351406
Stainless Steel Coupler :-
351421 351422 351423 351424 351425 351426
Brass Coupler :-
351211 351212 351213 351214 351215 351216
TERYAIR Vietnam
QUICK CONNECT COUPLERS PF SERIES PLUG Steel Coupler :-
351431 351432 351433 351434 351435 351436
Stainless Steel Coupler :-
351451 351452 351453 351454 351455 351456
Brass Coupler :-
351441 351442 351443 351444 351445 351446
TERYAIR Vietnam
SCUPPER PLUGS IMPA 232481/232482/232483/232484/232485/232486
232487/232488
  TERYAIR Vietnam
RAT GUARD IMPA 232361/232362/232363/232364   TERYAIR Vietnam
GALVANIZED FUNNELS IMPA 232601/232602/232603/232604/232605/232606/232607
232607/232608
  TERYAIR Vietnam
Teryair Pneumatic Safety lamps TSL-51   TERYAIR Vietnam
SPNEUMATIC PAINTING EQUIPMENT
prayers
IMPA 270106/270107/270108   TERYAIR Vietnam
ELECTRIC PAINT SPRAY EQUIPMENT IMPA 270113/270115   TERYAIR Vietnam
AIRLESS PAINT SPRAY POLE GUNS IMPA 270126/270127   TERYAIR Vietnam
AIRLESS PAINT SPRAY HAND GUNS IMPA 270121/270122/270123   TERYAIR Vietnam
HIGH PRESSURE NYLON PAINT SPRAY HOSE IMPA 270161/270162/270163/270164/270165
270166/270167/270168
  TERYAIR Vietnam
AIRLESS PAINT SPRAY TIPS IMPA 270201/270202/270203/270204/270205/270206/270207   TERYAIR Vietnam
PAINT SPRAY GUN ACCESSORIES IMPA 270136/270137/270138/270139/270140/270141   TERYAIR Vietnam
GUN AND HOSE KITS IMPA 270117/270118   TERYAIR Vietnam
PAINT STIRRERS IMPA 270581/270582   TERYAIR Vietnam
CLEANING GUN IMPA 270117/270118   TERYAIR Vietnam
Hand Tools AIR OPERATED GREASE LUBRICATOR IMPA 617501 TERYAIR Vietnam
Hand Tools SPUR-GEAR CHAIN HOISTS IMPA 615006/615007/615008/615009/615010 TERYAIR Vietnam
Hand Tools NON-SPARK CHAIN HOIST IMPA 615021/615022/615023/615024/615025 TERYAIR Vietnam
Hand Tools PUNCHING TOOL SET IMPA 613056 TERYAIR Vietnam
Hand Tools NON SPARK SHOVELS IMPA 615952 TERYAIR Vietnam
Hand Tools PUNCHING TOOL SET IMPA 613056 TERYAIR Vietnam
Hand Tools NON SPARK SHOVELS IMPA 615952 TERYAIR Vietnam
Hand Tools FLEXIBLE EXTENSION HOSES IMPA 617680/617681 TERYAIR Vietnam
Hand Tools FLANGE JACKS IMPA 615184/615185 TERYAIR Vietnam
Hand Tools LEVER TYPE HAND GREASE GUNS IMPA 617701/617702/617703/617704/617707 TERYAIR Vietnam
Hand Tools HOSE BANDS IMPA 614051/614052/614053/614054/614055 TERYAIR Vietnam
Hand Tools ROTARY HAND PUMPS IMPA 614006/614007 TERYAIR Vietnam
  Copper Sheets IMPA 671901/671902/671903/671904/671905/691906/691907
671908/671909/671910/671911/671912/671913/671914
TERYAIR Vietnam