Minimax Vietnam, Đại lý Minimax, FAT 3000 mod S, BXT ,ML2 BD S 48

LIST CODE MINIMAX 

285

Connection set contact pressure gauge

Part no.: 913930

Minimax Vietnam

286

Fire brigade control panel FBF 2003 serial mod S

Part no.: 910530

Minimax Vietnam

287

FAT 3000 mod S

Part no.: 910526

Minimax Vietnam

288

FAT 3000 mod S red

Part no.: 910529

Minimax Vietnam

289

Fire brigade control panel FBF 2001

Part no.: 908147

Minimax Vietnam

290

FAT 3000

Part no.: 926065

Minimax Vietnam

291

Fire brigade display panel FAT 2002

Part no.: 908148 

Minimax Vietnam

292

Fire brigade display panel FAT 2002 re

Part no.: 908149

Minimax Vietnam

293

FIBS3000-K2-S1-RE

Part no.: 926067

Minimax Vietnam

294

FIBS3000-K2-S1-RE-DKM

Part no.: 926068

Minimax Vietnam

295

Cover FIBS-K2-DKM

Part no.: 926074

Minimax Vietnam

296

FIBS3000-A4-S2-RE

Part no.: 926071

Minimax Vietnam

297

FIBS3000-A3-S2-RE

Part no.: 926070

Minimax Vietnam

298

Adapter ADP-N3E

Part no.: 926066

Minimax Vietnam

299

Frame FIBS-A3

Part no.: 926072

Minimax Vietnam

300

Frame FIBS-A4

Part no.: 926073

Minimax Vietnam

301

Frame FIBS-K2-DKM

Part no.: 926074

Minimax Vietnam

302

LMT-4 LED graphic panel 

Part no.: 910169

Minimax Vietnam

303

Red LED diodes for LMT panel   

Part no.: 910172

Minimax Vietnam

304

Green LED diodes for LMT panel  

Part no.: 910173

Minimax Vietnam

305

Yellow LED diodes for LMT panel  

Part no.: 910174

Minimax Vietnam

306

8 LED adapter card for LMT panel  

Part no.: 910175

Minimax Vietnam

307

Capacitive button for LMT panel 

Part no.: 910176

Minimax Vietnam

308

LED distribution board VK-16 

Part no.: 910177

Minimax Vietnam

309

Red LED diodes for LMT panel

Part no.: 910172

Minimax Vietnam

310

Green LED diodes for LMT panel

Part no.: 910173

Minimax Vietnam

311

Yellow LED diodes for LMT panel

Part no.: 910174

Minimax Vietnam

312

8 LED adapter card for LMT panel

Part no.: 910175

Minimax Vietnam

313

BXTML4 BD HF 5

Part no.: 922850

Minimax Vietnam

314

BXT ML2 BD HFS 5

Part no.: 922841

Minimax Vietnam

315

BXT ML2 BD S 24

Part no.: 922839

Minimax Vietnam

316

BXT ML2 BD S 48

Part no.: 922840

Minimax Vietnam

317

BXT ML4 MY 110

Part no.: 922855

Minimax Vietnam

318

BXTML2 MY E 110

Part no.: 922842

Minimax Vietnam

319

BSP M4 BD 48

Part no.: 922861

Minimax Vietnam

320

BVT ALD 36

Part no.: 922821

Minimax Vietnam

321

BVT RS485 5

Part no.: 922820

Minimax Vietnam

322

USD 25 V24 HS S B

Part no.: 922860

Minimax Vietnam

323

DPA M CAT6 RJ45S

Part no.: 922862

Minimax Vietnam

324

DPA M CLE RK45B 48

Part no.: 922863

Minimax Vietnam

325

BXT M2 BD S EX 24

Part no.: 922854

Minimax Vietnam

326

BXT ML2 BD HF EX 6

Part no.: 922859

Minimax Vietnam

327

Plug-in SPD block DRL 10 B 180 FSD

Part no.: 922789

Minimax Vietnam

328

Overvoltage protection plug DRL RD 48

Part no.: 922790

Minimax Vietnam

329

BXT ML4 B 180

Part no.: 922847

Minimax Vietnam

330

BXT ML4 BD 48

Part no.: 922848

Minimax Vietnam

331

BXT ML4 BC 24

Part no.: 922849

Minimax Vietnam

332

Plug-in SPD block DRL 10 B 180 FSD

Part no.: 922789

Minimax Vietnam

333

Earthing frame EF 10 DRL 

Part no.: 922793

Minimax Vietnam

334

Overvoltage protection plug DRL RD 48 

Part no.: 922790

Minimax Vietnam

335

Gas discharge tube GDT 230 B3 FSD 

Part no.: 922788

Minimax Vietnam

336

Insertable in disconnection block TL2 10DA LSA

Part no.: 922798

Minimax Vietnam

337

Overvoltage protection plug DRL RD 48

Part no.: 922790

Minimax Vietnam

338

Earthing frame EF 10 DRL 

Part no.: 922793

Minimax Vietnam

339

Plug-in SPD block DRL 10 B 180 FSK 

Part no.: 922789

Minimax Vietnam

340

Overvoltage protection BXT ML4 B 180

Part no.: 922847

Minimax Vietnam

341

Overvoltage protection base BXT BAS 

Part no.: 922843

Minimax Vietnam

342

Module condition monitoring DRC MCM XT

Part no.: 922804

Minimax Vietnam

343

Module condition monitoring DRC SCM XT 

Part no.: 922805

Minimax Vietnam

344

Overvoltage protection BXT ML4 BD 48

Part no.: 922848

Minimax Vietnam

345

Overvoltage protection BXT ML4 BC 24

Part no.: 922849

Minimax Vietnam

346

Overvoltage protection BXT ML4 BD HF 5

Part no.: 922850

Minimax Vietnam

347

Overvoltage protection BXT ML2 BD HFS 5

Part no.: 922841

Minimax Vietnam

348

Terminal - schield contact SAK BXT LRX

Part no.: 922856

Minimax Vietnam

349

Overvoltage protection BXT ML2 BD S 24

Part no.: 922839

Minimax Vietnam

350

Overvoltage protection BXT ML2 BD S 48

Part no.: 922840

Minimax Vietnam

351

Overvoltage protection BXT ML4 MY 110

Part no.: 922855

Minimax Vietnam

352

Overvoltage protection BXT ML2 MY E 110

Part no.: 922842

Minimax Vietnam

353

Overvoltage protection BSP M4 BD 48

Part no.: 922861

Minimax Vietnam

354

Overvoltage protection BVT ALD 36

Part no.: 922821

Minimax Vietnam

355

Overvoltage protection BVT RS485 5

Part no.: 922820

Minimax Vietnam

356

Overvoltage protection USD 25 V24 HS S B

Part no.: 922860

Minimax Vietnam

357

Overvoltage protection DPA M CAT6 RJ45S 48

Part no.: 922862

Minimax Vietnam

358

Overvoltage protection DPA M CLE RJ45B 48

Part no.: 922863

Minimax Vietnam

359

Module condition monitoring DRC MCM XT

Part no.: 922804

Minimax Vietnam

360

Module condition monitoring DRC SCM XT

Part no.: 922805

Minimax Vietnam

361

Test device PM 20

Part no.: 922801

Minimax Vietnam

362

Test adapter PA DRL 

Part no.: 922799

Minimax Vietnam

363

Test adapter PA BXT 

Part no.: 922800

Minimax Vietnam

364

Test device DRC LC M3+

Part no.: 922802

Minimax Vietnam

365

Spare LifeCheck®-Sensor LCS DRC BXT  

Part no.: 922803

Minimax Vietnam

366

Test device PA DRL

Part no.: 922799

Minimax Vietnam

367

Test device PA BXT

Part no.: 922800

Minimax Vietnam

368

Overvoltage protection BXT M2 BD S EX 24

Part no.: 922854

Minimax Vietnam

369

Overvoltage protection BXT ML2 BD HF EX 6

Part no.: 922859

Minimax Vietnam

370

Overvoltage protection  - Base BXT BAS EX

Part no.: 922844

Minimax Vietnam

371

Surge arrester DSH TN 255

Part no.: 922864

Minimax Vietnam

372

Surge arrester SH TT 255

Part no.: 922865

Minimax Vietnam

373

Surge arrester SH TNS 255

Part no.: 922866

Minimax Vietnam

374

Surge arrester DV M TT 2P 255 FM

Part no.: 922869

Minimax Vietnam

375

Surge arrester DG S 320 FM

Part no.: 922874

Minimax Vietnam

376

Surge arrester DG M TT 2P 275 FM

Part no.: 922874

Minimax Vietnam

377

Surge arrester DG M TNS 275 FM

Part no.: 922878

Minimax Vietnam

378

Surge arrester DR M 2P 255 FM

Part no.: 922882

Minimax Vietnam

379

Overvoltage protection DSH TN 255

Part no.: 922864

Minimax Vietnam

380

Terminal-pin shaped STAK 25

Part no.: 922879

Minimax Vietnam

381

Overvoltage protection DSH TT 255

Part no.: 922865

Minimax Vietnam

382

Overvoltage protection DSH TNS 255

Part no.: 922866

Minimax Vietnam

383

Overvoltage protection DV M TT 2P 255 FM

Part no.: 922869

Minimax Vietnam

384

Overvoltage protection DV MOD 255 

Part no.: 922867

Minimax Vietnam

385

Overvoltage protection DV MOD NPE 50 

Part no.: 922868

Minimax Vietnam

386

Overvoltage protection DG S 320 FM

Part no.: 922874

Minimax Vietnam

387

Overvoltage protection DG M TT 2P 275 FM

Part no.: 922876

Minimax Vietnam

388

Overvoltage protection DG M TN S 275

Part no: 922877

Minimax Vietnam

389

Overvoltage protection DG M TT 2P 275

Part no: 922875

Minimax Vietnam

390

Routing Block LSA /Terminal TL2 10 DA CC

Part no.: 922794

Minimax Vietnam

391

Earthing block EL2 38EA LSA

Part no.: 922795

Minimax Vietnam

392

Terminal - shield contact SAK 10 AS V4A

Part no.: 922773

Minimax Vietnam

393

Terminal - shield contact SAK 14 AS V4A

Part no.: 922774

Minimax Vietnam

394

Terminal - shield contact SAK 18 AS V4A

Part no.: 922775

Minimax Vietnam

395

Terminal - shield contact SAK 21 AS V4A

Part no.: 922776

Minimax Vietnam

396

Terminal - shield contact SAK 6.5 SN MS

Part no.: 922822

Minimax Vietnam

397

Terminal - shield contact SAK 11 SN MS

Part no.: 922823

Minimax Vietnam

398

Rail support SH1 18X3 ST

Part no: 922824

Minimax Vietnam

399

Rail support SH2 18X3 ST

Part no.: 922825

Minimax Vietnam

Xem thêm sản phẩm hãng tại đây

Xem thêm Thông tin hãng tại đây

Xem thêm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255