Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam,Welotec,ANS Vietnam

Welotec - Chuyên gia về Máy tính Ngoại biên- Edge computing và Công nghệ Mạng.
Với hơn 50 năm kinh nghiệp, Welotec tạo ra các giải pháp công nghiệp cho cuộc sống thông minh hơn. Không ngừng được thúc đẩy bởi sự tò mò và ý chí cải tiến mạnh mẽ, Welotec luôn phấn đấu lấy việc IT / OT làm tâm điểm. Bằng cách này, Welotec cho phép khách hàng và đối tác trên toàn thế giới khai thác tiềm năng số hóa và trở thành SMART.
Welotec cung cấp các giải pháp - future-proof- không lỗi thời trong tương lai, hỗ trợ số hóa công nghiệp trong các lĩnh vực Năng lượng thông minh, Công nghiệp thông minh, Thành phố thông minh và Nông nghiệp thông minh.
Sản phẩm Welotect catelogy:
- Trạm phát sóng di động, Anten - Antenna
- Trạm phát sóng di động, Anten - Antenna PCTEL
- Bộ định tuyến , router công nghiệp, industrial router 
- Máy tính công nghiệp- Industrial computer
- Radio Modun- Module radio
- Máy tính trạm- Substation
- Công tắc PoE - PoE Injector
- Gateway ngoại biên- Edge Gateway
- Máy tính railway - railway computer

Xem thêm list code sản phẩm tại đây

OWLC 4003 PA S1

Cảm biến phản xạ khuếch tán 

Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam

AM6/AP-2H

Cảm biến tiệm cận

Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam

AM6/AP-3H

Cảm biến tiệm cận

Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam

PLTE7027M

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GL9X1AX-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAX-2M00V-2B050-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0W-2G500-SMAM2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0K-2C030-SMAMW

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0K-2H250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0F-2G250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0V-2B050-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027S-I

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MPAMB700MSMA

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

LPBMLPVMB/LTE

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPDLTE-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTUWB-W

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPV5000

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPVMBLTENGP

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPD-98-S1-S2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAX-3MWGV-2B050

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GLHPDLTEMIMO-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GLHPDLTEMIMO-SF-MM

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027M

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GL9X1AX-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAX-2M00V-2B050-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0K-2C030-SMAMW

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0K-2H250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0W-2G500-SMAM2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0V-2B050-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0F-2G250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027S-I

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MPAMB700MSMA

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

LPBMLPVMB/LTE

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTUWB-W

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPDLTE-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPD-98-S1-S2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPV5000

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPVMBLTENGP

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BOA34006NF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027M

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BOA34006NF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GL9X1AX-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027M

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GPSGL-TMG-SPI-40NCB

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0V-2B050-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAX-2M00V-2B050-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0W-2G500-SMAM2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0K-2C030-SMAMW

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0K-2H250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

5G Magneticfoot Antenna WAO-5G000F-2G250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-5G000F-2G250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027S-I

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAO-GUL0F-2G250-SMAM0

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MPAMB700MSMA

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

LPBMLPVMB/LTE

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPDLTE-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPVMBLTENGP

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPV5000

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAX-3MWGV-2B050

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GLHPDLTEMIMO-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GLHPDLTEMIMO-SF-MM

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPD-98-S1-S2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GNSS1-TMG-40N

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WLP2458NGP

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GNSS1-TMG-26N

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

8117D

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GPS-NMO

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

CA450GP+-N

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

UHF 860-880 

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

ASPB574

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPVDB2458

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MLPV700/MLPV800

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MPAMB24495804

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

WAT410/435 0.5m / FME(m)

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MLPV Series

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

Code

Mô Tả TV

Group Sản phẩm 

TK815L-EX0

bộ định tuyến

Router Welotec, welotec Vietnam

Arrakis-pico-MK3

bộ định tuyến

Router Welotec, welotec Vietnam

TK525L-W

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK815L-EGW

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK815L-EXW

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK535L1

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK525L

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK812L

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK812L

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK815L-EX0

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK525L

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK525L-W

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK535L1

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK815L-EGW

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK815L-EXW

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK805W-EX0

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK525W

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

TK805W-EXW

bộ định tuyến , router công nghiệp

Router Welotec, welotec Vietnam

PCTUWB-W

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BOA34006NF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPDLTE-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027M

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

LPBMLPVMB/LTE

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GL9X1AX-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

MPAMB700MSMA

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GPSGL-TMG-SPI-40NCB

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PLTE7027S-I

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPVMBLTENGP

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

BMLPV5000

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

PCTHPD-98-S1-S2

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GLHPDLTEMIMO-SF

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GLHPDLTEMIMO-SF-MM

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

GNSS1-TMG-40N

Anten, trạm phát sóng di động

Antenna Welotec, welotec Vietnam

Code

Mô Tả TV

Group Sản phẩm 

UGS-400

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UES-106.jpg

UES-106/UES-206/UES-208

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/09/switch-Welotec-UES-208.jpg

UGS-208

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UGS-505.jpg

UGS-505

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UGS-505-4PoE.jpg

UGS-505-4PoE

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

SL-5ES-1/SL-8ES-1

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

SLX-5ES-1

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

108TX/116TX

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

EB-5ES-PSE-1

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

1008TX-POE+

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

NT24k-8TX

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

NT24k-8TX-POE

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

NT24k-16TX

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

NT24k-16M12

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

NT24k-16M12-POE

Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch

Switch Welotec, welotec Vietnam

Code

Mô Tả TV

Group Sản phẩm 

Arrakis-pico-MK3

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

RSAPC

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

RSAEC

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

Xeon/i3

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

Arrakis-Mk3

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

Vega-12210-2-QM77

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

Arrakis-pico-2413-1-1900

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

Vega-4A430-1-CF6

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

Alderamin-pico

Máy tính công nghiệp Welotec

Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam

HSR/PRP Time-aware Redbox-DAN PCIe 

Card mạng welotec

 Network card welotec, welotec Vietnam

SATEL Module Series – Embedded UHF Modules

Modun welotec

Module welotec Welotec, welotec Vietnam

SATEL XPRS – UHF and VHF IP Radio Router

Modun welotec

Module welotec Welotec, welotec Vietnam

SATEL Easy Series – Standard UHF Modem

Modun welotec

Module welotec Welotec, welotec Vietnam

UGI-501-1PoE

Công tắc PoE

PoE Injector welotec, welotec vietnam

EB-PSE-24V

Công tắc PoE

PoE Injector welotec, welotec vietnam

EG602

gateway ngoại biên

Edge Gateway welotec, welotec vietnam

UGI-501-1PoE

gateway ngoại biên

Edge Gateway welotec, welotec vietnam

EB-PSE-24V

gateway ngoại biên

Edge Gateway welotec, welotec vietnam

EG503W, EG503L

gateway ngoại biên

Edge Gateway welotec, welotec vietnam

EG602

gateway ngoại biên

Gateway Welotec, welotec Vietnam

EG602G

gateway ngoại biên

Gateway Welotec, welotec Vietnam

EG602L

gateway ngoại biên

4G LTE Welotec, welotec Vietnam

RRAPC

máy tính railway

Railway Computer welotec, welotec vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Welotec Vietnam cung cấp sản phẩm Welotec

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Welotec tại Vietnam