Brand      
Model Tên tiếng Việt Tên Tiếng Anh Tên TV
EXE-FLOW™ MODEL EX-700R SERIES Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn Mass Flow Controllers/Meters series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL EX-250S SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL EX-550 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 8700 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 3660 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 3760 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 3200 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 3100 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 5100 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 5410 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 3810DSII SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL 3810S SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL HFC-303 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL HFM-301 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL HFM-200W/LS SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
FLOW COMPO™ Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL CR-400B Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL CK SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL DPM-3 Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL PSK-FB SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
PSK-83CE/PSK-85CE/PSK-38DSⅡ Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc, Mass Flow Controllers/Meters series/Dòng Bộ điều khiển lưu lượng/Đồng hồ đo lưu lượng lớn
MODEL RK1200 SERIES Đồng hồ đo lưu lượng Flow Meters series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1400 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1600R SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1000 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK20T SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK50T SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK20T-RSW SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1970/RK1975/RK1976 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK2000/RK2005/RK2006 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1812/RK1814 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1500 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK130 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK230 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK260 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1100 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1310 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK120X SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK140X SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK120XM SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK4400 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL RK1950AP SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters series /Đồng hồ đo lưu lượng
MODEL KAFV-100 SERIES Van điều khiển dòng chảy Flow Control Valves series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2412 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2412M SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2450 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2420 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2400/2400A SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2412D SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2203 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2204 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2600-S SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 2600-PPS SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 3000 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Control Valves series/Van điều khiển dòng chảy
MODEL 6600 SERIES Van điều chỉnh áp suất Pressure Regulating Valves series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Pressure Regulating Valves series/Van điều chỉnh áp suất
MODEL 6700 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Pressure Regulating Valves series/Van điều chỉnh áp suất
MODEL 6610 Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Pressure Regulating Valves series/Van điều chỉnh áp suất
MODEL 6800 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Pressure Regulating Valves series/Van điều chỉnh áp suất
MODEL FML-300 SERIES Máy đo lưu lượng dòng xoáy Karman Karman Vortex Flow Meters series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Karman Vortex Flow Meters series/Máy đo lưu lượng dòng xoáy Karman
MODEL FM01 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Karman Vortex Flow Meters series/Máy đo lưu lượng dòng xoáy Karman
MODEL FM31 SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Karman Vortex Flow Meters series/Máy đo lưu lượng dòng xoáy Karman
NDV Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng Flow Meters for Liquid series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters for Liquid series/Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng
MODEL DPM-243/DPM-2441 Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters for Liquid series/Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng
MODEL FML-500 Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Flow Meters for Liquid series/Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng
Mini-CUBE Series(MNTS) Dòng máy tạo khí N₂ N₂ Gas generators series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
Mini-CUBE NCP/NCPW Series(MNTS-NCP/NCPW) Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
M Series(MNT) Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
MNTL Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
MNTL NCPⅡ Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
NTE Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
NEⅡ Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
NEMH Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
BOOSTAR Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,N₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí N₂
Mini-CUBE Series(MOXS) Dòng máy tạo khí O₂ O₂ Gas generators series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí O₂
Mini-CUBE NCP/NCPW Series(MOXS-NCP/NCPW) Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí O₂
M Series(MOX) Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí O₂
OX Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí O₂
JOX Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí O₂
Mini-CUBE Series(MOZHS/MOZLS)  Dòng máy tạo khí O₃ O₃ Gas generators series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₃ Gas generators series/ Dòng máy tạo khí O₃
MPZ SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₃ Gas generators series/ Dòng máy tạo khí O₃
PZH Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,O₃ Gas generators series/ Dòng máy tạo khí O₃
Mini-CUBE NCP/NCPW Series(MAIRS-NCP/NCPW) Dòng máy tạo khí khô sạch Clean dry air generators series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Clean dry air generators series/Dòng máy tạo khí khô sạch
Mini-CUBE Series(MAIRS) Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Clean dry air generators series/Dòng máy tạo khí khô sạch
M Series(MCDA) Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Clean dry air generators series/Dòng máy tạo khí khô sạch
KOH Series Dòng máy tạo khí H₂ H₂ Gas generators series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,H₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí H₂
KHCS Series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,H₂ Gas generators series/Dòng máy tạo khí H₂
BRENDA® SERIES Máy trộn khí Gas Mixers series Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Gas Mixers series/Máy trộn khí
GM SERIES Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Gas Mixers series/Máy trộn khí
PMG-1A Kofloc Vietnam, đại lý Kofloc,Gas Mixers series/Máy trộn khí