LIST CODE Ly hợp & phanh điện từ Miki Pulley  

102-02-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-02-15

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-02-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-03-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-03-15

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-03-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-04-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-04-15

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-04-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-05-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-05-15

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-05-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-02-33

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-02-35

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-02-31

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-03-33

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-03-35

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-03-31

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-04-33

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-04-35

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-04-31

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-05-33

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-05-35

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 102 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

102-05-31

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes CYT Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 102 

Miki Pulley

CYT-025-33B

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes CYT Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu CYT

Miki Pulley

CYT-03-33B

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes CYT Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu CYT

Miki Pulley

CYT-03-33M

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes CYT Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu CYT

Miki Pulley

CYT-04-33B

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes CYT Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu CYT

Miki Pulley

CYT-04-33M

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes CYT Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu CYT

Miki Pulley

112-02-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-02-12

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-02-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-03-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-03-12

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-03-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-04-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-04-12

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-04-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-05-13

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-05-12

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

112-05-11

Electromagnetic-actuated Micro Clutches and Brakes 112 Models

Bộ ly hợp và phanh siêu nhỏ dẫn động bằng điện từ mẫu 112

Miki Pulley

101-06-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-06-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-06-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-08-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-08-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-08-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-10-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-10-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-10-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-12-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-12-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-12-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-16-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-16-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-16-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-20-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-20-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-20-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-25-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-25-15G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

101-25-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 101 Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 101 (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-06-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-06-35G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-06-31G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-08-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-08-35G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-08-31G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-10-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-10-35G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-10-31G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-12-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-12-35G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-12-31G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-16-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-16-35G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-16-31G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-20-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CS-25-33G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CS Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CS (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

111-06-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-06-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-06-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-08-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-08-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-08-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-10-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-10-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-10-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-12-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-12-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-12-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-16-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-16-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-16-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-20-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-20-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-20-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-25-13G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-25-12G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

111-25-11G

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes 111 Models (brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu 111 (phanh)

Miki Pulley

CSZ-05-35

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CSZ Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CSZ (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CSZ-06-35

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CSZ Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CSZ (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

CSZ-08-35

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes CSZ Models (Clutches)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu CSZ (Bộ ly hợp)

Miki Pulley

BSZ-05-12

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes BSZ Models (Brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu BSZ (Phanh)

Miki Pulley

BSZ-06-12

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes BSZ Models (Brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu BSZ (Phanh)

Miki Pulley

BSZ-08-12

Electromagnetic-actuated Clutches and Brakes BSZ Models (Brakes)

Bộ ly hợp và phanh dẫn động bằng điện từ mẫu BSZ (Phanh)

Miki Pulley

125-05-12G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-06-12G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-08-12G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-10-12G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-12-12G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-16-12G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-06-12EG

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-08-12EG

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-10-12EG

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-12-12EG

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

125-16-12EG

Electromagnetic Clutch and Brake Units 125 Models (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 125 (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-06-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-08-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-10-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-12-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-16-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-20-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

121-25-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121 (20G) Types (Clutches and brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ 121 loại (20G) (Bộ ly hợp và phanh)

Miki Pulley

126-06-4B-0.2kW

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-08-4B-0.4kW

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-10-4B-0.75kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-12-4B-1.5kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-16-4B-2.2kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-16-4B-3.7kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-06-4F-N-0.2kW

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-08-4F-N-0.4kW

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-10-4F-N-0.75kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-12-4F-N-1.5kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-16-4F-N-2.2kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

126-16-4F-N-3.7kW-IE3

Electromagnetic Clutch and Brake Units 126 Models Clutch/Brake Units - Motor-coupled Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 126 Bộ ly hợp/phanh - Loại nối động cơ

Miki Pulley

CBW-06N-H□

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-08N-H□

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-10N-H□

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-12N-H□

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-06N-B□-10 ~ 30

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-06N-B□-40 ~ 60

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-08N-B□-10 ~ 30

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-08N-B□-40 ~ 60

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-10N-B□-10 ~ 30

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-10N-B□-40 ~ 60

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-12N-B□-10 ~ 30

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CBW-12N-B□-40 ~ 60

Electromagnetic Clutch and Brake Units CBW Models Clutch/ Brake Units - Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CBW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp bộ giảm tốc

Miki Pulley

CMW-06N-H□H

Electromagnetic Clutch and Brake Units CMW Models Clutch/Brake Units - Motor/Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CMW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp động cơ/giảm tốc

Miki Pulley

CMW-08N-H□H

Electromagnetic Clutch and Brake Units CMW Models Clutch/Brake Units - Motor/Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CMW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp động cơ/giảm tốc

Miki Pulley

CMW-10N-H□H

Electromagnetic Clutch and Brake Units CMW Models Clutch/Brake Units - Motor/Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CMW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp động cơ/giảm tốc

Miki Pulley

CMW-12N-H□H

Electromagnetic Clutch and Brake Units CMW Models Clutch/Brake Units - Motor/Speed Reducer-Integrated Type

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu CMW Bộ ly hợp/phanh - Loại tích hợp động cơ/giảm tốc

Miki Pulley

121-06-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

121-08-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

121-10-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

121-12-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

121-16-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

121-20-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

121-25-10G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 121(10G) Types(Double clutches)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 121(10G) (Bộ ly hợp đôi)

Miki Pulley

122-06-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 122 Models (Double clutches/brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 122 (Bộ ly hợp/phanh đôi)

Miki Pulley

122-08-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 122 Models (Double clutches/brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 122 (Bộ ly hợp/phanh đôi)

Miki Pulley

122-10-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 122 Models (Double clutches/brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 122 (Bộ ly hợp/phanh đôi)

Miki Pulley

122-12-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 122 Models (Double clutches/brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 122 (Bộ ly hợp/phanh đôi)

Miki Pulley

122-16-20G

Electromagnetic Clutch and Brake Units 122 Models (Double clutches/brakes)

Bộ ly hợp và phanh điện từ mẫu 122 (Bộ ly hợp/phanh đôi)

Miki Pulley

BXR-015-10LE

Spring-Actuated Brakes BXR LE Model

Phanh lò xo mẫu BXR LE 

Miki Pulley

BXR-020-10LE

Spring-Actuated Brakes BXR LE Model

Phanh lò xo mẫu BXR LE 

Miki Pulley

BXR-025-10LE

Spring-Actuated Brakes BXR LE Model

Phanh lò xo mẫu BXR LE 

Miki Pulley

BXR-035-10LE

Spring-Actuated Brakes BXR LE Model

Phanh lò xo mẫu BXR LE 

Miki Pulley

BXR-040-10LE

Spring-Actuated Brakes BXR LE Model

Phanh lò xo mẫu BXR LE 

Miki Pulley

BXR-050-10LE

Spring-Actuated Brakes BXR LE Model

Phanh lò xo mẫu BXR LE 

Miki Pulley

BXW-01-10L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-02-10L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-02-12L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-03-10L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-03-12L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-04-10L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-04-12L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-05-10L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-05-12L

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-01-10R

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-03-10R

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXW-05-10R

Spring-Actuated Brakes BXW Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXW

Miki Pulley

BXR-06-10-005

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-08-10-012

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-10-10-016

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-12-10-030

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-14-10-038

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-16-10-055

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-06-20-005

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-08-20-012

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-10-20-016

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-12-20-030

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-14-20-038

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXR-16-20-055

Spring-Actuated Brakes BXR Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXR

Miki Pulley

BXL-06-10

Spring-Actuated Brakes BXL Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXL

Miki Pulley

BXL-08-10

Spring-Actuated Brakes BXL Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXL

Miki Pulley

BXL-10-10

Spring-Actuated Brakes BXL Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXL

Miki Pulley

BXL-12-10

Spring-Actuated Brakes BXL Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXL

Miki Pulley

BXL-16-10

Spring-Actuated Brakes BXL Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXL

Miki Pulley

BXH-06-10

Spring-Actuated Brakes BXH Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXH

Miki Pulley

BXH-08-10

Spring-Actuated Brakes BXH Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXH

Miki Pulley

BXH-10-10

Spring-Actuated Brakes BXH Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXH

Miki Pulley

BXH-12-10

Spring-Actuated Brakes BXH Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXH

Miki Pulley

BXH-16-10

Spring-Actuated Brakes BXH Models

Phanh dẫn động bằng lò xo mẫu BXH

Miki Pulley

XEM THÊM TẠI ĐÂY


Anhnghison là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255