LIST CODE BỘ THAY ĐỔI VÀ GIẢM TỐC ĐỘ MIKI PULLEY

 

 

 

 

RWM-006-30

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RW Mini Models

Bộ giảm tốc và thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RW Mini

Miki Pulley

RWM-009-30

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RW Mini Models

Bộ giảm tốc và thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RW Mini

Miki Pulley

RWM-02-40-□-IE1

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM

Miki Pulley

RWM-04-50-□-IE1

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM

Miki Pulley

RWM-07-63N-□-IE3

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM

Miki Pulley

RWM-15-75N-□-IE3

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM

Miki Pulley

RWM-02BS-40-□

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM(BS) Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM(BS)

Miki Pulley

RWM-04BS-50-□

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM(BS) Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM(BS)

Miki Pulley

RWM-07BS-63N-□-IE3

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM(BS) Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM(BS)

Miki Pulley

RWM-15BS-75N-□-IE3

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWM(BS) Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM(BS)

Miki Pulley

RWP-02-□-40-□-IE1

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWM(BS)

Miki Pulley

RWP-04-□-50-□-IE1

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWP

Miki Pulley

RWP-07-□-63N-□-IE3

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWP

Miki Pulley

RWP-15-□-75N-□-IE3

Hollow-shaft Speed Changers and Reducers RWP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rỗng mẫu RWP

Miki Pulley

AXM-02-50N-□-□-IE1

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXM

Miki Pulley

AXM-04-60N-□-□-IE1

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXM

Miki Pulley

AXM-07-70N-□-□-IE3

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXM

Miki Pulley

AXM-15-80N-□-□-IE3

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXM Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXM

Miki Pulley

AXP-02-□-50N-□-□-IE1

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXP

Miki Pulley

AXP-04-□-60N-□-□-IE1

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXP

Miki Pulley

AXP-07-□-70N-□-□-IE3

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXP

Miki Pulley

AXP-15-□-80N-□-□-IE3

Solid-shaft Speed Changers and Reducers AXP Models

Bộ giảm tốc và bộ thay đổi tốc độ trục rắn mẫu AXP

Miki Pulley

ANW-02NHN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NHN/PMN) Types

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp loại đai ANW (NHN/PMN)

Miki Pulley

ANW-04NHN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NHN/PMN) Types

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp loại đai ANW (NHN/PMN)

Miki Pulley

ANW-07NHN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NHN/PMN) Types

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp loại đai ANW (NHN/PMN)

Miki Pulley

ANW-15NHN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NHN/PMN) Types

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp loại đai ANW (NHN/PMN)

Miki Pulley

ANW-22PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NHN/PMN) Types

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp loại đai ANW (NHN/PMN)

Miki Pulley

ANW-37PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NHN/PMN) Types

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp loại đai ANW (NHN/PMN)

Miki Pulley

ANW-02NKN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NKN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANW (NKN)

Miki Pulley

ANW-04NKN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NKN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANW (NKN)

Miki Pulley

ANW-07NKN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NKN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANW (NKN)

Miki Pulley

ANW-15NKN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANW (NKN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANW (NKN)

Miki Pulley

ANG-02GDN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANG Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANG

Miki Pulley

ANG-04GDN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANG Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANG

Miki Pulley

ANG-07GDN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANG Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANG

Miki Pulley

ANG-15GDN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANG Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANG

Miki Pulley

ANS-02

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANS

Miki Pulley

ANS-04

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANS

Miki Pulley

ANS-07N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANS

Miki Pulley

ANS-15N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANS

Miki Pulley

ANS-22N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANS

Miki Pulley

ANS-37N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANS

Miki Pulley

ACW-02PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ACW Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ACW

Miki Pulley

ACW-04PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ACW Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ACW

Miki Pulley

ACW-07PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ACW Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ACW

Miki Pulley

ACW-15PMN-N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ACW Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ACW

Miki Pulley

ACW-22PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ACW Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ACW

Miki Pulley

ACW-37PMN

Belt-type Stepless Speed Changer Units ACW Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ACW

Miki Pulley

ANB-04N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANB Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANB

Miki Pulley

ANB-07N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANB Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANB

Miki Pulley

ANB-15N

Belt-type Stepless Speed Changer Units ANB Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai ANB

Miki Pulley

PDS-02

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDS

Miki Pulley

PDS-04

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDS

Miki Pulley

PDS-07

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDS

Miki Pulley

PDS-15

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDS

Miki Pulley

PDS-22

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDS

Miki Pulley

PDS-37

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDS Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDS

Miki Pulley

PDC-02N

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDC Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDC

Miki Pulley

PDC-04N

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDC Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDC

Miki Pulley

PDC-07N

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDC Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDC

Miki Pulley

PDC-15N

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDC Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDC

Miki Pulley

PDC-22N

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDC Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDC

Miki Pulley

PDC-37N

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDC Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDC

Miki Pulley

PDG-02BSN

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDG (BSN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDG (BSN)

Miki Pulley

PDG-04BSN

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDG (BSN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDG (BSN)

Miki Pulley

PDG-07BSN

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDG (BSN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDG (BSN)

Miki Pulley

PDG-15BSN

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDG (BSN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDG (BSN)

Miki Pulley

PDG-22BSN

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDG (BSN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDG (BSN)

Miki Pulley

PDG-37BSN

Belt-type Stepless Speed Changer Units PDG (BSN) Models

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai PDG (BSN)

Miki Pulley

XEM THÊM TẠI ĐÂY


Anhnghison là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255