LIST CODE AIRPOWER

89

PKM-55I - 1/2 - 025 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

90

PKM-55I - 1/2 - 025 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

91

PKM-55I - 1/0 - 025 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

92

PKM-55I - 1 1/4 - 032 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

93

PKM-55I - 1 1/2 - 040 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

94

PKM-55I - 2 - 50 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

95

PKM-55I - 2 1/2 - 65 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

96

PKM-55I - 3/0 - 80  - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

97

PKM-55I - 4/0 - 100   - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

 

 

98

PKM-55I - 1/2 - 15  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

99

PKM-55I - 3/4 - 20  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

100

PKM-55I - 1/0 - 25  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

101

PKM-55I - 1 1/4 - 32 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

102

PKM-55I - 1 1/2 - 40 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

103

PKM-55I - 2 - 50  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

104

PKM-55I - 2 1/2 - 65 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

105

PKM-55I - 3/0 - 80 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

106

PKM-55I - 4/0 - 100 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

107

PKM-55A - 1/2 - 15 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

108

PKM-55A - 3/4 - 20 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

109

PKM-55A - 1/0 - 25  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

110

PKM-55A - 1 1/4 - 32 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

111

PKM-55A - 1 1/2 - 40 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

112

PKM-55A - 2/0 - 50 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

113

PKM-55A - 2 1/2 - 65  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

114

PKM-55A - 3/0 - 80 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

115

PKM-55A - 4/0 - 100 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

116

PKM-55A - 1/2 - 15 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

117

PKM-55A - 3/4 - 20 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

118

PKM-55A - 1/0 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

119

PKM-55A - 1 1/4 - 32 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

120

PKM-55A - 1 1/2 - 40 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

121

PKM-55A - 2/0 - 50 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

122

PKM-56I - 1/2 - 15   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

123

PKM-56I - 3/4 - 20   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

124

PKM-56I - 1/0 - 25  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

125

PKM-56I - 1 1/4 - 32  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

126

PKM-56I - 1 1/2 - 40  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

127

PKM-56I - 2 - 50   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

128

PKM-56I - 2 1/2 - 65  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

129

PKM-56I - 3/0 - 76   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

130

PKM-56I - 4/0 - 94  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

131

PKM-56I - 1/2 - 15 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

132

PKM-56I - 3/4 - 20 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

133

PKM-56I - 1/0 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

134

PKM-56I - 1 1/4 - 32  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

135

PKM-56I - 1 1/2 - 40  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

136

PKM-56I - 2 - 50   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

137

PKM-56I - 2 1/2 - 65  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

138

PKM-56I - 3/0 - 76   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

139

PKM-56I - 4/0 - 94  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I 

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I 

Airpower Việt Nam

140

PKM-58W - 1/2 - 15   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

141

PKM-58W - 3/4 - 20   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

142

PKM-58W - 1/0 - 25   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

143

PKM-58W - 1 1/4 - 32    - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

144

PKM-58W - 1 1/2 - 40    - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

145

PKM-58W - 2 - 50   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

146

PKM-58W - 2 1/2 - 65   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

147

PKM-58W - 3/0 - 80   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

148

PKM-58W - 4/0 - 100   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

149

PKM-58W - 1/2 - 15 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

150

PKM-58W - 3/4 - 20 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

151

PKM-58W - 1/0 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

152

PKM-58W - 1 1/4 - 32  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

153

PKM-58W - 1 1/2 - 40  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

154

PKM-58W - 2 - 50   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

155

PKM-58W - 2 1/2 - 65  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

156

PKM-58W - 3/0 - 80   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

157

PKM-58W - 4/0 - 100  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W 

Airpower Việt Nam

158

PKM-71T - 1/2 - 12 - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

159

PKM-71T - 3/4 - 15  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

160

PKM-71T - 1/0 - 20  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

161

PKM-71T - 1 1/4 - 25  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

162

PKM-71T - 1 1/2 - 32  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

163

PKM-71T - 2 - 40  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

164

PKM-71T - 2 1/2 49  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

165

PKM-71T - 3/0 - 60  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

166

PKM-71T - 4/0 - 75  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

167

PKM-71L - 1/2 - 12 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

168

PKM-71L - 3/4 - 15  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

169

PKM-71L - 1/0 - 20  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

170

PKM-71L - 1 1/4 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

171

PKM-71L - 1 1/2 - 32  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

172

PKM-71L - 2 - 40  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

173

PKM-71L - 2 1/2 49  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

174

PKM-71L - 3/0 - 60  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

175

PKM-71L - 4/0 - 75  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

176

EKM-58W - 1/0 - DN15  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

177

EKM-58W - 3/4 - DN20 - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

178

EKM-58W - 1/0 - DN25 - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

179

EKM-58W - 1 1/4 - DN32  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

180

EKM-58W - 1 1/2 - DN40  - AEV-35/12-24V/DC 1

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

181

EKM-58W - 2/0 - DN50  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

182

EKM-58W - 2 1/2 - DN65  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

183

EKM-58W - 3/0 - DN80 - AEV-150/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

184

EKM-58W - 4/0 - DN100  - AEV-150/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

185

EKM-71L - 1/4 - DN8  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

186

EKM-71L - 3/8 - DN10  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

187

EKM-71L - 1/2 - DN15  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

188

EKM-71L - 3/4 - DN20  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

189

EKM-71L - 1/0 - DN25  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

190

EKM-71L - 1 1/4 - DN32  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

191

EKM-71L - 1 1/2 - DN40  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

192

EKM-71L - 2/0 - DN50  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

193

EKM-71L - 2 1/2 - DN65  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

194

EKM-71L - 3/0 - DN80  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

195

EKM-71L - 4/0 - DN100  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANHNGHISON là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255