Bộ điều khiển PID tự động thích ứng N1200 Novus Automation - Auto-Adaptive PID Controller N1200

Giới thiệu bộ điều khiển N1200 Novus Automation

* Bộ điều khiển quá trình N1200 Novus Automation được thiết kế để kiểm soát hiệu suất cao trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Thuật toán PID tự động với khả năng thích ứng tiên tiến và hợp nhất giúp đảm bảo phản hồi nhanh chóng và chính xác cao trong các quy trình năng động với các cấu hình phức tạp
* N1200 có tốc độ lấy mẫu nhanh nhất trong số các dòng sản phẩm tương tự, điều này cho phép điều khiển PID hoạt động với khả năng đáp ứng tốt, đảm bảo động lực của quy trình chính xác. Cả độ bền điện tử và vỏ bọc bằng vật liệu chống cháy đều tuân thủ các phê duyệt chính cấp thế giới cho các thiết bị công nghiệp
 

 

N1200 Series Novus Automation

            

LIST CODE PID N1200 Series

Models Description
81202HC124
N1200-HC USB 24V Heating/Cool. controller 2 relays, 48x48 mm
81202HC120
N1200-HC USB Heating/Cooling controller, 2 relays, 48x48 mm
8120200634
N1200-DIO USB RS485 24V Process controller 2 relays 48x48 mm
8120200630
N1200-DIO USB RS485 Process controller, 2 relays, 48x48 mm
81202HC224
N1200-HC USB RS485 24V Heat/Cool controller 3 relays 48x48 mm
81202HC634
N1200-HC USB DIO RS485 24V Heat/Cool. Contr 2 relays 48x48 mm
81202HC220
N1200-HC USB RS485 Heat/Cool controller 3 relays 48x48 mm
8120200524
N1200-HBD RS485 USB 24V Process Controller heater break detec. 48x48mm
8120200520
N1200-HBD RS485 USB Process Control. heater break detec. 48x48mm
8120200224
N1200 USB RS485 24V Process controller, 3 relays, 48x48 mm
8120200220
N1200 USB RS485 Process controller, 3 relays, 48x48 mm
8120200120
N1200 USB Process controller, 2 relays, 48x48 mm
8120200124
N1200 USB 24V Process controller, 2 relays, 48x48 mm