List code Laurels Vietnam

 

Laurels Code Laurels Product name Keyword
TLSA-1 Transmitter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, máy phát Laurels, bộ phát Laurel, bộ phát Laureate
L80000FR Universal Dual-Channel Pulse Input Counter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Bộ đếm xung đầu vào kênh đôi đa năng Laurels, Bộ đếm xung Laurel, Bộ đếm xung Laureate, Bộ đếm xung Laurel Electronics
L50000FR Universal Dual-Channel Pulse Input Counter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Bộ đếm xung đầu vào kênh đôi đa năng Laurels, Bộ đếm xung Laurel, Bộ đếm xung Laureate, Bộ đếm xung Laurel Electronics
L60005FR Universal Dual-Channel Pulse Input Counter Laurel Electronics Vietnam, Laurels, Laurels Vietnam, Bộ đếm xung đầu vào kênh đôi đa năng Laurels, Bộ đếm xung Laurel, Bộ đếm xung Laureate, Bộ đếm xung Laurel Electronics
L10000R5 Laureate Panel Meter for Resistance Measurement in Ohms Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20000DCV5 Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
LT81FRVF1 DIN rail Transmitter  Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, máy phát Laurels, bộ phát Laurel, bộ phát Laureate
L20000RMA4 True RMS Ammeter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Ampe kế Laurels, Ampe kế Laureate, Ampe kế tín hiệu True RMS Laurels, Ampe kế tính năng giá trị hiệu dụng thực Laurels
L20000RMV5 True RMS Ammeter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Ampe kế Laurels, Ampe kế Laureate, Ampe kế tín hiệu True RMS Laurels, Ampe kế tính năng giá trị hiệu dụng thực Laurels
L10000DCV5 Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
QLS-2 Loop splitter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Bộ chia vòng lặp Laurels, Bộ chia vòng mạch Laurels, Bộ chia vòng lặp Laureate, Bộ chia vòng lặp Laurel Electronics
L20111P385C Universal RTD Temperature Meter /Controller Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam; Đồng hồ đo nhiệt độ RTD đa năng Laurels, Đồng hồ đo nhiệt Laurels, Bộ điều khiển Laurels, Thiết bị điều khiển Laurels
L50000VF1 Universal Dual-Channel Pulse Input Counter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Bộ đếm xung đầu vào kênh đôi đa năng Laurels, Bộ đếm xung Laurel, Bộ đếm xung Laureate, Bộ đếm xung Laurel Electronics
L60002 6-Digit Panel Meter & Remote Display Laurel Electronics Vietnam, Laurels, Laurels Vietnam; Đồng hồ đo bảng 6 chữ số và màn hình điều khiển từ xa Laurels, Màn hình điều khiển từ xa Laurels, Thiết bị đo 6 chữ số Laurels
L20000DCV6 Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L50001FR Universal Dual-Channel Pulse Input Counter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Bộ đếm xung đầu vào kênh đôi đa năng Laurels, Bộ đếm xung Laurel, Bộ đếm xung Laureate, Bộ đếm xung Laurel Electronics
 L10001R1 Laurel Ohm Meter for Resistance Measurement Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20000DCV1 Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
LTS6-1-X Transmitter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, máy phát Laurels, bộ phát Laurel, bộ phát Laureate
LT60FR Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
LT60VF2 Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
LT60VF3 Digital panel meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20010P1 Meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20000P1 Meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L21010P Meter for Indicator Panels Laurel Electronics Vietnam, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L60010VF1 Meter for Indicator Panels Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20000P Meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20010DCV1 Meter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L20010WM1 Meter for Indicator Panels Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L30106WM1, with CBL03-1 Meter for Indicator Panels Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
L10102P385C Meter for Indicator Panels Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, Thiết bị đo Laurels, Thiết bị đo lường Laurels, Thiết bị đo bảng Laurels, Đồng hồ đo Laurels, Đồng hồ đo kỹ thuật số Laurels, Đồng hồ đo Laureate
LT20RMA1 Transmitter Laurel Electronics, Laurels, Laurels Vietnam, máy phát Laurels, bộ phát Laurel, bộ phát Laureate
LT81FR Transmitter Laurel Electronics Vietnam, Laurels, Laurels Vietnam, máy phát Laurels, bộ phát Laurel, bộ phát Laureate

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

   khoa@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 03 8780 8781 - Huỳnh Lê Ngọc Khoa