Đại lý STEGO Vietnam, STEGO Vietnam, STEGO - ANS Vietnam​

II. Ventilation Thiết bị thông gió      
      Product  STEGO
Article Description Mô tả Series Specification Art. No.
         
Filter Fan Plus Quạt lọc khí FPI 018 230V AC, 19 m³/h, 92 x 92 mm, IP54 01870.0-30
(G3 Filter mat) (G3 Filter mat)   230V AC, 52 m³/h, 124 x 124 mm, IP54 01871.0-30
      230V AC, 170 m³/h, 176 x 176 mm, IP54 01872.0-30
      230V AC, 305 m³/h, 223 x 223 mm, IP54 01873.0-30
      230V AC, 433 m³/h, 291 x 291 mm, IP54 01874.0-30
      AC 230 V, 624 m³/h, 291 x 291 mm, IP54 01874.0-31
         
         
Filter Fan Plus Quạt lọc khí FPI 018 115V AC, 23 m³/h, 92 x 92 mm, IP54 01870.9-30
(G3 Filter mat) (G3 Filter mat)   115V AC, 62 m³/h, 124 x 124 mm, IP54 01871.9-30
      115V AC, 204 m³/h, 176 x 176 mm, IP54 01872.9-30
      115V AC, 332 m³/h, 223 x 223 mm, IP54 01873.9-30
      115V AC, 394 m³/h, 291 x 291 mm, IP54 01874.9-30
         
         
Exit-Filter  Quạt thổi khí  FPI 118 97 x 97 mm, IP54 11870.0-00
(Air-flap) (Air-flap)   124 x 124 mm, IP54 11871.0-00
      176 x 176 mm, IP54 11872.0-00
      223 x 223 mm, IP54 11873.0-00
      291 x 291 mm, IP54 11874.0-00
         
         
Filter Fan Plus Quạt lọc khí FPO 018 230V AC, 24 m³/h, 92 x 92 mm, IP54 01880.0-00
(Air-flap) (Air-flap)   230V AC, 97 m³/h, 124 x 124 mm, IP54 01881.0-00
      230V AC, 263 m³/h, 176 x 176 mm, IP54 01882.0-00
      230V AC, 536 m³/h, 223 x 223 mm, IP54 01883.0-00
      230V AC, 727 m³/h, 291 x 291 mm, IP54 01884.0-00
      230V AC, 1,010 m³/h, 291 x 291 mm, IP54 01884.0-01
         
         
Filter Fan Plus Quạt lọc khí FPO 018 115V AC, 32 m³/h, 92 x 92 mm, IP54 01880.9-00
(Air-flap) (Air-flap)   115V AC, 117 m³/h, 124 x 124 mm, IP54 01881.9-00
      115V AC, 313 m³/h, 176 x 176 mm, IP54 01882.9-00
      115V AC, 581 m³/h, 223 x 223 mm, IP54 01883.9-00
      115V AC, 703 m³/h, 291 x 291 mm, IP54 01884.9-00
         
         
Intake Filter Quạt lấy khí FPO 118 97 x 97 mm, IP54 11880.0-30
(G3 Filter mat) (G3 Filter mat)   124 x 124 mm, IP54 11881.0-30
      176 x 176 mm, IP54 11882.0-30
      223 x 223 mm, IP54 11883.0-30
      291 x 291 mm, IP54 11884.0-30
         
         
G3 Filter Mat (G3 Filter mat) FM 086 84 x 84 mm für Gr. 1 08633.0-00
(1 PU = 5 Pieces) (1 PU = 5 Pieces)   118 x 118 mm für Gr. 2 08634.0-00
      168 x 168 mm für Gr. 3 08635.0-00
      215 x 215 mm für Gr. 4 08636.0-00
      283 x 283 mm für Gr. 5 08637.0-00
         
         
Roof Filter Fan Quạt lọc  RFP 018 230V AC, 300 m³/h, 250 x 250 mm, IP32 01860.0-00
      230V AC, 500 m³/h, 250 x 250 mm, IP32 01861.0-00
         
Roof Filter Fan Quạt lọc  RFP 018 1 20V AC, 345 m³/h, 250 x 250 mm, IP32 01860.0-02
      120V AC, 575 m³/h, 250 x 250 mm, IP32 01861.0-02
         
Roof Exit Filter Quạt thổi REP 118 250 x 250 mm, IP32 11860.0-00
         
G3 Filter Mat (1 PU = 3 Pieces) G3 Filter Mat (1 PU = 3 Pieces) FM 086 282 x 282 mm 08613.0-01
         
         
Roof filter Fan Quạt lọc  RFF 018 230 V AC, 350m³/h, 250 x 250 mm, IP 43 w/G3 01850.0-00
         
Minimum quantity order 60 pcs Tối thiểu 60 cái/ đơn hàng   120 V AC, 402m³/h, 250 x 250 mm, IP 43 w/G3 01851.0-00
         
Roof Exit Filter Quạt thổi REF 118 250 x 250 mm, IP 43 w/ G3 11850.0-00
         
         
High-Performance 19" Fan Tray  Quạt hiệu suất cao 19'' LE 019 230V AC, 486 m³/h 01930.0-00
without thermostat Không gồm điều nhiệt   230V AC, 972 m³/h 01940.0-00
      230V AC, 1458 m³/h 01950.0-00
         
         
High-Performance 19" Fan Tray  Quạt hiệu suất cao 19'' LE 019 120V AC, 576 m³/h 01931.0-00
without thermostat Không gồm điều nhiệt   120V AC, 1152 m³/h 01941.0-00
      120V AC, 1728 m³/h 01951.0-00
         
         
High-Performance 19" Fan Tray  Quạt hiệu suất cao 19'' LE 019 230V AC, 486 m³/h 01930.1-00
with thermostat 0 to 60 °C Kèm điều nhiệt 0-60oC   230V AC, 972 m³/h 01940.1-00
      230V AC, 1458 m³/h 01950.1-00
         
         
High-Performance 19" Fan Tray  Quạt hiệu suất cao 19'' LE 019 120V AC, 576 m³/h 01931.1-00
with thermostat 0 to 60 °C Kèm điều nhiệt 0-60oC   120V AC, 1152 m³/h 01941.1-00
      120V AC, 1728 m³/h 01951.1-00
         
         
STEGOJET STEGOJET SJ 019 100-240V AC, Clip fixing 01925.0-00
      100-240V AC, Screw fixing 01925.0-01
      24V DC, Clip fixing 01925.1-00
      24V DC, Screw fixing 01925.1-01
         
         
Circulating Fan Kit Bộ quạt tuần hoàn CF 019 230V AC, 22W with steel bracket, IP20 01920.0-01
         
         
Hose-Proof Hood Vỏ bọc quạt lọc  FFH 086 Hose-Proof Hood, VA, Size 1 08670.0-00
      Hose-Proof Hood, VA, Size 2 08671.0-00
      Hose-Proof Hood, VA, Size 3 08672.0-00
      Hose-Proof Hood, VA, Size 4 08673.0-00
      Hose-Proof Hood, VA, Size 5 08674.0-00