Đại lý AECL Vietnam,AECL Vietnam,ANS Vietnam

 

525

Metalex Flow Sensor

Cảm biến dòng chảy Metalex

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

ELECTROMAGNETIC

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

Siemens magmeter 5000

MAGNETIC FLOW SENSOR THAT FEATURES NO MOVING PARTS

CẢM BIẾN DÒNG TỪ TỪ CÓ TÍNH NĂNG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN DI CHUYỂN

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2551

Magmeter Flow Sensor

Cảm biến lưu lượng kế

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2552

Metal Magmeter Flow Sensor

Cảm biến lưu lượng kế kim loại

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

TURBINE/ROTOR

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2000

Micro Flow Rotor Sensor

Cảm biến Rotor dòng chảy vi mô

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2100

Turbine Flow Sensor

Cảm biến dòng chảy tuabin

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2507

Mini Flow Rotor Sensor

Cảm biến Rotor dòng chảy mini

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

ULTRASONIC

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AFU-800 

 Ultrasonic flow sensor

Cảm biến lưu lượng siêu âm

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

220-330

Portaflow 220/330 Portable Ultrasonic Flow Sensor

Cảm biến dòng siêu âm di động Portaflow 220/330

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

U1000

Ultraflow U1000 Ultrasonic Flow Sensor

Cảm biến dòng siêu âm Ultraflow U1000

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

U3000-U4000

Ultraflow U3000/U4000 Ultrasonic Flow Sensor

Cảm biến dòng siêu âm Ultraflow U3000 / U4000

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

VARIABLE AREA

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

SK

Variable Area Flow Meter

Máy đo lưu lượng vùng biến đổi

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

TRANSMITTERS

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AFM

Flow Transmitter

Máy phát dòng chảy

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

9900-1BC

Batch Controller System

Hệ thống điều khiển hàng loạt

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

SWITCH

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

FT10, GT10

Thermo-Flo™ Liquid / Gas Flow Switch

Công tắc dòng chảy chất lỏng / khí Thermo-Flo ™

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

LIQUID LEVEL MEASUREMENT SENSORS AND SWITCH

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

LEVEL

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

Radar

 

 

 

 

 

LR10

EchoPulse® LR10 Pulse Radar Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR10

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

LR15

EchoPulse® LR15 Pulse Radar Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR15

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

LR20

EchoPulse® LR20 Pulse Radar Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR15

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

LR25

EchoPulse® LR25 Pulse Radar Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR15

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

ULTRASONIC

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

UG01-UG03

EchoPod® UG01 & UG03 Reflective Ultrasonic Multi-Function Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng siêu âm phản xạ đa chức năng EchoPod® UG01 & UG03

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

UG06-UG12

EchoPod® UG06 & UG12 Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng siêu âm phản xạ EchoPod® UG06 & UG12

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

LU80-LU84

EchoSpan® LU80-84 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng siêu âm EchoSpan® LU80-84

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

DL10

EchoPod® DL10 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

Máy phát mức chất lỏng siêu âm EchoPod® DL10

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

LU10

Switch-Tek™ Ultrasonic Level Switch

Công tắc mức siêu âm Switch-Tek ™

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

LV10

Switch-Tek™ Vertical Buoyancy Level Switch

Chuyển đổi mức độ nổi theo chiều dọc Switch-Tek ™

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

CONTROL VALVE WITH DIVERSE MATERIALS

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

VALVE

 

546

Manual Ball Valve

Van bi bằng tay

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

ELECTRIC BALL VALVE

 

107

Electrically Actuated Ball Valve

Van bi được kích hoạt bằng điện

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

185 - 188

Electrically Actuated 3-Way Ball Valve

Van bi 3 chiều được kích hoạt bằng điện

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

PNEUMATIC BALL VALVE

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

285 - 288

Pneumatically Actuated 3-Way Ball Valves

Van bi 3 chiều được kích hoạt bằng khí nén

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

MANUAL DIAPHRAGM VALVES

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

 

DIAPHRAGM VALVE WITH MANUAL EMERGENCY OVERRIDE.

VAN DIAPHRAGM CÓ BÊN NGOÀI KHẨN CẤP HƯỚNG DẪN.

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVES

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

514-519

Diaphragm Valve

Van màng

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

MANUAL BUTTERFLY VALVE

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

567, 568

Wafer Style Butterfly Valve

Van bướm kiểu Wafer

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

ELECTRIC BUTTERFLY VALVE

 

GF ELECTRICALLY ACTUATED BUTTERFLY VALVE IS ADAPTABLE TO A VARIETY OF CONDITIONS AND APPLICATIONS

VAN BƯỚM ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TỪ GF CÓ THỂ PHÙ HỢP VỚI NHIỀU ĐIỀU KIỆN VÀ ỨNG DỤNG

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

CHECK VALVES

 

GF PROVIDES VARIOUS TYPES OF CHECK VALVES USED IN A WIDE VARIETY OF APPLICATIONS.

GF CUNG CẤP NHIỀU LOẠI VAN KIỂM TRA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NHIỀU ỨNG DỤNG RỘNG RÃI.

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

PRESSURE CONTROL VALVES

 

TWO OPTIONS OF PRESSURE CONTROL VALVE, PRESSURE RETAINING VALVE AND PRESSURE REDUCING VALVE.

HAI LỰA CHỌN LÀ VAN ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT, VAN TÁI TẠO ÁP SUẤT VÀ VAN GIẢM ÁP.

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

LIQUID ANALYSIS

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2724, 2725, 2726

pH/ORP Electrodes

Điện cực pH / ORP

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2774, 2775, 2776, 2777

Threaded DryLoc pH/ORP Electrodes

Điện cực pH / ORP DryLoc có ren

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

CONDUCTIVITY/RESISTIVITY

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, SANITARY

Conductivity-Resistivity Electrodes

Độ dẫn điện-Điện trở điện trở

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

CHLORINE

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2630

Amperometric Chlorine Electrode

Điện cực clo amperometric

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2632

Amperometric Chlorine Dioxide Electrode

Điện cực clo dioixide amperometric

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

8630

Chlorine Transmitter

Máy phát clo

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

DISSOLVED OXYGEN

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

2610

Process Optical Dissolved Oxygen Sensor

Quá trình cảm biến oxy hòa tan quang học

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

CONVERTER

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

DC SIGNAL

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

ALS

Loop Power Isolator

Bộ cách ly nguồn vòng lặp

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-800

DC Signal Converter (Slim Type)

Bộ chuyển đổi tín hiệu DC (Loại mỏng)

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 VZV, VZI, IZV, IZI

DC Converter

Bộ chuyển đổi DC

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 VZV, VZI, IZV, IZI

Isolated 2-Output DC Converter

Bộ chuyển đổi DC 2 đầu ra cô lập

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

FREQUENCY

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 FCI, FCV

Isolated Frequency Converter

Bộ chuyển đổi tần số cô lập

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 VCF, ICF

Frequency Converter

Bộ chuyển đổi tần số

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

TEMPERATURE

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

ATR-2

Two-Wire Temperature Transmitter

Máy phát nhiệt độ hai dây

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

ATR-3

Two-Wire Isolated Temperature Transmitter

Bộ truyền nhiệt độ cách ly hai dây

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

ATR-5

Two-Wire Isolated Temperature Transmitter (Thermocouple/Pt sensor)

Bộ truyền nhiệt độ cách ly hai dây (Cặp nhiệt điện / cảm biến Pt)

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 JZ, KZ, EZ, TZ, RZ

Thermocouple Converter

Công cụ chuyển đổi cặp nhiệt điện

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 ALM

DC Limit Alarm

Báo động giới hạn DC

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AUS-008

USB to RS-485 Serial Port Converter

Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp USB sang RS-485

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 PM, PMZ

Potentiometer Converter

Bộ chuyển đổi chiết áp

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AT-740 RV, RVZ

Reverse Converter

Công cụ chuyển đổi ngược

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

SECURITY & SAFETY ///  PROFESSIONAL SECURITY DEVICES, HOUSEHOLD SAFETY ALARM, SENSORS AND PROTECTORS

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

SAFETY ALARM

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AWS

Water Leak Alarm

Báo động rò rỉ nước

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AGS

Gas / CO Detector

Máy dò khí / CO

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

SENSORS

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

MS-100E

Outdoor PIR Sensor

Cảm biến PIR ngoài trời

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

MS-12FE/MS-12TE

Outdoor PIR Sensor

Cảm biến PIR ngoài trời

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

PA-450E

PIR sensor

Cảm biến PIR

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

PR-11B

Reflective Photoelectric Beam Sensor

Cảm biến tia quang điện phản xạ

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

LIGHTNING ARRESTER

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

AZR-P

Power-Use Arrester

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

SRS-P

Power-Use Arrester

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

SRS-S

Signal-Use Arrester

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

ARS-001 / 004

Arrester for Telecommunication Devices

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

SECURITY SYSTEM CONTROL PANEL

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

WST-026TA

Intelligent Management Control System

Hệ thống kiểm soát quản lý thông minh

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

CARD READER

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

WSC-019L

Inductive Card Reader

Đầu đọc thẻ cảm ứng

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

SECURITY PERIPHERALS

 

 

 

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

WSX-002

Loop Expander

Mở rộng vòng lặp

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 

WSP-012

Power Supply

Nguồn cấp

AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

 ANS là đại lý phân phối chính hãng AECL Vietnam cung cấp sản phẩm AECL 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm AECL tại Vietnam