ANS hiện tại đang phân phối tất cả các dòng hàng của Santerno tại Việt Nam - Vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được giá tốt nhất.

Enertronica Santerno là nhà sản xuất các thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa - với các dòng sản phẩm có thể ứng dụng trong 25 ngành công nghiệp khác nhau  bao gồm : Iris blue Inverter, Iris Inverter, Sinus Inverter - Biến tần Iris blue,Biến tần Iris, Biến tần Sinus, Cuộn cảm Santerno,INDUCTANCE santerno, Bộ khởi động mềm - Santerno Soft start, stop static starters Santerno , Soft starter Santerno, ams90 santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC, Santerno Drive Inverter,Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG

ZZ0056020 01230 AMS90/1.10 220-240Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 02230 AMS90/1.20 220-240Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056030 03230 AMS90/1.30 220-240Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 01400 AMS90/1.10 380-400Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 02400 AMS90/1.20 380-400Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056030 03400 AMS90/1.30 380-400Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 01415 AMS90/1.10 415Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 02415 AMS90/1.20 415Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056030 03415 AMS90/1.30 415Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 01440 AMS90/1.10 440Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056020 02440 AMS90/1.20 440Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
ZZ0056030 03440 AMS90/1.30 440Vac ams90 santerno, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC
DCREG2 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.10 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
 DCREG.70  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.100  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG2.250 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
 DCREG4.350  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.1050 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.2300-2500 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.2500 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.3500S Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.4500S Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
 DCREG2.1050S Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.1400S Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.1250 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.1600 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.1800 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG4.2000S Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.410  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.500 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.600  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.750 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.900 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.1050 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.1200  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.1250  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.1400  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.1600  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.1800  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.2000 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.2300 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.2500 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.2700 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.3000  Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.3500 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG  
DCREG.4500 Santerno Drive Inverter, Santerno Vietnam,  Enertronica Santerno Vietnam, Đại lý Santerno, Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG